Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Creació de Continguts i SEO

Codi de l'assignatura: 573793

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Andres Sule Duesa

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials

40

 

-  Tutorització per grups

 

12

 

-  Pràctiques de problemes

 

28

Treball tutelat/dirigit

42.5

Aprenentatge autònom

42.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca

 

Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi

 

Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

 

Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

 

Conèixer els fonaments i les tècniques de conceptualització i modelització de llocs web i aplicacions digitals en funció del propòsit, objectius i metes d’una organització, negoci o projecte

 

Capacitat d’anàlisi de l’entorn i de la competència per a elaborar serveis i productes orientats a l’usuari

 

Capacitat de conèixer i utilitzar les aplicacions informàtiques necessàries per a crear i desenvolupar productes i serveis digitals

 

Capacitat per planificar i organitzar en equips multidisciplinaris els processos de diagnòstic, disseny i promoció de llocs web i aplicacions digitals

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer els criteris de posicionament de continguts dels cercadors d’Internet

 

Conèixer i comprendre els aspectes ètics i legals a tenir en compte en la producció, la publicació i la reutilització de contingut digital i en la recol·lecció i el tractament de dades personals.

 

Referits a habilitats, destreses

Saber produir continguts digitals i adaptar-los a les característiques de l’audiència i els condicionants dels canals de difusió.

 

Aplicar estratègies d’optimització natural destinades a millorar el posicionament d’un lloc web.

 

Saber publicar, distribuir i promocionar continguts a Internet amb eficàcia i des d’una perspectiva multimèdia i multicanal.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Prototipatge i creació de continguts

1.1. Paradigmes de disseny de webs: frameworks, constructors i gestors de contingut

1.2. Procés de creació de continguts digitals

1.3. Aspectes que condicionen la lectura digital

1.4. Redacció eficaç de continguts web

1.5. Anàlisi de l’audiència: connectar amb els públics objectius

1.6. Pàgina d’inici, pàgines de navegació i pàgines informatives: funcions, estructura i característiques. Cerca personalitzada de Google

1.7. Fragmentació de la informació: criteris qualitatius i quantitatius. Google PageSpeed

1.8. Construcció d’enllaços interns

1.9. La piràmide invertida

1.10. Escriure per a una audiència global

1.11. Disseny del text: aspectes tipogràfics

1.12. Publicació multicanal

1.13. Contingut audiovisual: aspectes tècnics i formals

1.14. Tècniques de persuasió per incrementar les conversions

2. Posicionament de continguts: optimització natural

2.1. Algorismes de rellevància

2.2. Optimització natural (SEO): interna i externa

2.3. Factors per al posicionament

2.4. Optimització tècnica

2.5. Anàlisi de la competència

2.6. Construcció d’enllaços externs

2.7. Màrqueting de continguts: generar i socialitzar continguts

2.8. Escriure per als cercadors

2.9. Estudi de paraules clau: rellevància, estacionalitat, tendència i competitivitat

2.10. Dades estructurades: semàntica, microdades i JSON-LD

2.11. Pàgines de resultats (SERP) i fragments enriquits

2.12. Supervisió de resultats: Google Search Console

2.13. Integració en mitjans socials: protocols OpenGraph i Twitter Cards

2.14. Mobile-first indexing i optimització per a mòbils

2.15. Factors negatius

3. Propietat intel·lectual i drets d’ús

3.1. Drets morals, patrimonials i connexos (LPI)

3.2. Drets a la pròpia imatge i difusió d’imatges

3.3. Llicències: copyright i regalies, copyleft i Creative Commons

3.4. Ús legítim

3.5. Recopilació i tractament de dades personals: RGDP, LOPD, LSSI i Directiva europea 2019/790

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En les sessions presencials s’estableix el marc teòric de l’assignatura i es realitzen activitats pràctiques. Les activitats a l’aula inclouen anàlisi de casos, resolució de problemes i exercicis de creació i posicionament de continguts amb l’objectiu de posar en pràctica els conceptes exposats a classe.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació contínua consisteix en la presentació de diversos estudis de cas (15% de la nota final) i en el desenvolupament d’un projecte de lloc web, a lliurar en dues fases:

  • En la primera fase s’avalua el prototipat i disseny de continguts i la seva adequació al públic objectiu (50%).
  • A la segona s’avalua l’optimització natural dels continguts, la semàntica orientada al posicionament i la conformitat amb les condicions legals (35%).Reavaluació

A la reavaluació pot acollir l’alumnat que hagi lliurat tots els elements d’avaluació, però que hagi suspès l’assignatura amb una nota mínima de 3,5 punts. En aquest cas, de cada element suspès s’ha de presentar una versió revisada que demostri l’adquisició de les competències no desenvolupades en l’avaluació ordinària.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en les següents activitats:

  • El projecte descrit en l’avaluació contínua (70% de la nota final).
  • Una prova escrita (30%).


La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a Secretaria, si escau, durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què la matrícula s’hagi fet efectiva o s’hagi ampliat, si és posterior a l’inici del semestre.


Reavaluació

A la reavaluació pot acollir l’alumnat que hagi lliurat el projecte i s’hagi presentat a la prova escrita però que hagi suspès algun d’aquests dos elements, o tots dos, amb una nota mínima de 3,5 punts. En cas d’haver suspès el projecte, cal presentar una versió revisada que demostri l’adquisició de les competències no desenvolupades en l’avaluació ordinària. En cas d’haver suspès la prova escrita, cal presentar-se a una segona prova.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Blokdyk, Gerardus. Google Search Console: a complete guide. [s.l.]: 5starCooks, 2018.

Boronat, David; Pallarés, Ester. Vender más en internet: la persuabilidad o el arte de convertir usuarios en clientes. 2ª ed. Barcelona: Gestión 2000, 2012.

Clay, Bruce. Search engine optimization, all-in-one, for dummies. 3rd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2015.

Krug, Steve. No me hagas pensar. 2ª ed. Madrid: Anaya, 2015.

Macià, Fernando. SEO: técnicas avanzadas. Madrid: Anaya, 2015.

Martín, Diego C. SEO, curso práctico: cómo conseguir visitas a tu web con posicionamiento en buscadores. Paracuellos de Jarama: RA-MA, 2018. ISBN 978-84-9964-727-2.

Nielsen, Jakob; Loranger, Hoa. Usabilidad: prioridad en el diseño web. Madrid: Anaya, 2007.

Redish, Janice. Letting go of the words: writing web content that works. 2nd ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier; Morgan Kauffmann, 2012. 365 p. ISBN 978-0-12-385930-3.

Serrano-Cobos, Jorge. SEO: introducción a la disciplina del posicionamiento en buscadores. Barcelona: UOC, 2015. ISBN 978-84-9064-962-6.

Tovar, Rodrigo. Posicionamiento web para todos. Paracuellos de Jarama: RA-MA, 2018.

Article

Lopezosa, Carlos; Codina, Lluís; Gonzalo-Penela, Carlos. «Off-page SEO and link building: General strategies and authority transfer in the digital news media». El profesional de la información, v. 28, n. 1, 2019. <https://doi.org/10.3145/epi.2019.ene.07>