Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Enginyeria Genètica

Codi de l'assignatura: 361613

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Carlos Balsalobre Parra

Departament: Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

57

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

28,5

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

6,5

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

17

 

-  Seminari

No presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Dissenyar i elaborar tests i experiments, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats.

   -

Identificar les aplicacions emergents de la biotecnologia.

   -

Conèixer i determinar les tecnologies més adequades per a les aplicacions biotecnològiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer i comprendre els fonaments i les tècniques relacionades amb la caracterització i la manipulació del material genètic i les seves aplicacions en recerca bàsica i aplicada.

 

 

Blocs temàtics

 

I. Clonatge

*  Tema 1. Concepte de clonatge. Tipus de vectors. Plasmidis i vectors derivats de plasmidis; derivats de lambda (fags i cosmidis); vectors de llevats; vectors d’eucariotes superiors

Tema 2. Preparació i anàlisi dels àcids nucleics: purificació d’àcids nucleics. Electroforesi d’àcids nucleics

Tema 3. Enzims per manipular els àcids nucleics: nucleases. Enzims de restricció: fosfatasa alcalina, polinucleòtid-quinasa. Lligasa. Polimerases d’àcids nucleics. DNA-polimerases i RNA-polimerases. Taq-polimerases, PCR

Tema 4. Tècniques per estudiar seqüències d’àcids nucleics. Marcatge d’àcids nucleics. Concepte de sonda i detecció de molècules marcades. Transferències Southern i de punts. Seqüenciació

Tema 5. Genoteques. Construcció i cribratge. Estratègies de selecció dels clons recombinants. Aplicació de la PCR per clonar

II. Caracterització dels productes d’expressió

*  Tema 6. Expressió heteròloga de gens. Sistemes d’expressió heteròloga de proteïnes: sistemes lliures de cèl·lules, bacteris, llevats i sistemes alternatius. Purificació de proteïnes recombinants

Tema 7. Caracterització de l’expressió gènica: els transcrits. Transferència Northern. Hibridacions in situ. RT-PCR i concepte de microxip. SAGE. Promotors i zones reguladores: caracterització i enginyeria

Tema 8. Caracterització de l’expressió gènica: les proteïnes. Extracció i purificació de proteïnes. Electroforesi de proteïnes. Transferència Western. Transferència de punts / de ratlles, ELISA i microxips de proteïnes. Detecció immunològica. Immunocitoquímica i immunohistoquímica

Tema 9. Estudis funcionals de proteïnes. Enginyeria de proteïnes i mutagènesi dirigida. Anàlisi d’interaccions proteiques in vitro

Pràctiques

*  • Purificació i caracterització d’àcids nucleics

• Síntesi de proteïnes recombinants

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials (57 hores)
En aquest curs s’utilitzen diferents metodologies docents per introduir els conceptes bàsics de l’enginyeria genètica. Igualment es fan classes pràctiques intensives perquè l’alumnat es familiaritzi amb les tecnologies bàsiques de l’enginyeria genètica.

  • Classes magistrals: 24 hores de teoria, en què s’utilitza material audiovisual en format electrònic (presentacions en PowerPoint, animacions, vídeos, accés directe a URL, etc.) per facilitar un millor seguiment dels continguts explicats. El material en format electrònic està disponible a les plataformes del Campus Virtual perquè l’alumnat matriculat hi pugui accedir fàcilment.
  • Aula inversa: 2 hores. Es proporciona als estudiants un vídeo que tracta sobre continguts de l’assignatura. Posteriorment, es fa una discussió general sobre dubtes, es proporciona uns problemes relacionats amb el contingut impartit perquè els treballin en grups de treball. Es fa una prova individual.
  • Ensenyament basat en problemes: 3 hores. Es proporciona als estudiants uns problemes que han d’intentar resoldre en grups de treball. Aquests problemes no tenen solució i evidencien la necessitat d’estratègies metodològiques que són explicades a continuació.
  • Puzle: 2 hores.
  • Seminaris: 3 hores Aquestes activitats serviran per aprofundir en aspectes concrets del temari.
  • Problemes: 6 hores. Resolució de problemes teoricopràctics d’estratègies de clonatge.
  • Classes pràctiques: són obligatòries i intensives de 18 hores en grups d’un màxim de 12 alumnes amb un professor (24 alumnes per laboratori amb dos professors), repartides en 4 dies consecutius.


Tenint en compte la situació actual de pandèmia de COVID-19, es fan de forma presencial a la Facultat les pràctiques i un terç de la resta d’activitats. La resta d’activitats es duen a terme de forma sincrònica mitjançant plataformes digitals a Campus virtual.

Activitats no presencials dirigides (43 hores)

Per a les sessions de problemes i seminaris, el professorat proporciona prèviament material (problemes, articles i revisions) que l’alumnat ha de llegir i assimilar abans de les sessions corresponents, per afavorir la seva participació activa.

Aprenentatge autònom (50 hores)

Abans de les classes presencials de teoria, l’alumnat ha de revisar el material docent que s’utilitza en aquestes classes. Després de les classes teòriques, cal que estudiï els continguts impartits, utilitzant no només els apunts de les classes sinó també el material docent complementari suggerit pel professorat, per poder resoldre els possibles dubtes que es plantegin. Cal que l’alumnat s’organitzi per a les tasques que li requereixi el professorat tenint en compte els terminis i el calendari establerts per dur-les a terme i presentar-les.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris

S’avaluen els aprenentatges, les habilitats i els coneixements assolits durant el curs.
 

Sistema

Per aprovar l’assignatura s’ha d’haver aprovat la prova de síntesi i haver assistit a les pràctiques. La prova de síntesi (60 % de la nota final) serveix per valorar l’adquisició i la integració de coneixements i consta de problemes, preguntes curtes i/o preguntes de tipus test. L’avaluació de les pràctiques (20 % de la nota final) es fa mitjançant una prova amb preguntes de tipus test l’últim dia de les pràctiques. Per aprovar les pràctiques és obligatòria l’assistència durant totes les jornades programades i es valoren les habilitats adquirides durant el treball desenvolupat al laboratori, així com l’actitud mostrada per l’alumne en el laboratori. Les activitats d’aula inversa, puzle i ensenyament basat en problemes són avaluables mitjançant proves que es fan durant les activitats. El conjunt d’aquestes proves representa un 20 % de la nota final.


Reavaluació

Els alumnes tenen dret a una reavaluació on es valora la nota de la prova de reavaluació i dels seminaris i pràctiques. La reavaluació es fa seguint la normativa vigent a la Facultat de Biologia.

 

Avaluació única

Criteris

S’avaluen els aprenentatges, les habilitats i els coneixements assolits durant el curs.

 

Sistema

En cas que es vulgui sol·licitar l’avaluació única, s’ha de presentar un document únic signat per l’alumne i pel professor durant el període fixat per la Facultat. Cal tenir en compte que aquesta elecció és definitiva i irreversible. Tot i acollir-se a l’avaluació única, s’han de fer les pràctiques en sessions presencials. L’avaluació única es fa el mateix dia que la prova de síntesi. Tant l’avaluació única com la continuada es duen a terme atenent a les convocatòries oficials de la Facultat de Biologia.

 

Reavaluació

Els alumnes tenen dret a una reavaluació on es valora la nota de la prova de reavaluació i dels seminaris i pràctiques. Es fa seguint la normativa vigent a la Facultat de Biologia.