Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Transgènesi i Millora Animal

Codi de l'assignatura: 361617

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Cristian Miguel Cañestro Garcia

Departament: Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Bibliografia actualitzada

 

Atesa la velocitat vertiginosa a què canvia l’àrea de la transgènesi, la font de bibliografia específica per a cada part de cada tema es proporciona amb el mateix material de cada tema via Campus Virtual i, per tant, és responsabilitat de l’alumne buscar aquestes referències adjuntes a cada imatge. La bibliografia proporcionada en el pla docent suposa tan sols una pauta bàsica.

 

 

Altres continguts

 

En l’assignatura Transgènesi i Millora Animal s’està desenvolupant i implementant un nou sistema d’aprenentatge integrat teoricopràctic, en què es vol apropar els estudiants a l’actualitat científica del nostre país. Dins d’aquest context, hem mirat de facilitar un conjunt de visites a centres de recerca perquè els estudiants tinguin l’oportunitat de conèixer de primera mà la recerca d’alguns grups científics que utilitzen diferents models d’animals transgènics dins de la seva línia d’investigació. Aquestes visites permeten alhora que els estudiants i grups de recerca puguin establir un primer contacte i despertar un possible interès mutu. S’intenta facilitar visites per a tots els estudiants en grups reduïts, però això depèn de la disponibilitat d’ofertes de centres a visitar. Com que fer aquestes visites depèn de la disponibilitat de grups externs, no es pot garantir que les visites les facin cada curs. A més, la realització de la visita queda sotmesa a les condicions d’emergència sanitària en relació amb la COVID-19.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

40

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Tenir capacitat d'abstracció: crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals.

   -

Treball en equip.

   -

Capacitat de moure's amb seguretat en un laboratori.

   -

Dur a terme estudis de producció i millora animal i vegetal.

   -

Obtenir, manipular, conservar i observar organismes.

   -

Definir nous mercats i oportunitats de negocis industrials a través de processos i productes biotecnològics.

   -

Apreciar clarament les implicacions ètiques, socials, econòmiques i ambientals de l'activitat professional desenvolupada.

   -

Identificar les aplicacions emergents de la biotecnologia.

   -

Conèixer i determinar les tecnologies més adequades per a les aplicacions biotecnològiques.

   -

Comparar i contrastar els possibles riscos i beneficis dels productes i serveis biotecnològics.

   -

Conèixer les aplicacions dels sistemes biològics en les activitats humanes.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Comprendre els conceptes bàsics de l’herència dels caràcters complexos, la millora genètica mitjançant encreuaments i la transgènesi.

 

• Integrar els conceptes teòrics del camp de la transgènesi i millora animal a la pràctica actual dels centres de recerca bàsica i aplicada del nostre país.

 

• Entendre, dissenyar i executar estratègies experimentals bàsiques sobre millora genètica convencional i transgènesi.

 

• Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

 

• Conèixer les aplicacions dels sistemes biològics en les activitats humanes.

 

Referits a habilitats, destreses

• Desenvolupar el criteri necessari per prendre decisions en programes de millora animal i poder avaluar-los científicament.

 

• Desenvolupar el criteri necessari per prendre decisions en projectes que impliquen transgènesi animal o poder avaluar-los científicament.

 

• Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de tenir visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions).

 

• Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d’expressar-se en llengua anglesa, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

 

• Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

 

Referits a actituds, valors i normes

• Sostenibilitat (capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

 

• Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

 

• Identificar les aplicacions emergents de la biotecnologia, i la seva presència a la comunitat científica catalana.

 

• Comparar i contrastar els possibles riscos i beneficis dels productes i serveis biotecnològics.

 

• Apreciar clarament les implicacions ètiques, socials, econòmiques i ambientals de l’activitat professional desenvolupada.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Animal Improvement (Breeding)

1.1. Introduction to animal breeding and genetic improvement

1.2. Genetics of quantitative or complex characters

1.3. Phenotypic and genetic variation, heredity 

1.4. Artificial selection

1.5. Selection methods

1.6. Inbreeding depression and heterosis

1.7. Quantitative Trait Loci (QTL)

1.8. Molecular genetics of animal improvement

1.9. Animal improvement methods

1.10. Animal breeding in practice

2. Animal Transgenesis

2.1. Introduction to general concepts of animal transgenesis

2.2. Different experimental approaches to generate transgenic animals across the evolutionary ladder

2.3. Forward genetics: Random integration approaches

2.4. Reverse genetics I: From targeted integration by homologous recombination to conditional transgenesis

2.5. Reverse genetics II: Novel technologies of gene editing

2.6. Reverse genetics III: Knockdown technologies

2.7. Seminars on biotechnological applications, and socio-ethical impact of transgenic animals

3. Seminaris

*  Inclouen xerrades d’experts en la matèria, comentaris d’articles científics i presentacions orals dels alumnes

4. Pràctiques

4.1. Observació de diversos models animals transgènics

4.2. Visita a un centre de recerca que dugui a terme una activitat relacionada amb la transgènesi o millora animal (opcional segons disponibilitat)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

• L’assignatura Transgènesi i Millora Animal està desenvolupant i implementant un nou sistema d’aprenentatge integrat teoricopràctic, amb l’objectiu d’estimular en l’estudiant la connexió entre conceptes teòrics i les aplicacions a la recerca bàsica i aplicada. Les classes presencials o no presencials són una barreja d’explicacions teòriques amb problemes d’aplicació d’estratègies experimentals a casos pràctics, treball en equips, seminaris, temps de discussió, i activitats d’autoavaluació per aclarir i aprofundir en els conceptes bàsics de la millora genètica i la transgènesi d’animals.

• Aquesta assignatura s’imparteix en llengua anglesa per fomentar que l’alumne s’habituï a aquesta llengua com a idioma vehicular en el món científic.

• Les metodologies d’aprenentatge incorporen TIC (flipped classroom, quizes, games, etc.) per estimular en l’estudiant l’autoaprenentatge i el pensament crític. El Campus Virtual i/o les eines de xarxes socials en línia es fan servir com a instrument per desenvolupar glossaris, fòrums i per fomentar la discussió sobre temes actuals i notícies relacionades amb la millora i transgènesi animal. Algunes d’aquestes activitats formen part de l’avaluació continuada.

• Classes pràctiques intensives per familiaritzar-se amb les tecnologies bàsiques i visites a centres de recerca relacionats amb la matèria de l’assignatura. Els grups de pràctiques assignats de forma automàtica durant la matrícula no tenen validesa fins que no es confirmin pel Campus Virtual seguint les instruccions del professorat. Qui no confirmi l’assistència perd la plaça. Les pràctiques són de caràcter voluntari, però, en cas d’inscriure-s’hi, l’assistència és obligatòria.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es duu a terme atenent a les convocatòries oficials de la Facultat de Biologia i, per tant, tots els estudiants s’acullen per defecte al programa d’avaluació continuada.

En el cas que un estudiant no assisteix a alguna de les proves avaluadores que tenen lloc de forma presencial, el valor d’aquesta prova s’incrementa a la prova final de síntesi sempre que l’absència sigui formalment justificada per una causa major. De la mateixa manera, els estudiants que decideixen no apuntar-se a les pràctiques de laboratori o a les visites (que són de caràcter voluntari), el valor d’aquestes últimes s’incrementa a la prova final de síntesi.

La nota final és un 50 % de l’avaluació continuada i un 50 % de la prova de síntesi final. L’avaluació continuada prové de la suma d’un conjunt d’activitats avaluables que han de permetre seguir el progrés intel·lectual mostrat per l’alumne en les classes teòriques i pràctiques. També s’hi inclouen activitats que permeten valorar el grau de participació, creativitat, constància, actitud a classe i compromís de l’estudiant amb les activitats proposades durant el curs, que poden incloure visites a centres de recerca, activitats derivades dels resultats de les pràctiques, participacions i contribucions en el fòrum, presentacions orals, etcètera.

L’avaluació continuada d’aquesta assignatura no consta d’exàmens parcials, sinó que està basada en una sèrie de proves que es van proposant de forma continuada a mesura que els estudiants progressin en el seu aprenentatge al llarg de l’assignatura. Aquestes activitats avaluables poden incloure qüestionaris sobre articles científics, problemes on els alumnes han de desenvolupar dissenys experimentals aplicant els conceptes teòrics per resoldre un cas pràctic, qüestionaris de preguntes curtes sobre el contingut de l’assignatura i processos d’autoaprenentatge, treballs de pràctiques, presentacions, etc. La programació i els criteris de puntuació de les proves avaluables els decideix el professorat atenent a raons pedagògiques i segons el progrés de les activitats acadèmiques.

Els estudiants poden renunciar a l’avaluació continuada fins al dia de la prova de síntesi, abans de finalitzar-la.

Al final de l’assignatura es fa una prova de síntesi amb preguntes de tipus test i/o preguntes curtes on s’avalua tot el coneixement impartit durant el curs, independentment del seu format. Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir un 3,5 sobre 10 de la nota de la prova de síntesi. En alguna situació en què l’alumne no pugui assistir a la prova de síntesi final per una causa major i aporti documentació formal justificant-la, el professorat pot oferir de fer la prova de síntesi final de forma oral.

La nota final de l’assignatura la pot modificar el professor tenint en compte la participació de l’alumne en activitats voluntàries d’aprofundiment en el coneixement de l’assignatura, les aportacions al Campus Virtual o eines de xarxes socials, així com una presentació oral de caràcter voluntari, només en cas que s’hagi obtingut un mínim de quatre punts en la nota final de l’assignatura.

Els alumnes tenen dret a una reavaluació, que es fa seguint la normativa vigent a la Facultat de Biologia. Si algun alumne vol renunciar a la nota de la primera avaluació que s’hagi aprovat, ho ha de comunicar al professor el dia de la revisió d’examen i ha de tramitar a la secretaria de la facultat la renúncia de la nota per escrit seguint la normativa vigent. La reavaluació comporta la renúncia a totes les notes obtingudes durant l’avaluació continuada.

 

Avaluació única

L’avaluació continuada es duu a terme atenent a les convocatòries oficials de la Facultat de Biologia i, per tant, tots els estudiants s’acullen per defecte al programa d’avaluació continuada. Els estudiants poden renunciar a l’avaluació continuada fins al dia de la prova de síntesi, abans de finalitzar-la.

La nota de l’avaluació única s’obté de la nota de la prova de síntesi final que és la mateixa que la prova de síntesi de l’avaluació continuada. Al final de l’assignatura es fa una prova de síntesi amb preguntes de tipus test i/o preguntes curtes on s’avalua tot el coneixement impartit durant el curs, independentment del seu format. En alguna situació en què l’alumne no pugui assistir a la prova de síntesi final per una causa major i l’estudiant aporti documentació formal justificant-la, el professorat pot oferir de fer la prova de síntesi final de forma oral.

Els alumnes tenen dret a una reavaluació, que es fa seguint la normativa vigent a la Facultat de Biologia. Si algun alumne vol renunciar a la nota de la primera avaluació que s’hagi aprovat, ho ha de comunicar al professor el dia de la revisió d’examen i ha de tramitar a la secretaria de la facultat la renúncia de la nota per escrit seguint la normativa vigent.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

FALCONER, D.S.; MACKAY, T.F.C. Introducción a la genética cuantitativa. Zaragoza : Acribia, 2001  Enllaç

[També, 4th ed., 1996, en anglès]  Enllaç

LYNCH, M.; WALSH, B. Genetics and analysis of quantitative traits. Sunderland (Mass.) : Sinauer Associates, 1998  Enllaç

PRIMROSE, S.B.; TWYMAN, R.M. Principles of gene manipulation and genomics. 7th ed. Malden (Ma.) : Blackwell, 2006  Enllaç

BOWMAN, J.C. Introducción a la mejora animal. Barcelona : Omega, 1982. (Cuadernos de biología)  Enllaç

BOURDON, R M. Understanding animal breeding. 2nd ed. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2000  Enllaç

CLARK, A.J., (ed.). Animal breeding : technology for the 21st century. Amsterdam : Harwood Academic, 1998. (Modern genetics ; 4)  Enllaç

NICHOLAS, F.W. Genética veterinaria. Zaragoza : Acribia, 1990  Enllaç


[També, Introduction to veterinary genetics. 3rd ed., 2010]  Enllaç

VAN VLECK, L.D.; POLLAK, E.J.; OLTENACU, E.A.B. Genetics for animal sciences. New York : Freeman, 1987  Enllaç

WILLIS, M.B. Dalton’s introduction to practical animal breeding. 3rd ed. Oxford [etc.] : Blackwell Scientific, 1991  Enllaç

GLICK, B.R.; PATTEN, C.L.  Molecular biotechnology : principles and applications of recombinant DNA. 5th ed. Washington, DC : ASM Press, 2017  Enllaç

RANGA, M.M. Animal biotechnology. 2nd rev. enl. ed. Jodphur : Agrobios, 2002  Enllaç

CALDWELL, G.A.; WILLIAMS, S.N.; CALDWELL, K.A. Integrated genomics : a discovery-based laboratory course. Chichester : Wiley, 2006  Enllaç

STRACHAN, T.; READ, A. Human Molecular Genetics. 4th ed. London : Garland Science, 2011  Enllaç


[També, 3a ed., 2006, en castellà]  Enllaç

BROWN, T.A. Gene cloning and DNA analysis : an introduction. 7th ed. Chichester : Wiley, 2016  Enllaç

IZQUIERDO, M. Ingeniería genética y transferencia génica. Madrid : Pirámide, cop. 2001  Enllaç


[També: Curso de genética molecular e ingeniería genética. 2014]  Enllaç

PEASE, S.; SAUNDERS. T., (ed.). Advanced Protocols for Animal Transgenesis [recurs electrònic] : an ISTT manual.  Heidelberg : Springer, 2011  Enllaç

VERMA, P.J.; TROUNSON, A.O., (ed.). Nuclear transfer protocols [recurs electrònic] : cell reprogramming and transgenesis. TOTOWA : Humana Press, 2006  Enllaç

CARTWRIGHT,  E.J. (ed.). Transgenesis techniques [recurs electrònic] : principles and protocols. 3rd ed. Totowa, N.J. : Humana Press, 2009  Enllaç

TWYMAN , R.M. Gene Transfer to Animal Cells. Oxford : BIOS Scientific, 2005  Enllaç

WATSON, J. D. [et al.]. Recombinant DNA : genes and genomes - a short course. 3rd ed. New York : Freeman and Comp. ; Cold Spring Harbor : Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2007  Enllaç

Article

INGHAM, P.W. The Power of the zebrafish for disease analysis. Human molecular genetics, 2009, vol. 18, review issue 1, p. R107-R112  Enllaç

  [Accés en línia]

MEEKER, N.D.; TREDE, N.S. Immunology and zebrafish : spawing new models of human disease. Developmental & comparative immunology, 2008, vol. 32, issue 7, p. 745-757  Enllaç

  [Accés en línia]

ROSEN, J.N.; SWEENEY, M.F.; MABLY, J.D. Microinjection of zebrafish embryos to analyze gene function. Journal of visualized experiments, 2009, 25, e1115, p.1-4  Enllaç

  [Accés en línia]

TAKEUCHI, Y.; YOSHIZAKI, G.; TAKEUCHI, T. Biotechnology : surrogate broodstock produces salmonids. Nature, 2004, vol. 430, núm. 7000, p. 629-630  Enllaç

  [Accés en línia]

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

- Les classes de teoria, seminaris i teoricopràctica programades presencial/no presencial (1/3-2/3 aproximadament) passen a ser 100 % en línia.

- Les activitats en aula convencional per resoldre problemes passen a modalitat virtual, i s’implementa una activitat de seguiment de caràcter autoavaluador al Campus Virtual, on el professorat recomana algunes activitats voluntàries perquè els estudiants les vagin resolent després de cada classe i pugin els comentaris i qüestions que hagin trobat en un fòrum de dubtes de caràcter també autoavaluador, que entre estudiants i la guia del professorat val per resoldre i aclarir conceptes.

- Les pràctiques de laboratori s’han reestructurat i passen a ser en línia, i aprofitant la mida reduïda dels grups s’ha implementat l’activitat de fer un pòster científic i la seva defensa també en línia, substituint el minisimposi que es feia a final de quadrimestre.

- Les activitats d’avaluació contínua programades presencialment es fan en línia. Tot i les adaptacions, no hi ha variacions significatives en el mètode d’avaluació.