Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Psicologia de l'Art i Estudis de Gènere

Codi de l'assignatura: 363346

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Diego Marchante Hueso

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

A l’inici del curs es completen totes les especificacions als programes de cada grup.


Altres recomanacions

A l’inici del curs s’adjunta bibliografia als programes de cada grup.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Situar els paral·lelismes que vinculen les històries de la psicologia i de les arts visuals amb el naixement de l’individualisme modern vinculat al capitalisme, i analitzar-los.

— Explorar les relacions i influències entre la psicologia i les arts, amb un interès especial per les apropiacions que els artistes han fet (i fan) de temes i problemàtiques de la psicologia.

— Explorar els temes i les problemàtiques en què els artistes i les arts visuals han estat (i són) objecte d’estudi de la psicologia.

 

— Construir recorreguts per a algunes de les problemàtiques que vinculen les perspectives construccionistes i narratives de la psicologia i els temes de representació de la subjectivitat en les arts visuals contemporànies.

— Introduir-se en les estratègies de recerca narrativa per explorar la relació entre dispositius culturals, pràctiques biogràfiques i construccions identitàries.

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar maneres d’aprendre individualment i cooperativament sobre els temes de representacions visuals de subjectivitat i identitat, i per tant:

— Actuar de manera crítica, autocrítica i responsable.

— Treballar en equip.

— Utilitzar millor la capacitat creativa i comunicativa.

— Mostrar la capacitat de criteri i elaborar treballs acadèmics amb rigor.

— Seleccionar diverses fonts d’informació, emplenar-les i gestionar-les.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Establir criteris crítics per desenvolupar una recerca entorn de les aproximacions pròpies al camp de la creativitat, els sentits en els discursos i les pràctiques vinculades a les arts visuals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Psicologia i art, la identitat, subjectivitat; representació social i art

1.1. Relacions entre psicologia, arts i produccions de cultura visual. L’enfocament construccionista i perspectives teòriques psicològiques

1.2. Conceptes clau: la relació entorn del jo, la subjectivitat, la identitat i les seves representacions en la cultura visual, les narratives, etc. amb relació als contextos de construcció social i cultural

1.3. Exemplificacions de l’enfocament de l’assignatura als temes que generen processos descrits

1.4. Alguns enfocaments específics

2. Estudis de gènere

2.1. Teories, pràctiques polítiques, produccions artístiques i culturals vinculades amb els feminismes i postfeminismes. Feminismes postcolonials, transnacionals i ecofeminismes

2.2. Les nocions d’experiència de gènere, cos i sexualitat, tot problematitzant les construccions dualistes entre masculí i femení, homosexualitat i heterosexualitat, entre d’altres

2.3. Genealogia de les pràctiques artístiques en relació amb els moviments feministes i les manifestacions que es poden trobar en el context actual

2.4. Experimentació, mitjançant metodologies de producció artística generades per artistes dones, combinada amb una reflexió teòrica

2.5. Producció artística a partir del coneixement de les pràctiques d’artistes dones

2.6. Aprofundir temes descrits

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La modalitat de docència mixta adopta, en relació amb la metodologia i activitats formatives de l’assignatura, recursos i procediments de caràcter tant sincrònic com asincrònic. Es fa ús del Campus Virtual, així com d’altres plataformes, per compartir material didàctic, donar tasques als alumnes, i organitzar el desenvolupament de les sessions de docència mixta.

La docència sincrònica es desenvolupa entre la presencialitat tant a l’aula com al BB Collaborate (o altres plataformes), amb sessions magistrals i expositives, i per crear debats sobre les temàtiques del curs. El professorat indicarà les especificitats respecte al desenvolupament de la docència de cada bloc de l’assignatura.

• Classes magistrals en què el professorat introdueix algunes de les problemàtiques de l’assignatura o les desenvolupa.

• Classes expositives en què un grup d’estudiants presenta a la resta de companys un treball preparat prèviament.

• Conferències amb la presència d’algun especialista del tema.

• Tallers de producció (en el cas d’una opció d’estudis de gènere).

• Debats dirigits pel professorat o un grup d’estudiants amb la finalitat de promoure la producció i comprensió dels estudiants.

• Rondes d’intervencions en què els estudiants han d’opinar sobre els temes i les problemàtiques plantejades en les assignatures.

• Visites a exposicions i centres d’art.

• Tallers d’orientació pràctica amb artistes invitats en els quals es plantegen activitats concretes d’experimentació plàstica (en el cas de rebre subvencions per a seminaris específics i per a conferències, s’organitzen en l’espai temporal adient a aquest tipus d’activitats i s’introdueix en el programa).

• Ocasionalment es porta a terme algun seminari tutoritzat per orientar els estudiants en els treballs de recerca i de desenvolupament de temes monogràfics. A més, s’afavoreix el treball en grup, la presentació de treballs escrits, visuals i performatius, les activitats de l’aplicació al voltant d’un tema concret i la cerca d’informació.

• En el cas concret d’un grup d’estudis de gènere que treballa de manera interdepartamental, la dinàmica de cada grup s’especifica a l’inici del curs i mitjançant sessions tutorials dins del pla d’acció tutorial del centre. S’hi diferencien les alternatives de programació a què l’estudiant pot optar. Dins d’aquestes propostes hi ha quatre grups, amb professorat de diferents departaments (dibuix, pintura, gravat, escultura), que treballen conjuntament establint ritmes d’interferència entre grups i activitats. S’emfasitzen la producció artística i la seva interacció social, així com les metodologies de creació proposades per a dones artistes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació es fa a partir de cadascuna de les activitats formatives que es duen a terme i de la participació en les diverses activitats programades. Els instruments d’avaluació són l’ús del Campus Virtual, activitats d’assaig, estudi de casos i treballs dels quals s’expliciten els criteris d’avaluació, així com l’assistència i la participació activa.

Es duen a terme els treballs que consisteixen en la presentació dels exercicis que hagi proposat el professorat per a cada tema, seguint l’esquema indicatiu que hi haurà en el Campus Virtual de l’assignatura.

El sistema de qualificació és en el rang de 0 a 10 amb un decimal (segons el criteri de valoració i qualificacions del Consell d’Estudis).

Per poder ser avaluat i qualificat, l’alumne ha d’haver presentat els treballs obligatoris i haver-los enviat, a través del Campus Virtual i, a més, ha d’haver assistit com a mínim al 80 % de les classes.

El pla d’estudis de Bolonya implica que el curs és presencial, per normativa. No hi ha opció no presencial. Si sorgeix algun problema en aquest sentit, ha de ser comunicat al docent per gestionar algun procediment. Però si s’incompleix l’assistència del 80 % sense cap justificació, la qualificació és de no presentat.

​Els docents podran modificar, si escau, la tipologia de les activitats i els criteris d’avaluació dels treballs per adaptar-los a les necessitats de la situació de docència mixta, depenent de la seva evolució. En aquest cas, el professorat indicarà els canvis i les especificitats de les noves activitats i treballs.

 

Sistema de qualificació

Per obtenir la qualificació de l’assignatura, s’han de complir els requisits esmentats en el paràgraf anterior. Per fer els càlculs d’obtenció de la nota global, es tenen en compte els criteris següents:

• Els treballs del bloc 1 representen el 50 % de la ponderació de la nota global.

• Els treballs del bloc 2 representen el 50 % de la ponderació de la nota global.

• Una nota de menys d’un 4 en un dels blocs o àmbits (psicologia de l’art / estudis de gènere) no fa mitjana i el resultat és igual a 0 i, per tant, l’alumne està suspès.

• Tampoc es poden guardar notes.

• L’assistència representa el 10 % de la ponderació de la nota global, però és obligatori no tenir més de sis faltes d’assistència.

Resultats de la qualificació

Les qualificacions es publiquen al mateix Campus Virtual del grup de l’assignatura i es poden consultar individualment, a través de l’apartat «Qualificacions».

Reavaluació

Les condicions necessàries per poder-s’hi acollir són dues:

• Haver assistit a un mínim del 80 % de les classes.

• Haver obtingut una qualificació final de l’assignatura entre el 4 i el 4,9.

Els alumnes que puguin optar a la reavaluació tenen uns dies per presentar els exercicis o treballs sol·licitats pel professorat. Passat aquest termini, el professorat revisa, afegeix, modifica o rectifica les actes, segons el que convingui.

El procés de reavaluació es fa efectiu en el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes (darrer dia de docència, segons el calendari marc establert pel centre). El professorat indica quants dies comprèn aquest procés.

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat.

 

Avaluació única

L’estudiant pot acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat i d’acord amb el procediment establert. 

Obligatòriament, caldrà que l’estudiant empleni el formulari de sol·licitud d’avaluació única, que es troba al lloc web de la Facultat, i que el presenti, signat i en doble exemplar, al docent del primer bloc de l’assignatura.

Els estudiants que optin per l’avaluació única hauran de complir els requisits següents:

— Fer dues tutories amb cada docent dels blocs. Les tutories són obligatòries i és responsabilitat de l’estudiant sol·licitar-les perquè hi hagi un seguiment adequat, d’acord amb les indicacions que estableixi cada docent.

— Complir les activitats d’avaluació planificades a l’assignatura. El docent indicarà les especificitats de cada activitat i si és presencial o no.

— Fer un examen oral vinculat al temari específic del bloc temàtic de Psicologia de l’art. El docent o la docent indicarà dia i especificitats de l’examen.

— Fer un examen oral vinculat al temari específic del bloc temàtic d’Estudis de gènere. El docent o la docent indicarà dia i especificitats de l’examen.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Anzaldúa, G. (1967). Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. San Francisco: Aunt Lute.

http://cataleg.ub.edu/record=b2197113~S1*spi  Enllaç

Butler, J. (2007). El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Paidós. 

http://cataleg.ub.edu/record=b1992866~S1*spi  Enllaç

Davis, A. (2004). Mujeres, raza y clase. Madrid: Akal.

http://cataleg.ub.edu/record=b1788551~S1*spi  Enllaç

Gergen, K.F. (1992). El yo saturado: Dilemas de identidad en el mundo contemporáneo. Barcelona:Paidos.

http://cataleg.ub.edu/record=b1755131~S1*spi  Enllaç

Hall, S. y P. DuGay, (2003) Cuestiones de identidad cultural. Buenos Aires: Amorrortu

http://cataleg.ub.edu/record=b2090232~S1*spi  Enllaç

Haraway, D. (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Madrid, Akal.

http://cataleg.ub.edu/record=b1284276~S1*spi  Enllaç

Kuspit, D. (2003). Signos de Psique en el Arte Moderno y Posmoderno. Akal:Madrid

http://cataleg.ub.edu/record=b1610660~S1*spi  Enllaç

Lorde, A. (2003). La hermana, la extranjera. Madrid: horas y HORAS.

McDougall, J. (2010). El artista y el psicoanalista. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

Zizek, S. (2000) Mirando Al Sesgo: Una Introduccion a Jacques Lacan a Través de La Cultura Popular. Barcelona: Paidós Ibérica.

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

Reavaluació
Les condicions necessàries per poder-s’hi acollir són dues:

• Haver assistit a un mínim del 80 % de les classes.

• S’elimina el requeriment de qualificació mínima per poder presentar-se a les proves de reavaluació.

Els alumnes que puguin optar a la reavaluació tenen uns dies per presentar els exercicis o treballs sol·licitats pel professorat. Passat aquest termini, el professorat revisa, afegeix, modifica o rectifica les actes, segons el que convingui.

El procés de reavaluació es fa efectiu en el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes (darrer dia de docència, segons el calendari marc establert pel centre). El professorat indica quants dies comprèn aquest procés.

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant pot acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat. En referència al termini per sol·licitar acollir-s’hi, se seguiran les indicacions del centre.

Obligatòriament, caldrà que l’estudiant empleni el formulari de sol·licitud d’avaluació única, que es troba al lloc web de la Facultat, i que el presenti al docent del primer bloc de l’assignatura, signat i en doble exemplar.

Els estudiants que optin per l’avaluació única hauran de complir els requisits següents:

— Fer dues tutories amb cada docent dels blocs. Les tutories són obligatòries i és responsabilitat de l’estudiant sol·licitar-les perquè hi hagi un seguiment adequat, d’acord amb les indicacions que estableixi cada docent.

— Complir les activitats d’avaluació planificades a l’assignatura. El docent indicarà les especificitats de cada activitat i si és presencial o no.

— Fer un examen oral vinculat al temari específic del bloc temàtic de Psicologia de l’art. El docent o la docent indicarà dia i especificitats de l’examen.

— Fer un examen oral vinculat al temari específic del bloc temàtic d’Estudis de gènere. El docent o la docent indicarà dia i especificitats de l’examen.