Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Laboratori d'Aplicacions Gràfiques

Codi de l'assignatura: 363348

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Nuria Ricart Ulldemolins

Departament: Facultat de Belles Arts

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

Compilació de competències de l’assignatura LAG per graus
CGU. Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a situacions noves). GDS - GCR

CET. Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional. GBL

CGU. Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques). GBL - GCR

CET. Coneixement de les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l’art. GBL

CET. Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d’experimentació vinculats a la creació o producció artístiques. GBL

CGT. Capacitat d’usar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en diferents contextos i des d’una perspectiva crítica, creativa i innovadora. Comprensió de la relació entre la tecnologia i altres camps del saber humà. GDS

CET. Coneixement i capacitat de maneig de totes les eines tecnològiques i metodològiques d’aplicació en el projecte de disseny: programes informàtics específics, sistemes de representació tradicional i digital, construcció de maquetes, models i prototips, així com altres tècniques i procediments específics. GDS

CGU. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds). GCR

CGU. Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació). GCR

CET. Motivació per a la recerca de la qualitat dels dissenys creats per un mateix i capacitat d’autoexigència i rigor en el treball personal. Capacitat per mantenir-se al dia de les normatives vigents que regulen la qualitat en productes i serveis, familiaritzar-s’hi i saber aplicar-les en el projecte de disseny i en la dinàmica de despatxos i d’agències prestadores de serveis de disseny. GDS

CET. Capacitat de desenvolupar la sensibilitat estètica i la facultat d’apreciació estètica (capacitat de crítica i avaluació estètica, capacitat per prendre decisions de caràcter estètic). GDS

CET. Coneixement de la geometria descriptiva bàsica i habilitat, facilitat i destresa en els diferents sistemes de representació utilitzats habitualment per dissenyar. GDS

CET. Coneixement i capacitat de maneig de totes les eines tecnològiques i metodològiques d’aplicació en el projecte de disseny: programes informàtics específics, sistemes de representació tradicional i digital, construcció de maquetes, models i prototips, així com altres tècniques i procediments específics. GDS

CGT. Capacitat per desenvolupar la sensibilitat i l’habilitat manual. GCR

CET. Capacitat per reconèixer la varietat de béns culturals, les seves matèries primeres i la seva combinació, i per dur a terme els processos, els procediments i les tècniques artístiques, aplicant-hi les tecnologies específiques. GCR

ACRÒNIMS

GBL: grau de Belles Arts
GCR: grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals
GDS: grau de Disseny
CGU: competència general de la Universitat
CGT: competència general de la titulació
CET: competència específica de la titulació

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Introducció teòrica, pràctiques ordinador, FAQS i problemes de cada tema.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

10

(Indicacions a classe i al Campus Virtual.)

Aprenentatge autònom

80

(Preparació i entrega dels treballs. Les indicacions es troben al Campus Virtual.)

 

 

Recomanacions

 

Una part de la pràctica (d’ordinador) de l’assignatura es desenvolupa a l’aula d’informàtica (o a casa) i l’altra part és treball autònom de l’alumne.

En condicions normals, si l’alumne no disposa d’ordinador, a la Facultat hi ha una sala d’usuaris d’informàtica on pot trobar tots els recursos necessaris amb programari lliure.

En condicions excepcionals, com és la situació inicial del curs vinent, els alumnes que no disposin d’ordinador hauran de comunicar-ho al professorat abans de començar les classes, per tal de poder trobar la millor solució.

Excepcionalment, les pràctiques de l’assignatura es desenvoluparan amb el professorat de manera síncrona, excepte les programades com a treball autònom.

L’alumnat ha de conèixer el funcionament bàsic de, com a mínim, un dels sistemes operatius gràfics (Windows, Linux o Mac OS X), i també ha de conèixer el funcionament general de les aplicacions gràfiques. Aquests coneixements són bàsics i fonamentals per poder seguir l’assignatura en les millors condicions.

A l’aula de docència es treballa amb programari professional i tots els ordinadors disposen de les llicències corresponents. No se’n poden fer còpies perquè són llicències de campus, no individuals.

En les condicions excepcionals de pandèmia per la COVID-19 d’aquest curs, i segons la informació donada per la Universitat, els alumnes disposaran del programari necessari, però si no fos aquest el cas, el programari que s’emprarà serà el de codi obert, per tant accessible per a tothom.


Altres recomanacions

Les fonts documentals són al Campus Virtual del Laboratori d’Aplicacions Gràfiques (LAG) i s’hi especifiquen altres fonts necessàries.

Els grups C1/R1 (Conservació-Restauració de Béns Culturals) i D1/S1 (Disseny) tenen variacions en el temari respecte als grups del grau de Belles Arts.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per desenvolupar la sensibilitat i l'habilitat manual.

   -

Capacitat d'usar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en diferents contextos i des d'una perspectiva crítica, creativa i innovadora. Comprensió de la relació entre la tecnologia i altres camps del saber humà.

   -

Capacitat per reconèixer la varietat de béns culturals, les seves matèries primeres i la seva combinació, i per dur a terme els processos, els procediments i les tècniques artístiques, aplicant-hi les tecnologies específiques.

   -

Coneixement de la geometria descriptiva bàsica i habilitat, facilitat i destresa en els diferents sistemes de representació utilitzats habitualment per dissenyar.

   -

Motivació per a la recerca de la qualitat dels dissenys creats per un mateix i capacitat d'autoexigència i rigor en el treball personal. Capacitat per mantenir-se al dia de les normatives vigents que regulen la qualitat en productes i serveis, familiaritzar-s'hi i saber aplicar-les en el projecte de disseny i en la dinàmica de despatxos i d'agències prestadores de serveis de disseny.

   -

Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

   -

Coneixement de les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

   -

Capacitat de desenvolupar la sensibilitat estètica i la facultat d'apreciació estètica (capacitat de crítica i avaluació estètica, capacitat per prendre decisions de caràcter estètic).

   -

Coneixement i capacitat de maneig de totes les eines tecnològiques i metodològiques d'aplicació en el projecte de disseny: programes informàtics específics, sistemes de representació tradicional i digital, construcció de maquetes, models i prototips, així com altres tècniques i procediments específics.

   -

Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer el lèxic, els codis i els conceptes propis del dibuix, de les tècniques i de les tecnologies, i saber-los utilitzar.

 

• Conèixer els formats d’arxius gràfics i saber-los utilitzar.

 

• Conèixer les diferents modalitats de producció i de representació gràfica, les tècniques i tecnologies que s’apliquen als treballs artístics, i saber-les utilitzar de manera adequada.

 

Referits a habilitats, destreses

• Utilitzar el programari corresponent a cadascuna de les tecnologies de producció d’imatges i procediments d’informació.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Actuar de manera crítica, autocrítica i responsable.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció i anàlisi de l’evolució històrica de les aplicacions gràfiques digitals

*  Visió històrica de l’evolució i anàlisi de les aplicacions gràfiques. Durada d’una setmana (primera setmana)

1.1. Història de les aplicacions digitals

1.2. Història de les aplicacions gràfiques digitals

2. Coneixement i usos correctes dels formats d’arxius gràfics (FAG)

*  Estudi, continguts i aplicacions dels formats d’arxius gràfics. Durada d’una setmana (segona setmana)

2.1. Què és un arxiu?

2.2. Què és un format d’arxiu?

2.3. Sistemes d’emmagatzematge d’imatges

2.4. Tipus de FAG

2.5. Descripció i característiques dels FAG

2.6. Aplicacions dels FAG

3. Creació i tractament d’imatges digitals: mapa de bits i vectorials

*  Producció i anàlisi de les imatges digitals del tipus mapa de bits («bitmap»). Producció i anàlisi de les imatges del tipus vectorial. Veure’n les aplicacions. Durada de quatre setmanes (de la tercera setmana a la sisena)

3.1. Imatges de mapa de bits

3.2. Imatges vectorials

4. Conceptes de maquetació en suports físics i virtuals

*  Introduir, en general, els conceptes bàsics de maquetació. Estudiar-ne l’aplicació en els diferents entorns, tant físics (paper) com virtuals (web, presentacions, etc.). Durada de quatre setmanes (des de la setena setmana fins a la desena)

4.1. Conceptes de maquetació

4.2. Espai paper

4.3. Espai virtual: Internet

4.4. Espai virtual: presentacions

5. Introducció a les aplicacions de CAD i 3D

*  Conceptes fonamentals de 2D i 3D. Les aplicacions en els diversos projectes. Durada de cinc setmanes (des de l’onzena setmana fins a la quinzena).

5.1. Conceptes bàsics dels sistemes CAD

5.2. Fonaments de 2D

5.3. Fonaments de 3D

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

S’adquireixen les habilitats i capacitat d’utilitzar-les en els processos de creació. La metodologia d’ensenyament de l’assignatura es vincula a les modalitats organitzatives següents:

Classes magistrals, que poden ser presencials o en cas de pandèmia COVID-19 en format telemàtic, en què el professorat desenvolupa els continguts històrics, teòrics i tècnics de l’assignatura.

Seminaris tutoritzats pel professorat per orientar els estudiants en tècniques concretes i les seves aplicacions en els processos de creació (disseny o CR).

Exercicis pràctics amb l’objectiu d’obtenir els coneixements i les habilitats necessaris per aplicar-los al projecte de creació (DS o CR).

Estudi de casos aplicats a problemes i a aspectes concrets en relació amb la utilització de les tècniques.

Les activitats i metodologies descrites estan orientades a conèixer les aplicacions bàsiques que es poden desenvolupar dins de l’àmbit de les arts: imatges gràfiques, mapa de bits, vectorials (2D i 3D), i maquetació en diversos suports: paper, web i presentacions.

El programa general dels alumnes del grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals (C1/R1) i del grau de Disseny (D1/S1) té variacions per adaptar-se a les competències i objectius específics. El professorat ho indicarà tant el primer dia de classe com en el Campus Virtual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris de qualificació i avaluació
L’avaluació continuada es duu a terme a partir de cadascuna de les activitats formatives que es demanen i de la participació en les diverses activitats programades. Els instruments d’avaluació són l’ús del Campus Virtual, les activitats d’assaig, les pràctiques, els problemes, l’estudi de casos i els treballs els criteris d’avaluació dels quals s’expliciten, així com l’assistència (obligatòria) i la participació activa.

Es duen a terme els exercicis que el professorat hagi proposat per a cada tema, seguint l’esquema informatiu que hi ha en el Campus Virtual de l’assignatura. Hi ha dos treballs de les parts de l’assignatura: el primer treball és el que correspon als temes 1, 2, 3 i 4 (T1), i el segon, al tema 5 (T2).

Perquè pugui ser avaluat i qualificat, l’alumnat ha d’haver enviat els exercicis i els dos treballs obligatoris, exclusivament a través del Campus Virtual (no hi ha cap altra possibilitat), i a més, ha d’haver assistit com a mínim al 80 % de les classes (vint-i-quatre sessions de les trenta totals); això representa que el màxim de faltes d’assistència a la primera part és de quatre sessions i a la segona part de dues.

Sistema de qualificació

La qualificació és en el rang de 0 a 10 amb un decimal (segons els criteris de valoració i qualificació del Consell d’Estudis).

El sistema d’avaluació inclou quatre categories, que són les següents:

Assistència (A). Ponderació 10 %. Del total de les trenta assistències a l’assignatura, vint corresponen als temes de l’1 al 4, i deu al tema 5. A la primera part, el màxim de faltes d’assistència és de quatre, i a la segona part, el màxim és de dos. En funció d’aquests valors, els controls de les assistències c1 i c2 han de complir la condició que ambdós tinguin el valor d’1, per poder ser avaluat. En el cas que algun dels controls d’assistència sigui 0, aquella part quedarà suspesa. En el cas que els dos valors siguin 0, l’assignatura quedarà suspesa encara que s’hagin presentat els treballs. Més avall veurem l’algorisme per calcular la NGf (nota global final).

Exercicis (E). Ponderació 30 %. Dins de cada tema s’avaluarà la quantitat d’exercicis que es cregui convenient. El càlcul d’E es fa mitjançant la mitjana aritmètica, puntuant els exercicis no entregats amb un zero. 

Treballs finals

— Temes de l’1 al 4 (T1). Ponderació 42 %. Es descriurà al Campus Virtual.

— Tema 5 (T2). Ponderació 18 %. Es descriurà al Campus Virtual.

Fotografia al Campus Virtual (f). Important: tenir la fotografia real i actualitzada (de tipus carnet) penjada al Campus Virtual facilita al professor identificar correctament l’alumne, ja que substitueix la fitxa en paper que s’emprava tradicionalment. En cas que no hi sigui o sigui incorrecta, descompta 1 punt de la NGf.

A continuació presentem una taula explicativa del funcionament dels ítems que participen en la nota final, incloent-hi també els factors (C1 i C2) que controlen el total d’assistències a cada part de l’assignatura.
Categoria ID Ponderació (%) Concepte
Assistència A 10 Recordeu que l’assistència és obligatòria
Exercicis 1-5 E 30 Qualificació dels exercicis dels temes 1-5
Temes 1-4 T1 42 Treball final dels temes 1-4
Tema 5 T2 18 Treball final del tema 5
Control 1 C1 [1, 0] Control de l’assistència de la part 1 (temes 1-4)
Control 2 C2 [1, 0] Control de l’assistència de la part 2 (tema 5)
Fotografia f [–1, 0] Fotografia de carnet al Campus Virtual


L’algorisme per calcular la qualificació final de l’assignatura NGf és el següent:

NGf = A * c1 * c2 * 0,10 + E * 0,30 + T1 * c* 0,42 + T2 * c* 0,18 - f

Un cas particular és quan s’incompleix l’assistència a les dues parts, cas en què els valors dels controls C1 i C2 són 0; aleshores, es redueix el càlcul de la qualificació a l’algorisme:

NGf = E * 0,30 – f

Qualificació

Les qualificacions es publiquen al mateix Campus Virtual del grup de l’assignatura, i es poden consultar individualment, a través de l’apartat de «Qualificacions».

Reavaluació

Un cop revisades les qualificacions publicades al Campus Virtual, s’obre el procés de reavaluació, que dura uns tres dies.

Per poder acollir-se a la reavaluació, l’alumnat ha de complir les dues condicions següents:

— els controls d’assistència c1 i c2 han de ser tots dos igual a 1.

— la qualificació del curs (NGf) ha d’estar en el rang de [4,5-4,9].

La qualificació final obtinguda de la reavaluació no pot sobrepassar la qualificació d’un 5, és a dir, aprovar l’assignatura. En cas que la qualificació sigui més baixa de 4, l’alumne no pot optar a la reavaluació.

En cas de poder optar a la reavaluació, s’ha de presentar el que indiqui el professorat, i així poder augmentar la qualificació en les dècimes que falten per poder aprovar (un 5).

El professorat indica el dia, hora i lloc on es durà a terme la reavaluació, sigui de manera presencial o bé telemàtica. El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

Els estudiants que optin per l’avaluació única (AU) han de complir els requisits següents:

  1. Tenir la matrícula activa de l’assignatura.
  2. Fer una sol·licitud d’avaluació única dins del període establert per la Comissió Acadèmica de la Facultat de Belles Arts o per la normativa vigent de la UB, adreçada al professorat del grup. Aquest ho notificarà al coordinador de l’assignatura, que al seu torn ho comunicarà al cap d’estudis i a la Secretaria d’Estudiants i Docència.
  3. És imprescindible haver entregat tots els exercicis que s’hagin programat durant el curs en el Campus Virtual de l’assignatura-grup al dia i a l’hora indicats. Si no es compleix aquesta condició, l’alumnat no tindrà dret a l’avaluació única i la seva qualificació serà de suspens.


Parts de l’avaluació única

Segons el grau en què s’estigui matriculat, les competències a assolir per l’assignatura LAG són diferents, i per tant, es dona la informació següent només a títol informatiu: els alumnes dels graus de Disseny i de Conservació-Restauració de Béns Culturals faran aquesta avaluació única al mes de gener, mentre que els alumnes del grau de Belles Arts la faran dins del període d’avaluació del semestre en què s’hagi desenvolupat l’assignatura matriculada (no es podrà canviar de semestre en cap cas), i que assenyala el calendari acadèmic.

El coordinador de l’assignatura comunicarà la informació necessària i la data de realització de l’avaluació única via Campus Virtual.

Les proves a realitzar són les següents:
  1. Pràctiques d’ordinador (P). Es plantejaran tres exercicis a desenvolupar durant un temps de dues hores. Cada exercici tindrà una puntuació màxima d’1 punt (total màxim: 3 punts).
  2. Teòrica escrita (T). D’una durada d’una hora; se li plantejaran quatre qüestions del temari. Cada qüestió tindrà una puntuació màxima d’1 punt (total màxim: 4 punts).
  3. Oral (O). El coordinador de l’assignatura s’encarregarà de fer aquesta prova. Es plantejaran un màxim de quatre qüestions que l’alumnat haurà de respondre en un temps màxim límit d’una hora (total màxim: 3 punts).


La nota final serà la suma de: P + T + O

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AUBRY, Christophe. HTML5 Y CSS3. Revolucione el diseño de sus sitios web. Barcelona: Ediciones ENI, 2017. ISBN: 9782409006654

FRASER, Bruce; MURPHY, Chris; BUNTING, Fred. Uso y administración del color. Madrid: Ediciones Anaya Multimedia, 2003. DL: M-35.702-2003. ISBN: 84-415-1572-7.

GARCÍA, Francisco. Autoedición con software libre: Diseñe sus documentos de forma profesional. Madrid: Editorial TEBAR, 2010. ISBN: 9788473603393

GÓMEZ GONZÁLEZ, Sergio. Impresión 3D. Barcelona: Marcombo, 2016. ISBN: 9788426723536. DL: B-12326-2016

GRATACÓS-ROIG, Jordi; BATLLE-CASANOVAS, Montserrat. Imagen Digital. Tratamiento Raster. 6a Edició. Barcelona: Edicions Belles Arts, 1999. [Temas TIGA , 2]. DL: B.42554-1999.

Catàleg UB  Enllaç

MATEOS BARRADO, J. F. Edición de medios digitales con software libre: Tratamiento de vídeo, audio e imagen con software gratuito. Madrid: Anaya, 2008. ISBN: 9788441523760

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

METODOLOGIA I ACTIVITATS FORMATIVES
La docència es desenvolupa íntegrament en línia accedint al programari necessari per accés remot a l’aula on hi ha instal·lades les llicències. Les activitats i exercicis s’explicaran i es tutoritzaran en línia de manera totalment virtual. El Campus Virtual preveu tota la informació i recursos d’interacció per a aquest tipus d’aprenentatge.

ASSISTÈNCIA Obligatòria, però flexible mitjançant els recursos del Campus Virtual.

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES

Avaluació continuada mitjançant els recursos del Campus Virtual i la tutorització directa en línia.

Avaluació única mitjançant els exercicis de cada un dels temes. 

Reavaluació. Es flexibilitza amb relació a la nota mínima requerida.