Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Processos de Creació Artística

Codi de l'assignatura: 363358

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Miguel Angel Planas Rossello

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

120

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

100

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

130

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per emprar tant el pensament convergent com divergent en els processos d'observació, d'investigació, d'especulació, de visualització i d'actuació.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Coneixement bàsic de les metodologies d'investigació vinculades a la creació artística.

   -

Coneixement del pensament dels artistes mitjançant les obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb la mateixa obra.

   -

Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

   -

Coneixement de les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Entendre i saber utilitzar el lèxic, els codis i els conceptes relacionats amb el color, l’espai, l’estructura i la forma, i també els codis d’interpretació visual.

• Conèixer i saber utilitzar de manera adequada les diverses modalitats de producció i les tècniques i tecnologies que correspongui aplicar als processos de creació.

• Saber distingir, triar i desenvolupar les metodologies de documentació per al procés creatiu.

• Reconèixer processos bàsics multidisciplinaris d’un determinat projecte artístic.

• Exposar visualment processos artístics.

• Contextualitzar els processos respecte a altres discursos artístics.

• Utilitzar tàctiques i estratègies com l’heurística i l’especulativa per generar processos creatius.

• Utilitzar els recursos necessaris per a la creació artística i per a la construcció del procés.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Desenvolupament del procés creatiu com a dinàmica de coneixement de constants personals emotives, conceptuals i autònomes

2. Estudi i observació de la natura com a font d’experiència perceptiva i cognitiva. La natura com a punt de partida del procés creatiu. L’esbós com a treball de camp creatiu

3. Introducció metodològica als llenguatges i codis inherents al procés creatiu. Estratègies per a la construcció d’imatges

4. Documentació i crítica comparativa del treball autònom respecte de la tradició. Contextualització i marc conceptual

5. Estudi i desenvolupament del procés creatiu més adequat segons el projecte creatiu personal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En aquesta assignatura hi ha tres grups interdisciplinaris: dibuix, escultura i pintura, l’ensenyament dels quals s’imparteix als tallers.

Les activitats es divideixen en fonamentals, dirigides pel tutor, i complementàries, com a suport de les primeres. Les activitats formatives estan orientades a l’aprenentatge dels processos de creació artística. La majoria es confeccionen com a avaluacions formatives continuades i el seguiment preveu la diversitat d’interessos de l’escena artística contemporània. S’hi treballen tècniques i procediments per possibilitar la diversificació i l’experimentació personal. D’aquesta manera, s’ofereix a l’alumnat la possibilitat de triar el camí específic més apropiat per al desenvolupament de la seva proposta artística.

La coordinació entre tutors de les assignatures Processos de Creació Artística i Projectes de Creació Artística és imprescindible per establir els punts de confluència necessaris per a la maduració del treball de l’estudiant.

Les activitats complementàries es programen segons les necessitats detectades. Se’n recomana una programació flexible per afavorir la màxima adaptabilitat als processos creatius que es desenvolupin.

Activitats fonamentals

• Classe expositiva i informativa.

• Debat dirigit.

• Roda d’intervencions.

• Col·loquis.

• Dinàmica de treball en grup.

• Pràctiques en tallers especialitzats.

• Cerca d’informació.

• Elaboració de propostes vinculades a projectes i processos concrets (caràcter formatiu).

• Estudi de casos.

Activitats complementàries

• Classes magistrals.

• Conferències.

• Seminaris.

• Treball de camp.

• Exercicis pràctics complementaris al procés de creació que es desenvolupi.

Les classes es faran en la modalitat mixta presencial i no presencial a causa de la crisi generada per la COVID-19. En cas de confinament, totes les sessions seran telemàtiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris d’avaluació aprovats pel Consell d’Estudis
Criteris de qualificació i avaluació

• La nota final de l’assignatura és el resultat de la mitjana a parts iguals entre dibuix, escultura i pintura.

• La qualificació mínima imprescindible de cada una de les parts per fer mitjana és de 4 punts. Obtenir una nota més baixa de 4 punts en una de les parts comporta suspendre l’assignatura.

Assistència

• El 20 % màxim permès de faltes d’assistència s’aplica a cada una de les parts, i no en el conjunt de l’assignatura, de manera que no sigui possible acumular les faltes en una de les parts.

Qualificació

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

Revisió

Fins que comenci la reavaluació.

Reavaluació

Per als estudiants que hagin obtingut una qualificació de 4,0 a 4,9 i que ho demanin, s’obre un procés de reavaluació en el qual el professor dona les pautes per millorar el resultat obtingut.

Les condicions perquè un estudiant pugui optar a la reavaluació són les següents:

• Haver assistit a un mínim del 80 % de les classes.

• Haver presentat un mínim del 80 % dels treballs demanats.

Aquest procés es fa efectiu en el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes.

Reclamació

L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que en cas de disconformitat amb la qualificació final es pot interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor i que està format per professorat de l’assignatura, que revisa els treballs i l’assistència, i n’emet la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de reavaluació corresponent. No hi ha cap altre termini.

Calendari d’avaluació

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.
 Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents: 

  • Assistir a quatre tutories i/o pràctiques. 
  • Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor li indicarà les especificitats de cada un dels treballs.). 
  • Fer una defensa oral del treball tutelat. 
  • Examen.


 

 

 

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

BLOCS TEMÀTICS

Es mantenen els temes i conceptes relatius a continguts.

METODOLOGIA I ACTIVITATS FORMATIVES

S’adapten les hores presencials de l’activitat docent a la modalitat en línia mitjançant videoconferència amb la plataforma institucional BB Collaborate. Les sessions tenen la mateixa durada que la classe presencial. Cada sessió es temporitza i desenvolupa a partir de la planificació marcada per cada docent i compartida al Campus Virtual. Es plantegen activitats a partir dels continguts corresponents.

La interacció en línia consisteix a compartir els aspectes teòrics creats pel docent, la generació de l’activitat, l’experimentació del contingut plantejat, el debat i la presentació comunitària. A partir del plantejament per part de la Facultat d’una sessió presencial mensual, aquesta sessió es planifica com un espai tutorial de trobada amb la intenció de fer el seguiment dels projectes, dur a terme seminaris específics, possibles ponències convidades o d’altres modalitats possibles.

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES

Es planteja el sistema d’avaluació continuada adaptada a les limitacions i oportunitats que ens ofereix la situació. Es distribueix el valor del percentatge total de l’avaluació acreditativa entre les diferents activitats d’avaluació per contribuir a reflectir millor els resultats d’aprenentatge de l’estudiant. Tant l’avaluació única, l’acreditació valorativa de l’assoliment de les competències i els objectius de l’assignatura com la possibilitat de sol·licitar la reavaluació mantenen el calendari previst pel consell d’estudis de la Facultat. 

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA

S’adeqüen les fonts documentals i de referència per al desenvolupament de l’assignatura i per facilitar-hi l’accés.