Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Projectes de Creació Artística

Codi de l'assignatura: 363359

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Oscar Padilla Macho

Departament: Facultat de Belles Arts

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

120

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

100

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

130

 

 

Recomanacions

 

• Respectar les normes de seguretat i higiene.

• Respectar les normes de sostenibilitat. Fer servir les papereres adequades.

• Respectar l’ordre i les zones de treball assignades a cada grup a l’aula taller.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per emprar tant el pensament convergent com divergent en els processos d'observació, d'investigació, d'especulació, de visualització i d'actuació.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

(- Competències específiques de l’assignatura
- Capacitat d’analitzar, sintetitzar i prendre decisions.
- Capacitat creativa i emprenedora. Capacitat de recerca.
- L’entorn com a possible font d’investigació.
- Capacitat de plantejar les estratègies més adients per resoldre el projecte propi.
- Capacitat de materialització, en funció dels propòsits creatius.)

   -

Coneixement bàsic de les metodologies d'investigació vinculades a la creació artística.

   -

Coneixement del pensament dels artistes mitjançant les obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb la mateixa obra.

   -

Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

   -

Capacitat de determinar el sistema i els mitjans de presentació adequats per a les qualitats artístiques d'una obra d'art i l'habilitat per ajustar la presentació al projecte artístic.

   -

Coneixement de les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer els aspectes més conceptuals de la pràctica artística basats en la reflexió i la recerca.

• Qüestionar el perquè i el com del propi treball, des d’una visió plural i contemporània.

• Conèixer les metodologies i estratègies més adients per al propi projecte i posar-les en pràctica.

• Descobrir les capacitats personals.

• Contextualitzar la pròpia obra i relacionar-la amb altres discursos.

• Desenvolupar el projecte i materialitzar-lo.

• Diversificar els processos creatius utilitzant eines i tècniques plurals.

• Tenir una visió crítica i comparativa del projecte inicial i el resultat final.

 

Referits a habilitats, destreses

• Ser capaç de desenvolupar la reflexió, l’anàlisi i la recerca.

• Ser capaç de comunicar-se verbalment mitjançant l’exposició pública del procés.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El procés creatiu com a dinàmica del coneixement de les constants personals emotives, conceptuals, autònomes i lliures que porten a la creativitat

2. El propi entorn com a font d’experiència perceptiva i cognitiva que pot esdevenir base del procés creatiu

3. Distingir les metodologies més adequades del procés creatiu

4. Llenguatges i codis inherents al propi procés

5. Fidelitat, transformació o abandonament del procés inicial. Motius i causes

6. Interaccions. Integració visual i formal en l’espai (estratègies de concreció)

7. Idees fonamentals i aproximació a l’obra creada (capacitat de lectura del llenguatge i presentació)

8. Modificacions per a altres camps afins (complementar el llenguatge amb altres possibilitats d’execució)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 1. Les classes són eminentment presencials, tret dels casos en què les característiques del mateix projecte requereixin l’assistència d’altres mitjans, eines o espais. En aquests casos, cal consultar-ho amb el professor.
 2. Possibilitat de treball en grup reduït de dues o tres persones.
 3. Tutorització del projecte. Seguiment freqüent.
 4. Presentació final oberta. Constatació dels resultats de l’aprenentatge.
 5. Coneixement de metodologies i estratègies, i la seva posada en pràctica.
 6. Comprensió i ús de conceptes i processos multidisciplinaris.
 7. Descobriment i enriquiment de les capacitats personals.
 8. Contextualització de l’obra personal i relació amb altres discursos.
 9. L’estudiant ha de plantejar una proposta de projecte de manera argumentada.
 10. Cal fer un treball de camp previ al projecte.
 11. Comparació de la proposta de projecte amb d’altres de similars des d’una perspectiva crítica.
 12. Desenvolupament del projecte.
 13. Comparança crítica del projecte inicial amb el resultat final.
 14. Diversificació de processos creatius. Utilització d’eines i tècniques plurals.


Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia de la COVID-19, la metodologia del pla docent de l’assignatura es veurà modificada en els punts següents:

1. El professorat adequarà la seva docència per transmetre els continguts de l’assignatura a través del Campus Virtual. En algunes ocasions es poden transmetre els continguts a través d’altres plataformes digitals externes a la UB.

Els continguts es poden transmetre de forma sincrònica (tutories i classes en directe), o asincrònica (continguts docents penjats al Campus Virtual).

12. Desenvolupament del projecte adequant-lo a les noves condicions.

13. Comparança crítica del projecte inicial amb el procés de treball que s’ha dut a terme al llarg del curs.

14. Diversificació dels processos creatius. Utilització d’eines i tècniques plurals (Adaptar els processos, eines i tècniques al treball des de casa.).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada al llarg del curs atès el caràcter presencial i tutorial de l’assignatura, i el treball en el taller. Per a l’avaluació, es valora i es té en compte el següent:

• La mostra del procés creatiu per mitjà de l’originalitat i la innovació conceptual i creativa.

• La coherència entre el plantejament i el desenvolupament material del procés creatiu, així com la confrontació documental corresponent.

• La implicació i la participació en la dinàmica del taller i en les sessions col·lectives de crítica i debat.

• Les activitats externes i autònomes complementàries adients.

No s’accepten treballs fets fora del context i de la dinàmica del taller, i que el professorat no hagi supervisat amb un mínim del 80 % de presencialitat, tret de projectes que, per les seves característiques, requereixin infraestructures o condicions no disponibles a la mateixa aula. En qualsevol cas, s’ha de pactar amb el professorat.

 

Criteris de qualificació i avaluació

• La nota final de l’assignatura és el resultat de la mitjana a parts iguals entre dibuix, escultura i pintura.

• La qualificació mínima imprescindible de cada una de les parts per fer mitjana és de 4 punts. Obtenir una nota més baixa de 4 punts en una de les parts comporta suspendre l’assignatura.

• El 20 % màxim permès de faltes d’assistència s’aplica a cada una de les parts, i no al conjunt de l’assignatura, de manera que no sigui possible acumular les faltes en una de les parts.

 

Criteris d’avaluació i percentatge d’incidència en la qualificació final

• Originalitat del plantejament. Investigació, 10 %.

• Coherència i procés, 45 %.

• Metodologia de treball. Recopilació d’informació, 15 %.

• Implicació, participació, 15 %.

• Treball extern, valoració crítica i conclusions, 15 %.

 

Reavaluació

Després de la publicació de les qualificacions finals, els estudiants que hagin obtingut una qualificació entre 4,0 i 4,9 poden sol·licitar al professorat del seu grup un procés de reavaluació, en el qual se’ls donen les pautes necessàries per millorar la qualificació.

Els alumnes que tinguin aprovada l’assignatura no poden sol·licitar la reavaluació.

Aquest procés de reavaluació es fa efectiu en el període que va des de la publicació de les qualificacions fins al tancament d’actes (darrer dia de docència, segons el calendari marc establert pel centre).

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia de la COVID-19, l’avaluació de l’assignatura es veurà modificada en els punts següents:

L’adaptació de la docència presencial a la modalitat en línia implica necessàriament formes diferents d’avaluació. El tipus d’avaluació, proves i instruments que s’utilitzin cal contextualitzar-los d’acord amb les limitacions i oportunitats que ens ofereix la situació. Distribuir el valor del percentatge total de l’avaluació acreditativa entre les diferents activitats d’avaluació pot contribuir a reflectir millor els resultats d’aprenentatge de l’estudiant.

Reavaluació

Excepcionalment i a causa de la situació generada per la pandèmia de la COVID-19, el centre podrà adequar els criteris de la reavaluació.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a quatre tutories i/o pràctiques.

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà a l’estudiant les especificitats de cada un dels treballs.).

— Fer una defensa oral del treball tutelat.

— Examen.

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia de la COVID-19, l’avaluació única de l’assignatura es veurà modificada en els punts següents:

El centre valorarà l’assistència mínima a tutories i/o classes. L’avaluació única té la funció acreditativa de valorar l’assoliment de les competències i objectius relacionats amb l’assignatura. No obstant això, aquest tipus d’avaluació no ha d’associar-se necessàriament a una prova d’avaluació única, sinó que pot determinar-se a partir de diverses tasques en un únic acte d’avaluació. 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ARGULLOL, R. La atracción del abismo. Barcelona: Acantilado, 2006

Catàleg UB  Enllaç

BOZAL,V. La construcción de la vanguardia (1850-1939). Madrid: Cuadernos para el diálogo, 1978

Catàleg UB  Enllaç

CHENG. F. Vacío y plenitud. Madrid: Siruela, 2005

Catàleg UB  Enllaç

GUASCH, A.M. El arte del siglo XX en sus exposiciones 1945-1995. Barcelona: Ed. Del Serbal, 2009

Catàleg UB  Enllaç

KUSPIT, D. Emociones extremas. Madrid: Abada, 2007

Catàleg UB  Enllaç

MADERUELO, J. El espacio raptado. Madrid: Ed.Mondadori, 1990

Catàleg UB  Enllaç

MARCHAN FIZ, S. Del arte objetual al arte del concepto. Madrid: Akal, 1994

Catàleg UB  Enllaç

STOICHITA, V. Breve historia de la sombra. Madrid: Siruela, 1999

Catàleg UB  Enllaç

TANIZAQUI, J. El elogio de la sombra. Madrid: Siruela, 1999

Catàleg UB  Enllaç

VV.AA. Arte del siglo XX.Taschen, 2000

Catàleg UB  Enllaç

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA O MIXTA PER AL CURS 2020-2021

L’avaluació de l’assignatura Projectes de Creació Artística queda modificada en els punts següents:

Reavaluació

No s’establirà cap qualificació mínima per poder presentar-se a les proves de reavaluació.

Avaluació única

El centre valorarà quina ha de ser l’assistència mínima a tutories i/o classes. L’avaluació única té la funció acreditativa de valorar l’assoliment de les competències i objectius relacionats amb l’assignatura. No obstant això, aquest tipus d’avaluació no ha d’associar-se necessàriament a una prova d’avaluació única, sinó que pot determinar-se a partir de diverses tasques en un únic acte d’avaluació.