Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Laboratori d'Escultura

Codi de l'assignatura: 363360

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Sergi Oliva Torres

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Les classes es fan un sol dia a la setmana, dijous o divendres, en sessions de 4 hores lectives.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

70

 

 

Recomanacions

 

Es recomana l’ús de granota i botes de seguretat homologades i unes ulleres de protecció. L’ús de la granota i les botes de seguretat és obligatori per als laboratoris i per als tallers optatius finals de talla i motlles. Amb motiu de la pandèmia causada per la COVID-19, és obligatori l’ús de mascareta quirúrgica i pantalla facial.

Per a segons quins treballs, és recomanable utilitzar les proteccions auditives i una mascareta per a la pols.

És obligatori complir els procediments normalitzats de treball (PNT).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat per emprar tant el pensament convergent com divergent en els processos d'observació, d'investigació, d'especulació, de visualització i d'actuació.

   -

Coneixement bàsic de les metodologies d'investigació vinculades a la creació artística.

   -

Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

   -

Coneixement de les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

   -

Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Conèixer de manera adequada les diferents modalitats de producció i les tècniques i tecnologies que correspon aplicar als treballs escultòrics, i saber-les utilitzar.

 

• Conèixer, i saber utilitzar, els instruments, materials i processos vinculats a la creació i producció escultòriques, atenent especialment als derivats de les tècniques següents:

— Motlles: principis bàsics de les tècniques de reproducció de models tridimensionals. Assaig de diferents sistemes i materials referents a la tècnica de l’emmotllament. Domini de l’aplicació en exercicis concrets on es treballen els materials següents: l’escaiola, la silicona, el làtex.

— Talla: introducció als procediments fonamentals per plantejar una talla, en els estadis d’elaboració següents: el preprojecte, la preparació del material i l’execució.

— Materials tous: introducció als procediments fonamentals per plantejar els diferents tipus de volumetries en materials tèxtils i derivats, en els estadis d’elaboració següents: el preprojecte, la preparació del material i l’execució.

 

• Conèixer les mesures establertes pels protocols corresponents als comportaments, als usos i a la manipulació de maquinària, a les eines i als materials en qualsevol de les pràctiques que es duen a terme per als treballs escultòrics, i seguir-les.

 

Referits a habilitats, destreses

• Utilitzar els recursos necessaris per a la creació artística i per a la construcció de l’obra escultòrica o la intervenció artística.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Coneixement i utilització correcta de les tecnologies fonamentals d’iniciació a la producció escultòrica

1.1. Motlles i buidatge

1.2. Talla

1.3. Materials tous

2. Coneixement dels materials per aplicar-los al projecte artístic

*  En cas de confinament a causa de la COVID-19, es treballarà amb materials alternatius factibles de ser manipulats a casa.

3. Coneixement i aplicació de les mesures de seguretat bàsiques en el treball relacionat amb els instruments, les eines i els materials, amb l’ús apropiat dels espais i amb els protocols de l’assignatura Laboratori d’Escultura

*  En cas de confinament a causa de la pandèmia de la COVID-19 aquestes mesures continuen vigents, però deixen d’estar relacionades amb els espais propis de l’assignatura.

4. Interrelació amb altres disciplines: aplicacions conceptuals i pràctiques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats formatives que es plantegen en aquesta assignatura estan bàsicament orientades a l’avaluació continuada que proposem com a fonamental en l’aprenentatge dels nostres laboratoris en el grau de Belles Arts, i és per això que la majoria de les activitats es confeccionen com a avaluacions formatives. El seguiment de les activitats es dirigeix i s’integra tenint en compte la diversitat d’interessos artístics que l’art actual conté, per la qual cosa les propostes es destinen tant a l’adquisició de tècniques i procediments artístics com a la capacitat de projecció de l’obra o la proposta artística de l’alumnat.

La metodologia de l’ensenyament es vincula a les modalitats organitzatives següents: seminaris tutoritzats pel professorat per orientar els estudiants en tècniques concretes i en l’aplicació en els processos de creació; exercicis pràctics amb l’objectiu d’obtenir els coneixements i les habilitats necessaris per aplicar-los al projecte de creació, i estudi de casos aplicats a problemes i aspectes concrets en relació amb el maneig de les tècniques escultòriques.

Les activitats i la metodologia descrites estan orientades a conèixer les tècniques i tecnologies d’iniciació que es poden desenvolupar en els diferents laboratoris especialitzats per procediments específics d’escultura. Segons els requisits de seguretat que cada tècnica requereix, s’aplica la distribució de la pràctica per grups entre cinc i vint estudiants. L’objectiu és desenvolupar l’adquisició de coneixements i habilitats específics, i la capacitat d’utilitzar-los en els processos de creació.

La meitat de les sessions seran presencials —amb la meitat de l’aforament d’estudiants a cada sessió. La resta de sessions s’impartiran de forma sincrònica i/o asincrònica al curs del Campus Virtual.

En cas que la pandèmia causada per la COVID-19 no permeti l’ensenyament presencial, aquest s’adaptarà a la modalitat en línia, sigui de forma sincrònica i/ o asincrònica, i les activitats formatives s’adequaran a les diferents tipologies de treball que ofereix el context virtual, així com a l’ús de materials factibles de ser manipulats a casa, potenciant la creació artística des del vessant més projectual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris de qualificació i avaluació
L’avaluació es fa a partir de cadascuna de les activitats formatives que duen a terme els estudiants i de la participació en les diferents activitats programades. Els instruments d’avaluació inclouen activitats d’assaig, estudi de casos i treballs de l’estudiant sobre els quals s’expliciten els criteris d’avaluació. Es valoren també els comportaments de responsabilitat, comprensió i eficàcia davant les mesures de prevenció de riscos i seguretat que s’han d’aplicar en el funcionament correcte del laboratori.

En cas que la pandèmia causada per la COVID-19 no permeti l’ensenyament i les pràctiques presencials, s’avaluaran el desenvolupament i la participació en les activitats formatives en línia i els treballs fets a casa presentats en format digital —dels quals es valora l’adequació als requisits sol·licitats—, i es verificarà l’assoliment dels coneixements.

Al final del curs es demana un dossier o llibre d’artista que contingui les imatges del procés de treball seguit al llarg del curs en els tres tallers-laboratoris. Aquest dossier s’haurà d’entregar dins la carpeta habilitada amb aquesta finalitat al curs del Campus Virtual.

Sistema de qualificació

La qualificació és la mitjana entre els tres laboratoris o tallers, cadascun d’ells amb un 33,3 % del total.

En tot moment, l’estudiant té coneixença de les qualificacions de cadascun dels laboratoris.

 

Qualificació

La qualificació final es decideix en una reunió docent entre tots els professors que han participat en l’assignatura.

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

 

Revisió

Vegeu l’apartat «Reclamacions».

 

Reavaluació

Per als estudiants que hagin obtingut una qualificació entre el 4,0 i el 4,9, sempre que ho demanin, s’obre un procés de reavaluació en el qual el professor dona les pautes per millorar el resultat obtingut.

Les condicions perquè l’estudiant pugui optar a la reavaluació són les següents:

• Haver assistit a un mínim del 80 % de les classes.

• Haver presentat un mínim del 80 % dels treballs demanats.

Aquest procés es fa efectiu en el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes.

 

Reclamacions

L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que en cas de disconformitat amb la qualificació final es pot interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor i que està format per professorat de l’assignatura, que revisa els treballs i l’assistència, i n’emet la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de reavaluació corresponent. No hi ha cap altre termini.

 

Calendari d’avaluació

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria d’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti per escrit i durant les tres primeres setmanes de l’inici de l’assignatura.

Els estudiants que optin a l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a dues tutories per taller: en total sis tutories. El professor o professora determinarà la tipologia de les tutories/pràctiques.

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura en els dies acordats, juntament amb un dossier.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

SERRA SUBIRÀ. Guia de l’escultor per escultors novells. Barcelona: Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 2010.

  Es ven a la copisteria de Belles Arts.

Catàleg UB  Enllaç

WITTKOWER, R. La escultura, procesos y principios. Madrid: Alianza Editorial, 1980

Catàleg UB  Enllaç

PEDRÓS, ARMAND T., A. Glossari escultòric.Termes relacionats amb el treball de la ceràmica, el ferro i la pedra. Palma: Edicions Documenta Balear, 2008

Catàleg UB  Enllaç

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

BLOCS  TEMÀTICS
En el punt 2, on el pla docent especifica «coneixement dels materials per aplicar-los al projecte artístic», ens adaptarem a materials alternatius, a causa de la situació generada per la pandèmia de la COVID-19.

El punt 3, on el pla docent especifica «coneixement i aplicació de les mesures de seguretat bàsiques en el treball relacionat amb els instruments, les eines i els materials», continua vigent, però les mesures deixen d’estar relacionades amb els espais propis de l’assignatura Laboratori d’Escultura a causa de la situació generada per la pandèmia de la COVID-19.

METODOLOGIA I ACTIVITATS FORMATIVES

Davant la situació generada per la pandèmia de la COVID-19, la docència s’adapta al context virtual a partir de la creació de fitxers amb documentació visual i teòrica relativa als continguts del temari acompanyada de textos explicatius; vídeos tutorials; videoconferències; la utilització de materials alternatius per tal de desenvolupar les pràctiques en els domicilis dels estudiants, l’establiment de comunicació amb l’alumnat via creació de fòrums, sessions a través de BB Collaborate, correus electrònics individualitzats o col·lectius en funció dels casos.

Davant la situació generada per la pandèmia de la COVID-19, les activitats s’adeqüen al context virtual a partir de la diversificació de les seves tipologies: qüestionaris relacionats amb les activitats dels blocs temàtics, treballs pràctics adaptats a la nova situació a partir de materials alternatius factibles de ser treballats en els domicilis, dossiers virtuals on es verifiqui l’assoliment dels continguts treballats.

AVALUACIÓ  ACREDITATIVA  DELS  APRENENTATGES

AVALUACIÓ CONTINUADA

S’avaluen la participació, els qüestionaris i els treballs presentats via digital en format de dossier virtual. Se’n valora l’adequació als requeriments sol·licitats i es verifica l’assoliment dels coneixements.

La nota final correspon a la mitjana dels tres tallers–laboratoris.

AVALUACIÓ ÚNICA

S’elimina l’assistència mínima de tutories i/o classes i pot determinar-se a partir de diverses tasques en un únic acte d’avaluació.

L’estudiant ho haurà de sol·licitar al professorat, mitjançant correu electrònic, segons les indicacions del centre.

La nota final correspon a la mitjana dels tres tallers-laboratoris.

REAVALUACIÓ

Excepcionalment i a causa de la situació sanitària, tot l’alumnat pot sol·licitar una reavaluació de l’assignatura sense el requeriment d’una nota mínima, ni haver fet l’avaluació prèvia.

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA

Les fonts d’informació bàsica s’adequaran a la nova situació generada per la pandèmia de la COVID-19.