Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Laboratori de Pintura

Codi de l'assignatura: 363361

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Augusto Roig Comamala

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Totes les activitats es preveuen per a grups de 20-25 alumnes com a màxim, excepte les sessions teoricopràctiques.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

20

(Considerat com a pràctiques al laboratori. L’alumnat té accés al laboratori per portar a terme els treballs dirigits.)

Aprenentatge autònom

70

(Aprenentatge a desenvolupar entre el laboratori, els museus, les biblioteques i les sales d’exposició.)

 

 

Recomanacions

 

• Domini bàsic d’ofimàtica a nivell d’usuari (bàsicament tractament de textos, presentacions, tractament d’imatges i navegació).

• Comprensió oral i lectora de francès i anglès.


Altres recomanacions

Visites habituals i regulars a les sales d’exposició, als centres de producció artística de la ciutat i als museus.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat per crear art i habilitat per concebre tàctiques i estratègies en l'elaboració d'obres d'art o intervencions artístiques.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

   -

Coneixement de les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

   -

Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer el lèxic, els codis i els conceptes propis de la pintura, i saber-los usar amb domini d’usuari.

 

• Conèixer amb domini d’usuari els instruments, materials i processos vinculats a la producció pictòrica, i utilitzar-los.

 

Referits a habilitats, destreses

• Utilitzar de manera adequada solucions tecnològiques diferents dels treballs i projectes.

 

• Reconèixer els processos multidisciplinaris que s’han portat a terme en determinats projectes artístics i saber-los aplicar quan sigui escaient.

 

• Conèixer de manera adequada diferents modalitats de producció, les tècniques i les tecnologies pictòriques relacionades amb el treball, i emprar-les.

 

• Usar els recursos necessaris per a la creació artística i per a la construcció de les obres o la intervenció artística.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Desenvolupar la capacitat crítica.

 

• Estimular la capacitat col·laborativa.

 

• Fonamentar una actitud reflexiva i responsable envers la pròpia obra.

 

• Bastir la capacitat emprenedora i de risc.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció als mitjans i instruments comuns de la pintura: aprenentatge de la tècnica adequant-la als objectius personals

2. Coneixement i especulació sobre els materials pictòrics

3. Estudi de la imatge pictòrica i la seva retòrica

4. Investigació i anàlisi del llenguatge pictòric, posant un èmfasi especial en l’especificitat del mitjà, com també en la influència que exerceix la tradició històrica i conceptual de la pintura

5. Interrelació amb altres disciplines: aplicacions conceptuals i pràctiques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Excepcionalment, i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia de la COVID-19, la metodologia del pla docent de l’assignatura es veurà modificada en els punts següents:
 

El professorat adequarà la seva docència per transmetre en línia i via Campus Virtual els continguts i els treballs de l’assignatura.

Els continguts es poden transmetre de forma sincrònica (tutories i classes en directe), o asincrònica (continguts docents penjats al Campus Virtual).

Desenvolupament del projecte adequant-lo a les noves condicions.

Comparança crítica del projecte inicial amb el procés de treball que s’ha dut a terme al llarg del curs.

Diversificació dels processos creatius. Utilització d’eines i tècniques plurals. (Adaptar els processos, eines i tècniques al treball des de casa.)

 

Les activitats i la metodologia requereixen grups de màxim 20-25 estudiants.

La metodologia de l’ensenyament i l’aprenentatge es vincula a les modalitats organitzatives següents:

Seminaris i classes expositives organitzades pel professorat per introduir instruments, llenguatges i conceptes de la pràctica pictòrica contemporània.

Pràctiques experimentals adreçades a l’aplicació dels coneixements i habilitats en el context de la pintura en el mateix laboratori. L’objectiu és desenvolupar l’adquisició de coneixements i habilitats específics de la pintura, com també la capacitat d’emprar-los en els processos creatius.

Debats dirigits a promoure l’expressió i comprensió oral i a desenvolupar l’ús adequat del lèxic dels processos pictòrics.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Excepcionalment, i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia de la COVID-19, l’avaluació de l’assignatura es veurà modificada en els punts següents:
 

L’adaptació de la docència presencial a la modalitat en línia implica necessàriament formes diferents d’avaluació. El tipus d’avaluació, proves i instruments que s’utilitzin cal contextualitzar-los d’acord amb les limitacions i oportunitats que ens ofereix la situació. Distribuir el valor del percentatge total de l’avaluació acreditativa entre les diferents activitats d’avaluació pot contribuir a reflectir millor els resultats d’aprenentatge de l’estudiant.

S’aplica el sistema d’avaluació continuada, tenint en compte cadascuna de les activitats formatives que els estudiants han dut a terme i la participació en les diferents activitats programades.

Els instruments d’avaluació es basen en l’observació i el control sobre els processos de canvi i desenvolupament creatiu dels treballs dels estudiants.

Els criteris d’avaluació s’expliciten i es fan públics a l’inici de cada curs.

Sistema d’avaluació

— Avaluació continuada i individual a partir de treballs i tutories.

— Sessions col·lectives i individuals de revisió de treballs i projectes.

— Anàlisi comparativa dels diferents treballs presentats.

— Valoració dels processos d’autoaprenentatge.

— Assistència i implicació durant el curs.

Qualificació

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

 

Revisió

El professor, en el moment de publicar les qualificacions al Campus Virtual, indica una data de revisió. Aquest període va de la data de publicació de les qualificacions a l’inici de la reavaluació.

 

Reavaluació

L’alumne, si vol, pot sol·licitar acollir-se a la reavaluació si la nota obtinguda a l’assignatura està compresa entre 4,5 i 4,9, sempre que compleixi els requisits següents:

  • Haver assistit al 80 % de les classes.
  • Haver presentat el 80 % dels exercicis proposats pels professors.
  • El període de reavaluació va des de la publicació de les qualificacions fins al tancament de les actes.


Calendari

El calendari del procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm

 

Avaluació única

Excepcionalment, i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia de la COVID-19, l’avaluació única de l’assignatura es veurà modificada en els punts següents:
 

El centre valorarà l’assistència mínima exigible a tutories i/o classes. L’avaluació única té la funció acreditativa de valorar l’assoliment de les competències i objectius relacionats amb l’assignatura. No obstant això, aquest tipus d’avaluació no ha d’associar-se necessàriament a una prova d’avaluació única, sinó que pot determinar-se a partir de diverses tasques en un únic acte d’avaluació.

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a tres tutories i/o pràctiques, concertades a l’inici de curs.

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs).

— Fer una defensa oral del treball tutelat i un examen.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BALL,PHILIP. La invención del color. Madrid.: Alianza Editorial, 2004  Enllaç

BUTIN,HUMBERTUS. (Ed). Diccionario de Conceptos de Arte Contemporáneo. Madrid.: Abada Editores, 2009

Catàleg UB  Enllaç

CAZENAVE, MICHEL. Encyclopedie des symboles. Paris.: Ed.Lgf / Le Livre De Poche, 2006

Catàleg UB  Enllaç

DEMONS,T.J. (Ed). Vitamin 3-D: New Perspectives in Sculpture and Installation. London.: Phaidon, 2009

Catàleg UB  Enllaç

DEXTER, E.(Ed). Vitamin D: New Perspectives in Drawing. London.: Phaidon, 2005

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1755727*  Enllaç

MALTESE, CORRADO. Las Técnicas Artísticas.Madrid.:Catedra, 1980

Catàleg UB  Enllaç

MAYER, RALPH . Materiales y técnicas del arte. Madrid .:Tursen Herman Blume, 1993

Catàleg UB  Enllaç

SANZ,J.C. ,GALLEGO,R. Diccionario Akal del Color. Madrid.: Akal, 2001

Catàleg UB  Enllaç

SCHWABSKY, B. (Ed). Vitamin P: New Perspectives in Painting. London.: Phaidon, 2004

Catàleg UB  Enllaç

VARINCHON, ANNE. Colores. Historia de su significado y fabricación. Barcelona.:Gustavo Gili, 2009

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

IMAGES ONLINE AT THE BRITISH LIBRARY. <http://www.imagesonline.bl.uk >

http://www.imagesonline.bl.uk  Enllaç

THE CONCISE DICTIONARY OF ART TERMS, AND OXFORD’S ENCYCLOPEDIA OF AESTHETICS <http://www.oxfordartonline.com >.

http://www.oxfordartonline.com   Enllaç

THE TATE GLOSSARY ONLINE .<http://www.tate.org.uk/collections/glossary/ >

http://www.tate.org.uk/collections/glossary/  Enllaç

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

AVALUACIÓ ÚNICA

En referència al termini per demanar l’avaluació única, se seguiran les indicacions del centre.

REAVALUACIÓ

No es manté el requeriment de qualificació mínima per poder presentar-se a les proves de reavaluació.