Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Laboratori de Fotografia

Codi de l'assignatura: 363362

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Ricardo Guixa Frutos

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

30

Aprenentatge autònom

90

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per usar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en diferents contextos i des d'una perspectiva crítica, creativa i innovadora. Comprensió de la relació entre la tecnologia i altres camps del saber humà.

   -

Capacitat d'usar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en diferents contextos i des d'una perspectiva crítica, creativa i innovadora. Comprensió de la relació entre la tecnologia i altres camps del saber humà.

   -

Capacitat per crear art i habilitat per concebre tàctiques i estratègies en l'elaboració d'obres d'art o intervencions artístiques.

   -

Coneixements, habilitat, destresa i facilitat en el maneig i l'ús de la fotografia, les tècniques de vídeo, animació i il·lustració.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

   -

Coneixement de les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

   -

Coneixement i capacitat de maneig de totes les eines tecnològiques i metodològiques d'aplicació en el projecte de disseny: programes informàtics específics, sistemes de representació tradicional i digital, construcció de maquetes, models i prototips, així com altres tècniques i procediments específics.

   -

Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Adquirir coneixements i habilitats específics, i la capacitat d’utilitzar-los en els processos de creació fotogràfica.

• Adquirir els coneixements tecnològics bàsics per a la creació fotogràfica.

• Conèixer els processos de producció i realització fotogràfica.

• Relacionar les pràctiques artístiques amb els coneixements de la tecnologia fotogràfica.

 

Referits a habilitats, destreses

• Utilitzar la càmera fotogràfica.

• Processar les imatges fotogràfiques.

• Editar les imatges fotogràfiques.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Tenir capacitat crítica i autocrítica.

• Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques.

• Mostrar capacitat creativa i emprenedora.

• Tenir capacitat comunicativa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Naturalesa de la imatge fotogràfica

1.1. Enquadrament (dins de camp i fora)

1.2. Punt de vista

1.3. Forma i composició

2. Presa de la imatge

2.1. Fonaments de la càmera fotogràfica

2.2. Tipus de càmeres

3. Processament de la imatge

3.1. Processament químic

3.2. Processament digital

3.3. Processos híbrids

4. L’edició de les imatges

4.1. Gestió d’arxius

4.2. Selecció, disposició, narració

5. La publicació

5.1. Els espais de la fotografia

5.2. Pàgina impresa

5.3. Pantalla

5.4. Exhibició

6. Introducció a la història i teoria de la fotografia

6.1. Anàlisi i crítica de la imatge

6.2. Naixement de la fotografia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’ensenyament i l’aprenentatge es vincula a les modalitats organitzatives següents:

• Seminaris tutoritzats pel professorat per orientar els estudiants en tècniques i tecnologies concretes i l’aplicació en els processos de creació.

• Exercicis pràctics amb l’objectiu d’obtenir els coneixements i les habilitats necessaris per aplicar-los al projecte de creació fotogràfic.

• Estudi de casos aplicats a problemes i aspectes concrets en relació amb l’ús dels instruments i materials.

 

Les activitats i la metodologia descrites estan orientades a conèixer les tècniques i tecnologies d’iniciació que es poden desenvolupar en la matèria de fotografia en grups de vint-i-cinc estudiants.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assignatura segueix un procediment d’avaluació continuada a partir de cadascuna de les activitats formatives que duen a terme els estudiants i de la participació en les diferents activitats programades. Els instruments d’avaluació són proves objectives, activitats d’assaig, estudi de casos i treballs fets per l’estudiant. A continuació s’expliciten les activitats i la ponderació:

• Treballs de l’estudiant: 60 % de la nota final.

• Estudi de casos: 10 %.

• Activitats d’assaig: 10 %.

• Proves objectives: 20 %.

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

Per aprovar, l’assistència ha de ser a un mínim del 80 % de les classes.


Reavaluació

• Si el professor ho considera necessari, i segons el seu criteri independent, després de la publicació de les qualificacions finals, els estudiants que hagin obtingut una qualificació entre 4,0 i 4,9, que hagin assistit a un mínim del 80 % de les sessions i que hagin presentat un mínim del 80 % dels treballs, poden sol·licitar un procés de reavaluació en el qual se’ls donen les pautes necessàries per millorar la qualificació.

• Aquest procés de reavaluació es fa efectiu en el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes (darrer dia de docència, segons el calendari marc establert pel centre).

• Contra la qualificació obtinguda per l’alumnat es pot fer una instància de revisió de la qualificació al cap d’estudis, el qual la transmet al coordinador de l’assignatura perquè segueixi el procediment establert en aquests casos segons la normativa d’avaluació de la UB.

 

Reclamacions

L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que en cas de disconformitat amb la qualificació final es pot interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor i que està format per professorat de l’assignatura, que revisa els treballs i l’assistència de l’estudiant, i n’emet la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de reavaluació corresponent. No hi ha cap altre termini.


Calendari d’avaluació

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça següent: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a quatre de tutories i/o pràctiques. (El professorat determinarà la tipologia de les tutories i/o pràctiques.)

—  Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà a l’alumne les especificitats de cada un dels treballs).

— Fer una defensa oral dels treballs tutelats.

— Examen. (El professorat determinarà la tipologia de l’examen.)

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BARTHES, Roland (2007). La càmera lúcida, Barcelona: Lleonard Muntaner, Editor.

Catàleg UB  Enllaç

CRARY, Jay (2008). Las técnicas del observador: visión y modernidad en el siglo XIX. Murcia: Cendeac.

Catàleg UB  Enllaç

DEBRAY, Régis (1994). Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente. Barcelona: Paidós.

Catàleg UB  Enllaç

LANGFORD, Michael (2011). Fotografía Básica. Barcelona: Omega.

Catàleg UB  Enllaç

MOMEÑE, E.(2009). La visión fotográfica. Curso de fotografía para jóvenes fotógrafos. Madrid: Eduardo Momeñe.

Catàleg UB  Enllaç

NEWHALL, Beaumont (2002). Historia de la Fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.

Catàleg UB  Enllaç

PRADERA, Alejandro (2004. El libro de la fotografía. Madrid: Alianza.

Catàleg UB  Enllaç

RODRÍGUEZ, Hugo (2013). Imagen digital. Conceptos básicos. Barcelona: Marcombo.3

Catàleg UB  Enllaç

SONTAG, S. (2019). Sobre la fotografia. Barcelona: Arcadia Editorial.

Catàle UB  Enllaç

WELLS, Liz (2004). Photography: A critical introduction. London. Routledge

Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

CENTRE EUROPENNNE DE LA PHOTOGRAPHIE.(1993) Contacts, 16 films sur les plus grands photographes contemporains. KS Visions Actes Sud .Material videogràfic

Article

MÜLLER-POHLE, Andreas (1996). “La dimensión fotográfica. Estrategias contemporáneas en el Arte” a Papel Alpha. Núm. 4, 3-14.

Catàleg UB  Enllaç

TZARA, Tristan (1980). “Cuando sueñan los objetos” a MAN RAY. Barcelona: Gustavo Gili.

BAZIN, André (2001.) “Ontología de la imagen fotográfica”. a QUE ES EL CINE? Madrid: Rialp, 23-31.

Pàgina web

www.masters-of-photography.com

www.hugorodriguez.com

www.afterphoto.com

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

METODOLOGIA I ACTIVITATS FORMATIVES
La docència serà mixta, prioritzant-ne el format presencial en la mesura que les restriccions ho permetin.

En la docència en línia, la comunicació amb l’alumnat es farà a través del Campus Virtual i per correu electrònic, fent servir els recursos que posa a l’abast la UB, que cada professor triarà en funció de la seva manera de treballar.

Asincrònics:

Fòrum i xats.

Correu electrònic de la UB i missatges a través del Campus Virtual.

Sincrònics:

Videoconferències, que poden quedar gravades opcionalment si el professorat ho considera oportú.

Els continguts de l’assignatura que no s’expliquin de manera presencial s’impartiran per videoconferència o es passaran a documents en format PDF i/o videotutorials.

 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES

Avaluació continuada

Es prioritza l’avaluació continuada i autònoma tutoritzada pel professorat amb treballs pràctics i teòrics en format digital prioritàriament.

Ponderació de les diverses activitats:

• Treballs de l’estudiant: 60 % de la nota final.
• Estudi de casos: 20 %.
• Activitats d’assaig: 20 %.

Reavaluació

Excepcionalment, i a causa de la situació generada per la pandèmia de la COVID-19, tot l’alumnat pot sol·licitar una reavaluació de l’assignatura sense el requeriment d’una nota mínima.

Avaluació única

Per demanar l’avaluació única se seguiran les indicacions del centre.