Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Laboratori Audiovisual

Codi de l'assignatura: 363365

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Diego Marchante Hueso

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

30

Aprenentatge autònom

90

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per usar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en diferents contextos i des d'una perspectiva crítica, creativa i innovadora. Comprensió de la relació entre la tecnologia i altres camps del saber humà.

   -

Capacitat d'usar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en diferents contextos i des d'una perspectiva crítica, creativa i innovadora. Comprensió de la relació entre la tecnologia i altres camps del saber humà.

   -

Capacitat per crear art i habilitat per concebre tàctiques i estratègies en l'elaboració d'obres d'art o intervencions artístiques.

   -

Coneixements, habilitat, destresa i facilitat en el maneig i l'ús de la fotografia, les tècniques de vídeo, animació i il·lustració.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

   -

Coneixement de les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

   -

Capacitat de desenvolupar la sensibilitat estètica i la facultat d'apreciació estètica (capacitat de crítica i avaluació estètica, capacitat per prendre decisions de caràcter estètic).

   -

Coneixement i capacitat de maneig de totes les eines tecnològiques i metodològiques d'aplicació en el projecte de disseny: programes informàtics específics, sistemes de representació tradicional i digital, construcció de maquetes, models i prototips, així com altres tècniques i procediments específics.

   -

Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Adquirir coneixements i habilitats específics, i tenir la capacitat d’utilitzar-los en els processos de creació audiovisual.

• Adquirir els coneixements tecnològics bàsics per a la creació audiovisual.

• Introduir-se en els processos de producció i realització videogràfica.

• Introduir-se en els processos de creació sonora.

• Relacionar les pràctiques artístiques amb els coneixements de la tecnologia del vídeo i del so, i els processos de treball implicats.

 

Referits a habilitats, destreses

• Utilitzar la càmera de vídeo.

• Editar un vídeo i convertir-lo a diversos formats.

• Gravar i manipular el so.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Tenir capacitat crítica i autocrítica.

• Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques.

• Treballar en equip.

• Tenir capacitat creativa i emprenedora.

• Demostrar capacitat comunicativa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a les tecnologies del vídeo digital

1.1. Pràctiques artístiques en la tradició audiovisual (I)

1.2. Tecnologies

2. Producció i realització videogràfiques

2.1. Pràctiques artístiques en la tradició audiovisual (II)

2.2. Organització de la producció

3. Desenvolupament de l’objecte audiovisual en el context contemporani

3.1. Llenguatge audiovisual: seqüència, composició, tipologia de plans

3.2. Registre i manipulació sonora. Muntatge i creació sonora

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats, dutes a terme tant presencialment com en línia, i la metodologia descrites estan orientades a conèixer les tècniques i tecnologies d’iniciació que es poden desenvolupar en la matèria audiovisual en grups de vint-i-cinc estudiants. 

La modalitat de docència mixta adoptarà, en relació amb la metodologia i activitats formatives de l’assignatura, recursos i procediments de caràcter tant sincrònic com asincrònic. Es farà ús del Campus Virtual, així com d’altres plataformes, per compartir material didàctic, donar tasques als alumnes i organitzar el desenvolupament de les sessions de docència mixta.

La metodologia de l’ensenyament i aprenentatge es vincula a les modalitats organitzatives següents:

• Seminaris tutoritzats pel professorat per orientar els estudiants en tècniques i tecnologies concretes i en l’aplicació en els processos de creació.

• Exercicis pràctics amb l’objectiu d’obtenir els coneixements i les habilitats necessaris per aplicar-los al projecte de creació audiovisual.

• Estudi de casos aplicats a problemes i aspectes concrets en relació amb l’ús dels instruments i materials.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assignatura segueix un procediment d’avaluació continuada a partir de cadascuna de les activitats formatives que duen a terme els estudiants i de la participació en les diferents activitats programades. Els instruments d’avaluació són proves objectives, activitats d’assaig, estudi de casos i treballs duts a terme per l’estudiant. A continuació s’expliciten les activitats i la ponderació:

• Treballs elaborats per l’estudiant, 60 % de la nota final. (Competències avaluades: 100003T, 100004T, 121992T, 121993T, 121983E, 121968E).

• Casos d’estudi, 10 %. (Competències avaluades: 100004T, 121992T, 121983E, 121968E).

• Activitats d’assaig, 20 %. (Competències avaluades: 100003T, 100004T, 121992T, 121983E, 121968E).

• Proves objectives, 10 %. (Competències avaluades: 100004T, 121992T, 121983E, 121968E).

Els docents podran modificar, si escau, la tipologia de les activitats i els criteris d’avaluació dels treballs per adaptar-los a les necessitats de la situació de docència mixta depenent de la seva evolució. En aquest cas, el professorat indicarà els canvis i les especificitats de les noves activitats i treballs.

Reavaluació

Després de la publicació de les qualificacions finals, els estudiants que hagin obtingut una qualificació entre 4,0 i 4,9 poden sol·licitar un procés de reavaluació en el qual se’ls donen les pautes necessàries per millorar-la. Només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes que hagin assistit al 80 % de les classes i hagin lliurat tots els exercicis. Aquest procés de reavaluació es fa efectiu en el període que està establert en el calendari oficial.

Es pot fer la instància de revisió de la qualificació al cap d’estudis, que la transmet al coordinador de l’assignatura perquè segueixi el procediment establert en aquests casos segons la normativa d’avaluació de la UB. El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

Assistir a 4 sessions de tutories i/o pràctiques. (El professorat determinarà la tipologia de les tutories i/o pràctiques.)
Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà a l’alumne les especificitats de cada un dels treballs).
Fer una defensa oral del treball tutelat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AAVV. Primera generación. Arte e imagen en movimiento [1963 -1986]. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Catàleg UB  Enllaç

BLAS. S. (2008). Disparos electrónicos. Ciclo Contraseñas. Vitoria: Centro Cultural Montehermoso.

Accès lliure  Enllaç

CATALÀ, Josep. M. (2009). La imagen interfaz: Representación audiovisual y conocimiento en la era de la complejidad. Universidad del País Vasco.

Catàleg UB  Enllaç

DISERENS, Corinne. Cosmografía electrónica. Texto publicado en Francesc Torres: A-B. Valencia: IVAM, 1996

Accès lliure  Enllaç

JENKINS, Henry. La cultura de la convergencia en los medios de comunicación. Paidos Ibérica, 2008

Catàleg UB  Enllaç

KRAUSS, Rosalind. El video: la estética del narcisismo. Colisiones, Arteleku, Gipuzkoa, 1996

Accès lliure  Enllaç

MANOVICH, Lev. El Lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Barcelona : Paidós.,2005

Catàleg UB  Enllaç

NICHOLS, Bill. Cuestiones de cine y ética documental. En después de lo real. Volumen I . J.M. Català i Josetxo Cerdán. Archivos de la Filmoteca. 2007/08

Accès lliure  Enllaç

VILLAESPESA, Mar. "Preludio. Instrucciones de uso". En: Codigo fuente, remezcla. Zemos98, 2009

Accès lliure  Enllaç

VILCHES. G. (2008). Usos, estilos y formatos contemporáneos del audiovisual de apropiación en España. Vitoria: Centro Cultural Montehermoso. 

Accès lliure  Enllaç

Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

REGISTRO OBSERVACIONAL
CCCB: Soy Cámara #17. Yo también soy cámara (2012) 
Alfred Hitchcock: La soga (1948)
Orson Welles: Sed de mal (1958)
Stanley Kubrick: El resplandor (1980)
Alejandro González Iñárritu: Birdman (2014)

FOUND FOOTAGE
Soy Cámara CCCB: Apropiación (2011) 
Bruce Conner: A Movie (1958)
Mathias Müller: Home Stories (1990)
Dara Birnbaum: Wonder Woman (1978-79)
David Domingo: Pegamento (2010)

ONE TO ONE
Ventura Pons: Ocaña. Retrato intermitente (1978) 
Monica Treut: Gendernauts. A journey through shifting identities (1999)
Jose Luis Guerín: En construcción (2001)
Julio Medem: La pelota vasca (2003)
Sally Gutiérrez: Tapologo (2007)

AUTORREPRESENTACIÓN
Vito Acconci: Centers (1971) 
Martha Rosler: Semiotics of the Kitchen (1975)
Pipilotti Rist: I’m Not The Girls Who Misses Much (1986)
Sadie Benning: It wasn’t love (1992)
Jonathan Caouette: Tarnation (2003)

Pàgina web

RECURSOS UB
LabMedia BBAA. Laboratori Media de la Facultat de Belles Arts. <http://www.ub.edu/labmedia/>
Mediateca d’Imatge UB. Arxiu Audiovisual. <http://www.ub.edu/mediatecaimatge/ca/inici>

MANUALES TÉCNICOS Y VIDEOTUTORIALES
CAMPOY, J. L. (2020). Cursos de Operación de cámara, Iluminación y Sonido <https://www.youtube.com/c/LaboratoriAudiovisualBBAA/videos>
FERNÁNDEZ, F.; MARTÍNEZ, J. (1999). Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Paidós
REGUEIRA, G. (2020). Cursos de Edición de vídeo <https://www.youtube.com/user/germanregueira>

ARXIUS DE VÍDEO
UBU <http://www.ubu.com>
Archive.org <http://www.archive.org>
Tank TV <http://tank.tv/>
Arxius de l’Observatori <http://www.desorg.org>
Hamaca <http://www.hamacaonline.net>
MedienKunstnetz <http://www.medienkunstnetz.de/themes/overview_of_media_art>
Electronic Arts Intermix <http://www.eai.org>

ARXIUS DE SO
Find Sounds (formats AIFF, AU, MP3, Wave) <http://www.findsounds.com/>
Free Sound Project <http://www.freesound.org/>
Dailywav. Locucions de pel·lícules en anglès <http://www.dailywav.com/0109.php>
Wavsource. Sons de pel·lícules <http://www.wavsource.com/>

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

Reavaluació
Les condicions necessàries per poder-s’hi acollir són dues:

• Haver assistit a un mínim del 80 % de les classes.

• No es limitarà el requeriment de qualificació mínima per poder presentar-se a les proves de reavaluació.

Els alumnes que puguin optar a la reavaluació tenen uns dies per presentar els exercicis o treballs sol·licitats pel professorat. Passat aquest termini, el professorat revisa, afegeix, modifica o rectifica les actes, segons el que convingui.

El procés de reavaluació es fa efectiu en el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes (darrer dia de docència, segons el calendari marc establert pel centre). El professorat indica quants dies comprèn aquest procés. Contra la qualificació obtinguda es pot fer la instància de revisió de la qualificació al cap d’estudis, el qual la transmet al coordinador de l’assignatura perquè segueixi el procediment establert en aquests casos segons la normativa d’avaluació de la UB. El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

Avaluació única

L’estudiant pot acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti. En referència al termini per demanar l’avaluació única se seguiran les indicacions del centre.

Obligatòriament, caldrà que l’estudiant empleni el formulari de sol·licitud d’avaluació única, que es troba al lloc web de la Facultat, i que el presenti, signat i en doble exemplar, al docent del primer bloc de l’assignatura.

Els estudiants que optin per l’avaluació única hauran de complir els requisits següents:

— Assistir a 4 sessions de tutories i/o pràctiques. (El professorat determinarà la tipologia de les tutories i/o pràctiques).

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà a l’alumne les especificitats de cada un dels treballs).

— Fer una defensa oral del treball tutelat.