Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Taller de Creació I

Codi de l'assignatura: 363366

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Jaime - Manuel De Cordoba Benedicto

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

120

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

130

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat per crear art i habilitat per concebre tàctiques i estratègies en l'elaboració d'obres d'art o intervencions artístiques.

   -

Coneixement del pensament dels artistes mitjançant les obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb la mateixa obra.

   -

Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Saber utilitzar més bé la capacitat creativa i comunicativa personal.

• Ser capaç d’elaborar un projecte artístic.

• Ser capaç de trobar fonts fiables i d’extreure’n la informació adequada per treballar-hi.

• Ser capaç de documentar el procés de creació personal.

• Ser capaç de preveure i de planificar les diligències necessàries conduents a assolir una producció artística.

• Ser capaç d’utilitzar idòniament els sistemes i mitjans de presentació.

• Ser capaç d’utilitzar tàctiques i estratègies com l’heurística, la interacció d’idees amb materials, procediments i tècniques, així com l’especulació, per generar processos i projectes creatius.

• Saber relacionar els recursos necessaris per a la creació artística i per a la construcció del projecte artístic o de la intervenció artística.

• Saber utilitzar els instruments adequats per comunicar i difondre projectes artístics.

• Saber utilitzar els instruments adequats per interrelacionar recursos professionals en el projecte artístic personal.

• Utilitzar els recursos adequats per dur a terme projectes artístics i integrar-los en contextos més amplis.

 

 

Blocs temàtics

 

Idea i projecte

*  1. Objectius. Amb un nivell inicial, tots els assenyalats per a l’assignatura

2. Contingut temàtic i tipus d’activitat
2.1. Treball de camp —activitat presencial i d’aprenentatge
2.2. Fonts documentals —activitat tutoritzada i d’aprenentatge
2.3. Fonts d’experiència cognitiva —activitat tutoritzada i d’aprenentatge
2.4. Taller experimental: mapes conceptuals  —activitat presencial i d’aprenentatge
2.5. Taller experimental: idea i concepte del projecte —activitat presencial i d’aprenentatge
2.6. Taller experimental: estudis preliminars —activitat presencial i d’aprenentatge
2.7. Activitat autònoma

3. Dedicació horària total: 40 h

Realització

*  1. Objectius. Amb un nivell inicial, tots els assenyalats per a l’assignatura

2. Contingut temàtic i tipus d’activitat
2.1. Taller experimental: metodologies per a la creació —activitat presencial i d’aprenentatge
2.2. Taller experimental: valoració dels procediments i materials —activitat presencial i d’aprenentatge
2.3. Taller experimental: planificació i gestió de recursos —activitat presencial i d’aprenentatge
2.4. Taller experimental: realització del projecte —activitat presencial i d’aprenentatge
2.5. Activitat autònoma

3. Dedicació horària total: 40 h

Resultats

*  1. Objectius. Amb un nivell inicial, tots els assenyalats per a l’assignatura

2. Contingut temàtic i tipus d’activitat
2.1. Taller experimental: adequació final del projecte —activitat presencial i d’aprenentatge
2.2. Elaboració de la memòria —activitat tutoritzada i d’aprenentatge
2.3. Taller experimental: presentació col·lectiva de resultats —activitat presencial i d’aprenentatge
2.4. Activitat autònoma

3. Dedicació horària total: 40 h

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La matèria s’organitza i es distribueix a partir dels àmbits disciplinaris següents: dibuix, escultura, gravat, imatge i pintura.

La metodologia de l’ensenyament i l’aprenentatge es vincula a les modalitats organitzatives següents:

•  Classes magistrals i expositives. El professorat les programa amb l’objectiu de fer conèixer, entendre i aprendre a fer servir els llenguatges i els conceptes utilitzats en les diverses pràctiques artístiques.

•  Tallers experimentals. Els tallers experimentals de creació artística constitueixen el nucli de l’activitat de l’assignatura i són el lloc on l’alumnat, des de la interacció entre idea i matèria, formalitza els projectes i n’analitza alhora els processos de creació, a més d’adquirir els coneixements i la destresa en la manipulació dels materials, els procediments i les tècniques, en un sentit conceptual ampli.

•  Treballs programats en règim de tutela presencial.

•  Treballs d’experimentació dirigida en règim d’activitat autònoma.

•  Anàlisi col·lectiva de resultats per promoure la comprensió de la complexitat i la interacció dels processos de creació, i la seva fenomenologia.

El pas d’una assignatura a la següent (I, II, III) representa un grau superior d’aprenentatge i de domini de les competències.

En cas de necessitat de confinament social per la COVID-19, es continuaria la docència en línia amb els instruments que disposi la Universitat de Barcelona, com la plataforma BB Collaborate i d’altres. 

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Els instruments d’avaluació es basen en l’observació i el control dels processos de canvi produïts en els treballs fets per l’estudiant i del seu desenvolupament creatiu, sobre els quals s’expliciten els criteris d’avaluació.

Reavaluació

Per als estudiants que hagin obtingut una qualificació de 4,5 a 4,9 i que la sol·licitin, el professor els dona les indicacions perquè hi puguin optar i millorar la qualificació.

Només té dret a reavaluar-se l’alumnat que compleix els requisits següents:

• Haver assistit a un mínim del 80 % de les classes.

• Haver presentat un 80 % dels treballs.

Calendari d’avaluació

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

  • Assistir a quatre de tutories i/o pràctiques (el professorat determinarà la tipologia de les tutories i/o pràctiques).
  • Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor li indicarà les especificitats de cada un dels treballs.).
  • Presentar un treball teòric escrit sobre el projecte pràctic presentat (el professorat determinarà les característiques del treball).
  • Fer una defensa oral dels treballs tutelats.


En cas de necessitat de confinament social per la COVID-19, l’avaluació contínua i també l’avaluació única faria servir els instruments en línia que disposi la Universitat de Barcelona, com la plataforma BB Collaborate i d’altres. 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

1. Hockney, David. El conocimiento secreto. Barcelona: Destino, 2001.
 

  1. Remarca la importància d’una aproximació científica a fenòmens determinats des de l’experimentació artística, que avalen, en conseqüència, les hipòtesis descrites des de la interioritat de l’acte creatiu. 2. La falsedat de la dicotomia entre figuració i abstracció queda evidenciada per un artista singular, que va fer el desplaçament d’una a l’altra de manera sensible i, al mateix temps, conscient. Igualment, les seves tesis deriven de l’experiència pròpia. 3. Des de les més acreditades teories sobre el color i la llum, producte dels estudis desenvolupats per la física del color, el professor Cuasante desenvolupa un sistema demostratiu del comportament del color en les mescles subtractives, a partir d’una manera enginyosa d’interpretar l’experiència pròpia com a pintor. 4. El crític i historiador D. B. Kuspit, enlluernador en experiència i saviesa, ens apropa a valors intrínsecs de les arts apel·lant a la responsabilitat de l’artista, el qual necessàriament domina els llenguatges propis del seu ofici, en especial de la pintura. 5. Aquest clàssic es converteix en una obra de consulta freqüent i necessària si es vol conèixer i actuar responsablement davant l’acte pictòric creatiu.

Catàleg UB  Enllaç

Mondrian, Piet. Realidad natural y realidad abstracta. Madrid: Editorial Debate, 1989

Catàleg UB  Enllaç

Cuasante, José Mª González et al. Introducción al color. Madrid: Akal, 2005

Catàleg UB  Enllaç

Doerner, Max. Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Ed. Reverte, 2000

Catàleg UB  Enllaç