Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Taller de Creació II

Codi de l'assignatura: 363367

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Jaume Ros Vallverdu

Departament: Facultat de Belles Arts

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

120

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

130

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per emprar tant el pensament convergent com divergent en els processos d'observació, d'investigació, d'especulació, de visualització i d'actuació.

   -

Capacitat per crear art i habilitat per concebre tàctiques i estratègies en l'elaboració d'obres d'art o intervencions artístiques.

   -

Coneixement bàsic en matèria de gestió cultural relacionada amb les obres d'art i les activitats artístiques.

   -

Coneixement del pensament dels artistes mitjançant les obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb la mateixa obra.

   -

Capacitat de determinar el sistema i els mitjans de presentació adequats per a les qualitats artístiques d'una obra d'art i l'habilitat per ajustar la presentació al projecte artístic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Elaborar un projecte artístic.

 

• Contextualitzar la producció artística respecte a altres discursos artístics i/o d’interacció social.

 

• Trobar fonts documentals i d’informació fiables, extraient-ne allò que sigui necessari i adequat.

 

• Documentar les diligències necessàries per aconseguir una producció artística, registrar-les, preveure-les, planificar-les i recollir-les, i mostrar-ne el procés de treball.

 

• Utilitzar correctament els diferents sistemes i mitjans de presentació d’idees, obres i accions artístiques.

 

• Utilitzar les eines adequades per interrelacionar recursos professionals en el propi projecte.

 

• Utilitzar els recursos necessaris per a la creació artística i per a la construcció o l’elaboració del projecte artístic.

 

Referits a habilitats, destreses

• Avançar en la capacitat creativa i comunicativa en la recerca artística i de producció en art.

 

• Exposar de manera visual, oral i per escrit —amb claredat— problemes i projectes artístics.

 

• Fer servir el pensament complex per resoldre problemes i enfrontar-se a situacions noves.

 

• Utilitzar els instruments adequats per comunicar i difondre projectes artístics.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Actuar èticament, críticament, autocríticament i responsablement a través dels treballs, respecte de l’entorn, l’àmbit d’actuació i la participació social.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Ideació

*  Entenem que estem treballant en un nivell mitjà respecte de la seqüència de maduresa que proporcionen els tres tallers de creació

1.1. Contingut temàtic segons la tipologia d’activitat

2. Elaboració

*  Es manté el nivell mitjà esmentat abans (bloc 1)

2.1. Contingut temàtic segons la tipologia d’activitat

3. Presentació

*  L’acabat de les peces i produccions específiques, i la presentació del procés i projecte s’adeqüen al nivell mitjà de coneixement adquirit en aquest segon taller de creació

3.1. Contingut temàtic segons la tipologia d’activitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La matèria de l’assignatura Taller de Creació II s’organitza i es distribueix per àmbits disciplinaris corresponents a les diferents orientacions professionals que oferim a Belles Arts: pintura, escultura, imatge, gravat i impressió, i dibuix.

La metodologia de cada àmbit potencia els mètodes de creació, que es basen en les tecnologies específiques i els mecanismes discursius de cada especialització. Les activitats que treballem estan agrupades en tres de bàsiques:

• Els tallers experimentals que estructuren la cerca individualitzada i als quals correspon una gran part de dedicació cap a l’obra pròpia de creació artística.

• Les tutories amb grups d’estudiants, que permeten l’avaluació formativa i que potencien, a través del debat, una lectura reflexiva dels resultats obtinguts fins al moment. De la mateixa manera, les argumentacions i exposicions de propostes i projectes en desenvolupament fan avançar el caràcter crític i els coneixements de tot el col·lectiu.

• Les activitats teoricopràctiques emmarcades en classes magistrals o seminaris que reforcen els continguts específics de les diferents disciplines, oficis i professions que cadascun dels àmbits determinin.

Les estratègies docents i metodologies que el professorat expliciti depenen, bàsicament, de l’especialització del taller en què s’estigui treballant. És necessària una gradació en el nivell de coneixement adquirit i en la dificultat superada.

Així, s’entén que el pas d’una assignatura a una altra inclou un nivell superior a la precedent (Taller de Creació I, Taller de Creació II i Taller de Creació III) en el domini successiu de les competències transversals i específiques.

METODOLOGIA

• En cas que s’hagi de suspendre la docència presencial:

— Es farà un seguiment personalitzat del projecte personal de cada alumne, en forma de tutoria per correu electrònic o per altres sistemes de comunicació no presencial.

— Es donaran eines per desenvolupar el projecte personal de manera alternativa pel que fa als materials i sistemes de treball.

 

— S’activarà el BB Collaborate o altres sistemes de videoconferència per plantejar temes d’interès general, relacionats amb el contingut de l’assignatura.

 

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris de qualificació i avaluació
L’avaluació pròpia dels àmbits artístics és l’avaluació continuada que registra i valora el desenvolupament, dins el taller experimental, de les propostes, els processos i els projectes artístics, segons les metodologies i línies de treball específiques dels àmbits i que determinen els professors responsables.

Sistema de qualificació

Els instruments d’avaluació es basen en l’observació i el seguiment dels processos de creació i comunicació duts a terme mentre s’obtenen els diferents resultats en obres, treballs, projectes, accions o disposicions presentades pels estudiants i basades en els aspectes aconseguits següents:

• compromís ètic,

• gestió del projecte i dels usos de les eines adequades,

• coneixement dels artistes treballats en les sessions teòriques impartides pel professor i d’investigació en treball autònom,

• ús tant del pensament convergent com divergent en els processos de creació,

• domini del llenguatge especialitzat,

• resolució en la improvisació i concepció d’estratègies durant el procés de materialització del treball artístic.

Els coneixements tècnics i procedimentals que ho requereixin tenen l’avaluació específica i les dates que assenyala cada professor, ja sigui per a l’entrega de resultats o per a exàmens especialitzats.

Qualificació

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

En cas que s’hagi de passar a fer la docència no presencial

• S’avaluarà tot el treball que s’hagi pogut fer presencialment, seguint les mateixes pautes que es descriuen en el Sistema de qualificació.

• Aquestes pautes quedaran parcialment supeditades a la situació que comporta un confinament, és a dir que els objectius i les competències marcades s’hauran de modular en funció del que ha comportat aquesta no presencialitat.

• S’avaluarà igualment tota la part de treball no presencial en funció de les pautes donades des dels diferents seguiments no presencials de l’alumne, bàsicament en les tutories i mitjançant les classes regulades a través del BB Collaborate i els altres sistemes virtuals de docència col·lectiva.

Revisió

Les qualificacions es poden revisar fins a la reavaluació.

Reavaluació

L’alumnat té dret a sol·licitar una reavaluació sempre que l’hagi demanada al professor, si ha obtingut una nota entre 4,5 i 4,9, i sempre que compleixi els requisits següents:

• Haver assistit al 80 % de les classes.

• Haver presentat el 80 % dels exercicis proposats pel professorat.

Reclamació

L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que en cas de disconformitat amb la qualificació final es pot interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor i que està format per professorat de l’assignatura, que revisa els treballs i l’assistència, i n’emet la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de reavaluació corresponent. No hi ha cap altre termini.

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a quatre tutories i/o pràctiques (el professorat determinarà la tipologia de les tutories i/o pràctiques).

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà a l’alumne les especificitats de cada un dels treballs).

Presentar un treball teòric escrit sobre el projecte pràctic presentat (el professorat determinarà les característiques del treball).

— Fer una defensa oral dels treballs tutelats, en la data assenyalada pel professorat.

Calendari d’avaluació

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Les fonts documentals es determinen segons els grups on es desenvolupin els àmbits de treball específics i, per tant, en cadascun es dona la documentació, la bibliografia, la videografia o els enllaços web que es creguin necessaris.

HUSTVEDT, Siri. La dona que mira els homes que miren a les dones. Assajos sobre feminisme,art i ciència. Col·lecció Llibres a l’Abast , núm 437; edicions 62 ; Barcelona ,2017. ISBN: 978-84-297-7571-6; DL: B. 6.625-2017.

AZNAR,Yago y MARTÍNEZ, Pablo (eds); et alt. Lecturas para un espectador inquieto. Col·lecció Arte Actual. Editat per CA2M ( Centro de Arte Dos de Mayo Dirección  General de Bellas Artes, del Libro y de Arxivos , Comunidad de Madrid); Madrid 2012. ISBN 978-84-451-3443-6; DL. M-33742-2012

Revista

Rv. BONART

Director Ricard Planas Camps

ISSN 1885-4389; DL GI - 1114/1999

Editors Bonart Cultural