Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Taller de Creació III

Codi de l'assignatura: 363368

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Oscar Padilla Macho

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

120

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

130

 

 

Recomanacions

 

El programa de cada grup detalla la bibliografia específica.

Els programes estan disponibles al Campus Virtual i a cada grup s’informa de la tipologia específica corresponent.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per emprar tant el pensament convergent com divergent en els processos d'observació, d'investigació, d'especulació, de visualització i d'actuació.

   -

Capacitat per crear art i habilitat per concebre tàctiques i estratègies en l'elaboració d'obres d'art o intervencions artístiques.

   -

Coneixement bàsic en matèria de gestió cultural relacionada amb les obres d'art i les activitats artístiques.

   -

Coneixement del pensament dels artistes mitjançant les obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb la mateixa obra.

   -

Capacitat de determinar el sistema i els mitjans de presentació adequats per a les qualitats artístiques d'una obra d'art i l'habilitat per ajustar la presentació al projecte artístic.

   -

Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Actuar de manera ètica, crítica, autocrítica i responsable.

• Utilitzar més bé la capacitat creativa i comunicativa.

• Ser capaç d’exposar problemes i projectes artístics visualment, oralment i, de manera clara, per escrit.

• Ser capaç d’elaborar un projecte artístic.

• Ser capaç de contextualitzar la producció artística respecte als altres discursos artístics.

• Ser capaç de trobar fonts fiables i d’extreure’n la informació adequada per al treball personal.

• Ser capaç de documentar el procés de creació propi.

• Ser capaç de preveure i planificar les diligències necessàries conduents a l’assoliment d’una producció artística.

• Ser capaç d’utilitzar idòniament els sistemes i mitjans de presentació.

• Ser capaç d’utilitzar tàctiques i estratègies com l’heurística i l’especulativa per generar processos i projectes creatius.

• Saber utilitzar els recursos necessaris per a la creació artística i per a la construcció del projecte artístic.

• Saber utilitzar els instruments adequats per comunicar i difondre projectes artístics.

• Saber utilitzar els recursos necessaris per a la creació artística i per a la construcció de l’obra o la intervenció artística.

• Saber utilitzar els instruments adequats per interrelacionar recursos professionals al propi projecte artístic.

• Saber utilitzar els recursos adequats per dur a terme i integrar projectes artístics en contextos més amplis.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La ideació del projecte

*  Entenem que estem treballant en un nivell alt respecte de la seqüència de maduresa d’aprenentatge que proporcionen els tallers de creació.

El contingut temàtic segons les diferents tipologies es compon d’eines i estratègies per a la ideació d’un projecte artístic.

Les fonts del bloc i les activitats del taller experimental es detallen en els programes de cada grup, i es publiquen al Campus Virtual. Cada un dels grups duu a terme alguna de les activitats següents: treball de camp, treball amb les fonts documentals, mapes conceptuals, idea i concepte del projecte, estudis previs.

2. La realització del projecte

*  Es manté el nivell alt esmentat abans (bloc 1).

El contingut temàtic i les activitats depenen de les tipologies: les metodologies artístiques per a la creació, els procediments i els materials. Planificació, gestió i realització del projecte. Les fonts del bloc i activitats resten especificades en el programa de cada grup i es publiquen al Campus Virtual.

3. La presentació del projecte

*  El contingut temàtic pot variar depenent de les diferents tipologies:

• Adequació final del projecte

• Presentació (exposició d’obra, performativa, visual, escrita, projectual, documental). La presentació del projecte i el procés s’adequa al nivell alt de coneixement (com als blocs 1 i 2)

Les fonts del bloc i les activitats s’especifiquen en el programa de cada grup i es publiquen al Campus Virtual.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència de l’assignatura es concreta en les modalitats organitzatives següents, les quals han de permetre a l’alumnat conèixer, comprendre i aprendre a utilitzar els conceptes i processos, i llenguatges emprats en les diferents pràctiques artístiques:

• Classes expositives on s’imparteixen els continguts bàsics de l’assignatura.

• Tallers experimentals on s’aprèn a aplicar els instruments i s’adquireixen les habilitats necessàries per desenvolupar una obra o un projecte de creació artística.

• Activitats, seminaris i debats dirigits per promoure la comprensió i l’expressió dels projectes i processos de creació.

Al Campus Virtual, l’alumnat disposa dels programes de cada grup. En el programa concret de cada un s’especifica la descripció i la planificació de les activitats que es duen a terme. Al Campus Virtual hi ha la informació i documentació necessàries perquè l’alumnat completi l’assignatura.

Per al seguiment de l’aprenentatge es requereix l’assistència de l’alumnat a classe. El Campus Virtual és un canal de suport per a la comunicació.

Excepcionalment, i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia de la COVID-19, la metodologia del pla docent de l’assignatura es veurà modificada en els punts següents:

El professorat adequarà la seva docència per transmetre els continguts de l’assignatura a través del Campus Virtual. En algunes ocasions es poden transmetre els continguts a través d’altres plataformes digitals externes a la UB.

Els continguts es poden transmetre de forma sincrònica (tutories i classes en directe) o asincrònica (continguts docents penjats al Campus Virtual).

  1. Desenvolupament del projecte adequant-lo a les noves condicions.
  2. Comparança crítica del projecte inicial amb el procés de treball que s’ha dut a terme al llarg del curs.
  3. Diversificació dels processos creatius. Utilització d’eines i tècniques plurals (adaptar els processos, eines i tècniques al treball des de casa).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’aplica el sistema d’avaluació continuada que comporta l’assistència a les classes i que inclou cadascuna de les activitats formatives que han de dur a terme els estudiants, així com la seva participació en les diverses propostes teòriques o pràctiques programades. Per obtenir la nota en l’avaluació continuada, l’estudiant ha d’haver assistit com a mínim a un 80 % de les classes.

Els instruments d’avaluació es basen en l’observació i el control del procés, tenint en compte els canvis produïts en els treballs duts a terme per l’estudiant i el progrés del seu desenvolupament creatiu. L’avaluació considera que és necessari un nivell alt de coneixements i habilitats específiques.

Criteris d’avaluació

• Activitats dels tallers experimentals presencials, 30 % de la nota final.

• Memòria del projecte, 20 %.

• Treball autònom (individual) i tutoritzat, 50 %.

Reavaluació

Després de la publicació de les qualificacions finals, els estudiants que hagin obtingut una qualificació entre 4,5 i 4,9 poden sol·licitar un procés de reavaluació en el qual se’ls donen les pautes necessàries per millorar la qualificació.

Només pot sol·licitar la reavaluació l’alumnat que hagi assistit com a mínim al 80 % de les sessions.

Aquest procés de reavaluació es fa efectiu en el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes (darrer dia de docència, segons el calendari marc establert pel centre).

Calendari

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

Excepcionalment, i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia de la COVID-19, l’avaluació de l’assignatura es veurà modificada en els punts següents:

L’adaptació de la docència presencial a la modalitat en línia implica necessàriament formes diferents d’avaluació. El tipus d’avaluació, tasques i instruments que s’utilitzin cal contextualitzar-los d’acord amb les limitacions i oportunitats que ens ofereix la situació. Distribuir el valor del percentatge total de l’avaluació acreditativa entre les diferents activitats d’avaluació pot contribuir a reflectir millor els resultats d’aprenentatge de l’estudiant.

Reavaluació

Excepcionalment, i a causa de la situació generada per la pandèmia de la COVID-19, el centre podrà adequar els criteris de la reavaluació.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

  • Assistir a quatre tutories i/o pràctiques. (El professorat determinarà la tipologia de les tutories i/o pràctiques.)
  • Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs).
  • Presentar un treball teòric escrit sobre el projecte pràctic presentat. (El professorat determinarà les característiques del treball.)
  • Fer una defensa oral dels treballs tutelats.


Excepcionalment, i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia de la COVID-19, l’avaluació única de l’assignatura es veurà modificada en els punts següents:

El centre valorarà la quantitat d’assistència mínima de tutories i/o classes. L’avaluació única té la funció acreditativa de valorar l’assoliment de les competències i objectius relacionats amb l’assignatura. Això no obstant, aquest tipus d’avaluació no ha d’associar-se necessàriament a una prova d’avaluació única, sinó que pot determinar-se a partir de diverses tasques en un únic acte d’avaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ardene, P. (2006) Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación. Murcia: CENDEAC.

http://cataleg.ub.edu/record=b1834694  Enllaç

Bishop, C. (2017). Infiernos artificiales. Arte participativo y políticas de las espectaduría. Madrid: Traficantes de sueños.

Crary, J. (2008). Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX. Murcia: CENDEAC.

http://cataleg.ub.edu/record=b1893606  Enllaç

Graham, D. (2008). Rock, mi religión. Mexico: Alias.

http://cataleg.ub.edu/record=b2020662  Enllaç

Melot, M. (2010). Breve historia de la Imagen. Madrid: Siruela.

http://cataleg.ub.edu/record=b1995076  Enllaç

Osborne, P. (2010). El arte más allá de la estética. Ensayos filosóficos sobre arte contemporáneo. Murcia: CENDEAC.

http://cataleg.ub.edu/record=b2191306  Enllaç

Smithson, R. (2009). Selección de escritos. México: Alias.

http://cataleg.ub.edu/record=b2020715  Enllaç

Gómez Molina, J. J. (coord.). (2002). Estrategias del Dibujo en el Arte Contemporáneo. Madrid: Cátedra.

http://cataleg.ub.edu/record=b1410675  Enllaç

Blanco, P. (ed); A.F.R.I.K.A Gruppe (et al.). (2001). Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

http://cataleg.ub.edu/record=b1495947  Enllaç

Melot, M .; Griffiths, A.; Field, R. S.; Béguin, A. (1981). El grabado. Historia de un arte. Gèneve: Skira; Barcelona: Carroggio.

http://cataleg.ub.edu/record=b1072610  Enllaç