Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Química i Física dels Béns Culturals II

Codi de l'assignatura: 363371

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Anna Nualart Torroja

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana l’assistència presencial/no presencial continuada a classe.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat de conèixer i d'identificar les qualitats físiques, químiques, biològiques i geològiques associades als béns culturals i a la seva conservació i restauració, utilitzant els mitjans i els recursos de la metodologia científica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre conceptes relacionats amb la matèria: organització, reactivitat, comportaments, etc.

— Comprendre conceptes relacionats amb els diferents compostos orgànics: propietats, comportament, etc.

— Comprendre el mètode científic i com s’aplica.

 

Referits a habilitats, destreses

— Utilitzar correctament la terminologia científica específica.

— Utilitzar els materials, els instruments i diferents sistemes en els tractaments de conservació i restauració de béns culturals.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Posar en pràctica les habilitats bàsiques en un laboratori, d’acord amb les normatives de seguretat i reciclatge.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Teoria

1.1. Introducció. Manipulació de productes químics

1.2. Pigments

1.3. Estequiometria

1.4. Reaccions químiques

1.5. Dissolucions

1.6. Àcids i bases

1.7. Reaccions d’oxidació-reducció

1.8. Reaccions de precipitació

1.9. Química dels polímers

2. Exercicis

2.1. Formulació de pigments

2.2. Formulació de dissolvents

2.3. Estequiometria

2.4. Dissolucions

2.5. Àcid base i equilibri químic

2.6. Qüestionari sobre polímers

3. Pràctiques

3.1. Caracterització microscòpica de pigments

3.2. Estratigrafies

3.3. Síntesis del verd de coure segons Teòfil

3.4. Preparació de dissolucions

3.5. Mesura del pH. Hidròlisi de sals. Dissolucions tampó

3.6. Anàlisi a la gota. Identificació de pigments i aglutinants

4. Treballs

4.1. Fitxa de producte químic i presentació oral en què s’exposi un cas pràctic d’aplicació en restauració

4.2. Comentari de textos i/o articles

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les matèries que tenen com a objectiu el coneixement i la identificació de les qualitats físiques, químiques, biològiques i geològiques associades als béns culturals comparteixen el nucli fonamental de la seva metodologia, pròpia dels ensenyaments i aprenentatges científics.

Totes inclouen en les activitats presencials/no presencials els assajos i les pràctiques de laboratori, consistents en l’aplicació empírica dels coneixements teòrics i conceptuals de la matèria.

A l’inici de cada bloc temàtic s’introdueixen elements teòrics mitjançant classes magistrals presencials/no presencials, amb el suport de recursos visuals.

La confecció d’un treball de recerca, amb la cerca i consulta d’informació escrita i telemàtica, s’inclou dins de les activitats de caràcter autònom. Aquest projecte l’ha de tutoritzar el professorat i, un cop acabat, s’ha de lliurar per escrit, exposar i defensar davant la classe.

En cas de confinament per Covid-19, està previst continuar amb la docència no presencial tant per desenvolupar la part teòrica de l’assignatura (classes en línia) com la pràctica (pautes en línia i exercicis i treballs que els estudiants podran fer des de casa de manera tutoritzada).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Com en totes les matèries del grau, l’avaluació és continuada.

— Bloc 1. Els conceptes de teoria s’avaluen en un examen presencial/no presencial a final de curs.

— Bloc 2. Cada alumne ha d’entregar els exercicis resolts al final de la classe presencial/no presencial al cap de quinze dies de lliurar el full d’exercicis. Els retards en el lliurament penalitzen la nota.

— Bloc 3. Les pràctiques presencials/no presencials es duen a terme per parelles (sempre que sigui possible). Al final de curs cada alumne ha de presentar un dossier individual amb totes les pràctiques.

— Bloc 4. A final de curs cada alumne ha de presentar els dos treballs proposats i un comentari de text (tema T9). Es poden presentar resums/comentaris dels textos d’ampliació que cada tema de teoria té associats de manera voluntària, la qual cosa repercuteix positivament en la nota.

— Examen escrit. S’hi avaluen conceptes de teoria i exercicis. També hi ha exercicis i conceptes de les pràctiques.


Criteris d’avaluació

— Examen: 50 %.

— Dossier de pràctiques: 20 %.

— Exercicis + treballs + comentaris: 30 %.

El dossier de pràctiques s’avalua tenint en compte: el contingut, la redacció, l’ús de bibliografia i la seva citació, el pensament crític, l’organització i presentació, les ajudes visuals, els errors ortogràfics/tipogràfics, l’adequació a la llargada demanada i l’actitud.

Els conceptes que es tenen en compte a l’hora de posar la nota de laboratori són: treball desenvolupat, seguretat i salut, observació i diagnòstic, pensament crític, organització del treball, cura de les obres i els espais, treball en equip, progrés general, actitud, assistència presencial/no presencial (en dies i en hores).

Reavaluació

Per als estudiants que hagin aprovat les activitats pràctiques però que hagin suspès els treballs escrits o els exàmens hi ha un procés de reavaluació, per al qual dona les pautes el professorat.

La condició per poder optar a la reavaluació és tenir una assistència presencial/no presencial mínima del 80 % a classe durant el curs. No es reavaluen les activitats pràctiques de laboratori, que són obligatòries.

Aquest procés es fa efectiu en el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes.

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

Contra la resolució anterior es pot interposar, si escau, una reclamació, establerta per l’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la Universitat de Barcelona.

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, consultable a l’adreça següent: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir de manera presencial/no presencial a quatre tutories i/o pràctiques.

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (Durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs.)

— Fer una defensa oral del treball tutelat.

— Examen.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

MAHAN, B.H. Química. Wilmington: Addison-Wesley-Interamericana, 1990  Enllaç

ATKINS, P.W. Química General. Barcelona: Omega, 1992.  Enllaç

CASTELLS, J. Química General. Madrid: Alhambra, 1981.  Enllaç

SALES, JOAQUIM ; VILARRASSA, JAUME. Introducció a la nomenclatura química : inorgànica i orgànica. Barcelona: Editorial Reverté, S.A., 2003.  Enllaç

ARAMON, JORDI et al. Una introducció a la nomenclatura i formulació química : inorgànica i orgànica. Barcelona: PPU Publicaciones i Promociones Universitarias S. A., 1988  Enllaç

MATTEINI, MAURO ; MOLES, ARCANGELO. La química en la restauración. Hondarribia: Nerea, 2001.  Enllaç

GÓMEZ, MARIA LUISA. La Restauración : examen científico aplicado a la conservación de obras de arte. Madrid: Cátedra, 1998.  Enllaç

SAN ANDRÉS, MARGARITA ; DE LA VIÑA, SONSOLES Fundamentos de química y física para la conservación y restauración. Madrid: Síntesis, 2004.  Enllaç

VVAA. Science for Conservators, London: Conservation Unit of the Museums & Galleries Commission in conjunction with Routledge, 1992.
VOL 1: An introduction to materials
VOL 2: Cleaning
VOL 3: Adhesives and Coatings

Vol. 1  Enllaç
Vol. 2  Enllaç
Vol. 3  Enllaç

PALET, A. Tratado de pintura : color, pigmentos y ensayo. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2002.  Enllaç

PEDROLA, ANTONI Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas Barcelona: Ariel, 2004.  Enllaç

DURAN, XAVIER. L’Artista en el laboratori : pinzellades sobre art i ciència. València: Bromera, 2007.

  Enllaç

DURAN, XAVIER ; MARTÍNEZ INÓ, M.D. La Química de cada dia. Barcelona: Pòrtic, 1999.  Enllaç

MANS, CLAUDI. La Truita cremada : 24 lliçons de química. Barcelona: Col·legi Oficial de Químics de Catalunya, 2005.  Enllaç

VINAGRE, F. et al. Cuestiones curiosas de Química. Madrid: Alianza, 2013.  Enllaç

Pàgina web

Taula periòdica dels elements. [en línia]  Enllaç

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

En cas de confinament o restriccions estrictes de la presencialitat, seguint les indicacions que es donin des de la Facultat, s’estudiarà la possibilitat d’ampliar el període per sol·licitar l’avaluació única i es replantejaran els requisits de nota mínima per poder optar a la reavaluació.