Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tractaments Aplicats als Béns Culturals II

Codi de l'assignatura: 363378

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Margarita Maria Goretti Alcobe Dominguez

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Es fa una introducció teòrica a cada sessió.)

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

10

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

10

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

L’assistència a classe ha de ser continuada.


Altres recomanacions

Es tindrà en compte per a l’avaluació l’atenció a les normes del taller: seguretat i higiene en el treball personal i col·laboratiu, així com en l’espai de treball (taula i taller).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat de reconèixer i aplicar els principis i les obligacions emanades del codi d'ètica de la professió de conservació i restauració.

   -

Capacitat per desenvolupar la sensibilitat i l'habilitat manual.

   -

Capacitat per aplicar als béns culturals els tractaments de conservació i restauració proposats, avaluant-ne els efectes de manera continuada.

   -

Capacitat per elaborar la proposta de tractament de conservació i restauració dels béns culturals, interpretant de forma crítica els resultats de l'examen, seleccionant el tractament específic, desenvolupant la metodologia d'aplicació del tractament i estimant els recursos necessaris per dur a terme la proposta esmentada.

   -

Capacitat per documentar les diferents fases de les activitats de conservació i restauració dels béns culturals, siguin en l'examen, el diagnòstic, la proposta d'intervenció o els tractaments.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Reconèixer, identificar i avaluar els factors i processos d’alteració i degradació dels objectes arqueològics.

— Entendre els conceptes i utilitzar les tècniques i procediments de conservació i restauració dels objectes ceràmics arqueològics. Conèixer-ne els criteris, els processos, el vocabulari, les eines i els materials.

— Conèixer les normes de seguretat laboral, salut i medi ambient pròpies de l’àmbit de la conservació i restauració, i particularment del taller de treball.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber aplicar les tècniques proposades als blocs temàtics en els exercicis plantejats al taller.

— Saber utilitzar correctament els instruments i productes necessaris per aplicar els tractaments dels materials proposats a classe.

— Elaborar els informes dels processos i tractaments aplicats als treballs fets al taller.

— Fer un projecte d’intervenció en materials arqueològics.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Mantenir una actitud oberta en l’adquisició dels nous coneixements presentats.

— Fomentar el treball en equip i la col·laboració amb els companys.

— Aprofundir el coneixement dels aspectes mediambientals, atenent a la seguretat al taller, a la classificació i manipulació dels residus, i a l’ús de l’espai comú.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Principis bàsics de la conservació i restauració dels objectes arqueològics

*  

  1. L’arqueologia. El jaciment. Relacions ambientals
  2. Tractaments in situ: sistemes d’aixecament: criteris, metodologia, materials i aplicació
  3. Neteges, preconsolidació: criteris, metodologia, materials i aplicació
  4. Embalatges de protecció, siglatge, trasllat de materials al taller de restauració


 

2. Materials arqueològics

*            2.1  La ceràmica: característiques, degradacions i tractaments. Història

          2.2  Els metalls: els metalls (or, plata, bronze, ferro, plom: característiques, degradacions i tractaments)

      

3. Materials i processos de conservació i restauració d’objectes arqueològics al taller

*  3.1. Estudis previs, proves, resultats

3.2. Restauració de peces originals: ceràmica i metall (segons la disponibilitat de materials al taller): tractaments de neteja, consolidació, unió, reintegració volumètrica i cromàtica. Inhibició i protecció

3.3. Presentació final. Condicions de conservació després de les intervencions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials
Presentació. Exposició de l’estructura, els continguts, els conceptes i la terminologia de cadascuna de les activitats pràctiques que es desenvolupen al taller.

Es fan proves i exercicis sobre la conservació i restauració de material arqueològic.

 

Activitats no presencials

Les activitats d’aprenentatge autònom consisteixen en la cerca i la lectura d’informació, cosa que permet assumir els continguts del curs i desenvolupar les activitats proposades.

Els canals de comunicació entre el docent i els alumnes són les sessions presencials, les sessions de tutoria, el correu electrònic i l’espai de l’assignatura en el Campus Virtual.

L’estudiant i el docent es fan responsables de mantenir aquests canals de comunicació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Activitats pràctiques
S’avaluaran de manera continuada, sobre cada exercici pràctic:

1. Exercici pràctic de color amb les tècniques d’espurnejat i puntillisme (15 %).

2. Tractaments sobre objectes originals (25 %) amb la corresponent presentació de la documentació dels processos duts a terme en cada cas (15 %).

Activitats teòriques

Proposta de tractaments per casos pràctics al taller (5 %).

Realització d’un treball sobre un objecte arqueològic proposat per l’alumne, exposat al públic. Descripció, estudi i presentació dels processos i tractaments aplicables (20 %).

L’avaluació de l’aprenentatge assolit per l’alumne es farà a final del curs amb una prova objectiva obligatòria individual (examen escrit) que tindrà un valor del 20 % de la nota final. Cal haver presentat tots els exercicis dins el termini determinat i tenir aprovada la nota parcial dels tractaments sobre originals al taller, per presentar-se a l’examen teòric.

Per ser una assignatura eminentment pràctica, per a l’avaluació és un requisit l’assistència al 80 % de les classes.

Calendari d’avaluació

El procés d’avaluació està descrit al calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça següent: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

Reavaluació

El procés de reavaluació consisteix a valorar el grau d’assoliment dels resultats de l’aprenentatge teoricopràctic de l’assignatura quan la nota final és superior a 4,5 però no arriba a l’aprovat. Per poder acollir-se a la reavaluació s’han d’haver presentat tots els exercicis i l’examen.

Reclamacions

Contra la resolució de l’avaluació es pot interposar, si escau, una reclamació, establerta per l’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

1. Assistir al 80 % de les pràctiques en cas de treballar amb obra real i al 50 % en el cas de simulacres.

2. Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura. (Durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs.)

3. Fer una defensa oral del treball tutelat.

4. Presentar l’examen teòric.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CASANOVAS, Mª Antonia. La Ceràmica catalana. Barcelona: La Llar del Llibre, 1983.  Enllaç

FLOS, Núria ; GARCÍA FORTES, Salvador. Conservación y restauración de bienes arqueológicos. Madrid: Síntesis, 2008.  Enllaç

FABBRI, B. Il Restauro della ceramica. Fiesole: Nardini Editori, 2004.  Enllaç

MOUREY, W. La Conservation des antiquités métalliques : de la fouille au musée. Draguignan: LCRRA, 1987.  Enllaç

STANLEY PRICE, N.P. La Conservación en excavaciones arqueològicas. Roma: ICCROM, 1987.  Enllaç

CORZO, M.A.(coord). Conservació arqueològica in situ : memoria de las reuniones, 6-13 de abril de 1986, México. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia de México : Instituto Getty de Conservación, 1993.  Enllaç

ALVAREZ i ARZA, R.; MOLIST i CAPELLA, N. El Dibuix de material arqueològic : mètodes i tècniques de representació gràfica de materials arqueològics. Barcelona: Societat Catalana d’Arqueologia, 1999.  Enllaç

BURGAYA MARTÍNEZ, B. Manual de restauració de camp. Barcelona: Societat Catalana d’Egiptologia, 2012.   Enllaç

LAUMAIN, X. ; LÓPEZ SABATER, A. El Mosaico Nolla y la renovación de la cerámica industrial arquitectónica en Valencia. Valencia: CIDCeN: 2016.  Enllaç

Revista

Butlletí informatiu de ceràmica. Barcelona: Associació Catalana de Ceràmica. Barcelona.  Enllaç

NOAIM, M.J. ; URTEAGA, M. (eds). Conservación en yacimientos arqueológicos : textos del Seminario de Arteleku. (Donostia-San Sebastian), 22-26 octubre de 2001. Boletin Arkeolan nº 13. Irún: Centro de estudios e investigaciones Histórico-arqueológicas.2005.  Enllaç

Text electrònic

DIAZ MARTINEZ, S.; GARCIA ALONSO, E. Técnicas metodológicas aplicadas a la Conservación-restauración del patrimonio metálico. Madrid: Ministerio de Cultura. 2012  Enllaç