Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tractaments Aplicats als Béns Culturals III

Codi de l'assignatura: 363379

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Anna Nualart Torroja

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

Més informació enllaç

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Recomanacions

 

Es recomana que l’assistència presencial/no presencial a classe sigui continuada.


Altres recomanacions

Tenint en compte el caràcter teòric i pràctic de l’assignatura, els alumnes han de respectar totes les normes de seguretat pròpies de l’àmbit del laboratori de conservació-restauració.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Consciència d'una idea universalista del patrimoni cultural, de la seva singularitat i fragilitat, de la necessitat de transmetre'l a les generacions futures, i de la responsabilitat del conservador i restaurador en les seves intervencions.

   -

Capacitat de reconèixer i aplicar els principis i les obligacions emanades del codi d'ètica de la professió de conservació i restauració.

   -

Capacitat per desenvolupar la sensibilitat i l'habilitat manual.

   -

Capacitat per aplicar als béns culturals els tractaments de conservació i restauració proposats, avaluant-ne els efectes de manera continuada.

   -

Capacitat per elaborar la proposta de tractament de conservació i restauració dels béns culturals, interpretant de forma crítica els resultats de l'examen, seleccionant el tractament específic, desenvolupant la metodologia d'aplicació del tractament i estimant els recursos necessaris per dur a terme la proposta esmentada.

   -

Capacitat per documentar les diferents fases de les activitats de conservació i restauració dels béns culturals, siguin en l'examen, el diagnòstic, la proposta d'intervenció o els tractaments.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre els processos i tractaments de conservació i restauració en pintura mural.

— Distingir entre els materials més apropiats per a cada cas, tenint en compte l’impacte mediambiental i els factors de seguretat i higiene laboral en el camp de la pintura mural.

— Analitzar les obres proposades, obtenir-ne informació no explícita, contrastar-la i documentar-la fent servir el vocabulari especialitzat en conservació i restauració de pintura mural.

— Dissenyar els processos i utilitzar els tractaments de consolidació i estabilització de la pintura mural.

— Dissenyar els processos i utilitzar els tractaments de neteja en pintura mural.

— Dissenyar els processos i utilitzar els tractaments de reintegració matèrica i cromàtica sobre la pintura mural.

— Elaborar projectes per a sistemes de presentació requerits per la pintura mural d’acord amb les seves qualitats documentals, estètiques, històriques i materials.

— Elaborar informes dels processos i tractaments aplicats sobre la pintura mural i objectes de valor patrimonial que hi estiguin relacionats.

 

 

Blocs temàtics

 

Bloc 1

*  1  CARÀCTER ESPECÍFIC DE LA PINTURA MURAL

1.1. La pintura mural i la seva relació amb l’arquitectura

1.2. Materials constituents de la pintura mural

1.3. Agents de degradació de la pintura mural

1.3.1 Causes internes

1.3.2 Causes externes

Bloc 2

*  2  ARRENCAMENT I TRASPÀS DE PINTURA MURAL

2.1. Mètodes i tècniques d’arrencament de pintura mural

2.2. Tècniques de traspàs de pintura mural a un nou suport

2.3. Característiques i degradacions de la pintura mural desvinculada del suport original

Bloc 3

*  TRACTAMENTS DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ

3.1. Estudi, anàlisi i documentació de la pintura mural

3.2. Detecció de les causes de degradació

3.3. Tractaments de conservació i restauració

Bloc 4

*  4  MATERIALS I METODOLOGIES D’INTERVENCIÓ

4.1. Elaboració de la proposta d’intervenció en relació amb les causes de degradació

4.2. Elecció dels materials i metodologies d’intervenció

Bloc 5

*  5  CRITERIS D’INTERVENCIÓ

5.1. Criteris de presentació de la pintura mural

5.2. Neteja, reintegració de material de suport i reintegració cromàtica

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es relacionen els conceptes teòrics i conceptuals amb les activitats pràctiques dels tractaments de conservació-restauració sobre pintura mural de naturalesa diversa i amb un estat de conservació molt variat. Les activitats d’aprenentatge de caràcter presencial/no presencial són les següents:

— Classes teòriques i pràctiques.

— Treball individual i en grups sobre materials de prova i sobre obres originals.

— Elaboració de projectes.

— Exercicis pràctics.

— Laboratori i resolució de problemes.

 

D’altra banda, les activitats dirigides inclouen les activitats en què l’alumne fa la cerca d’informació relacionada amb l’obra i amb els tractaments que s’hi executen, l’estudi de casos i les visites a museus i centres de recerca.

En cas de situació de confinament per la Covid-19, està previst continuar amb la docència no presencial tant per desenvolupar la part teòrica de l’assignatura (classes en línia) com la pràctica (pautes en línia i exercicis i treballs que els estudiants podran fer des de casa de forma tutoritzada), si bé les pràctiques amb obra original no es podran dur a terme.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris de qualificació i avaluació
— Tenint en compte el caràcter teòric i pràctic de l’assignatura, l’assistència presencial/no presencial a l’aula taller es considera obligatòria, així com l’elaboració dels treballs assignats.

— Es valoren la puntualitat i el compliment de l’horari lectiu, l’actitud i l’activitat a les classes presencials/no presencials, la capacitat de treball en grup, l’ordre i la neteja en la presentació dels treballs, així com en l’ús i el manteniment dels espais i materials comuns, l’aplicació de les normes de seguretat al laboratori i la iniciativa pròpia.

— Per superar el curs, cal aprovar les quatre parts principals de l’assignatura per separat (treballs pràctics, treballs teòrics, examen i exposició oral).

Els percentatges de ponderació dels blocs que integren l’assignatura són els següents:

• Treball pràctic: 30 %.

• Treballs escrits: 30 %.

• Examen teòric: 30 %.

• Exposició oral: 10 %.

— Per als estudiants que tinguin pendent algun dels continguts dels blocs 2, 3 i 4, s’obre un procés de reavaluació d’acord amb el calendari acadèmic previst. En cap cas es podran reavaluar les pràctiques de laboratori de conservació-restauració.

— Per accedir a la reavaluació cal sol·licitar-la i haver obtingut, en l’avaluació prèvia, una nota mitjana de 4. Els alumnes que no s’hagin presentat a l’avaluació prèvia no tenen dret a acollir-se a la reavaluació.

Sistema de qualificació

Consisteix en una avaluació continuada, a partir de les activitats següents:

— Observació directa del treball presencial/no presencial al laboratori de conservació-restauració i de l’ús dels materials i espais de l’activitat.

— Exposició d’exercicis de grup.

— Posada en comú del treball individual i de la recerca d’informació.

— Memòries i dossiers dels treballs.

— Proves escrites objectives sobre els continguts teòrics amb resolució de problemes.

— Resultat final dels exercicis pràctics.

— Resultat de l’examen/exàmens escrits.

Qualificació

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

Reclamació

Contra la resolució anterior es pot interposar, si escau, una reclamació, establerta per l’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges, de la UB.

Calendari d’avaluació del primer semestre

El procés d’avaluació es descriu en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça següent: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

Reavaluació

Per als estudiants que hagin suspès hi ha un procés de reavaluació. Les condicions per optar a la reavaluació són les següents:

— Haver suspès l’activitat a reavaluar amb una nota compresa entre el 4 i el 4,9.
— Enviar a la professora la sol·licitud de reavaluació per correu electrònic des del Campus Virtual de l’assignatura.

El procés de reavaluació es fa efectiu durant el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes, i d’acord amb el calendari acadèmic aprovat pel Consell d’Estudis.

 


 

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a dues tutories presencials/no presencials i a les pràctiques presencials/no presencials del laboratori.

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (Durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs.)

— Fer una defensa oral del treball tutelat.

— Examen.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BOTTICELLI, G. Metodologia di restauro delle pitture murali. Firenze: Centro Di, 1992.  Enllaç

DANTI, C. et al. Le Pitture murali: tecniche, problemi, conservazione. Firenze: Centro Di, 1990.  Enllaç

DANTI, C. Le Pitture murali : il restauro e la materia. Firenze: Centro Di, 2007.  Enllaç

FERRER MORALES, A. La Pintura mural : su soporte, conservación, restauración y técnicas modernas. Sevilla: Universidad de Sevilla-Secretariado de Publicaciones, 1996.  Enllaç

GIANNINI, C. ; ROANI, R. Diccionario de restauración y diagnóstico. San Sebastián: Nerea, 2008  Enllaç

GÓMEZ, Mª L. La Restauración : examen científico aplicado a la conservación de obras de arte. Madrid: Cátedra,1998.  Enllaç

MORA, P. et al. La Conservación de las pinturas murales. Universidad Externado de Colombia, 2003.  Enllaç

Edició en anglès  Enllaç

Congrés

BARBERO, J.C. (coor.). Tratamientos y metodologias de conservación de pinturas murales : Actas del seminario sobre restauración de pinturas murales, Aguilar del Campoo (Palencia), 20-22 de julio de 2005.  Aguilar del Campoo: Fundación Santa María la Real - C.E.R., 2006.  Enllaç

CATHER, S. (ed.). The Conservation of Wall Paintings : Proceedings of a Symposium organized by the Courtauld Institute of Art nd the Getty Conservatin Institute, London, 1987. Singapore: Getty Conservation Institute, 1991.  Enllaç

Técnicas de consolidación en pintura mural : Actas del Seminario Internacional sobre Consolidación de Pinturas Murales celebrado en Aguilar del Campoo (Palencia) del 19 al 21 de Agosto de 1998. Aguilar del Campoo: Fundación Santa María la Real- C.E.R., 1998.  Enllaç

Pàgina web

Pàgina web del CRBMC. Generalitat de Catalunya  Enllaç

Butlletí del Getty Conservation Institute (EUA)  Enllaç

Pàgina web amb la catalogació i descripció de la pintura mural cordovesa  Enllaç

Restauració de les pintures murals d’Agnolo Gaddi a la capella Maggiore Santa Croce (Florència)-OPD.
   Enllaç

Publicacions i monografies de l’Opificio delle Pietre Dure (Florència).  Enllaç