Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques Externes

Codi de l'assignatura: 363384

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Manuel Angel Iglesias Campos

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

200

 

-  Pràctiques externes

Presencial i no presencial

 

200

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Consciència d'una idea universalista del patrimoni cultural, de la seva singularitat i fragilitat, de la necessitat de transmetre'l a les generacions futures, i de la responsabilitat del conservador i restaurador en les seves intervencions.

   -

Capacitat de reconèixer i aplicar els principis i les obligacions emanades del codi d'ètica de la professió de conservació i restauració.

   -

Capacitat per desenvolupar la sensibilitat i l'habilitat manual.

   -

Capacitat per aplicar als béns culturals els tractaments de conservació i restauració proposats, avaluant-ne els efectes de manera continuada.

   -

Capacitat per elaborar la proposta de tractament de conservació i restauració dels béns culturals, interpretant de forma crítica els resultats de l'examen, seleccionant el tractament específic, desenvolupant la metodologia d'aplicació del tractament i estimant els recursos necessaris per dur a terme la proposta esmentada.

   -

Capacitat per documentar les diferents fases de les activitats de conservació i restauració dels béns culturals, siguin en l'examen, el diagnòstic, la proposta d'intervenció o els tractaments.

   -

Capacitat per identificar i avaluar els factors, els sistemes i els processos d'alteració i degradació dels béns culturals, i capacitat per elaborar un pla de conservació preventiva.

   -

Capacitat de conèixer i d'identificar les qualitats físiques, químiques, biològiques i geològiques associades als béns culturals i a la seva conservació i restauració, utilitzant els mitjans i els recursos de la metodologia científica.

   -

Capacitat per dur a terme l'examen dels béns culturals i avaluar-ne l'estat de conservació, establint el protocol dels estudis analítics i utilitzant els instruments i la metodologia adequats.

   -

Coneixement del vocabulari i del corpus legal i normatiu que regula la professió de conservació i restauració i de les institucions i els organismes implicats en l'art, la cultura i el patrimoni.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Dur a terme activitats de conservació i restauració de béns culturals en col·laboració amb els professionals de la institució o l’organisme que els custodia i seguint les seves directrius.

 

Referits a habilitats, destreses


— Elaborar la documentació inherent a les intervencions i l’informe final del procés.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Executar tractaments de conservació i restauració d’acord amb el codi deontològic i els criteris de la professió.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La institució o organisme on l’alumnat duu a terme les pràctiques (presencials i/o no presencials) ha de reunir uns requisits de qualitat que es concreten en l’especificitat de les obres patrimonials que custodia, l’especialització i interès des del punt de vista de la conservació i restauració, les infraestructures que posseeix, la capacitat de tutoritzar el procés del personal de plantilla i la capacitat de treballar en equip.

D’acord amb el tutor acadèmic i el de la institució, l’alumnat fa les pràctiques de conservació i restauració de les obres seleccionades segons les competències desenvolupades al llarg del grau i com una primera aproximació a la realitat de l’activitat professional de la conservació i restauració.Les activitats docents programades es duran a terme en modalitat presencial i/o no presencial en funció de l’evolució del marc d’excepcionalitat davant la crisi de la Covid-19.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen tant les activitats pràctiques com la documentació que les acompanya. En concret, es valoren els aspectes següents:

— La coherència, la qualitat i l’evolució dels processos de conservació i restauració aplicats a les obres patrimonials escollides.

— La documentació prèvia a la intervenció, l’específica del procés de conservació i restauració, i l’informe final, així com la coherència amb el procés dut a terme.

 

Per a l’avaluació de les pràctiques externes curriculars es tenen en compte els següents ítems amb el valor que es detalla:

— L’informe final del tutor de pràctiques de la institució externa, amb un valor del 25 % de la nota final.

— La valoració que el tutor acadèmic fa respecte del grau d’acompliment del projecte formatiu, mitjançant les tutories, amb un valor del 15 %.

— La valoració del tutor acadèmic de la memòria final de pràctiques externes, amb un valor del 60 % de la nota final.

 

Avaluació única

Per les seves característiques, aquesta assignatura no preveu l’avaluació única.

 

 

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

De manera excepcional, es podrà adaptar el pla docent i la planificació inicial prevista segons l’evolució de les mesures de contenció de la COVID-19.