Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball de Fi de Grau

Codi de l'assignatura: 363385

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Manuel Angel Iglesias Campos

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 18

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 450

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

125

Aprenentatge autònom

300

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat de reconèixer i aplicar els principis i les obligacions emanades del codi d'ètica de la professió de conservació i restauració.

   -

Capacitat per aplicar als béns culturals els tractaments de conservació i restauració proposats, avaluant-ne els efectes de manera continuada.

   -

Capacitat per elaborar la proposta de tractament de conservació i restauració dels béns culturals, interpretant de forma crítica els resultats de l'examen, seleccionant el tractament específic, desenvolupant la metodologia d'aplicació del tractament i estimant els recursos necessaris per dur a terme la proposta esmentada.

   -

Capacitat per documentar les diferents fases de les activitats de conservació i restauració dels béns culturals, siguin en l'examen, el diagnòstic, la proposta d'intervenció o els tractaments.

   -

Capacitat per identificar i avaluar els factors, els sistemes i els processos d'alteració i degradació dels béns culturals, i capacitat per elaborar un pla de conservació preventiva.

   -

Capacitat de conèixer i d'identificar les qualitats físiques, químiques, biològiques i geològiques associades als béns culturals i a la seva conservació i restauració, utilitzant els mitjans i els recursos de la metodologia científica.

   -

Capacitat per dur a terme l'examen dels béns culturals i avaluar-ne l'estat de conservació, establint el protocol dels estudis analítics i utilitzant els instruments i la metodologia adequats.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Proposar, definir i elaborar un treball, amb la metodologia científica apresa en el grau, que tingui com a protagonistes els béns culturals i la seva conservació i restauració, i defensar-lo oralment davant d’un tribunal d’avaluació.

 

Referits a habilitats, destreses

— Reunir la informació necessària per documentar els valors de l’obra.

— Fer les activitats necessàries per a l’examen i el diagnòstic.

— Concretar una proposta d’intervenció de conservació i restauració amb la previsió dels recursos materials i humans necessaris, així com la metodologia utilitzada i els criteris d’aplicació.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Tant les competències de la titulació com la capacitat per dur a terme les activitats de conservació i restauració es concreten en el treball final de grau, elaborat seguint una metodologia científica que exemplifica el procés, les activitats, els protocols d’actuació temporal i la documentació que el professional de la conservació i restauració ha d’aplicar a qualsevol obra patrimonial.

El protagonista d’aquest treball de recerca, encara que no necessàriament, pot ser el bé cultural amb què es dugui a terme el pràcticum i està associat íntimament a aquesta activitat pràctica, que es fa de manera simultània en el grau.

Les activitats autònomes són les més extenses, basades en sessions teòriques i en tutories de seguiment (presencials i/o no presencials) del procés d’elaboració del TFG.Les activitats docents programades es duran a terme en modalitat presencial i/o no presencial en funció de l’evolució del marc d’excepcionalitat davant la crisi de la Covid-19.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació única

L’avaluació del treball final de grau (TFG) es fonamenta en els ítems següents:

— Seguiment de les sessions teòriques i de les tutories presencials i/o no presencials.

— Treball escrit elaborat per l’estudiant, que s’ha de complementar amb un resum en format pòster.
 
El tribunal avalua el treball escrit i el resum. Tots els resums en format pòster s’exposen conjuntament i, en cas que el tribunal ho consideri necessari, es pot demanar a l’estudiant informació addicional i pública del seu contingut.

D’acord amb la Normativa del Treball Final de Grau, aprovada per la Comissió Acadèmica de la Facultat (11 d’abril de 2012), cada membre del tribunal emet una nota de 0 a 10 sobre els aspectes següents:

— Contingut de la memòria (N1).

— Presentació formal (N2) —presencial i/o no presencial—.

— Exposició i defensa (N3) —presencial i/o no presencial—.

La nota de cada membre del tribunal és el resultat de l’operació següent: nota del membre del tribunal = 0,34 · N1 + 0,33 · N2 + 0,33 · N3. La nota del tribunal és la mitjana aritmètica de les notes dels tres membres que el componen i respecte a la nota final té una ponderació del 82 %.

En l’avaluació del treball final de grau (TFG), els tribunals faran servir la rúbrica (model tribunal) aprovada a la Comissió Acadèmica.

El professorat tutor ha d’emetre un informe en què consti una valoració quantitativa (nota del tutor de 0 a 10). Aquesta valoració es pondera al 18 % de la nota final de l’estudiant. Per fer l’informe, el tutor utilitzarà la rúbrica (model tutor) aprovada a la Comissió Acadèmica.

Quan la nota del tutor sigui inferior a 3, l’estudiant no pot presentar el TFG a la convocatòria immediata. Quan la nota del tutor estigui entre 3,00 i 4,99, l’estudiant pot decidir presentar-lo o no. En cas que el presenti, ho ha de comunicar a la Comissió del TFG, lliurant un formulari a la Secretaria d’Estudiants, de manera que ho pugui notificar al tribunal corresponent i l’estudiant pugui fer l’exposició.
 
Resumint, la nota final de l’estudiant es calcula segons l’algorisme següent: nota final alumne = 0,82 · nota del tribunal + 0,18 · nota del tutor.

 

 

 

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

De manera excepcional, es podrà adaptar el pla docent i la planificació inicial prevista segons l’evolució de les mesures de contenció de la COVID-19.