Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tractaments Aplicats als Béns Culturals VII

Codi de l'assignatura: 363398

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Maria Gema Campo Frances

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

120

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

22

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

12

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

56

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

130

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver superat l’assignatura de tercer curs Tractaments V abans de cursar Tractaments VII.

Atesos el caràcter teoricopràctic de l’assignatura i el treball de taller que comporta, s’han de respectar totes les normes de seguretat que marca l’ambient de treball. 

En situació de pandèmia per la Covid-19 caldrà seguir les mesures de seguretat pertinents.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Consciència d'una idea universalista del patrimoni cultural, de la seva singularitat i fragilitat, de la necessitat de transmetre'l a les generacions futures, i de la responsabilitat del conservador i restaurador en les seves intervencions.

   -

Capacitat de reconèixer i aplicar els principis i les obligacions emanades del codi d'ètica de la professió de conservació i restauració.

   -

Capacitat per desenvolupar la sensibilitat i l'habilitat manual.

   -

Capacitat per aplicar als béns culturals els tractaments de conservació i restauració proposats, avaluant-ne els efectes de manera continuada.

   -

Capacitat per elaborar la proposta de tractament de conservació i restauració dels béns culturals, interpretant de forma crítica els resultats de l'examen, seleccionant el tractament específic, desenvolupant la metodologia d'aplicació del tractament i estimant els recursos necessaris per dur a terme la proposta esmentada.

   -

Capacitat per documentar les diferents fases de les activitats de conservació i restauració dels béns culturals, siguin en l'examen, el diagnòstic, la proposta d'intervenció o els tractaments.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Saber documentar les diferents fases de les activitats de la conservació i restauració dels béns culturals amb suport de fusta i de tela: examen, diagnòstic, proposta d’intervenció i tractaments.

— Conèixer els diferents tipus de materials i tractaments que s’apliquen en les intervencions de conservació i restauració de pintura sobre tela i sobre fusta.

— Conèixer la morfologia de la fusta i dels diferents tipus de teixits i fibres tèxtils, les seves característiques fisicoquímiques i les seves propietats.

 

Referits a habilitats, destreses

— Analitzar els béns culturals amb suport de fusta i suport de tela, obtenir-ne informació no explícita, contrastar-la i documentar-la fent ús del vocabulari especialitzat en conservació i restauració.

— Aplicar els criteris ètics d’intervenció en el patrimoni cultural.

— Saber aplicar als béns culturals sobre suport de fusta i suport de tela els tractaments de conservació i restauració proposats avaluant-ne de forma continuada els efectes: consolidació, fixació i estabilització, neteja i reintegració estructural i superficial.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Defensar la conservació dels béns culturals com a dipositaris de valors immaterials pertanyents a la comunitat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Definició dels tractaments de conservació i restauració en pintura sobre fusta i sobre tela

2. Criteris d’intervenció dels tractaments de conservació i restauració en pintura sobre fusta i sobre tela

3. Tractaments contra els agents de destrucció biològica

4. Tractaments contra els agents de destrucció fisicoquímica

5. Sistemes de consolidació i fixació

6. Sistemes de neteja per a pintura sobre fusta i sobre tela

7. Sistemes de reintegració estructural i volumètrica

8. Sistemes de reintegració pictòrica

9. Sistemes de presentació final

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es relacionen els marcs teòrics i conceptuals amb la pràctica dels tractaments de conservació i restauració desenvolupant docència presencial i no presencial i tenint en consideració la possibilitat d’una situació de confinament per la Covid-19.

Les activitats d’ensenyament i aprenentatge de caràcter presencial i no presencial són les següents:

— Classes teoricopràctiques.

— Treball individual i en grups sobre obres originals i simulacres.

— Elaboració de projectes.

— Exercicis pràctics.

— Laboratori i resolució de problemes.

Les activitats dirigides inclouen les activitats en què l’estudiant cerca informació relacionada amb les obres, els tractaments que s’executen i l’estudi de casos.En cas de situació de confinament per Covid-19, està previst continuar amb la docència no presencial tant per desenvolupar la part teòrica de l’assignatura (classes en línia) com la pràctica (pautes en línia i exercicis i treballs que els estudiants podran fer des de casa de forma tutoritzada).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen separadament la conservació i restauració de pintura sobre fusta i la conservació i restauració de pintura sobre tela. Cada una d’aquestes parts fa mitjana al 50 % de la nota final de l’assignatura. Cal tenir aprovades les dues parts per aprovar l’assignatura.

En tots dos casos s’avaluen els aspectes següents:

— El treball pràctic.

— La presentació de les memòries escrites de conservació i restauració.

— Els qüestionaris, exàmens o exercicis escrits plantejats.

— Els treballs escrits de l’assignatura.

 

L’avaluació serà continuada i la nota final de cada part es farà mitjançant l’entrega de dades d’avaluació i proves que es detallaran al Campus Virtual de l’assignatura.

Per ser avaluat cal haver assistit necessàriament al 80 % de les hores de classe presencial/no presencial.

Per aprovar l’assignatura caldrà haver aprovat cada un dels blocs avaluables detallats en el programa de les dues parts de l’assignatura (pintura sobre fusta i pintura sobre tela) relacionats amb la part de teoria (exàmens i treballs), la part pràctica i la documentació.

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període fixat en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (Durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs.).

— Fer una defensa oral del treball tutelat.

— Examen.

Reavaluació

Per als estudiants que hagin aprovat les activitats pràctiques, però que hagin suspès els treballs escrits, les documentacions, els exàmens i/o els qüestionaris, hi ha un procés de reavaluació, per al qual el professorat dona les pautes corresponents.

— Cal enviar al professorat la sol·licitud de reavaluació mitjançant un correu electrònic des del Campus Virtual de l’assignatura.

Aquest procés es fa efectiu en el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes, i d’acord amb el calendari acadèmic aprovat pel Consell d’Estudis. El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça següent: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

Qualificacions

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

 

Reclamacions

En cas que no s’estigui d’acord amb algun aspecte referent al desenvolupament de l’assignatura es pot interposar, si escau, una reclamació, d’acord amb el que estableix l’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la Universitat de Barcelona.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BERGEAUD, C. ; HULOT, J.F. ; ROCHE, A. La Dégradation des peintures sur toile : méthode d’examen des altérations. Paris: École Nationale du Patrimoine, 1997.  Enllaç

CALVO, A. Conservación y restauración de pintura sobre lienzo. Barcelona: Ed. del Serbal, 2002.  Enllaç

HEDLEY, G. Measured opinions : Collected papers on the conservation of paintings. London: United Kingdom Institute for Conservation, 1993.  Enllaç

VILLARQUIDE, A. La Pintura sobre tela I : historiografía, técnicas y materiales. San Sebastián: Nerea, 2004.  Enllaç

VILLARQUIDE A. La Pintura sobre tela II : alteraciones, materiales y tratamientos de restauración. San Sebastián: Nerea, 2005.  Enllaç

GARCÍA ESTEBAN, Luís. La Madera y su anatomía. Madrid: AITIM: Fundación Conde del Valle de Salazar : Mundi-Prensa, 2003.  Enllaç

GONZÁLEZ-ALONSO MARTÍNEZ, E. Tratado del dorado, plateado y su policromía : tecnología, conservación y restauración.
Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 1997.  Enllaç

SERRA SUBIRÀ, Eduard. Materials i eines de l’escultor. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona, 1992.  Enllaç

VALGAÑON, Violeta. Biología aplicada a la conservación y restauración. Madrid: Síntesis, 2008.  Enllaç

VILLARI, Pier Luigi. Il Restauro dei suporti lignei : le parchettature e le nuove strutture di sostegno. Milano: Ulrico Hoepli, 2008.  Enllaç

CREMONESI, Paolo ; HÉRITIER, Pierre-Antoine. Un approccio innovativo alla pulitura di superfici dipinte sensibili. Saonara: Il Prato, 2017  Enllaç

SELVA BONINO, Valentina Emanuela (ed.). Dall’olio all’acrilico, dall’Impressionismo all’arte contemporanea : studi, ricerche, indagini scientifiche ed interventi conservativi : atti del Congresso, Milano 13-17 novembre 2015. Saonara: Il Prato, 2016.  Enllaç

van den BERG, Klaas Jan (et al.). Conservation of Modern Oil Paintings. Cham: Springer, 2019.  Enllaç