Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Materials i Espais a les Activitats de Conservació i Restauració

Codi de l'assignatura: 363399

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Anna Nualart Torroja

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Consciència d'una idea universalista del patrimoni cultural, de la seva singularitat i fragilitat, de la necessitat de transmetre'l a les generacions futures, i de la responsabilitat del conservador i restaurador en les seves intervencions.

   -

Capacitat de reconèixer i aplicar els principis i les obligacions emanades del codi d'ètica de la professió de conservació i restauració.

   -

Capacitat per desenvolupar la sensibilitat i l'habilitat manual.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i aplicar les normes de seguretat, salut i medi ambient en l’àmbit de la conservació i restauració.

— Conèixer el Pla d’emergència de la Facultat de Belles Arts.

— Ser conscient dels riscos laborals de l’àmbit de la conservació i restauració.

— Ser capaç d’avaluar i aplicar les recomanacions de prevenció dels riscos laborals en l’àmbit de la conservació i restauració.

— Conèixer les propietats i les característiques dels materials utilitzats en processos de conservació i restauració.

— Conèixer les eines, els equipaments i les instal·lacions dels tallers de conservació i restauració.

— Distingir entre els materials més apropiats per a cada cas, tenint en compte l’impacte mediambiental i els factors de seguretat i higiene laboral.

— Ser capaç de poder preparar i etiquetar correctament un material o producte.

— Ser capaç d’utilitzar correctament les eines personals o del taller i tenir-ne cura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Seguretat, salut i medi ambient

*  — La contaminació del medi ambient i la responsabilitat del conservador-restaurador

— Els agents químics que s’utilitzen als tallers de conservació i restauració: perillositat per a la salut i el medi

— La seguretat als tallers de conservació i restauració

— Salut, higiene i medi ambient als tallers de conservació i restauració

— Pla d’emergència i evacuació de la Facultat de Belles Arts

2. Materials i eines als tallers de conservació i restauració

*  — Introducció als materials utilitzats en els processos de conservació i restauració. Classificació, característiques, usos, avantatges i preparació de materials naturals, materials sintètics i derivats de matèria natural

— Eines bàsiques que s’utilitzen en les pràctiques de conservació i restauració. Característiques, usos i aplicacions. Utilització correcta i protocols de seguretat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats d’aprenentatge de caràcter presencial/no presencial són les següents: classes teòriques, classes pràctiques, elaboració de projectes en grup, exercicis pràctics, laboratori i resolució de problemes.

Les activitats dirigides inclouen les que l’estudiant duu a terme a partir de la recerca d’informació relacionada amb el temari i el desenvolupament d’altres tasques que se li assignin individualment o bé en grup.

En cas de situació de confinament per Covid-19 està previst continuar amb la docència no presencial tant per desenvolupar la part teòrica de l’assignatura (classes en línia) com la pràctica (pautes en línia i exercicis i treballs que els estudiants podran fer des de casa de forma tutoritzada).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació consisteix en l’observació directa de la feina presencial/no presencial al taller i en les proves escrites i els treballs presentats.

La nota final de l’assignatura és la mitjana de les parts avaluades de la manera següent:

— Presentació d’un treball escrit i exposicions orals en grup (30 % de la nota final).

— Resultat dels treballs pràctics presencials/no presencials duts a terme al taller (40 % de la nota final).

— Proves escrites objectives sobre els continguts teòrics amb resolució de problemes i/o preguntes de tipus test (30 % de la nota final).

El procés d’avaluació està descrit al calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

La revisió es duu a terme un dia entre la data de publicació de les qualificacions i la de reavaluació, per poder revisar les proves escrites i les correccions dels treballs (teòrics i pràctics) juntament amb el professorat.

 

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a tres tutories i/o pràctiques presencials/no presencials.

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (Durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs.)

— Fer una defensa oral del treball tutelat.

— Examen.

Reavaluació

La reavaluació és únicament per als alumnes que no hagin aprovat alguna de les parts avaluades descrites anteriorment i que hagin acordat acollir-s’hi. El procés de reavaluació consisteix en la valoració del grau d’assoliment dels resultats de l’aprenentatge de l’assignatura. No serveix per apujar la nota final si s’han aprovat totes les parts.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Colomer Guillamón, Josep Oriol. Manual de seguridad en el laboratorio. Barcelona: Carl Roth, 2002.  Enllaç

Calvo Manuel, Ana María. Conservación y restauración : materiales, técnicas y procedimientos de la A a la Z. Barcelona : Ediciones del Serbal, 1997.  Enllaç

Cremonesi, Paolo. Materiali tradizionali ed innovativi nella pulitura dei dipinti e delle opere policrome mobili : primo congresso internazionale Colore e conservazione: materiali e metodi nel restauro delle opere policrome mobili : atti del Convegno, Piazzola sul Brenta (PD), 25-26 ottobre 2002. Colore e conservazione, materiali e metodi nel restauro delle opere policrome mobili. Padova: Il Prato, 2003.  Enllaç

García Alonso, Francisco Javier. Seguridad en el laboratorio de Química. Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2007  Enllaç

Giannini, Cristina. Diccionario de restauración y diagnóstico. Madrid : Nerea, 2008.  Enllaç

Rico Martínez, Lourdes ; Martínez Cabetas, Celia. Diccionario técnico Akal de conservación y restauración de bienes culturales. Tres Cantos (Madrid): Akal, 2003.  Enllaç

Mayer, Ralph. Materiales y técnicas del arte. Madrid : Tursen : Hermann Blume, 1993.  Enllaç

Rodríguez Pérez, Carmen María. Técnicas de organización y seguridad en el laboratorio. Madrid: Síntesis, 2005  Enllaç

Serra Subirà, Eduard. Materials i eines de l’escultor. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona, 1992.  Enllaç

Horie, V. Materials for conservation: organic consolidants, adhesives and coating. Oxford : Butterworth-Heinemann, 2010. 2nd. ed.  Enllaç

Pedrola, Antoni. Materials, procediments i tècniques pictòriques. Barcelona : Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1988.  Enllaç

Clarke, Mark. Mediaeval painters’ materials and techniques :  the Montpellier liber diversarum arcium. London: Archetype, 2011  Enllaç

Text electrònic

Rigola i Lapeña, M. Prevenció de la contaminació en l’ús de dissolvents. Manuals d’ecogestió, 22. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2005. [en línia]  Enllaç

Moyano i Baldoire, Albert. Guia per a l’avaluació i la prevenció dels riscos als laboratoris de pràctiques de química. Barcelona: Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA), UB, 2000. [en línia]  Enllaç

A.A.V.V. Manual de seguretat en l’emmagatzematge de productes químics. Barcelona: Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA), UB, 1999. [en línia].  Enllaç