Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Processos Documentals

Codi de l'assignatura: 363414

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Gabriel Jacobo Sucari Jabbaz

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Durant la primera meitat del curs es duen a terme activitats teoricopràctiques. A la segona meitat del curs es fa el taller experimental.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

20

(Les activitats dirigides es desglossen entre tutoria individual (2 h), projecte documental (12 h) i assaig crític (6 h).)

Aprenentatge autònom

70

(Desenvolupament del projecte personal en els aspectes d’escriptura i posada en escena.)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Comprensió crítica de la dimensió performativa i d'incidència social de l'art.

   -

Capacitat de determinar el sistema i els mitjans de presentació adequats per a les qualitats artístiques d'una obra d'art i l'habilitat per ajustar la presentació al projecte artístic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer i aprendre a crear discursos amb els processos documentals.

• Conèixer i saber utilitzar el lèxic, els codis i els conceptes propis de les arts audiovisuals.

• Conèixer i experimentar metodologies per idear un treball documental.

• Exposar visualment, oralment i per escrit —amb claredat— problemes i projectes artístics en què intervenen de manera significativa els mitjans audiovisuals.

• Utilitzar els recursos necessaris per elaborar processos documentals.

 

Referits a habilitats, destreses

• Seleccionar, emprar i gestionar diverses fonts d’informació.

• Ser capaç de documentar i reflexionar sobre el propi procés documental.

• Ser capaç d’utilitzar idòniament els sistemes i mitjans de presentació.

• Ser capaç de preveure i planificar les diligències necessàries conduents a l’assoliment d’un procés documental.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Mostrar capacitat crítica i autocrítica en comentar i valorar el treball propi i el dels altres.

• Mostrar capacitat de criteri i dur a terme treballs acadèmics amb rigor.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La imatge document

2. Document i polítiques de veracitat

3. Construcció i desconstrucció de l’arxiu

4. Documental postmèdia

5. Dispositius per a la construcció de memòria

6. Estudi de casos en la producció artística contemporània i actual

7. El documental en diverses tradicions: cinematogràfica, fotogràfica, antropològica i artística

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

És una assignatura teoricopràctica amb un procés d’ensenyament i aprenentatge que es desenvolupa per mitjà de sessions magistrals, sessions de pràctiques dirigides, tutorització i col·loquis.

Les activitats per acreditar l’aprenentatge consisteixen en la cerca d’informació relativa al tema de treball, en l’anàlisi i reflexió sobre les obres i els textos, en la producció d’un projecte documental (individual o en grup) i en la presentació dels resultats de les diverses activitats oralment i públicament.

Les classes no presencials són impartides a partir de quatre coordenades:

  1. Eina BB Collaborate per a classe virtual col·lectiva al Campus Virtual.
  2. Seguiment personal via correu electrònic: enviaments i comentaris sobre el desenvolupament personal de la feina d’investigació i el seu projecte personal de final de curs.
  3. Campus Virtual: fitxers i carpetes al Campus Virtual que els alumnes han de llegir i ressenyar.
  4. Campus Virtual: mitjançant carpetes de tasques, els alumnes pengen els seus exercicis pràctics i els dossiers teòrics que han de lliurar durant el curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Sistema i criteris d’avaluació
L’assignatura segueix un procediment d’avaluació continuada a partir de cadascuna de les activitats formatives i de la participació en el treball a classe i a les classes no presencials.

• Treball a classe i a través de les eines no presencials: 30 % de la qualificació final, valorat de la manera següent:

— Treball a classe i a través de les eines no presencials (individual o en grup): 15 % de la qualificació final.

— Presentacions a classe i a través de les eines no presencials: 15 % de la qualificació final.

• Projecte documental (individual o en grup): 40 % de la qualificació final.

• Assaig crític: 30 % de la qualificació final.

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

Avaluació de les competències respecte a les activitats formatives i a la participació a classe:

• Competència CGU6: s’avalua en el treball a classe.

• Competències CGU1, CGU4, CET121972, CET121979: s’avaluen en el projecte documental.

• Competències CGT121992, CET121998: s’avaluen en l’assaig crític.

Reavaluació

Després de la publicació de les qualificacions finals, els estudiants que hagin obtingut un resultat entre 4,5 i 4,9 poden sol·licitar un procés de reavaluació en el qual se’ls donen les pautes necessàries per millorar la qualificació. Només poden sol·licitar la reavaluació els alumnes que hagin assistit al 80 % de les classes i hagin entregat els exercicis.

Reclamació

L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que en cas de disconformitat amb la qualificació final es pot interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor i que està format per professorat de l’assignatura, que revisa els treballs i l’assistència de l’estudiant, i n’emet la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de reavaluació corresponent. No hi ha cap altre termini.

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

  • Assistir a tres tutories i/o pràctiques presencials o no presencials.
  • Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà a l’alumne les especificitats de cada un dels treballs).
  • Fer una defensa oral del treball tutelat.
  • Fer un examen.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BARNOUW, Erik  El documental. Historia y  estilo. Barcelona: Editorial Gedisa S.A, 1996

Catàleg UB  Enllaç

FRANCÉS, Miquel. La producción de documentales en la era digital. Madrid: Ediciones Cátedra, colección: Signo e imagen, 76, 2003

Catàleg UB  Enllaç

LEDO, Margarita.  Del Cine Ojo a Dogma95. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A., colección Paidós Comunicación, 141, 2004

Catàleg UB  Enllaç

LEDO, Margarita.  Documentalismo fotográfico. Éxodos e identidad. Madrid: Ediciones Cátedra S.A., colección: Signo e Imagen, 50,1998

Catàleg UB  Enllaç

LUGON, Olivier .  El estilo documental. De August Sander a Walker Evans 1920-1945. Salamanca: Ediciones Univeridad de Salamanca, colección FOCUS, 11, 2010

Catàleg UB  Enllaç

NICHOLS, Bill.  La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A., colección Paidós Comunicación, 93, 1997

Catàleg UB  Enllaç

ORTEGA, M. Luisa y GARCÍA, Noemí  [Editoras].  Cine Directo. Reflexiones en torno a un concepto. Madrid: T&B Editores / Festival Internacional de Cine Las Palmas de Gran Canaria, 2008

Catàleg UB  Enllaç

PIAULT, Marc Henri.  Antropología y Cine. Madrid: Ediciones Cátedra, colección Signo e Imagen, 71, 2002

Catàleg UB  Enllaç

SANCHEZ-NAVARRO, Jordi y HISPANO, Andrés [Editores] .Imágenes para la sospecha. Falsos documentales y otras piruetas para la ni ficción. Barcelona: Ediciones Glénat S.L., 2001

Catàleg UB  Enllaç

SUCARI, Jacobo .El documental expandido. Pantalla y espacio. Barcelona: Editorial UOC, 2012

Catàleg UB  Enllaç

TRANCHE, Rafael R.  De la foto al fotograma. Fotografía y cine documental: dos miradas sobre la realidad. Madrid: OCHO Y MEDIO, LIBROS DE CINE y Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Las Artes, 2006

WEINRICHTER, Antonio. Desvíos de lo real. El cine de no ficción. Madrid: T&B Editores,2004

Catàleg UB  Enllaç

WEINRICHTER, Antonio  (2009)  Metraje encontrado. La apropiación en el cine documental y experimental. Pamplona: Gobierno de Navarra. Departamento de Cultura y Turismo, Institución Príncipe de Viana

RIBALTA, Jorge. Archivo Universal, la condición del documento y la utopía fotográfica moderna. Guía de la exposición. Barcelona: MACBA, Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 2008

Catàleg UB  Enllaç

Després de la noticia (2003) GUERRA, Carles [Comisario] (Catálogo publicaado con motivo de la exposición con el mismo título realizada en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona del 23/07/2003 al 02/11/2003 ) Barcelona: Diputació de Barcelona / Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Ficcions’ documentals (2004)  GILI, Marta y REHM, Jean-Pierre [Comisarios] (Catálogo publicado con motivo de la exposición con el mismo título realizada por la Fundació "La Caixa" del 10/03/2004 al 27/06/2004) Barcelona: Fundació "La Caixa"

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

Canvis en els blocs temàtics
Canvis en els temes i conceptes, vinculats als continguts.

Canvis al tema 6. «Estudi de casos en la producció artística contemporània i actual».

El visionament i comentari d’aquests treballs la farà de manera individual l’alumne, seguint el llistat d’audiovisuals elaborat per a tot el curs.

Només se sol·licitaran comentaris sobre els treballs audiovisuals vinculats a l’antropologia visual.

Canvis al tema 7. «El documental en diverses tradicions: cinematogràfica, fotogràfica, antropològica i artística»

De les diverses tradicions del documental, ja s’han treballat en el curs presencial la tradició cinematogràfica, la videogràfica i activista, i l’artística, i per això posarem l’accent, el temps que resta de curs, en les tradicions antropològica i fotogràfica.

Es deixa de banda l’aprofundiment sobre formats documentals com el documental expandit, el multimèdia i el Webdoc.

De tota manera, ja s’ha donat una introducció a aquestes tradicions en el curs presencial i hi ha diversos fitxers al Campus Virtual que parlen d’aquests temes perquè s’hi pugui aprofundir de manera personal.

El professorat no demana cap treball sobre aquests temes que es deixen de donar durant la formació en línia.

Metodologia i activitats formatives

Descripció de l’adaptació de les hores presencials de l’activitat docent a la modalitat en línia: la modalitat en línia d’aquest curs 2019-2020 es farà a partir de contactes de correu electrònic, i de les eines que permet accionar el Campus Virtual com ara missatges col·lectius en el fòrum de l’assignatura, missatges personals professor-alumne, classe en línia a través de BB Collaborate, i les tasques i fitxers del Campus Virtual amb temes i dates de lliurament de tasques específiques.

Activitats formatives en el context en línia

Les activitats formatives en línia continuen girant al voltant de l’estratègia teòrica i pràctica que desenvolupa l’assignatura, per la qual cosa per aprovar el curs serà necessària la presentació dels treballs pràctics i del dossier de recerca teòric que demana l’assignatura.

Avaluació continuada

L’avaluació de l’alumnat serà una avaluació de caràcter continuat seguint les entregues dels exercicis requerits per aprovar el curs.

Reavaluació

Excepcionalment, i a causa de la situació generada per la pandèmia de la COVID-19, tot l’alumnat pot sol·licitar la reavaluació de l’assignatura sense el requisit d’una nota mínima.

Avaluació única

S’elimina l’assistència mínima a tutories i/o classes.

Fonts d’informació bàsica

Les fonts d’informació bàsica de tot el curs es poden trobar a la intranet de l’assignatura.