Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Arts Medials

Codi de l'assignatura: 363416

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Elena Gabriela Fraj Herranz

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

20

(Tutoria individual + estudi de cas + projecte + memòria del projecte)

Aprenentatge autònom

70

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments.

   -

Capacitat per crear art i habilitat per concebre tàctiques i estratègies en l'elaboració d'obres d'art o intervencions artístiques.

   -

Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

   -

Comprensió crítica de la dimensió performativa i d'incidència social de l'art.

   -

Coneixement de les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer els discursos artístics del videoart i aprendre’ls.

 

• Conèixer el lèxic, els codis i els conceptes propis de les arts audiovisuals i saber-los utilitzar.

 

• Conèixer metodologies per idear un treball de videoart i experimentar-hi.

 

• Exposar visualment, oralment i per escrit —amb claredat— problemes i projectes artístics on intervenen de manera significativa els mitjans audiovisuals.

 

• Utilitzar els recursos necessaris per a la realització de videoart.

 

Referits a habilitats, destreses

• Seleccionar diverses fonts d’informació, emprar-les i gestionar-les.

 

• Ser capaç de documentar el procés de creació propi i reflexionar-hi.

 

• Ser capaç d’utilitzar idòniament els sistemes i mitjans de presentació.

 

• Ser capaç de preveure i planificar les diligències necessàries conduents a l’assoliment d’una producció artística.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Mostrar capacitat de criteri i redactar treballs acadèmics amb rigor.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Arts medials: videoart

*  Contextualització històrica del videoart. Visió panoràmica i conceptes clau. Videoart i comunicació. Orígens del vídeo. Utilització del vídeo en l’art. Resposta social i política de la contracultura. Registre d’accions. Intenció experimental

 

Apropiacions i reapropiacions

— Contextualització i terminologia: remix. Recorregut històric: collage, assemblage, fotomuntatge i primeres apropiacions audiovisuals

Arxius: arxiu familiar. Arxiu històric. Arxiu social i cultural

— Apropiació i contextualització artística. El reciclatge com a experiència estètica. Sobre el cinema (i contra el cinema). Homenatge, citació i referència. Crítica i imatge mediàtica

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Arts medials: videoart
L’assignatura se centra en l’estudi de les potencialitats d’apropiació dels mitjans audiovisuals com a eina discursiva en els processos creatius i comunicatius, tenint en compte els diferents contextos en què s’inscriuen. Es duu a terme un recorregut exhaustiu per les diverses interpretacions de la idea d’apropiació i/o recuperació, tant de les imatges com de les tecnologies en la seva forma crítica.

S’aprofundeix en cada un dels blocs temàtics a partir d’estudis de textos audiovisuals específics que ajudin a contextualitzar les diferents pràctiques, i que ofereixin alhora una lectura dels usos molt diversos del vídeo en els seus vincles i contaminacions amb les arts plàstiques contemporànies, la televisió, el cinema o la cultura mediàtica, així com amb altres pràctiques socials i polítiques.

L’assignatura es desenvolupa a través de:

— classes teoricopràctiques amb anàlisi de visionaments i textos,

— presentacions de treballs individuals i en grup,

— tutories obertes i col·lectives dirigides a compartir els processos de treballs pràctics,

— tutories individuals.

L’assignatura s’imparteix de manera semipresencial. El percentatge de sessions en línia i presencials serà del 50 %, per tant 30 hores seran presencials i 30 hores seran telemàtiques de forma sincrònica o asincrònica. Les sessions pràctiques seran presencials.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Sistema i criteris d’avaluació
La valoració de l’assignatura és continuada i es fa a través de les activitats següents:

• Seguiment de les classes i participació activa, 10 % de la nota final. (Competències avaluades: 1000006T, 121992T)

• Elaboració d’exercicis i/o lectura de textos, 40 %. (Competències avaluades: 121966E, 121998E, 121992T)

• Elaboració del treball final, que és un treball teoricopràctic: projecte artístic i memòria de treball, 50 %. (Competències avaluades: 100004T, 121983E, 121968E, 121992T)

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

 

Reavaluació

Després de la publicació de les qualificacions finals, els estudiants que hagin obtingut una qualificació entre 4,5 i 4,9 poden sol·licitar un procés de reavaluació en el qual se’ls donen les pautes necessàries per millorar la qualificació. Només poden sol·licitar la reavaluació els alumnes que hagin assistit al 80 % de les classes i hagin entregat els exercicis.

 

Reclamació

L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que en cas de disconformitat amb la qualificació final es pugui interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor i que està format per professors de l’assignatura, que revisen els treballs i l’assistència de l’estudiant, i n’emeten la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de reavaluació corresponent. No hi ha cap altre termini.

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única sol·licitant-ho al professorat, sempre que ho faci durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert. Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

  • Assistir a quatre sessions de tutories i/o pràctiques.
  • Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura. (Durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs.)
  •  Fer una defensa oral del treball tutelat

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

 Baigorri, Laura. Vídeo: Primera etapa. El vídeo en el contexto cultural y social de los años 60/70. Madrid: Brumaria, 2004

 

Catàleg UB  Enllaç

Bonet, Eugeni (ed.).  Desmontaje: film, vídeo; apropiación, reciclaje, Valencia: IVAM, 1993

Catàleg UB  Enllaç

Gómez Vaquero, Laura y García López, Sonia (eds.) . Piedra, papel y tijera. El collage en el documental. Documenta Madrid, Ocho y Medio y Ayuntamiento de Madrid, 2009

Catàleg UB  Enllaç

Listorti, Leandro y Trerotola, Diego (eds.). Cine Encontrado, ¿Qué es y adónde va el found footage?, Ediciones BAFICI, Buenos Aires, 2010

Libro en Books Google

 

Books Google  Enllaç

Guardiola, Ingrid. El ojo y la navaja. Un ensayo sobre el mundo como interfaz. Arcadia, Barcelona, 2019

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2329445*  Enllaç
https://cataleg.ub.edu/search~S1*cat?/XIngrid+guardiola&searchscope=1&SORT=D/XIngrid+guardiola&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBKEY=Ingrid+guardiola/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=XIngrid+guardiola&searchscope=1&SORT=D&1%2C1%2C  Enllaç

hooks, bell. Black looks: race and representation, Boston, South End Press, 1992

Virilio, Paul. La máquina de visión.  Madrid, Cátedra, 1989

Brea, José Luis. Las tres eras de la Imagen. Akal, 2010

https://elibro-net.sire.ub.edu/es/ereader/craiub/49584  Enllaç

Article

Katz, Joel.  “Del Archivo a la archivología”, en Desmontaje, film, apropiación, reciclaje, Eugeni Bonet (ed.) IVAM, Valencia, 1993. (copistería)

Catàleg UB  Enllaç

Grzinić, Marina (2018), Memoria e historia y el acto de recordar, #Re-visiones 8

 

 

 

http://www.re-visiones.net/index.php/RE-VISIONES/article/view/291/557  Enllaç

Derrida, Jacques (1994). Mal de Archivo. Una impresión freudiana.

Text electrònic

Vilches, Gloria. “Usos, estilos y formatos contemporáneos del audiovisual de apropiación en España”, 2010 http://es.scribd.com/doc/63111779/Usos-estilos-y-formatos-contemporaneos-del-audiovisual-de-apropiacion-en-Espana