Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fotografia

Codi de l'assignatura: 363417

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Maria Del Mar Redondo Arolas

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

70

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments.

   -

Capacitat per crear art i habilitat per concebre tàctiques i estratègies en l'elaboració d'obres d'art o intervencions artístiques.

   -

Capacitat de determinar el sistema i els mitjans de presentació adequats per a les qualitats artístiques d'una obra d'art i l'habilitat per ajustar la presentació al projecte artístic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer els discursos artístics en relació amb la construcció fotogràfica i aprendre’ls.

• Conèixer metodologies per idear un treball de creació fotogràfica i experimentar-hi.

• Conèixer els recursos necessaris per a la creació fotogràfica i la construcció de l’obra.

• Idear i crear un projecte artístic de construcció fotogràfica.

 

Referits a habilitats, destreses

• Identificar fonts fiables i ser capaç d’extreure’n la informació adequada en el treball.

• Documentar el procés de creació propi i reflexionar-hi.

• Identificar els materials i procediments idonis per dur a terme el projecte fotogràfic i emprar-los.

• Elaborar treballs en què es demostri ser capaç d’exposar visualment, oralment i per escrit —amb claredat— problemes i projectes artístics en què intervé de manera significativa la imatge.

• Utilitzar els instruments adequats per elaborar projectes artístics, organitzar-los i gestionar-los.

 

• Ser capaç de preveure les diligències necessàries conduents a l’assoliment d’una producció artística en fotografia i planificar-les.

• Ser capaç d’utilitzar idòniament els sistemes i mitjans de presentació.

• Desenvolupar la capacitat d’anàlisi sobre el procés de treball.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Mostrar capacitat crítica i autocrítica en comentar i valorar el treball propi i el dels altres.

• Mostrar capacitat per fer treballs acadèmics amb rigor.

• Mostrar capacitat, disposició i responsabilitat per treballar en equip.

• Participar activament en les diverses activitats del curs.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El dispositiu fotogràfic, entre l’art i la realitat

2. Instrumentalització de la realitat: estratègies per a la construcció fotogràfica

3. Metodologies per a la producció fotogràfica personal i col·lectiva

4. Casos d’estudi: autors i produccions artístiques

5. Temes i gèneres fotogràfics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

És una assignatura teoricopràctica amb un procés d’aprenentatge mixt que es desenvolupa per mitjà de sessions magistrals, sessions de pràctiques dirigides, sortida cultural, col·loquis sobre textos i tutorització oberta en grups i individual.

Les activitats per acreditar l’aprenentatge consisteixen a cercar informació relativa al tema de treball; analitzar i reflexionar sobre obres i textos fotogràfics i escriure’n les conclusions; produir un treball de creació fotogràfica en grup, i produir un treball de creació fotogràfica individual. La presentació dels resultats de les diverses activitats és oral i pública. Així mateix, cal lliurar el material fotogràfic i els documents escrits en suport paper i digital.

La comunicació amb l’alumnat es farà a través del Campus Virtual i per correu electrònic, utilitzant els recursos que posa a l’abast la UB (correu institucional i d’altres) i aquells que cada professor determini d’acord amb els requisits de l’assignatura.

La docència serà presencial i no presencial.

En el supòsit d’emergència sanitària, les activitats de treball al Laboratori de Fotografia se substituiran per activitats autònomes dirigides i tutoritzades pel professorat.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris de qualificació i avaluació
L’avaluació és continuada. Es basa en els treballs presentats en les dates assenyalades, en l’assistència i en la participació de l’alumnat en les sessions i en les activitats proposades en el decurs de l’assignatura.

Es valora l’adequació entre la idea, la metodologia i l’elaboració dels projectes presentats, així com el rigor en l’exposició dels continguts i la formalització de la memòria dels treballs proposats.

 

Sistema de qualificació

Ponderació de les diverses activitats:

• Tallers i projectes experimentals: 50 % de la nota final.

• Treball autònom (projecte de creació) tutoritzat: 50 %.

 

Qualificació i revisió

Les qualificacions i la data de revisió es publiquen al Campus Virtual.

 

Reavaluació

Després de la publicació de les qualificacions finals, els estudiants que hagin obtingut una qualificació entre 4,0 i 4,9 poden sol·licitar un procés de reavaluació en el qual es donen les pautes necessàries per millorar la qualificació.

Només pot sol·licitar la reavaluació l’alumnat que hagi assistit com a mínim al 80 % de les sessions i hagi presentat tots els treballs que resulten de les activitats del curs.

Aquest procés de reavaluació es fa efectiu en el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes (darrer dia de docència, segons el calendari marc establert pel centre).

 

Reclamacions

L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que en cas de disconformitat amb la qualificació final es pot interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor i que està format per professorat de l’assignatura, que revisa els treballs i l’assistència de l’estudiant, i n’emet la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de reavaluació corresponent. No hi ha cap altre termini.

 

Calendari d’avaluació 

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

  • Assistir a quatre sessions de tutories i/o pràctiques.
  • Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura.
  • Presentar un treball teòric escrit sobre el projecte pràctic presentat.
  • Fer una defensa oral dels treballs tutelats en la data d’examen prevista.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Baqué, D. La fotografia plástica. Barcelona: Gustavo Gili, 2003. 

Cotton, C.The Photograph as Contemporary Art. London: Thames & Hudson, 2014.

Catàleg UB  Enllaç

Fontcuberta, J. La furia de las imágenes: Notas sobre la postfotografia. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2016.

Catàleg UB  Enllaç

Krauss, R. Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos. Barcelona: Gustavo
Gili, Col. Fotografía, 2002.

Catàleg UB  Enllaç

Poivert, M. La Photographie Contemporaine. París: Flammarion, 2002.

Catàleg UB  Enllaç

Tisseron, S. El misterio de la cámara lúcida. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2000.
 

Catàleg UB  Enllaç

Ribalta, J. (comp.). Efecto real. Debates postmodernos sobre fotografia. Barcelona: Gustavo Gili, 2004.

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

A causa de l’evolució de les mesures de contenció de la COVID-19, es modifiquen alguns apartats del pla docent de l’assignatura a disposició de l’alumnat en el Campus Virtual.

 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES

El lliurament de les tasques de les activitats formatives es farà en format digital (PDF, Word) a través del Campus Virtual i/o el correu institucional del professorat.

En els treballs es valorarà l’adequació entre idea, realització i presentació, així com la qualitat formal i conceptual dels resultats. En l’avaluació es tindrà en compte la qualitat de la presentació oral i visual.

Reavaluació

Excepcionalment, i per culpa de la situació generada per la pandèmia de la Covid-19, tot l’alumnat pot sol·licitar una reavaluació de l’assignatura sense el requeriment d’una nota mínima.

Avaluació única

Excepcionalment, i per culpa de la situació generada per la pandèmia de la Covid-19, tot l’alumnat pot sol·licitar l’avaluació única de l’assignatura sense els requeriments especificats en el pla docent i en els programes de les assignatures.

Quant al termini per demanar l’avaluació única, se seguiran les indicacions del centre.

Les diverses tasques formatives avaluables són les que consten en el programa de l’assignatura i caldrà lliurar-les en la data assignada pel Consell d’Estudis en el calendari acadèmic.