Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Actituds Interdisciplinàries

Codi de l'assignatura: 363428

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Alberto Valera Garcia

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

40

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Capacitat per identificar i entendre les problemàtiques contemporànies de les arts visuals.

   -

Coneixement del pensament dels artistes mitjançant les obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb la mateixa obra.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 

Generals:

• Conèixer els mecanismes de la creació plàstica tridimensional vinculada a la pràctica de la instal·lació: concebre, projectar i realitzar per a un espai concret.

• Impulsar una reflexió sobre l’escultura, les seves relacions i interaccions amb altres disciplines i materialitzar-les en diferents pràctiques artístiques.

 

Específics:

• Les tangències d’aquests objectius generals respecte de les formalitzacions pròpies dels comportaments escultòrics.

 

Transversals:

• Les vinculacions i extensions d’aquests comportaments artístics respecte d’àrees del coneixement i de la cultura que li són alienes.

Referits a coneixements

• Interrelacionar-se amb altres disciplines. Aplicar de manera conceptual i pràctica els coneixements adquirits.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Actituds interdisciplinàries: llenguatges

2. Espai i comportaments artístics

3. Instal·lacions: lectura d’espais

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’ensenyament i l’aprenentatge es vincula a les modalitats organitzatives següents:

• Classes magistrals.

• Seminaris i classes expositives organitzades pel professorat per introduir instruments, llenguatges i conceptes propis de la pràctica artística contemporània.

• Pràctiques experimentals dirigides a l’aplicació dels coneixements i habilitats en el context de la pràctica artística.

• Debats dirigits a promoure l’expressió i comprensió oral dels processos d’experimentació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris de qualificació i avaluació
S’aplica el sistema d’avaluació continuada, que inclou cadascuna de les activitats formatives dutes a terme per l’estudiant i la seva participació en les diferents activitats programades.

Els instruments d’avaluació es basen en l’observació i el control del procés de canvis produït en els treballs de l’estudiant i el seu desenvolupament creatiu.

• Relació amb els objectius: grau d’assoliment respecte dels objectius proposats en l’elaboració i seguiment del projecte.

• Detall, formes i criteris per a cada tipus d’activitat: nivell d’adequació als objectius de cada projecte específic i en relació amb les referències proporcionades en l’àmbit teòric i amb la capacitat de maduració, identitat i desenvolupament d’un llenguatge personal.

 

Sistema de qualificació

A l’inici del curs es determina un calendari de presentacions dels treballs dels estudiants i una data d’entrega final del dossier projecte coincident amb la data d’examen.

 

Qualificació

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

 

Reavaluació

Per poder acollir-se a la reavaluació, l’estudiant ha de tenir una nota mínima de 4,50.

 

Reclamacions

L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que en cas de disconformitat amb la qualificació final es pot interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor i que està format per professorat de l’assignatura, que revisa els treballs i l’assistència, i n’emet la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de reavaluació corresponent. No hi ha cap altre termini.


Calendari d’avaluació

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a quatre de tutories i/o pràctiques. (El professor o professora determinarà la tipologia de les tutories i/o pràctiques.)

Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura. (Durant les tutories acordades, el professor li indicarà les especificitats de cada un dels treballs.)

— Presentar un treball teòric escrit sobre el projecte pràctic presentat. (El professor o professora determinarà les característiques del treball.)

— Fer una defensa oral dels treballs tutelats.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

A l’inici del curs el professor dona la clau d’accés al Campus Virtual, on hi ha desglossades totes les fonts d’informació de l’assignatura.