Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Expansions de l'Art

Codi de l'assignatura: 363429

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Massimo Cova

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Totes les sessions inclouen una part teoricopràctica i una part de taller experimental.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

37.5

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

22.5

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Recomanacions

 

• Entendre, fer conscient i aplicar el llenguatge creatiu més adient per al projecte escollit en funció d’unes intencions o propòsits que facin visibles les possibles expansions de l’art.

• Saber aplicar els recursos visuals i plàstics necessaris per a la visualització o formalització de l’obra en relació amb les manifestacions i expansions de l’art actuals.

• Conèixer àmpliament el context al qual l’obra va destinada, ajustar-ne el significat i sentit a les característiques específiques de les possibilitats i manifestacions de l’art actual.


Altres recomanacions

Cal entendre l’assignatura com un camp potencial a fi d’afrontar el TFG. Les aportacions, els debats i les tutories han d’aprofundir en el procés i el desenvolupament del projecte personal de cada alumne.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat per emprar tant el pensament convergent com divergent en els processos d'observació, d'investigació, d'especulació, de visualització i d'actuació.

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Comprensió crítica de l'evolució dels valors culturals, socials, estètics i econòmics en relació amb l'art.

   -

Capacitat per identificar i entendre les problemàtiques contemporànies de les arts visuals.

   -

Coneixement del pensament dels artistes mitjançant les obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb la mateixa obra.

   -

Comprensió crítica de la dimensió performativa i d'incidència social de l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Controlar les eines, els mitjans i les seqüències temporals que estructuren el procés de realització projectual de l’obra, d’acord amb les actuals expansions de l’art.

• Escollir llenguatges, tècniques i tecnologies, i aplicar-los correctament.

• Adquirir la capacitat de vincular l’obra a l’espai expositiu, crear escenaris i/o espais de presentació i representació que facin possibles noves vinculacions i extensions de l’art.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Previs / Situació històrica

*  Es basa en el coneixement de les diferents aportacions culturals a través de la història i de les continuades extensions de l’art al llarg de la història, la seva iconografia i els seus significats. És un coneixement en el qual s’ha d’establir la cronologia inversament. A partir de la necessitat del present farem la recerca d’antecedents històrics que puguin ser suport del procés, com a precedents formals i també com a plantejaments conceptuals. Així mateix, és essencial ubicar el mateix procés d’expansió de l’art actual, en relació amb d’altres ja desenvolupats, a fi de poder-ne constatar avenços, posicionaments o relectures, generant d’aquesta manera un territori de recerca personal i una aportació al projecte plantejat.

2. Situacions perceptives

*  L’alumne ha d’extreure de l’anàlisi de les fonts visuals conseqüències i reflexions sobre com entén la percepció de les situacions artístiques actuals en el propi projecte personal, veure com estableix la relació entre mirada i pensament, identificar-se com a individu en relació amb els seus processos de creació i les actuals manifestacions de l’art, a fi d’utilitzar l’arxiu d’esbossos i de recursos visuals (tant històrics com actuals) com a territori de consulta per exercir i enriquir el judici de visió personal (tant en els estrats sensibles i perceptius com en els de pensament) en relació amb les extensions de l’art.

3. Situacions didàctiques

*  Fan referència als continguts i metodologies educatives, i estan determinades per les característiques del taller experimental de creació. La convivència i la confrontació de les pràctiques diferenciades genera una dinàmica de debat en la qual els comentaris entre els mateixos alumnes donen una informació de primera línia sobre posicionaments i corrents que influeixen en els processos de creació i expansió de les manifestacions artístiques de cada generació. La revisió conjunta de les propostes dels alumnes a càrrec de l’equip de professors genera unes metodologies singulars i inèdites en l’àmbit docent, i més en l’àmbit universitari, en les quals el ventall de valoracions i observacions s’allunya de la lliçó magistral, la complexitat i les derives que pot prendre un procés de creació; demana anàlisi, diàleg, estudi de cada situació i valoració en relació amb la coherència amb les bases de dades (situacions perceptives) i dels referents emprats (situacions històriques i contextuals) sobre les expansions de l’art.

4. Situacions cognoscitives I (pròpies)

*  Són les que van configurant la personalitat de l’alumne a mesura que consolida els seus coneixements. La pràctica al taller en relació amb el coneixement de les manifestacions del món de l’art actuals afavoreix tant la comprensió del propi procés com la d’altres processos duts a terme amb mitjans diferents; configura un coneixement ampli que aferma plantejaments o bé els expandeix. Aquest coneixement és determinant per donar sentit a l’obra i al discurs expansiu de l’art actual.

5. Situacions cognoscitives II (context)

*  Són les que tenen en consideració el context, la ubicació i la disposició de l’obra un cop creada, a fi d’afavorir-ne el discurs en l’espai expositiu i fer visibles les actuals manifestacions i expansions de l’art.

6. Situacions cognoscitives III (presentació-comunicació)

*  Són les que tenen en consideració la confrontació amb un context de presentació ampli de l’obra un cop ubicada, a fi d’afavorir-ne el discurs en l’àmbit general de l’art i de la seva expansió en el context social.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

• Anàlisi tutoritzada de l’obra prèvia de l’alumne. Orientacions personalitzades segons els blocs temàtics definits en el programa.

• Revisió de l’arxiu d’esbossos i procés d’elaboració formal.

• Exposició, reflexió, valoració i debat sobre conceptes i mètodes susceptibles de desenvolupar.

• Seguiment individualitzat del projecte, orientat i tutoritzat de manera ajustada als blocs temàtics especificats en el programa, i les aportacions del Campus Virtual. Valoracions i debats que mostrin l’estat de desenvolupament de cadascun dels projectes personals, fins a arribar a una materialització final.

• Presentació de l’obra definitiva en els espais dels tallers experimentals de creació: espais expositius, aula Miró, aula Kantor i aula Seminari.

L’assignatura, de setembre a desembre, es divideix en tres parts: un primer terç, d’aportacions —a càrrec del professor— d’activitats i actituds en les pràctiques artístiques; un segon terç, d’aportacions —a càrrec dels alumnes— dels seus processos (aquesta activitat deriva en debats i tutories); i un tercer terç, d’exhibició dels resultats d’aquests processos a l’aula Miró, amb debat i tutoria davant l’obra.

A la fi del primer terç, es preveu una sessió de conversa amb un artista convidat.

A la fi del segon terç, es preveu una sortida al Museu d’Art Contemporani de Barcelona.

A la fi del tercer terç, es preveu l’exposició i avaluació dels projectes realitzats.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris
Els criteris d’avaluació estan determinats pel major o menor grau d’implicació, comprensió i evolució del procés de l’alumne en el seu projecte personal.

El seguiment personal i les tutories personalitzades ofereixen informació suficient per mesurar l’aprofitament de la informació i les activitats dutes a terme al taller per cada un dels alumnes. En aquest sentit, no hi ha un model establert que serveixi de referència per avaluar: és l’aproximació (segons les necessitats de cada procés creatiu) als paràmetres de cadascun dels mòduls de continguts el que, junt amb el sentit del discurs i l’adequació al context triat, dona les pautes per a l’avaluació.

L’avaluació és continuada.

Els projectes personals s’exposen en les diferents fases de creació, des de la idea i els primers esbossos fins al projecte definitiu. L’exposició dels treballs és periòdica, amb debats i argumentacions de l’alumne i els professors.

No s’accepten treballs elaborats fora del context del taller ni treballs que els professors no hagin supervisat, dirigit o comentat. Tampoc s’accepten treballs l’origen, el procés i el projecte dels quals siguin desconeguts, ni treballs elaborats sense una presència constant de l’alumne al taller.

Els punts de vista s’unifiquen sobre el projecte únic de l’alumne, és a dir, la docència s’aplica al projecte i no des de l’assignatura. En tot cas, l’assignatura serveix per mesurar els avenços i la comprensió en cada un dels mòduls. Tot depèn de la correcta aplicació de la tècnica al llenguatge o bé del sentit del llenguatge davant de la tècnica emprada i la seva relació amb les expansions actuals de l’art.

Es valoren la intervenció en els comentaris, els seminaris sobre els treballs exposats dels altres alumnes i el coneixement i la pràctica de l’art actual, el domini bibliogràfic i dels esdeveniments del món de l’art.

En l’avaluació final, els alumnes decideixen els treballs que presenten. No se’ls n’exigeix una quantitat concreta ni cap tècnica expressa; se’ls demana coherència amb el procés seguit fins aleshores. L’elecció de l’obra forma part dels requisits que exigeix el taller de creació.

Es proposa un debat consensuat final de l’equip de professors de l’assignatura a fi que cada un pugui exposar el seu punt de vista sobre les dinàmiques viscudes al llarg del curs en el taller i les necessitats o no de reencaminaments o de noves estratègies. Es reserva una data de consulta amb els alumnes sobre les avaluacions exposades.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a quatre de tutories i/o pràctiques. (El professor o professora determinarà la tipologia de les tutories i/o pràctiques.).

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (Durant les tutories acordades, el professor li indicarà les especificitats de cada un dels treballs.).

— Presentar un treball teòric escrit sobre el projecte pràctic presentat. (El professor o professora determinarà les característiques del treball.).

— Fer una defensa oral dels treballs tutelats.

Calendari d’avaluació del primer semestre

El procés d’avaluació està descrit en el calendari de docència que trobareu a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Christine Buci-Gluksmann. Estetica de lo efímero. Madrid: Ed. Arena libros, 2006. ISBN: 84-95897-46-6

  Reflexions sobre la situació artística en l’època de la globalitat i dels fluxos d’una temporalitat fràgil i nòmada.

Catàleg de la UB  Enllaç

Hans Ulrich Obrist. Ai Wei Wei, Conversaciones. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2014

  Converses de l’autor amb Weiwei en les quals es plantegen les dimensions socials i polítiques de l’obra de l’artista.

Catàleg UB  Enllaç

Cristiane Paul. Digital Art. Londres: Thames & Hudson, 2003

Catàleg UB  Enllaç

Garcia Vazquez Carlos. Ciudad Hojaldre. Visiones urbanas del siglo XXI. Barcelona: G.G., 2004

Catàleg UB  Enllaç

Herzog & Meuron. Natural History, Canadian Centre for Architecture. Montreal: Lars Muller Publishers, 2002

Jacques Herzog and Jeff Wall, Pictures of architecture / Architecture of pictures, Nueva York:  Philip Ursprung, 2004

Catàleg UB  Enllaç

Mark Tribe/Reena Jana, Arte y nuevas tecnologías, Colonia:Taschen, 2006

Catàleg UB  Enllaç

Vvaa. (Toyo Ito, Urbanismo situacionista, Robert Smithson, Rem Koolhaas). Barcelona: Col•lección G.G. Minima, 2006

Wall Jeff. Fotografia e inteligencia liquida. Barcelona: GG. Minima,2007

Catàleg UB  Enllaç

Wall Jeff, Ensayos y entrevistas, Salamanca: Centro de Arte de Salamanca, 2003

Catàleg UB  Enllaç

Ulrich Obrist Hans, AI WEIWEI Conversaciones. Barcelona: Ed. GG, 2014

Catàleg UB  Enllaç

Zizek Slavoj, Bienvenidos al desierto de lo real. Madrid: Akal, 2008

Catàleg UB  Enllaç

Marcel Duchamp, Cartas sobre el arte 1916-1956. Ed. Elba, Barcelona 2010

Catàleg UB  Enllaç

Paul Virilio y Enrico Baj. Discurso sobre el horror en el arte. Madrid: Ed Casimiro libros, 2010

Catàleg UB  Enllaç

ZEHAR-66. Sobre la complejidad. Ed. Gipuzkoako Foru Aldunia-Arteleku. ss.1104-89    ISSN 1133-844X

Assumpta Rosés. Joaquim Chancho. Desplaçaments de la pintura. Diputació de Tarragona, Museu d Art Modern. Col·lecció Tamarit. Viena Edicions, Barcelona 2013

Rem Koolhaas: Conversations with students. Architecture at Rice 30. Rice Universsity School of Architecture, Houston Texas - Princeton Architectural Press. New York 1996

Estética Relacional. Nicolas Bourriaud. Adriana Hidalgo editora. Col. Los sentidos/artes visuales. ESP.2017.

ISBN 978-84-15851-12-7

La exforma. Nicolas Bourriaud. Adriana Hidalgo editora.  Col. Los sentidos/artes visuales. ESP 2015

ISBN 978-84-15851-55-4

Black white gray cyan magenta yellow. Simon Dibbroe Moller.Ed. Udo Kittelmann, MMK Museum für Modern Kunst. Frankfurt am Main. ISBN978-3-86560-571-9

Como hacer cosas con arte. Dorothea von Hantelmann. Ed. Consoni 2017 Bilbao. isbn 978-84-16205-30-1

Revista

VVAA. Revista Estudio 5, Creadores sobre otras obras, nº1 2012, Centre d’ Investigació i estudis en Belles Arts. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Lisboa. portugal

  Ampli estudi sobre la creació artística actual des de la visió d’altres creadors.

VVAA. Revista Estudio I, Creadores sobre otras obras, nº1 2010, Centre d’ Investigació i estudis en Belles Arts. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Lisboa. Portugal

  Ampli recull d’articles que presenten la reflexió i revisitació, tant de processos i obres d’artistes com de conceptes, estratègies i tècniques.

EXIT, Nº 24, vvaa, RUINAS. Madrid 2006

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

Metodologia
Adaptació a les directrius covid-19.

Cada classe es dividirà en dues parts: teòrica/debat 15.00 h-16.45 h - tutories 17.00 h-19.00 h.

Teòrica/debat: es farà en línia des de l’aula assignada. Si les condicions sanitàries ho permeten, hi podrà assistir voluntàriament fins a un màxim del 50 % del total d’alumnes matriculats —amb mascaretes i sempre respectant els 1,5 m de distància interpersonal mínima.

Tutories. Si les condicions sanitàries ho permeten, es faran presencials per grups designats (dues per sessió amb mascaretes i sempre respectant els 1,5 m de distància interpersonal mínima). La resta de grups es reunirà a l’aula virtual o es desenvoluparan els treballs artístics personals en els espais dels tallers particulars.

Creació de famílies artístiques en què cada persona/projecte artístic és individual i, alhora, complementari del conjunt, i que té un rol precís i específic en el col·lectiu.

1. Cada membre exposa el seu punt de partida/proposta artística, escriu una breu declaració (60 paraules màx.) i la publica en el document compartit amb 2/3 imatges de referència, escollint una secció temàtica.

2. Es llegiran a tota la classe i es proporcionaran referències específiques a cadascú com a primera tutoria.

3. Formació de grups de treball per afinitats temàtiques.

4. Es faran les classes teòriques d’assistència obligatòria en línia a la primera part i grups de treball tutoritzat a la segona.

5. Les obres es produiran als espais de taller de què disposi cadascú.

6. Si les condicions sanitàries ho permeten, les presentacions finals seran en format d’exposició oberta al públic amb: inauguració, cartell, tríptic i invitacions.

Seccions temàtiques

1. Territoris de la socialització

2. Presència i absència de la matèria

3. Temps, memòria i transformació

4. El cos i els seus entorns

5. Quan el mar pugi al Tibidabo

6. Arquitectura urbi et orbi