Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Seminaris d'Artistes i Productors Culturals

Codi de l'assignatura: 363431

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Marta Negre Buso

Departament: Facultat de Belles Arts

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

 

(Les classes es duen a terme els dijous)

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

70

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments.

   -

Capacitat per intervenir en un context social i cultural determinat.

   -

Capacitat per identificar i entendre les problemàtiques contemporànies de les arts visuals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer i valorar les implicacions culturals, socials, estètiques i econòmiques de les pròpies decisions en matèria artística i cultural.

• Assolir els coneixements bàsics que permetin una gestió cultural correcta de les obres i activitats artístiques.

• Conèixer, identificar i entendre les problemàtiques contemporànies de les arts visuals.

 

Referits a habilitats, destreses

• Saber utilitzar els instruments adequats per dur a terme, organitzar i gestionar projectes artístics.

• Tenir l’habilitat per desenvolupar estratègies en relació amb idees i conceptes en els diferents contextos d’aplicació.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Ser capaç d’intervenir en un context social i cultural determinat.

• Actuar amb capacitat crítica i autocrítica.

• Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques.

• Adquirir capacitat comunicativa i emprenedora.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Àmbits expositius i contextos professionals de les arts visuals

2. Pràctiques artístiques i culturals. Mecanismes de selecció, producció, exposició i difusió. Articulacions

3. El procés de convocatòria. Gestió, documentació i/o memòria del projecte

4. Posicionaments: experiència estètica i espai crític

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament es vincula a les modalitats organitzatives següents:

• Classes magistrals o conferències. Hi assisteix el professor i hi participen convidats. S’hi presenta un tema vinculat a la pràctica professional relacionada amb l’art i la producció cultural. 

• Seminaris tutoritzats pel professor i en què participen convidats relacionats amb la pràctica professional de l’art i la producció cultural.

• Treball tutoritzat pel professorat en què s’orienten grupalment els estudiants en els continguts i contactes d’experiències professionals dels temes proposats a l’assignatura. Presentacions en grup i individuals sobre els treballs derivats de les activitats.

• Visites a centres culturals i centres de producció en relació amb les temàtiques desenvolupades. Aquest any es duran a terme visites, sempre que la situació de pandèmia de la Covid-19 ho permeti. Es preveu limitar-les i fer-les en grups reduïts. Si hi ha confinament, se substituiran les visites per intervencions telemàtiques de professionals vinculats a centres culturals i centre de producció.

• Tutories personalitzades i individuals amb el professor. 

• Treball autònom de l’estudiant durant tot el semestre en què es complementa l’elaboració de les tasques amb el projecte i els temes proposats.

Les classes magistrals, conferències, seminaris tutoritzats i tutories es realitzaran de manera telemàtica. Si la pandèmia de la Covid-19 s’acaba, es podrà recuperar la presencialitat.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris de qualificació i avaluació
A partir de cadascuna de les activitats formatives que duen a terme els estudiants en les diferents propostes, els criteris de qualificació i avaluació es relacionen amb les competències i objectius assolits que, entre d’altres, són els següents:

• Assistència (80 %), participació i implicació en les activitats presentades.

• Capacitat d’analitzar, de sintetitzar, de veure-hi globalment i d’aplicar els coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions.

• Ús dels instruments adequats per dur a terme, organitzar i gestionar projectes artístics.

• Habilitat per desenvolupar estratègies en relació amb idees i conceptes en diferents contextos d’aplicació.

• Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris).

• Capacitat de formular judicis independents i d’articular arguments.

• Capacitat per identificar i entendre les problemàtiques contemporànies de les arts visuals.

 

Sistema de qualificació

Les activitats es concreten en una sèrie d’activitats i treballs individuals i/o en grup: projectes d’indagació, projectes visuals, presentacions a classe, memòries i treballs de reflexió crítica. A partir d’aquests treballs es valoren els coneixements adquirits, que determinen la qualificació obtinguda.

L’estudiant, per ser avaluat ha d’assistir a un 80 % de les classes com a mínim.

 

Qualificació

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual de l’assignatura.

 

Reavaluació

El professorat recorda als estudiants que tenen la possibilitat d’acollir-se a la reavaluació i les condicions necessàries per poder-hi optar. Això es produeix després de la publicació de les qualificacions finals al Campus Virtual.

Les condicions necessàries per poder-se acollir a la reavaluació són dues:

• Haver assistit a un mínim del 80 % de les classes. Si no es compleix aquest requisit, l’alumne no té dret a la reavaluació.

• Que la qualificació estigui entre el 4,5 i el 4,9.


Els alumnes que puguin optar a la reavaluació tenen uns dies per presentar les tasques sol·licitades pel professorat. Passat aquest termini, el professorat revisa, afegeix, modifica o rectifica les actes, segons el que convingui.

El procés de reavaluació es fa efectiu en el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes (darrer dia de docència, segons el calendari marc establert pel centre).

Contra la qualificació obtinguda, es pot presentar una instància de revisió de la qualificació al cap d’estudis, el qual, seguint el procediment de revisió establert per l’article 19, la fa arribar al coordinador de l’assignatura perquè la resolgui.

 

Reclamacions

L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que en cas de disconformitat amb la qualificació final es pot interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor i que està format per professorat de l’assignatura, que revisa els treballs i l’assistència de l’estudiant, i n’emet la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de reavaluació corresponent. No hi ha cap altre termini.

 

Calendari d’avaluació 

El procés d’avaluació està descrit al calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única sol·licitant-ho al professorat, sempre que ho faci durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a totes les conferències que indiqui el professor.

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs).

— Fer una defensa oral del treball tutelat.

— Fer un examen.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AA.VV. Modos de hacer: Arte critico, esfera publica y acción directa. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001.

Catàleg UB  Enllaç

AAVV. La dimensión económica de las artes visuales. Barcelona: AAVC,  2006.

Catàleg UB  Enllaç

AAVV. Producat50. YProductions. Barcelona, 2007.

ARDENNE, Paul. Un arte contextual: creacion artistica en medio urbano, en situación, de intervención, de participación. Murcia: Cendeac, 2006. ISBN 84-96299-40-6.

Catàleg UB  Enllaç

BOURRIAUD, Nicolas. Postproduccion. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2004.

Catàleg UB  Enllaç

THOMSON, Don. El tiburón de 12 mil dólares: la curiosa economía del arte contemporáneo y las casas de subastas. Barcelona: Ed. Ariel, 2008.

Catàleg UB  Enllaç

THORNTON, SARAH. Siete días en el mundo del arte. Barcelona: EDHASA. 2010.

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

AAVV. CODI de Bones Pràctiques Professionals a les Arts Visuals.

Enlla砠Enllaç

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

Reavaluació
No es limitarà amb un requeriment de qualificació mínima poder presentar-se a les proves de reavaluació.