Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Materials i Tècniques Tradicionals

Codi de l'assignatura: 363433

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Gonzalo Marti Beltran

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 3

Programa únic: S

Més informació enllaç

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

30

 

 

Recomanacions

 

Es recomana que el seguiment de l’assignatura sigui continuat i que es compleixi, de manera estricta, la normativa de seguretat a l’hora de treballar a l’espai físic de l’aula.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per reconèixer la varietat de béns culturals, les seves matèries primeres i la seva combinació, i per dur a terme els processos, els procediments i les tècniques artístiques, aplicant-hi les tecnologies específiques.

   -

Capacitat per reconèixer les qualitats estètiques, culturals, documentals, històriques i socials dels béns culturals i de la seva evolució al llarg del temps.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Reconèixer els esdeveniments històrics i els canvis conceptuals que han influït en l’evolució de les tècniques artístiques tradicionals.

— Fer treballs d’observació i anàlisi de béns culturals, i reconèixer materials i tècniques tradicionals.

— Executar tècniques artístiques tradicionals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Processos de reconeixement de béns culturals

*  1.1. Processos de reconeixement de béns culturals de diversa naturalesa dins l’àmbit de la pintura (pintura sobre tela, pintura sobre fusta, pintura mural, pintura sobre pergamí, etc.) des de l’antiguitat fins a la industrialització

2. Processos de creació i manufactura de béns culturals

*  2.1. Processos de creació i manufactura de béns culturals de diversa naturalesa dins l’àmbit de la pintura (pintura sobre tela, pintura sobre fusta, pintura mural, pintura sobre pergamí, etc.) des de l’antiguitat fins a la industrialització

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats docents programades es duran a terme en modalitat presencial i/o no presencial en funció de l’evolució del marc d’excepcionalitat davant la crisi de la Covid-19.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris de qualificació i avaluació
L’assignatura té un caràcter tant teòric com pràctic, de manera que es considera obligatòria la realització dels treballs assignats, així com el seguiment de les classes, bé de manera presencial —sempre que la situació d’excepcionalitat marcada per la Covid-19 ho permeti— bé a través del mitjà que s’estableixi, en el cas de no poder assistir a l’aula.

Es valora el compliment de l’horari lectiu, l’actitud i la participació activa a les classes, l’ordre i pulcritud en la presentació dels treballs i la iniciativa, tant si la docència és presencial com si no. Sempre que es faci un ús físic de les aules, es tindrà en compte el manteniment dels espais i materials comuns i l’aplicació de les normes de seguretat al taller.

Per superar el curs, cal haver aprovat els diferents blocs de l’assignatura per separat: treballs pràctics i examen (o proves parcials d’avaluació).

Els percentatges de ponderació dels blocs que integren l’assignatura són els següents:

                Treball pràctic de taller: 60 %.

                Examen teòric (i/o les proves parcials d’avaluació): 40 %.

Per a aquells estudiants que tinguin pendent d’aprovar el bloc teòric, s’obre un procés de reavaluació. En cap cas es pot reavaluar el treball pràctic de taller.

Per accedir a la reavaluació cal sol·licitar-la. Els alumnes que no s’hagin presentat a l’avaluació prèvia, no podran accedir a aquesta reavaluació.

Per poder optar a la reavaluació cal que l’estudiant hagi assistit a un 80 % de les classes (de manera presencial o com s’estableixi, en funció de la situació), ha d’haver presentat tots els treballs, i haver obtingut en l’avaluació prèvia una nota mitjana mínima de 4.

L’avaluació continuada dels exercicis corresponents a les proves parcials d’avaluació pot incloure l’entrega dels informes que el professor consideri necessaris.

L’examen teòric es fa al final del quadrimestre.

Una setmana després del lliurament de notes té lloc la reavaluació.

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

Contra la resolució anterior es pot interposar, si escau, una reclamació, establerta per l’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB.


El procés d’avaluació es descriu en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça següent: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a un mínim del 80 % de les pràctiques del curs, de manera presencial o no presencial.

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura, tant teòrics com pràctics, i especificats pel professor el primer dia de curs o a les tutories. 

— Concórrer a l’examen final de l’assignatura.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BOMFORD, D. et al. La Pintura italiana hasta 1400 :  materiales, métodos y procedimientos del arte. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1995.  Enllaç

CALVO, A. Conservación y restauración : materiales, técnicas y procedimientos : de la A a la Z. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1997.  Enllaç

CENNINI, C. El Libro del arte. Torrejón de Ardoz: Akal, 1988.  Enllaç

DOERNER, M. Los Materiales de pintura y su empleo en el arte. Barcelona: Reverté, 1998.  Enllaç

GETTENS, J. ; STOUT, L. Painting materials. New York: Dover, 1966.  Enllaç

GIANNINI, C. Materiali e procedimenti esecutivi della pittura murale. Saonara: Il Prato, 2009.  Enllaç

MAYER, R. Materiales y técnicas del arte. Madrid: Blume, 1993.  Enllaç

PACHECO, F. Arte de la Pintura. Breinigsville, Pa.: Nabu Press, 2011.  Enllaç

PALOMINO de CASTRO y VELASCO, A. El Museo Pictórico y escala óptica : índice de términos privativos de la pintura. Madrdi: Aguilar, 1947.  Enllaç

PEDROLA, A. Materials, procediments i tècniques pictòriques. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1988.  Enllaç

THEOPILUS. On Divers Arts, New York: Dover Publications, 1979.  Enllaç

Pàgina web

Materials orgànics en pintura mural - Getty

  Materials orgànics en pintura mural - Getty

Web  Enllaç
Web  Enllaç

Terminologia bàsica il·lustrada sobre retaules - pintura sobre fusta (IPHA-Getty)  Enllaç

Tècnica artística mural - restauro capella Maggiore Santa Croce (Florència) - OPD  Enllaç

Text electrònic

Tècnica del brocat aplicat. [en línia]  Enllaç