Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonaments d'Arqueologia

Codi de l'assignatura: 363435

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Antonio Rigo Jovells

Departament: Departament d'Història i Arqueologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Les activitats es faran de forma majoritàriament presencial, sempre que es pugui complir amb els protocols sanitaris motivats per la pandèmia per CoVid-19)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

20

(La tutela dels treballs es farà de forma majoritàriament presencial, sempre que es pugui complir amb els protocols sanitaris motivats per la pandèmia per CoVid-19)

Aprenentatge autònom

70

 

 

Recomanacions

 


Es recomana l’assistència continuada a classe.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per reconèixer les qualitats estètiques, culturals, documentals, històriques i socials dels béns culturals i de la seva evolució al llarg del temps.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Reconèixer els valors intrínsecs dels béns culturals, aportats pel coneixement de ciències auxiliars a la conservació i restauració.

 

Referits a habilitats, destreses

— Examinar correctament obres patrimonials tenint-ne en compte les qualitats arqueològiques i paleontològiques.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La posició de l’arqueologia dins de les ciències socials

1.1. Què és l’arqueologia: conceptes i límits

1.2. Relació entre arqueologia i altres disciplines

1.3. Història de la disciplina

2. El jaciment arqueològic

2.1. Formació, estructura i contingut. Estratigrafia i cronologia relativa

2.2. Mètodes d’excavació arqueològica

2.3. La documentació i el registre

2.4. Tipus de jaciments

3. Tipus d’intervenció arqueològica

4. Restauradors i restauradores en una excavació arqueològica. Paper específic i col·laboració professional

5. Adequació de jaciments arqueològics. Conservació i difusió

6. Estudis específics i complementaris

6.1. Mètodes de datació

6.2. Paleoantropologia

6.3. Bioarqueologia

6.4. Altres estudis específics

7. El material arqueològic i el seu estudi

7.1. Els artefactes. Tipologia i seriació

7.2. Classificació i inventari

7.3. Tractament gràfic i fotogràfic

7.4. Identificació bàsica de materials ceràmics

8. El marc legal vigent. L’encaix de la conservació i restauració

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Les activitats d’ensenyament i aprenentatge tenen una introducció teòrica, amb classes magistrals, teoricopràctiques, seminaris i exposició de treballs de l’alumnat.

El treball autònom es concreta en un estudi personal, amb les consultes documentals necessàries i l’elaboració dels treballs específics de cada assignatura.

El treball autònom té un seguiment autoritzat i cal defensar-lo oralment.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada. Es duu a terme mitjançant el seguiment i l’elaboració de treballs, i la seva defensa oral, complementada amb exercicis escrits que serveixen com a mostres del procés d’ensenyament i aprenentatge de les activitats teòriques. Repartiment de la nota final:

— proves escrites, entre un 50 % i un 60 %;

— treballs, entre un 30 % i un 40 %;

— altres: assistència a les classes teòriques i pràctiques, actitud, participació presencial i virtual, entre un 5 % i un 10 %.

Les proves de l’avaluació continuada es faran presencialment si les circumstàncies sanitàries i la normativa aplicable ho permeten. En cas contrari, es facilitarà l’avaluació virtual amb els recursos que ofereix el Campus Virtual, comunicant als alumnes amb tota l’anticipació necessària la naturalesa de les proves.Reavaluació

Des del curs 2012-2013 les assignatures de grau no tenen segona convocatòria. Tanmateix, la nova Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges, preveu un sistema de reavaluació dirigit a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única, i que compleixin una sèrie de requisits:

— Només es poden presentar a la reavaluació els estudiants que tinguin una qualificació final de l’assignatura entre 4 i 4,9.

— No s’hi poden presentar els estudiants que no s’hagin presentat a la convocatòria anterior, ni tampoc els estudiants que hagin aprovat i que vulguin apujar nota.

— El sistema de reavaluació és igual que l’establert en l’avaluació única del pla docent.

— Les dates, hores i aules es publiquen al web de la Facultat.

— Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

— Reclamacions: contra la resolució anterior es pot interposar, si escau, una reclamació, establerta per l’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la Universitat de Barcelona (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG).

— Calendari d’avaluació del segon semestre: el procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, consultable a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a un nombre mínim de quatre tutories per planificar el mètode d’estudi i el treball de curs.

— Presentar el treball planificat a l’assignatura.

— Fer una defensa oral del treball tutelat.

— Examen.

L’examen es farà presencialment si les circumstàncies sanitàries i la normativa aplicable ho permeten. En cas contrari, es facilitarà l’avaluació virtual amb els recursos que ofereix el Campus Virtual, comunicant als alumnes amb tota l’anticipació necessària la naturalesa de les proves.

 

 

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

En cas de confinament o de restriccions estrictes de la presencialitat, seguint les indicacions que es donin des de la Facultat, s’estudiarà la possibilitat d’ampliar el període per sol·licitar l’avaluació única i es replantejaran els requisits de nota mínima per poder optar a la reavaluació.

Blocs temàtics

En principi, es mantenen els blocs temàtics del pla docent, tot i que es pot alterar algun ordre o priorització de temes per adaptar-se a la docència virtual, si és necessari.

Metodologia

En cas de restriccions derivades de la Covid-19, està previst continuar amb la docència de forma no presencial per desenvolupar tant la part teòrica de l’assignatura com la pràctica.

El contingut teòric s’impartirà en línia a través del Campus Virtual, en sessions síncrones. Tot i això, i donada la possibilitat que no tot l’alumnat es pugui connectar de forma síncrona, les classes es gravaran i es podran veure posteriorment de forma asíncrona en el Campus Virtual.

El contingut pràctic s’anirà alternant amb el teòric en les mateixes classes.

Tot el seguiment i les tutories es faran a través del Campus Virtual. Es dedicarà especial atenció a cobrir les mancances que es puguin donar per la impossibilitat de connectar-se a les classes de forma síncrona, de forma que es facin tutories per revisar el contingut de les classes, sempre que ho demanin els/les alumnes.

Avaluació

Avaluació continuada

L’avaluació continuada es farà a través de dos exàmens parcials, els quals es realitzaran de forma presencial si la situació ho permet, i es faran de forma virtual segons la situació i les restriccions. En tot cas, se n’informarà prèviament i també de com serà l’examen virtual en el cas que s’hagi de dur a terme en aquesta modalitat.

Una part de l’avaluació consisteix en treballs, que s’adaptaran a la situació actual i es faran de forma telemàtica, substituint el treball únic per diverses activitats sobre les quals s’informarà que s’hauran de presentar en un termini determinat a través de l’eina "tasca" del Campus Virtual.

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única, que serà de tota l’assignatura, sol·licitant-ho al professor en el període previst en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat i d’acord amb el procediment establert.

En cas de confinament o de restriccions estrictes de la presencialitat, seguint les indicacions que es donin des de la Facultat, s’estudiarà la possibilitat d’ampliar el període per sol·licitar l’avaluació única i es replantejaran els requisits de nota mínima per poder optar a la reavaluació.

L’alumnat que opti per l’avaluació única ha de presentar els treballs i fer els exàmens el dia 4 de juny com a data límit.

Reavaluació

En cas de confinament o de restriccions estrictes de la presencialitat, es replantejaran els requisits de nota mínima per poder optar a la reavaluació.

Fonts d’informació

En cas de restriccions, es facilitarà el màxim de bibliografia disponible en línia i s’adequaran els recursos a les condicions que es donin.