Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonaments de Paleografia

Codi de l'assignatura: 363436

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Anna Maria Rubio Rodon

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

Es recomana que l’assistència a les sessions en modalitat presencial i/o no presencial sigui continuada.

Es valora la participació activa a les sessions en modalitat presencial i/o no presencial.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per reconèixer les qualitats estètiques, culturals, documentals, històriques i socials dels béns culturals i de la seva evolució al llarg del temps.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer bé els conceptes i la terminologia bàsica que permeten estudiar els documents escrits des del punt de vista de la paleografia i altres ciències com la diplomàtica, la codicologia i la sigil·lografia.

 

Referits a habilitats, destreses

— Analitzar les grafies en la seva evolució i reconèixer-ne les diferents escriptures, en el marc de l’evolució de l’escriptura llatina.

 

— Conèixer i aplicar les tècniques i els criteris per transcriure els textos escrits.

 

— Conèixer i aplicar les tècniques i els criteris per elaborar regestos o resums dels textos escrits.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Reconèixer els valors intrínsecs dels béns culturals, aportats pel coneixement de les ciències auxiliars a la conservació i restauració.
 

 

 

Blocs temàtics

 

1. La paleografia

1.1. Definició i objectius. De la paleografia a la història de la cultura escrita

1.2. Relació amb les altres ciències historiogràfiques: diplomàtica, sigil·lografia, codicologia, epigrafia, heràldica

2. L’escriptura

2.1. Els llocs de l’escriptura

2.2. Els cicles de l’escriptura llatina: de l’escriptura en el món romà a l’escriptura humanística

3. L’escriptura i l’escrit. L’anàlisi paleogràfica i l’anàlisi diplomàtica

3.1. Les abreviatures

3.2. Sistemes cronològics: elements per a la datació

3.3. Introducció a la transcripció paleogràfica

3.4. Introducció a la descripció documental: el regest o resum

4. D’escriptures, llibres i documents. D’arxius i biblioteques

4.1. Els contextos de la producció documental

4.2. Els contextos de conservació: les institucions del patrimoni documental i bibliogràfic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia consta dels sistemes de treball següents:

— Classes teòriques i sessions pràctiques per treballar els conceptes bàsics de l’assignatura i aplicar els elements de l’anàlisi paleogràfica i diplomàtica. S’utilitzen documents (fotocòpies, imatges digitalitzades al Campus Virtual) com a base dels exercicis d’anàlisi de l’escriptura i del document, de transcripció i regest, juntament amb altres tipus de materials (diccionaris, portals d’arxius i biblioteques, blogs, etc.) que estaran disponibles al Campus Virtual.

— Lectura dirigida d’algun article o monografia de la matèria

L’activitat docent es durà a terme en modalitat presencial i/o no presencial en funció de l’evolució del marc d’excepcionalitat davant la crisi de la Covid-19. En el cas que no sigui possible fer sessions presencials, se substituiran per sessions a través de BB Collaborate i per altres activitats en línia amb els recursos que ofereix el Campus Virtual, per fòrums de discussió i resolució de dubtes, i per tutories també en línia.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada mitjançant l’elaboració d’activitats pràctiques que la professora proposa al llarg del curs, complementades amb exercicis escrits que formen part del sistema d’avaluació. Es valora la participació activa a les sessions teoricopràctiques.

El sistema de qualificació consta de quatre elements:

— exercici d’anàlisi paleogràfica i diplomàtica (30 % de la nota final) a mitjan curs

— ressenya d’una lectura (20 %)

— prova final pràctica (40 %)

— participació activa a les activitats que es proposen a les sessions teoricopràctiques (10 %)

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

 

 

Reavaluació

Només pot ser objecte de reavaluació la prova final.

 

Reclamació

Contra la resolució anterior es pot interposar, si escau, una reclamació, establerta per l’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB.

 

El procés d’avaluació està descrit en el web de la Facultat, a l’adreça següent: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria d’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

1. Presentar els exercicis planificats a l’assignatura (durant tutories acordades, el professor n’indicarà les especificitats).

2. Examen.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ARNALL I JUAN, Maria Josepa; PONS i GURI, Josep Maria, L’escriptura a les terres gironines. Segles IX-XVIII, Girona: Diputació de Girona, 1993, 2 vols.  Enllaç

ARNALL I JUAN, Maria Josepa, El llibre manuscrit. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 2002, (Col·lecció Diccionaris d’Especialitat, 4).  Enllaç

TAMAYO, A. Historia de la escritura latina e hispánica. Gijón: Trea, 2012.  Enllaç

CALVET, JEAN LOUIS: Historia de la escritura de Mesopotamia hasta nuestros días. Barcelona: Paidós, 2001.  Enllaç

CÁRCEL ORTÍ, María Milagros (ed.). Vocabulaire International de la Diplomatique. València: Generalitat Valenciana, 1994.  Enllaç

CASTILLO GÓMEZ, Antonio. Historia de la cultura escrita : del próximo Oriente antiguo a la sociedad informatizada. Gijón: Trea, 2002.  Enllaç

CASADO QUINTANILLA, Blas (ed.). Láminas de la Cátedra de Paleografía y Diplomática. Madrid: UNED, 2007  Enllaç

RIESCO TERRERO, A. Aproximación a la cultura escrita : material de apoyo. Madrid: Playor, 1995.  Enllaç

NÚÑEZ CONTRERAS, Luís, Manual de Paleografía : fundamentos e historia de la escritura latina hasta el siglo VIII . Madrid: Cátedra, 1994.  Enllaç

PETRUCCI, Armando. Breve Storia della Scritura Latina. Roma: Bagatto Libri, 1989  Enllaç

PETRUCCI, Armando. Una lliçó de Paleografia. València: Servei de Publicacions de la Universitat de València, 2008.  Enllaç

RIESCO, Ángel ed., Introducción a la paleografía y la diplomática general, Madrid: Síntesis, 1999.  Enllaç

RODRÍGUEZ LIÁÑEZ, Laureano; ROMERO TALLAFIGO, Manuel; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Antonio. El Arte de leer escrituras antiguas : paleografía de lectura. Huelva: Universidad de Huelva, 2003.  Enllaç

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

En cas de confinament o de restriccions estrictes de la presencialitat, seguint les indicacions que es donin des de la Facultat, s’estudiarà la possibilitat d’ampliar el període per sol·licitar l’avaluació única i es replantejaran els requisits de nota mínima per poder optar a la reavaluació.