Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Metodologia Científica

Codi de l'assignatura: 363438

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Anna Nualart Torroja

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

Es recomana l’assistència presencial/no presencial continuada a classe.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per reconèixer les qualitats estètiques, culturals, documentals, històriques i socials dels béns culturals i de la seva evolució al llarg del temps.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses


— Elaborar un treball de recerca, segons les pautes de la metodologia científica, que tingui com a objecte un bé patrimonial.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Reconèixer els valors intrínsecs dels béns culturals, aportats pel coneixement de ciències auxiliars a la conservació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la metodologia científica: una visió al llarg de la història

1.1. Definició de mètode científic

1.2. Evolució de la metodologia científica al llarg de la història

1.3. La metodologia científica en conservació i restauració

1.4. Fonts i citació bibliogràfica

2. L’anàlisi científica: instrumental, metodologia i reproductibilitat de la fase experimental

2.1. Tècniques intrumentals d’anàlisi

2.2. Anàlisi científica d’obres d’art. Hipòtesis i procediments

3. Disseny d’experiments i anàlisi de resultats

3.1. Variables dependents i independents

3.2. Reproductibilitat. Falsabilitat. Repetibilitat

3.3. Validació de mètodes

3.4. Anàlisi de dades

3.5. Tècniques estadístiques. Representacions gràfiques

3.6. Comunicació dels resultats. Defensa de la hipòtesi

4. Resolució, comentari i presentació de casos pràctics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats d’ensenyament i aprenentatge tenen una introducció teòrica, amb classes teoricopràctiques, seminaris i exposició de treballs dels alumnes. El treball autònom es concreta en un estudi personal, amb les consultes documentals i instrumentals necessàries i l’elaboració dels treballs específics.

En cas de situació de confinament per Covid-19 està previst continuar amb la docència no presencial tant per desenvolupar la part teòrica de l’assignatura (classes en línia) com la pràctica (pautes en línia i exercicis i treballs que els estudiants podran fer des de casa de forma tutoritzada).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es valora mitjançant el seguiment i l’elaboració de treballs i exercicis escrits que mostren el procés d’aprenentatge de les activitats teòriques.

La ponderació de les activitats respecte de la nota final consisteix en dues proves amb un 50 % de la nota cadascuna: un treball autònom, amb un seguiment tutoritzat i una defensa oral; i un examen teòric escrit.

Reavaluació

Per als estudiants que hagin aprovat les activitats pràctiques però que hagin suspès els treballs escrits o els exàmens hi ha un procés de reavaluació, per al qual el professor dona les pautes corresponents.

— La condició per poder optar a la reavaluació és tenir una assistència presencial/no presencial mínima del 80 % a classe durant el curs.

— Només són objecte de reavaluació els treballs escrits, les documentacions i els exàmens. No es reavaluen les activitats pràctiques, que són obligatòries.

— Aquest procés es fa efectiu en el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes.

Qualificacions

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

Reclamacions

Contra la resolució anterior es pot interposar, si escau, una reclamació, establerta per l’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la Universitat de Barcelona.

El procés d’avaluació està descrit al calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça següent: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a quatre tutories i/o pràctiques presencials/no presencials.

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (Durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs.)

— Fer una defensa oral del treball tutelat.

— Examen.