Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Exposició i Transport de Béns Culturals

Codi de l'assignatura: 363439

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Laura Pinyol Rius

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

En cas de pandèmia COVID-19, es preveu realitzar en línia les classes i altres tasques com exàmens o entregues. Les classes es farien en el mateix horari de la classe presencial, a través dels canals que s’indicarien en el Campus Virtual.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


Es recomana l’assistència continuada a classe.


Altres recomanacions

Es recomana l’assistència a exposicions i museus.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat per reconèixer la varietat de béns culturals, les seves matèries primeres i la seva combinació, i per dur a terme els processos, els procediments i les tècniques artístiques, aplicant-hi les tecnologies específiques.

   -

Capacitat per identificar i avaluar els factors, els sistemes i els processos d'alteració i degradació dels béns culturals, i capacitat per elaborar un pla de conservació preventiva.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer, identificar i avaluar els factors de risc que poden afectar els objectes patrimonials mòbils i les obres d’art durant els desplaçaments a què poden sotmetre’s per motius de canvis d’ubicació temporals o definitius.

— Adquirir els coneixements relatius als procediments, tècniques i materials bàsics de preservació i conservació dels objectes en moviment.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç de desenvolupar projectes d’intervenció en el trasllat d’obres patrimonials. Saber elaborar-ne els informes de sortida i d’entrada, i els informes de control periòdic durant l’estada d’un objecte en ubicacions temporals.

— Saber reconèixer els materials de protecció que cada obra requereix segons les característiques, per garantir-ne la seguretat durant les actuacions de mobilitat.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Mantenir una actitud oberta en l’adquisició dels nous coneixements presentats.

— Fomentar el treball en equip i en col·laboració amb les experiències dels companys.

— Tenir cura dels aspectes mediambientals, tenint en compte la seguretat al taller, la classificació i manipulació dels residus, i l’ús de l’espai comú.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Factors que poden influir en la deterioració de les obres durant la manipulació i desplaçament

*  — Factors ambientals

— Factors biològics

— Factors físics

— Factors humans

2. Les exposicions

*  — Exposicions permanents i exposicions temporals

— Funcions i característiques 

3. Mobilitat interna i externa

*  — Principis bàsics de manipulació d’objectes patrimonials mobles i artístics

— Protecció, embalatge

4. Materials

*  — Estabilitat dels materials

— Identificació dels materials

— Seguretat i higiene per al manipulador. Els espais de treball

5. Tipus d’embalatges

*  — Dimensions d’un embalatge

— Caixes individuals i compartides

— Caixes rígides

— Escumes de compensació

— Aïllaments tèrmics i d’humidificació

6. El transport

*  — L’acompanyament d’obres en trànsit

— Limitació dels riscos relacionats amb el transport terrestre i aeri

— Protocols amb les empreses

— Documentació. L’assegurança

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura consta dels mètodes de treball següents:

— Classes teòriques:

• Exposició de l’estructura, els continguts, els conceptes i la terminologia de cadascun dels temes tractats a classe.

• Classes magistrals amb suport audiovisual.

— Classes pràctiques:

• Reconeixement dels materials indicats per a cada cas.

— Activitats dirigides i d’aprenentatge autònom:

• Visites a exposicions temporals.

• Recerca bibliogràfica.

En cas de pandèmia COVID-19, es preveu realitzar en línia les classes i altres tasques com exàmens o entregues. Les classes es farien en el mateix horari de la classe presencial, a través dels canals que s’indicarien en el Campus Virtual. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’aprenentatge assolit per l’estudiant es fa al final del curs a través de les proves següents:

— Un projecte d’intervenció en un cas imaginari (no real). Proposta i presentació dels processos aplicables. Aquest treball té un valor del 50 % de la nota final.

— Un 20 % de la nota final serà a partir de projectes pràctics realitzats a classe i finalitzats a casa.

— Dues proves objectives individuals, que tenen un valor individual del 15 % cadascun, essent un total del 30 % de la nota final.

Calendari d’avaluació i reclamacions

— Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

— Contra la resolució anterior (la qualificació) es pot interposar, si escau, una reclamació, establerta per l’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges.

El procés d’avaluació està descrit al calendari oficial de docència de la Facultat, consultable a l’adreça següent: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm

 

Reavaluació

Per optar a la reavaluació, s’ha d’haver assistit com a mínim al 80 % de les classes, tant presencials com virtuals, i s’han d’haver presentat les tres proves d’avaluació.

— Examen.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat (tutor docent assignat), sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a tres tutories i/o pràctiques.

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (Durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs.)

— Fer una defensa oral del treball tutelat.

 

 

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

METODOLOGIA I ACTIVITATS FORMATIVES
Les classes es realitzaran de manera interactiva a través dels canals oportuns indicats al Campus Virtual de l’assignatura. Així doncs, en el mateix horari de classe, 15-19 h els dimecres del 1r semestre, es farà l’explicació del temari amb l’ajuda de presentacions i altres recursos. Durant aquesta explicació es preveu la intervenció continuada dels alumnes per fer comentaris o preguntes. Totes les sessions seran gravades per tal de poder-les recuperar posteriorment.

Tots els elements explicats a la classe en línia estan reforçats amb la presentació en PDF i altres continguts relacionats detallats en l’apartat corresponent del Campus Virtual.

 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES

AVALUACIÓ CONTINUADA

Més enllà de les classes ordinàries, els alumnes han de fer una presentació en línia (5 % de la nota) per als companys de classe.

També s’ha de fer un examen (15 % de la nota) que es tindrà una setmana per completar-lo.

El treball final de l’assignatura (47 % de la nota) s’ha de penjar en una data establerta a la "Tasca" corresponent del Campus Virtual per a la seva avaluació.

Es prepararan uns kits amb materials d’embalatge per a la realització d’un mostrari físic (18 %) perquè els alumnes se’ls puguin endur a casa. Aquesta feina s’avaluarà mitjançant les fitxes i fotografies del mostrari, que s’han de presentar en una data establerta a la "Tasca" corresponent del Campus Virtual per a la seva avaluació.

Finalment, s’ha de fer un examen que, depenent de les circumstàncies, serà presencial o en línia a través del Campus Virtual. El farà tot el grup classe en un horari determinat.

AVALUACIÓ ÚNICA i REAVALUACIÓ

En cas de confinament o de restriccions estrictes de la presencialitat, seguint les indicacions que es donin des de la Facultat, s’estudiarà la possibilitat d’ampliar el període per sol·licitar l’avaluació única i es replantejaran els requisits de nota mínima per poder optar a la reavaluació.

Per sol·licitar l’avaluació única s’han de complir els requisits següents:

— Haver fet les tutories que s’indiquin.

— Haver presentat tots els treballs planificats a l’assignatura. (Durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cadascun dels treballs.)

— Haver fet una defensa oral del treball tutelat.

REAVALUACIÓ 

Per optar a la reavaluació s’han d’haver presentat totes les activitats d’avaluació i la tasca a realitzar serà un examen que caldrà aprovar amb una nota mínima de 6.

 

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA

A la bibliografia de l’assignatura del Campus Virtual es detallen molts recursos en línia oberts a tothom. A més a més, per a cada tema es penjaran recursos nous per completar l’aprofundiment de la matèria.