Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Reproductibilitat: Idees i Processos

Codi de l'assignatura: 363453

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Montserrat Carreño Delgado

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

70

 

 

Recomanacions

 

Seguretat i prevenció
Per desenvolupar les activitats pràctiques de l’assignatura s’aplicaran les normes de seguretat i prevenció, salut i medi ambient. És necessari disposar dels equips de protecció i seguir els procediments específics establerts en els laboratoris de l’àmbit del Gravat (Secció Processos Artístics i Edició).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat de familiaritzar-se amb el treball acadèmic, els seus models de rigor i els seus procediments habituals.

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Capacitat per crear art i habilitat per concebre tàctiques i estratègies en l'elaboració d'obres d'art o intervencions artístiques.

   -

Capacitat per identificar i entendre les problemàtiques contemporànies de les arts visuals.

   -

Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

   -

Coneixement del pensament dels artistes mitjançant les obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb la mateixa obra.

   -

Coneixement de les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

   -

Capacitat de determinar el sistema i els mitjans de presentació adequats per a les qualitats artístiques d'una obra d'art i l'habilitat per ajustar la presentació al projecte artístic.

   -

Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Conèixer els processos i les tecnologies que envolten la creació gràfica contemporània, amb la finalitat d’examinar les transformacions i desplaçaments dels límits disciplinaris i les seves implicacions. Els mitjans impresos, més enllà de ser instruments de producció, estableixen un corpus complex per l’expansió i pluralitat del seu abast. 
  • Considerar les noves orientacions de la producció artística, vinculades a la reproductibilitat, la multiplicitat i la serialitat, i les relacions programàtiques i estètiques que s’estableixen mitjançant els mecanismes de difusió i circulació de l’art imprès.

 

Referits a habilitats, destreses

  • Treballar el projecte gràfic i l’edició utilitzant adequadament els diferents processos i solucions tecnològiques vinculats al gravat, la litografia i la serigrafia. 
  • Determinar i explicar les nocions, conceptes i referents del treball de manera visual, oral i per escrit, amb claredat.

 

Referits a actituds, valors i normes

  • Actuar de manera crítica, autocrítica i responsable envers el treball.
  • Treballar en equip, de manera col·laborativa, implicada, emprenedora i amb iniciativa, respectant la diversitat i fent profit del treball en grup.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Reproductibilitat: idees i processos

*  La creació gràfica ha estat històricament determinada per l’assimilació i reformulació dels mitjans tècnics, incorporant noves estratègies que amplien els circuits tradicionals de circulació i confluència dels llenguatges artístics. Pel seu caràcter intermedial, i la seva relació amb els processos lligats a la reproductibilitat i la multiplicitat, ocupa un lloc central de la pràctica artística contemporània: més enllà de les tècniques associades a la còpia d’un original, han resultat objectes que subverteixen la concepció mateixa de l’original. La noció de reproductibilitat, que va sorgir per acostar-nos el que estava lluny de nosaltres, ha esclatat massivament; es correspon amb una matriu intangible que pot donar lloc a empremtes de diferent naturalesa i de manera il·limitada.

Des de l’àmbit dels tallers de Gravat propiciem un context d’exploració entorn dels mitjans impresos i dels fluxos de comunicació i reproducció, per qüestionar les formes de visualitat i materialitat possibles, i el sentit de les representacions lligades a multitud d’imatges precedents. Mitjançant la conceptualització i la pràctica, s’aprofundirà en les fases que impliquen la realització d’un projecte d’edició autònom i la seva contextualització. Es treballarà en la producció col·lectiva d’una publicació amb tiratge limitat, fomentant la participació en equip, el debat i la cocreació, de manera col·laborativa i sostenible.

1.1. L’edició com a projecte. Autoedició i publicació experimental

1.2. Postproducció, còpia, apropiació i autoria. Narratives i ficcions

1.3. De la sintaxi gràfica a la postfotogràfica. Imaginaris gràfics

1.4. Art en l’esfera social. Art imprès fora dels espais expositius. Difusió i distribució

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’ensenyament és progressiva, vinculada a la realització d’un projecte d’edició, a causa del desenvolupament de totes les seves fases (ideació, documentació, exploració i experimentació gràfica, revisió i maquetació, BAT., impressió i justificació del tiratge). Depenent del grup que es cursi, s’aprofundirà en un dels diferents mitjans gràfics de l’àmbit de Gravat i Impressió: gravat (en relleu o al buit), litografia òfset, serigrafia o estampa digital, i arribant a la valoració de l’objecte final, per examinar-ne les premisses i les estratègies desenvolupades.

Consta dels ítems següents:

• Sessions teòriques i pràctiques de treball al laboratori. Visionament d’obres artístiques i estudi de casos (activitats presencials).

• Sessions de seguiment personalitzat dels projectes dels alumnes de cara a poder desenvolupar els aspectes processuals de les arts gràfiques en funció de les necessitats dels projectes (activitats presencials i no presencials).

• Sessions de presentació individual i col·lectiva dels avenços dels projectes (activitats presencials i no presencials).

• Sessions de treball en grup entre els estudiants (activitats presencials i no presencials).

• Ús del Campus Virtual de l’assignatura, amb blocs temàtics i continguts teòrics i per al seguiment del curs. Ús de recursos i activitats síncrones i asíncrones: temes, tasques, fòrums, xats, BB Collaborate (activitats no presencials).

• Integració d’entorns virtuals dirigits a reforçar el treball col·laboratiu i els processos d’aprenentatge: (eines TIC, web/blog, Drive i documents en línia).

• Recomanació de lectura de textos, consulta d’enllaços i articles, així com visites a exposicions i activitats que es desenvolupin en institucions artístiques de la ciutat en relació amb el temari de l’assignatura.

En el curs acadèmic 2020-2021, com a període excepcional de modalitat de docència mixta, s’intensificarà l’ús del Campus Virtual per al treball no presencial, respectant els dies i horaris de l’assignatura per a les activitats síncrones. Les sessions presencials als tallers o laboratoris es realitzaran respectant les recomanacions d’aforament d’estudiants. En cas necessari, es realitzarà l’alternança de grups-classe.
Depenent de la situació sanitària, es preveu la realització dels projectes d’edició en mitjà digital –excepcionalment, i només en el cas que se suspengui el treball presencial i l’accés als laboratoris.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris de qualificació i avaluació
L’avaluació és continuada durant tot el curs, fet que implica l’assistència al taller i la presentació dels treballs que indiqui el professorat de l’assignatura.

L’alumnat ha de fer un mínim de dues entrevistes personals, sense les quals no obté una qualificació positiva a final de curs. No s’admeten els treballs fora de data o fets sense tutoria prèvia.

Es fan dues entregues: un avantprojecte per escrit a meitat del laboratori i una entrega final amb presentació oral al final del laboratori.

 

Sistema de qualificació

• Avantprojecte: fins a un 20 % de la nota final.

• Projecte d’edició: fins a un 50 % de la nota final.

• Memòria del projecte elaborat: fins a un 20 % de la nota final.

• Presentació oral i treball en grup: fins a un 10 % de la nota final.

Cal un 80 % d’assistència per superar el curs.

 

Qualificació

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

 

Reavaluació

Als estudiants que hagin obtingut una qualificació entre 4 i 4,9, sempre que ho sol·licitin i a fi de poder millorar la qualificació, el professorat els facilita una reavaluació seguint les seves indicacions.

Només té dret a reavaluació l’alumnat que compleix els requisits següents:

• Haver assistit a un mínim del 80 % de les classes.

• Haver presentat el primer lliurament de treballs.

La reavaluació té lloc dins el període que va des de la publicació de les notes al Campus Virtual fins al tancament de les actes.

 

Reclamacions

L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que en cas de disconformitat amb la qualificació final es pot interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor i que està format per professors de l’assignatura, que revisen els treballs i l’assistència de l’estudiant, i n’emeten la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de reavaluació corresponent. No hi ha cap altre termini.

 

Calendari d’avaluació

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

Els estudiants podran acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única sol·licitant-ho al professorat, sempre que ho facin durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment fixat.

Per optar a l’avaluació única, els estudiants ha de complir els requisits següents:
•    Assistir a quatre tutories i/o pràctiques. (El professorat determinarà l’horari i la tipologia de les tutories i/o pràctiques.)
•    Presentar els treballs planificats a l’assignatura. (Durant les tutories acordades s’indicaran les especificitats de cada un dels treballs.)
•    Presentar un treball teòric escrit sobre el projecte pràctic presentat. (Es determinaran les característiques del treball.)
•    Fer una defensa oral dels treballs tutelats.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BAL, Mieke. Conceptos viajeros en las humanidades. Una guía de viaje. Cendeac, Murcia, 2009

Catàleg UB  Enllaç

BENJAMIN, Walter. Discursos interrumpidos I. Taurus, Madrid, 1989

Catàleg UB  Enllaç

BOURRIAUD, Nicolas. Postproducción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo. Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2004

Catàleg UB  Enllaç

BOURRIAUD, Nicolas. Radicante. Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2009

Catàleg UB  Enllaç

FONTCUBERTA, Joan. La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía. Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2016

Catàleg UB  Enllaç

KRAUSS, Rosalind E. La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Alianza Forma, Madrid, 2006

Catàleg UB  Enllaç

MARTÍNEZ Moro, J. Un ensayo sobre grabado (A finales del siglo XX).  Santander: Creática, 1998

Catàleg UB  Enllaç

PRADA, Juan Martín. La apropiación posmoderna: arte, práctica apropiacionista y teoría de la posmodernidad. Fundamentos, Madrid, 2001

Catàleg UB  Enllaç

Print Club London (ed.). Serigrafía. La guía definitiva para trabajar en el estudio. Del boceto a la mesa de estampación. Blume, 2017.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2280883*  Enllaç

RAMÍREZ, Juan Antonio. El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte contemporáneo. Akal. Madrid, 2009

Catàleg UB  Enllaç

SUEUR-HERMEL, Valérie. Fantastique : l’estampe visionnaire de Goya à Redon. Paris : Bibliothèque nationale de France, 2015

Catàleg UB  Enllaç

SOLER, Ana y CASTRO, Kako (coord.). Inter(medios). La matriz intangible. Universidad de Vigo. Vigo, 2004

Catàleg UB  Enllaç

Tamarind Institute. Photolithography : a manual. Albuquerque : Tamarind Institute, cop. 2002

Catàleg UB  Enllaç