Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Imatge Extensa

Codi de l'assignatura: 363455

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Jordi Bielsa Mialet

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

70

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat de familiaritzar-se amb el treball acadèmic, els seus models de rigor i els seus procediments habituals.

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Capacitat per crear art i habilitat per concebre tàctiques i estratègies en l'elaboració d'obres d'art o intervencions artístiques.

   -

Capacitat per identificar i entendre les problemàtiques contemporànies de les arts visuals.

   -

Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

   -

Coneixement del pensament dels artistes mitjançant les obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb la mateixa obra.

   -

Coneixement de les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

   -

Capacitat de determinar el sistema i els mitjans de presentació adequats per a les qualitats artístiques d'una obra d'art i l'habilitat per ajustar la presentació al projecte artístic.

   -

Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’ensenyament dels múltiples processos que envolten la creació gràfica té en compte els canvis d’orientació en la producció artística d’aquest segle i, entre aquests, destaca la incorporació al món digital de l’objecte imprès. La impressió ha passat de ser un «instrument de producció» a incorporar-se plenament als discursos artístics. Fins i tot en el context dels nous plantejaments artístics, on les fronteres entre disciplines s’entrecreuen i s’esvaeixen, la impressió forma part d’un corpus complex per la pluralitat del seu abast.

 

Referits a habilitats, destreses

Entenem el gravat no només com un sistema de reproducció, sinó com una manera de treballar en què intervenen els mecanismes i conceptes que envolten la creació artística. L’alumne aprofundeix en els conceptes formals i en els continguts que aborda en el seu projecte i treballa a partir dels processos associats als mitjans d’impressió. De la mateixa manera, ha de poder establir i explicar les relacions conceptuals entre la feina i els referents plàstics, literaris o visuals en relació amb els seus projectes.

 

Referits a actituds, valors i normes

Es valora l’actitud i la capacitat creativa de l’alumnat respecte als mitjans de treball, com també la comprensió i l’assimilació. Es valora especialment la capacitat de risc, a banda de tenir presents les qualitats i l’interès per investigar respecte als objectius i els resultats. L’avaluació és continuada i es fa un seguiment individual de l’alumne. L’assistència a les sessions és obligatòria per a l’avaluació del treball.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La imatge extensa

*  El nom de l’assignatura Imatge Extensa és també el títol d’un llibre, «The Extended Image», sobre la labor de l’impressor d’èxit Kenneth Tyler i del seu taller d’edició Gemini G.E.L., inaugurat el 1966. La seva forma innovadora i prolífica de creació amb el gravat i la col·laboració artística.

L’assignatura Imatge Extensa tracta del gravat com a procés creatiu interdisciplinari. Considera les seves variants, usos diversos, i també concepcions molt divergents: creació i reproducció, original múltiple i còpia, artista i artesà, col·laboració i jerarquia.

La invenció de l’obra gràfica original feta en tallers com Gemini G.E.L. consistia tant a apropar o oferir a l’artista els procediments del gravat, com també a transformar-los adaptant-los a la pintura, a l’escultura i als mitjans específics de cada artista. Allunyant-se, d’alguna manera, de les antigues convencions del gravat de reproducció, però mantenint-ne la jerarquització, la divisió entre artesà i artista.

L’assignatura tracta de la creació artística, la interdisciplinarietat i l’actualitat de l’obra gràfica original. Això, en l’era digital i del «Dropshipping» que transforma de nou les formes d’impressió. En l’era de la cultura administrada, de l’exclusió i dels virus.

1.1. Seriació i seqüència

1.2. Múltiple únic o expandit

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Consta dels ítems següents:

• Sessions teòriques i pràctiques de treball al laboratori.

• Sessions de seguiment personalitzat dels projectes de cada alumne de cara a poder desenvolupar els aspectes processuals de les arts gràfiques en funció de les necessitats de cada projecte.

• Sessions de presentació individual dels avenços de cada projecte.

• Ús de plataforma web de gestió de continguts i usuaris, fomentant la integració de les TIC als processos d’aprenentatge i reforçant la generació de continguts bidireccionals entre professor i alumnes (www.ub.edu/procol).

• Recomanació de lectura de textos, consulta d’enllaços i articles, així com visites a exposicions i activitats que es desenvolupin en institucions artístiques de la ciutat en relació amb el temari de l’assignatura.

Per culpa del coronavirus, la previsió és que no es podrà fer una docència 100 % presencial sinó que, si la situació sanitària ho permet, es farà una docència mixta, és a dir, es combinarà la docència presencial amb la no presencial adaptant-nos a les restriccions estipulades.

Com es combina la docència presencial amb la no presencial?

La classe es dividirà: l’assistència al taller serà obligatòria cada quinze dies o/i en els dies estipulats. Durant les classes no presencials, l’alumne haurà de dur a terme les tasques establertes: treballar els temaris, exercicis, enllaços i continguts penjats al Campus Virtual, per correu electrònic, o pels mitjans digitals de què disposi i que considerin oportuns.

Una de les tasques de l’assignatura és desenvolupar mètodes de gravat i estampació directes que es puguin fer a casa o fora del taller. A principis de curs s’establirà un kit de materials i instruccions per a les pràctiques no presencials. Serà indispensable tenir a disposició aquest mínim d’estris i materials establerts, adaptats ja sigui a la docència mixta, a un possible cas de confinament, i també com a modalitat de treball autònom.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris de qualificació i avaluació
L’avaluació és continuada durant tot el curs, fet que implica l’assistència obligatòria en horari complet i la presentació dels treballs que indiqui el professorat de l’assignatura.

Per culpa del coronavirus, però, la previsió és que es farà una docència mixta: es combinarà la docència presencial amb la no presencial. L’assistència serà, per tant, obligatòria en l’horari adaptat que s’especifiqui en el curs.

Es faran principalment dues entregues de treballs: una a mitjans de curs i una entrega en finalitzar el curs. Aquestes entregues inclouen: projecte artístic; memòria de projecte; anotacions, diaris i documentacions; assajos crítics i recensions; altres.

Els projectes artístics són de creació lliure: aprendre a treballar de forma autònoma és un dels requisits de l’assignatura. ÉS IMPORTANT treballar a partir de les inquietuds i temes que decideixi cada alumne per al seu projecte. TAMBÉ, l’art ha de ser permeable a la realitat que vivim. La producció artística ha d’adaptar-se i ha de reflectir de la manera que sigui aquesta nova realitat que patim, és una exigència. El professor valorarà el procés d’aprenentatge de l’estudiant. És a dir, no es valora la producció en si. Els treballs són la representació d’aquest procés. La funció del professor és supervisar aquests treballs, que són autònoms, i valorar-ne l’aprenentatge. Només amb l’esforç no n’hi ha prou: benvinguts a l’abisme de l’art.

La memòria del projecte és una defensa. És un resum i una explicació convincent del projecte. El projecte i la memòria són dos processos de treball diferenciats. De la tasca memòria de projecte no se’n qualifica el valor artístic, tan sols la defensa que se’n faci. Les dues presentacions de la defensa han de ser exercicis acabats. Són versions d’una memòria per a un concurs, exposició o beca, per exemple. El professor no donarà fórmules definitives, ho han de fer els mateixos alumnes. És una feina competitiva.

Anotacions, diaris i documentacions. El diari és una forma de treball ràpida, directa, fragmentària, sense restriccions de format ni de mitjans. La funció d’aquesta tasca és investigar noves formes de treball sense l’exigència de concloure projectes. Anotar i documentar el dia a dia dels processos i de la vida. També conservar elements que en el projecte s’eliminen. Els formats són variables: notícies, llistes, idees, desitjos, proves de taller, caricatures, etc.

Assajos crítics i recensions. Es donaran al llarg del curs o en els programes específics de l’assignatura. La citació adequada de fonts és indispensable.

Altres. A establir al llarg del curs o en els programes específics de l’assignatura.

 

Sistema de qualificació

Projecte artístic: fins a un 40 % de la nota final.

Memòria de projecte: fins a un 40 % de la nota final.

Diaris: fins a un 20 % de la nota final.

Assajos crítics i recensions: fins a un 20 % de la nota final.

Altres: fins a un 20 % de la nota final.

Projecte artístic i memòria de projecte són tasques obligatòries. Les altres tasques són optatives, però hi ha una entrega mínima de tres tasques. No hi ha màxims, s’adaptaran els percentatges a les tasques presentades.

 

Qualificació

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

 

Reavaluació

Els estudiants que hagin obtingut una qualificació entre 4,0 i 4,9 podran demanar una reavaluació al professor a fi de poder millorar la qualificació. S’haurà de sol·licitar en els terminis de revisió de notes. El professor els facilitarà una reavaluació amb les indicacions i propostes de treball necessàries.

 

Reclamacions

L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que en cas de disconformitat amb la qualificació final es pot interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor i que està format per professors de l’assignatura, que revisen els treballs i l’assistència de l’estudiant, i n’emeten la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de reavaluació corresponent. No hi ha cap altre termini.

 

Calendari d’avaluació

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única sol·licitant-ho al professorat, sempre que ho faci durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

  • Haver assistit a quatre tutories pactades amb el professor.
  • Haver presentat tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs).
  • Haver fet una defensa oral, clara i entenedora del treball tutelat. 
  • Haver fet un examen teòric i/o pràctic on es demostri que s’han adquirit els tres primers objectius que s’expliquen en el pla docent:


1. Conèixer el lèxic, els codis i els conceptes propis de les arts del gravat i la impressió: gravat, serigrafia, litografia i processos digitals, i saber-los utilitzar.

2.  Conèixer els instruments, materials i processos vinculats a la creació o producció gràfica, i saber-los utilitzar.

3.  Conèixer les diferents modalitats de producció i les tècniques i la tecnologia que correspongui aplicar als treballs gràfics, i saber-les utilitzar de manera adequada.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

VV.AA. Tyler graphics. The extended image. Nueva York: Abbeville Press, 1987.

Catàleg UB  Enllaç

Ivins, W. M. Imagen impresa y conocimiento: análisis de la imagen pre fotográfica. Barcelona: G. Gili, 1975

Catàleg UB  Enllaç

Beegan, Gerry. The Mass Image. A Social History of Photomechanical Reproduction in Victorian London. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2008.

Benjamin, Walter. Discursos interrumpidos I. Buenos Aires: Taurus, 1989.

Catàleg UB  Enllaç

Adorno, Theodor W. Dialéctica de la ilustración. Obra completa, 3. Madrid: Akal, 2007.

Catàleg UB  Enllaç

Kluge, Alexander. El contexto de un jardín. Discursos sobre las artes, la esfera pública y la tarea de autor. Buenos Aires: Caja Negra, 2014.

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2381437__Skluge__P0%2C4__Orightresult__U__X4?lang=cat&suite=def  Enllaç

Dalí, Salvador. Obra completa vol. I. Textos autobiográficos I. Barcelona: Destino, 2003.

Catàleg UB  Enllaç

Evans, David. John Heartfield AIZ/VI 1930-38. Valencia: IVAM, 1991.

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1248905__SJohn%20Heartfield__Orightresult__U__X7?lang=cat&suite=def  Enllaç

Aguacil Blanco, Carlos. Triunfar estampando. Entresijos y soluciones gráficas del legendario equipo Vostok. Barcelona: G. Gili, 2018

Catàleg UB  Enllaç

Grabowski, Beth y Flick, Bill. El grabado y la impresión: Guía completa de técnicas, materiales y procesos. Barcelona: Blume, 2015.

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2165960__SEl%20grabado%20y%20la%20impresi%C3%B3n__Orightresult__U__X7?lang=cat&suite=def  Enllaç