Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dibuix de Moviment

Codi de l'assignatura: 363456

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Maria Victoria Tebar Avila

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

22.5

 

-  Sortida de camp

No presencial

 

7.5

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Haver cursat les assignatures que més incideixen en la representació de la figura humana.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

   -

Coneixement de les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

   -

Capacitat de determinar el sistema i els mitjans de presentació adequats per a les qualitats artístiques d'una obra d'art i l'habilitat per ajustar la presentació al projecte artístic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Ampliar els continguts de dibuix de la figura humana més enllà dels referents estàtics, mitjançant el desenvolupament de les possibilitats dinàmiques.

 

• Educar l’observació, l’anàlisi visual i la reflexió en la captació del moviment del referent del natural per aconseguir-ne la representació, i optimitzar-les.

 

• Aplicar coneixements de morfologia anatòmica per entendre millor i de manera correcta la representació del moviment.

 

• Valorar, per l’adequació expressiva i els aspectes perceptius, el resultat de les solucions gràfiques i tècniques que s’adopten en cada cas.

 

• Exercitar la capacitat teòrica en la reflexió, l’anàlisi i la investigació, per saber-la aplicar al treball personal.

 

Referits a habilitats, destreses

• Adquirir un alt grau d’expressió creativa en la representació del referent en moviment.

 

• Aplicar de manera creativa i personalitzada les tècniques i els procediments.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Aprofundir les capacitats intuïtives i expressives.

 

• Desenvolupar l’esperit creatiu, mitjançant la iniciativa personal, per adquirir un estil propi.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Ideació

1.1. Estructura i moviment

1.2. Forma i funció

1.3. Flexibilitat i potència mecànica

1.4. Intenció i gest

2. Representació

2.1. Aplicació de coneixements anatòmics

2.2. Pes, equilibri estable i inestable. Punts de suport

2.3. Les tècniques: seques, humides i mixtes

2.4. El sentit compositiu

2.5. El moviment del referent a fora de l’aula: Institut del Teatre

3. Projectació-presentació

3.1. Adequació final de les presentacions i projectes

3.2. Elaboració de quaderns d’artista

3.3. Presentació i/o defensa oral, visual, escrita, etc.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


L’activitat pedagògica tindrà lloc de manera presencial, a menys que les autoritats sanitàries ho desaconsellin. En aquest segon cas faríem servir aules virtuals (preferentment a través del BB Collaborate) i lliurament de treballs en línia.

La metodologia de l’ensenyament i l’aprenentatge es vincula a les modalitats organitzatives següents:

• Exposició teòrica del professorat emprant suport audiovisual i propostes de treballs segons els blocs temàtics a desenvolupar.

• Projecció i comentari de dibuixos i/o imatges que representen el moviment, des del vessant de la tradició a la innovació, com a reforç conceptual del temari.

• Debats i reflexions entorn de l’observació analítica del referent i els efectes produïts pel moviment en el cos humà.

• Anàlisis teòriques i aplicació pràctica de conceptes morfològics per aprofundir i optimitzar la representació del cos humà en moviment.

• Apunts del natural amb seqüències de duració progressivament breus, fins al moviment continu.

• La representació del moviment: apunts, seqüencialitat d’apunts, dibuixos de petit format i de format mitjà.

• Debats entorn de l’aplicació de les diferents tècniques per obtenir resultats expressius i creatius amb la finalitat de promoure l’eficàcia i desimboltura en els processos de creació.

• Lliurament periòdic de treballs relatius a cada bloc de continguts completat.

• Col·loqui entorn dels treballs fets en grup i/o professor-alumne pel que fa a l’adequació dels objectius.

• Seguiment continuat en grup o individualment en l’àmbit de treball o espais tutorials, siguin virtuals siguin presencials.

• Control d’assistència a l’aula, així com en l’entrega de treballs cronològicament pautats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El lliurament de treballs tindrà lloc de manera presencial, llevat que les autoritats sanitàries ho desaconsellin. En aquest segon cas, es faria de manera telemàtica.

Els instruments d’avaluació es fonamenten en l’observació, el seguiment i el control del procés d’evolució en els treballs que ha dut a terme l’alumnat, així com en el seu desenvolupament projectual i creatiu.

 

Criteris de qualificació i avaluació

S’avaluen:

• L’adequació dels resultats obtinguts en relació amb els objectius proposats.

• El nivell de qualitat en els processos d’observació, d’anàlisi i de reflexió de cada treball.

• El grau de qualitat en l’aplicació de tècniques i procediments emprats en cada proposta.

• El grau de qualitat en els acabats i la presentació.

• El nivell qualitatiu d’expressió creativa.

• El nivell d’esforç, iniciativa personal en l’experimentació i la recerca d’un estil propi.


 

Sistema d’avaluació

L’avaluació té lloc mitjançant l’entrega dels treballs (fets a classe i fets de manera autònoma) pautats degudament pel professor. Per superar l’assignatura, l’estudiant ha de tenir presentats i aprovats tots els treballs.

Percentatges aplicats per obtenir la nota final:

• Bloc 1. Ideació: 30 % de la nota final.

• Bloc 2. Representació: 40 %.

• Bloc 3. Projecció-presentació: 20 %.

• Actitud, valors i normes: 10 %.

Es fa examen sempre que el professor ho consideri necessari. Els continguts i la metodologia a seguir s’anuncien oportunament.


 

Qualificació

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.


 

Revisió

Els alumnes que no estiguin d’acord amb la qualificació obtinguda disposen d’un termini concret (situat entre la data en què s’han penjat les notes al Campus i la data de reavaluació anunciada pel professor), en què poden exposar i defensar el seu desacord amb la nota obtinguda. També poden manifestar tots els dubtes entorn de la reavaluació, si escau.


 

Reavaluació

Després de la publicació de les qualificacions globals, s’obre un període de reavaluació per a tots els alumnes que hagin obtingut una qualificació entre 4,5 i 4,9.

En aquest procés de reavaluació, l’alumne pot sol·licitar al professorat del grup les pautes necessàries per millorar la qualificació. Aquestes pautes es fonamenten en l’establiment d’unes tasques addicionals d’aprenentatge que permetin reforçar el coneixement no assolit i s’adaptin a les característiques de les competències i activitats formatives programades.

Solament té dret a avaluar-se l’alumnat que compleixi els requisits següents:

• Haver assistit a un mínim del 80 % de les classes.

• Haver presentat un 80 % del treball demanat.

El període de reavaluació està comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament de les actes.

Reclamació

L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que en cas de disconformitat amb la qualificació final es pot interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor i que està format per professorat de l’assignatura, que revisa els treballs i l’assistència de l’estudiant, i n’emet la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de reavaluació corresponent. No hi ha cap altre termini.

 

Calendari

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única sol·licitant-ho al professorat, sempre que ho faci durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat i d’acord amb el procediment.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents (que en funció de l’evolució de la pandèmia podran ser presencials o a través de BB Collaborate i lliuraments en línia):

— Haver assistit a una de les tutories i/o pràctiques realitzades en cada bloc temàtic de l’assignatura (tres tutories i/o pràctiques en total).

— Haver presentat tots els treballs planificats a l’assignatura. (Durant les tutories acordades, el professor li indicarà les especificitats de cada un dels treballs.)

— Haver fet una defensa oral dels treballs tutelats.

— Haver fet l’examen.

 

 

 

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Brambilla, Daniela. Dibujo de la figura humana. Gesto, posturas y movimientos. Barcelona:  Edit. Promopress, 2015.

Catàleg UB  Enllaç

Brett, G. Campos de fuerza. Un ensayo sobre la cinética. Barcelona: Museu d’Art Contemporani de Barcelona ; Actar, 2000.

Catàleg UB  Enllaç

Conde, R.. Las influencias dinámicas en la obra de Boccioni. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1996.

Catàleg UB  Enllaç

Deleuze, G. Estudios sobre cine 1: la imagen-movimiento. Barcelona: Edit. Paidós. Comunicación-cine. 1984

Catàleg UB  Enllaç

Descharmes, R., Chabrun, F.: August Rodin, Paris: Lausanne, 1963

Gombrich, E.: Arte e ilusión : estudio sobre la psicología de la representación pictórica. Madrid: Debate. 1998

Catàle UB  Enllaç

Hoffmann, D.: Inteligencia visual. Como creamos lo que vemos. Barcelona: Edit. Paidós Transiciones. 2000.

Catàleg UB  Enllaç

Drawing from  the Modern: 1975-2005. New York: The Museum of Modern Art. 2005. vol. 3

Catàleg UB  Enllaç

Maier, M.: Procesos elementales de proyectación y configuración. Barcelona: Gustavo Gili.1982

Catàleg UB  Enllaç

Matisse, H.: Sobre arte. Barcelona: Barral. 1978

Catàleg UB  Enllaç

Michaud, P.A.: Le mouvement des images. Paris: Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou. 2006.

Catàleg UB  Enllaç

Tébar, V.: Apuntes de figura humana en movimiento, receptividad, expresión esencial e ingenio técnico y compositivo, Facultad de Bellas Artes, Barcelona 1993 (Tesina no publicada)

Valéry, P.: Degas, dessin, Gallimmard, París 1946

Catàleg UB  Enllaç

Wölfflin, H.: Conceptos fundamentales en la Historia del Arte. Madrid: Espasa Calpe.1985

Catàleg UB  Enllaç

AAVV.: Los nombres del dibujo, Cátedra, Madrid 2005

Branbilla, Daniela: Dibujo de la figura humana. Gestos, posturas y movimientos, Edit. Promopress, Barcelona 2015.