Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dibuix i Animació

Codi de l'assignatura: 363457

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Fernando Herraiz Garcia

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments.

   -

Capacitat d'usar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en diferents contextos i des d'una perspectiva crítica, creativa i innovadora. Comprensió de la relació entre la tecnologia i altres camps del saber humà.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

   -

Coneixement de les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

   -

Coneixements bàsics de construcció, tecnologia de materials i tècniques de producció, i de les ciències corresponents. Coneixements bàsics del desenvolupament i la fabricació de productes, els comunicats gràfics i la implementació de serveis.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Obtenir els instruments necessaris per integrar els coneixements en processos de creació i d’experimentació disciplinàries i interdisciplinàries, i poder desenvolupar pràctiques artístiques culturals en diversos formats.

 

• Ser capaç de dur a terme unes pràctiques artístiques o creatives professionals que permetin assumir un compromís amb la realitat contemporània.

 

• Millorar la capacitat creativa i comunicativa.

 

• Desenvolupar l’habilitat d’expressió oral, visual i escrita entorn dels projectes artístics.

 

• Desenvolupar estratègies de documentació dels processos de creació.

 

• Adquirir la capacitat de contextualitzar la producció artística i relacionar-se amb altres discursos artístics.

 

• Assolir eines que contribueixin al coneixement i a usos idonis de sistemes, així com mitjans dels projectes artístics.

 

• Acompanyar els processos de previsió i planificació de la producció artística.

 

• Millorar la utilització de les tècniques i les tecnologies de producció com a recurs per a projectes artístics.

 

• Desplegar estratègies i recursos necessaris per a la creació artística dins dels projectes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Tècniques i procediments en la producció del dibuix d’animació

*   

Objectius particulars

• Crear ponts entre els coneixements previs de l’alumne i els que proposa el curs.

• Desenvolupar estratègies que afavoreixin l’ús de tècniques d’animació en la creació de produccions artístiques.

• Conèixer concepcions clau entorn del dibuix d’animació i el desenvolupament professional, i entendre-les.
 

Continguts temàtics i tipus d’activitats

• Desenvolupament de coneixements propis de les tècniques de producció de moviment al dibuix d’animació (animació, intercalació, moviment, acció, cartes de rodatge, proves de línia, cíclics, etc.).

• Treball amb una sèrie d’exercicis que ajudin a entendre les tècniques d’animació i a fer-les servir.

2. Entorn del llenguatge audiovisual

*   

Objectius particulars

• Atendre als elements bàsics del llenguatge audiovisual.

• Conèixer les qüestions singulars del llenguatge audiovisual dins de l’àmbit de la producció d’animació.

• Entendre els processos de creació de material audiovisual vinculat al dibuix d’animació dins del context de producció.
 

Continguts temàtics i tipus d’activitats

• Desenvolupament de coneixements generals entorn del llenguatge audiovisual i de coneixements específics de la producció del dibuix d’animació (timming, story-board, lay-out, escena, composició, tipologia del pal, moviments de càmera, etc.).

• Ideació de projectes artístics d’animació a través de les nocions i qüestions clau específiques del llenguatge audiovisual.

3. Desenvolupament de projectes artístics d’animació

*   

Objectius particulars

• Elaborar un projecte de creació artística de dibuix i animació.

• Crear relacions d’aprenentatge tant individuals com grupals entorn de la redacció dels projectes d’animació.

• Desplegar estratègies de treball que portin l’alumnat a desenvolupar els projectes de manera autònoma.
 

Continguts temàtics i tipus d’activitats

• Ideació del projecte artístic de dibuix i animació

• Desenvolupament del procés de producció del projecte artístic

• Edició i muntatge

• Projecció i debat entorn dels projectes fets

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

  • Exposició a l’aula i/o la plataforma BB Collaborate de continguts, tècniques i tecnologies per al desenvolupament de produccions d’animacions.
  • Preparació de materials diversos a càrrec del docent, prèvia a les sessions de classe.
  • Realització dels exercicis que apropen l’estudiant a tècniques diverses d’animació fent servir programes d’animació diversos, i posada en comú de les realitzacions produïdes a l’aula i/o al BB Collaborate.
  • Preparació del projecte (bíblia) dels curts d’animació i la seva posada en comú davant del grup-classe a l’aula i/o el BB Collaborate.
  • Desenvolupament del projecte d’animació (ideació, disseny dels projectes, planificació del treball, producció i postproducció).
  • Visionament de produccions animades a l’aula i/o a plataformes virtuals prèvies i/o durant el temps de classe.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El procés d’avaluació està descrit al calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça electrònica següent: calendari de docència.

El desenvolupament de l’avaluació té caràcter continu, a partir de les activitats proposades a classe i les dutes a terme per l’alumnat. En aquest sentit, els instruments utilitzats per al procés d’avaluació són els següents:

• Treballs duts a terme per l’alumne. El treball d’avaluació es desenvolupa des de dos vessants: per una banda, la presentació d’una sèrie d’exercicis tècnics i, per l’altra, el desenvolupament d’un projecte artístic de dibuix d’animació.

• Proves orals: posades en comú i argumentació grupal dels treballs desenvolupats.

 

El sistema d’avaluació és el següent:

• Insuficient (3-4). Es qualifiquen amb insuficient els treballs que no atenguin la proposta d’enunciat i que estiguin desenvolupats de manera improvisada i poc coherent.

• Aprovat (5-6). S’aproven els treballs que s’ajustin als enunciats proposats i que demostrin l’assimilació bàsica dels continguts del curs.

• Notable (7-8). Es qualifiquen amb notable els treballs que, a més d’ajustar-se a les propostes del curs, demostrin profunditat en el desenvolupament dels projectes i estiguin fets d’una manera coherent i amb cert grau de maduresa.

• Excel·lent (9-10). Es qualifiquen amb excel·lent els treballs que vagin més enllà de les propostes del curs, que estiguin fets amb un alt grau de profunditat i maduresa, i que aportin noves formes d’estudi.

 

Tenen dret a reavaluació per millorar les notes els estudiants que:

• hagin obtingut una qualificació entre 4 i 4,9 a l’avaluació ordinària,

• hagin assistit a un mínim d’un 80 % de les sessions,

• hagin presentat totes o gairebé totes les tasques necessàries (un mínim d’un 80 %) per poder avaluar les competències assolides.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única sol·licitant-ho al professorat, sempre que ho faci durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Haver assistit a cinc de tutories i/o pràctiques.

— Haver presentat tots els treballs planificats a l’assignatura (Durant les tutories acordades, el professor li indicarà les especificitats de cada un dels treballs.)

—  Haver fet una defensa oral del treball tutelat.

—  Haver fet l’examen.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ayma, Pierre, Armando Martins, Robin Lyons y Jacques Rouxel. Glossary and multilingual lexion. European Technical bible.

Catàleg UB  Enllaç

Blair, Preston. Dibujos animados: el  dibujo de historietas a su alcance. Barcelona: EvenGreen. 1999

Catàleg UB  Enllaç

Cámara, Sergio. El dibujo animado. Barcelona: Parramón. 2008

Catàleg UB  Enllaç

 Canemaker, John. PaperDreams: The art and artistis of Disney Storyboards. New York: DIsney. 2007

Catàleg UB  Enllaç

García, Raúl. La magia del dibujo animado. Madrid: Ayusto Editor. 1995

Catàleg UB  Enllaç

Halas, John y Roger Manvel. La técnica de los dibujos animados. Barcelona: Ediciones Omega S.A. 1980

Catàleg UB  Enllaç

Laybourne, Kit. The animation book. A complete guide to animated firmmaking from slip-book to sound cartoons. New York: Crown Publishers. 1998

Catàleg UB  Enllaç

Thomas, Frank y Ollie Johnston. Disney Animation. The Illusion of life. New York: Abbeville Press. 1981

Catàleg UB  Enllaç

Weels, Paul . Fundamentos de la animación. Un libro imprescindible sobre la animación de dibujos: la preparación, las técnicas y su evolución en el tiempo. Barcelona: Parramón, Arquitectura y Diseño. 2009

Catàleg UB  Enllaç

White, Tony . The animator’s workbook. Oxford Phaidon Press. 1988

Catàleg UB  Enllaç

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

METODOLOGIA I ACTIVITATS DOCENTS
La docència mixta comporta treballar combinant l’espai presencial de l’aula (només quan la Universitat així ho autoritzi) i la presencialitat en línia a través de la plataforma BB Collaborate. Les sessions s’inicien amb la presentació dels enunciats de les tasques a fer durant el temps de classe; a les sessions en línia es fan els exercicis proposats amb el seguiment personalitzat del docent, el qual fa indicacions per millorar els resultats obtinguts mitjançant BB Collaborate i altres plataformes que faciliten el seguiment de la feina de l’alumnat. 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES

Les tasques dutes a terme s’han de lliurar a través del Campus Virtual amb les dates indicades pel docent per ser avaluades i qualificades. Els resultats de la qualificació final sortiran de la mitja ponderada de tots els exercicis proposats i realitzats. La ponderació dependrà del grau de dificultat del mateix exercici. S’elimina el requeriment d’una qualificació mínima per poder presentar-se a les proves de reavaluació.

En referència al termini per demanar l’avaluació única, se seguiran les indicacions del centre.