Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Models, Maquetes i Prototips

Codi de l'assignatura: 363461

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Francisco Javier Lozano Vilardell

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

70

 

 

Recomanacions

 

Al Campus Virtual podeu trobar tota la informació referent a l’assignatura i més.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Coneixement de les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

   -

Capacitat de desenvolupar la sensibilitat estètica i la facultat d'apreciació estètica (capacitat de crítica i avaluació estètica, capacitat per prendre decisions de caràcter estètic).

   -

Coneixement i capacitat de maneig de totes les eines tecnològiques i metodològiques d'aplicació en el projecte de disseny: programes informàtics específics, sistemes de representació tradicional i digital, construcció de maquetes, models i prototips, així com altres tècniques i procediments específics.

   -

Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

   -

Coneixements bàsics de construcció, tecnologia de materials i tècniques de producció, i de les ciències corresponents. Coneixements bàsics del desenvolupament i la fabricació de productes, els comunicats gràfics i la implementació de serveis.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Desenvolupar el coneixement i l’aprenentatge pràctic de les tècniques emprades en la construcció de maquetes i models, així com el coneixement de les característiques específiques dels diversos materials emprats en la seva construcció.

• Conèixer la capacitat d’adequació dels diversos materials als processos tècnics i als diversos projectes.

• Conèixer la maqueta com a alternativa de sintaxi, tant des de la intuïció creativa com des d’un plantejament més conceptual. Conèixer la capacitat de les maquetes de representar realitats des de la seva capacitat d’abstracció.

• Relacionar les idees, els materials i les tècniques.

• Desenvolupar la sensibilitat davant el sentit d’unitat durant el tractament formal i plàstic de les diferents maquetes, mitjançant les relacions com a variable fonamental.

• Conèixer les diferents eines i màquines, i aprendre les tècniques principals explicades a classe amb diversos materials: cartó ploma, cartó dur, poliestirè en planxa, PVC, metacrilat, escuma de poliuretà, poliestirè expandit i extrudit, fang, escaiola (guix), silicona, resina de polièster, fustes, xapes i varetes metàl·liques, xapes de fusta i diversos materials emprats en les noves tecnologies com PLA, ABS, PVA, HIPS, resines fotopolimèriques.

• Conèixer els diferents tipus i funcions de les maquetes i models.

• Introduir-se i immergir-se en el desenvolupament d’eines informàtiques que permetin l’accés a les realitats virtuals i al disseny 3D, així com de les eines emprades en les noves tecnologies en relació amb la creació de models tridimensionals mitjançant sistemes d’escanejat tridimensional de llum blanca estructurada i fotogrametria, i els sistemes d’impressió 3D mitjançant impressores FDM (FFF) o LDP.

• Conèixer els riscos i les normes de seguretat, aplicar-los i adoptar les mesures preventives.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Blocs temàtics teòrics i experimentals de l’assignatura

*  1. El taller de maquetes. Organització. Riscos i mesures de seguretat

     En cas de confinament, aquesta informació no es donarà.

2. Els diferents tipus de maquetes

     En cas de confinament, la informació corresponent als blocs 2,3,4,5,6,7 i 8 es podrà trobar al Campus Virtual.

3. Tipus de maquetes en relació amb les parts d’un projecte

4. Materials

5. Eines i màquines

6. Parts d’una maqueta

7. Adhesius

8. Concepte formal i estil en l’elaboració tridimensional

9. Diferents tècniques i processos constructius en relació amb els diferents materials

En cas de confinament, les vint activitats d’aquest bloc temàtic quedaran reduïdes a les cinc primeres —que són exercicis de baixa tecnologia— i les quinze restants seran substituïdes per un sol exercici la metodologia del qual es detalla en el Campus Virtual, cobrint totes les competències a assolir a l’assignatura.

10. Les maquetes, els models i prototips virtuals. Diferents sistemes d’obtenció d’un arxiu digital 3D

   En cas de confinament, les activitats de modelatge 3D d’aquest bloc es podran dur a terme mitjançant tutorials.

11. «Rapid prototyping». Enginyeria inversa. Diferents sistemes de materialització 3D d’un arxiu digital.

   En cas de confinament, les activitats d’aquest bloc no es podran dur a terme.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia aplicada es fonamenta bàsicament en la concepció de la maqueta com a experiència de l’espai i els materials. La programació inclou la introducció de recursos tècnics i conceptuals a través de les activitats programades. Aquestes activitats estan dirigides al coneixement dels diferents procediments i tècniques d’elaboració de maquetes. Les activitats s’organitzen al voltant dels diferents temes plantejats al començament del curs. L’assignatura es desenvolupa al taller de Maquetes, Models i Prototips, on s’expliquen els diferents treballs a desenvolupar, els processos tècnics i els materials a emprar.

En cas de confinament, es continuarà la docència de manera sincrònica mitjançant l’eina del Campus Virtual BB Collaborate.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris de qualificació i avaluació 
Com a norma general, l’avaluació ha de ser continuada (article 10.1 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges). En cas que un estudiant manifesti que no pot complir els requisits d’una avaluació continuada, tindrà dret a una avaluació única.

Sistema de qualificació 

Els instruments d’avaluació es basen en l’observació, seguiment i valoració dels processos tècnics i de creació assolits. 

Aquests coneixements tècnics i procedimentals tenen l’avaluació específica i les dates que assenyala el professor.

Es duran a terme vint activitats experimentals avaluables durant el curs i cadascuna d’elles tindrà un pes en la qualificació final d’un 5 %.

En cas de CONFINAMENT, l’avaluació serà sobre dues parts: la primera estarà formada pels sis exercicis de les activitats fetes de baixa tecnologia i tindrà un pes del 30 %; la segona part que constarà de l’exercici substitutiu dels quinze restants —detallat al Campus Virtual— i tindrà un pes del 70 % restant.

Qualificació 

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual. 

Revisió 

Les qualificacions es poden revisar fins a la reavaluació. 

Reavaluació 

L’alumnat té dret a sol·licitar una reavaluació sempre que l’hagi demanada al professor, si ha obtingut una nota entre 4,5 i 4,9, i sempre que compleixi els requisits següents: 

• Haver assistit al 80 % de les classes. 

• Haver presentat el 80 % dels exercicis proposats pel professorat. 

Reclamacions

L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que en cas de disconformitat amb la qualificació final es pot interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor i que està format per professorat de l’assignatura, que revisa els treballs i l’assistència, i n’emet la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de reavaluació corresponent. No hi ha cap altre termini. 

Avaluació única 

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Calendari d’avaluació 

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

 

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

KNOL ,W.-HECHINGER, M .Maquetas de arquitectura. Técnicas y construcción. Barcelona. Gustavo Gili, S.A, 1992
 

Catàleg UB  Enllaç

CONSALEZ, L. Maquetas. La representación del espacio en el proyecto arquitectónico. Barcelona. Editorial Gustavo Gili, 2000

Catàleg UB  Enllaç

NAVARRO LIZANDRA, J. LUIS. Maquetas, Modelos y Moldes. Castellón de la Plana. Publicaciones de la Universidad Jaime I, 2002

Catàleg UB  Enllaç

RIERA,O. Y GUERRA, L.H. Maquetas virtuales de arquitectura. Barcelona: EVERGREEN, 1999

JACKSON, ALBERT. Herramientas:características y usos. Barcelona. Editorial Trillas, 1990

Catàleg UB  Enllaç

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

1. Blocs temàtics de l’assignatura, teòrics i experimentals      
1. El taller de maquetes. Organització. Riscos i mesures de seguretat 
2. Els diferents tipus de maquetes
3. Tipus de maquetes en relació amb les parts d’un projecte
4. Materials
5. Eines i màquines
6. Parts d’una maqueta
7. Adhesius
8. Concepte formal i estil en l’elaboració tridimensional
9. Diferents tècniques i processos constructius en relació amb els diferents materials. Activitats experimentals
10. La ciutat com a generadora d’imaginaris. «Les ciutats invisibles» d’Italo Calvino. Activitat experimental. Desenvolupament d’un projecte
11. Les maquetes, els models i prototips virtuals. Diferents sistemes d’obtenció d’un arxiu digital 3D
12. Rapid prototyping. Enginyeria inversa. Diferents sistemes de materialització 3D d’un arxiu digital

 

2. Metodologia i activitats formatives

La metodologia aplicada es fonamenta bàsicament en la concepció de la maqueta com a experiència de l’espai i els materials. La programació inclou la introducció de recursos tècnics i conceptuals a través de les activitats programades. Aquestes activitats estan dirigides al coneixement dels diferents procediments i tècniques d’elaboració de maquetes. Les activitats s’organitzen al voltant dels diferents temes plantejats al començament del curs. L’assignatura es desenvolupa al taller de Maquetes, Models i Prototips, on s’expliquen els diferents treballs a desenvolupar, els processos tècnics i els materials a emprar. 
 

Descripció de l’adaptació de les hores presencials de l’activitat docent a la modalitat mixta

Les estratègies i recursos d’interacció i comunicació que s’utilitzaran en les situacions d’ensenyament-aprenentatge en un context mixt seran les següents:

  • Sessions programades de BB Collaborate
  • Tutories i consultes per correu electrònic
  • Utilitzarem la plataforma digital Padlet com a pissarra interactiva per fer visibles els treballs que desenvolupi el grup, facilitant-ne així la cohesió, l’acció tutorial i l’avaluació dels treballs.


 

Explicació de les activitats formatives en el context mixt

En cas de docència mixta les activitats dels blocs temàtics 9 i 10 quedaran de la manera següent:

Docència en línia: es duran a terme les activitats que requereixin l’ús d’eines de baixa tecnologia.

Docència presencial: es duran a terme de manera presencial les activitats que requereixin l’ús de maquinària o d’eines al taller. Es podrà demanar hora per assistir al taller amb mestre de taller en horari de taller obert.

Del bloc temàtic 10 se’n detalla la metodologia en el Campus Virtual, cobrint així totes les competències a assolir en l’assignatura. 

En cas de docència mixta, les activitats del bloc temàtic 11 de modelatge 3 es podran dur a terme mitjançant un tutorial de Rhinoceros. 

En cas de docència mixta, les activitats del bloc temàtic 12 es podran dur a terme de manera presencial al taller, demanat hora amb el mestre de taller.

 

3. Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris de qualificació i avaluació  
Com a norma general, l’avaluació ha de ser continuada (art.10.1 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges). En cas que un estudiant manifesti que no pot complir els requisits d’una avaluació continuada, tindrà dret a una avaluació única. 

Sistema de qualificació  
Els instruments d’avaluació es basen en l’observació, seguiment i valoració dels processos tècnics i de creació assolits. Aquests coneixements tècnics i procedimentals tenen l’avaluació específica i les dates que assenyala el professor. 

En cas de docència mixta, l’avaluació serà sobre dues parts: la primera, que estarà formada pels exercicis de les activitats fetes de baixa tecnologia i que tindrà un pes del 50 % (cubs) més la segona part, que constarà del desenvolupament del projecte “La ciutat com a generadora d’imaginaris. «Les ciutats invisibles» d’Italo Calvino”, d’alta tecnologia i que tindrà el pes del 50 % restant.

Qualificació  
Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.  

Revisió  
Les qualificacions es poden revisar fins a la revaluació.  

Revaluació  
L’alumnat té dret a acollir-se a una revaluació sempre que l’hagi sol·licitada al professor.

S’elimina el requeriment d’una qualificació mínima per poder presentar-se a les proves de revaluació.   

Reclamacions
L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que en cas de disconformitat amb la qualificació final es pot interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor i que està format per professorat de l’assignatura, que revisa els treballs i l’assistència, i n’emet la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de revaluació corresponent. No hi ha cap altre termini.  

Avaluació única  
L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert. 

En referència al termini per demanar l’avaluació única, se seguiran les indicacions del centre.

Calendari d’avaluació  
El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.