Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Escultura i Materials de la Terra: Fang, Pedra, Fusta i Fibres Naturals

Codi de l'assignatura: 363462

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Jaume Ros Vallverdu

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

70

 

 

Recomanacions

 

És obligatori anar equipat correctament —amb sabates o botes de seguretat homologades, granota, preferentment de cotó, i ulleres de seguretat— i seguir les normes de seguretat establertes.

En determinats treballs és convenient utilitzar mascareta per a la pols i cascos per al soroll.

És obligatori complir els procediments normalitzats de treball (PNT).


Altres recomanacions

La bibliografia actualitzada es dona a l’inici del curs.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat per crear art i habilitat per concebre tàctiques i estratègies en l'elaboració d'obres d'art o intervencions artístiques.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Capacitat de determinar el sistema i els mitjans de presentació adequats per a les qualitats artístiques d'una obra d'art i l'habilitat per ajustar la presentació al projecte artístic.

   -

Capacitat de desenvolupar la sensibilitat estètica i la facultat d'apreciació estètica (capacitat de crítica i avaluació estètica, capacitat per prendre decisions de caràcter estètic).

   -

Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Actuar de manera crítica, autocrítica i responsable. Aplicar les mesures de seguretat i els protocols de prevenció de riscos i salut laboral.

• Mostrar capacitat de criteri i redactar treballs acadèmics amb rigor, aplicant la capacitat d’anàlisi i de síntesi en la pràctica escultòrica.

• Elaborar treballs en què es demostri conèixer i utilitzar el lèxic, els codis i els conceptes propis de l’escultura.

• Conèixer les diferents modalitats de producció i les tècniques i tecnologies adequades al treball i fer-les servir correctament.

• Elaborar treballs en què es demostri ser capaç d’exposar visualment, oralment i per escrit —amb claredat— problemes i projectes artístics en què la intervenció escultòrica s’apliqui a l’ocupació de l’espai, a la natura o a la ciutat, en l’espai públic o privat.

• Ser capaç d’utilitzar de manera adequada diferents solucions tecnològiques en els treballs i projectes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Ideació: preprojecte i projecte 2. Realització

1.1. Projecte i realització

1.2. Projecte. Realització

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia s’organitza de la manera següent:

• Seminaris i classes expositives que ajuden a entendre els llenguatges, els conceptes i les tècniques propis de les pràctiques escultòriques que es concreten a l’assignatura, i saber-los utilitzar.

• Tutoria dirigida. Discussió crítica sobre el desenvolupament del projecte.

• Taller experimental en què s’adquireixen les habilitats necessàries per crear l’obra escultòrica proposada.

En cas que s’hagi de suspendre la docència presencial:

— Es farà un seguiment personalitzat del projecte personal de cada alumne en forma de tutoria per correu electrònic o per altres sistemes de comunicació no presencial.

— Es donaran eines per desenvolupar el projecte personal de manera alternativa pel que fa als materials i sistemes de treball.

— S’activaran sessions amb BB Collaborate o altres sistemes de videoconferència per plantejar temes d’interès general relacionats amb els continguts de l’assignatura.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avalua l’aprenentatge de les competències a partir de les activitats següents:

• Treballs fets per l’estudiant: obra de creació personal i projecte expositiu.

• Control dels canvis i seguiment del procés de creació en el treball de taller.

• Avaluació col·legiada presencial amb presentacions obligatòries segons el calendari donat a l’inici de curs.

• Projecte visual sobre suport paper: llibre d’artista, dossier, etc.

En cas que s’hagi de passar a fer la docència no presencial, es presentarà virtualment un dossier únic amb els exercicis o treballs a valorar següents:

— En el dossier esmentat es recollirà l’experiència de la part del curs que s’hagi fet presencialment.

— Es desenvoluparà la part de reflexió teòrica en relació amb el projecte personal.

— Es desenvoluparà un apartat que relacioni el treball personal amb alguns referents importants, amb un breu raonament.

— Es plantejarà el tema de la maqueta i l’escala com a part important en el desenvolupament del projecte.

— Es presentarà la part de metodologia i procés de treball documentat amb imatges.

— Es conclourà el dossier amb unes conclusions breus.

 

Reavaluació

L’alumnat té el dret de sol·licitar una reavaluació si compleix els requisits següents:

• Té una nota d’entre 4,5 i 4,9.

• Ha assistit al 80 % de les classes.

• Ha presentat el 80 % dels treballs proposats.

 

Reclamacions

L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que en cas de disconformitat amb la qualificació final es pot interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor i que està format per professors de l’assignatura, que revisen els treballs i l’assistència de l’estudiant, i n’emeten la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de reavaluació corresponent. No hi ha cap altre termini.

 

Calendari d’avaluació

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

— L’alumne haurà de demanar per escrit al professor o professora que vol acollir-se a l’avaluació única en el termini de tres setmanes a partir de la data d’inici de l’assignatura.

— Perquè l’avaluació sigui efectiva s’ha d’assistir a tres tutories, que es programaran oportunament.

— El professor o professora determinarà la data i els treballs a avaluar, en forma d’examen i defensa oral.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Albercht, Hans Joachim. Escultura en el siglo XX. Barcelona: Ed. Blume, 1981.

  Hi ha més d’una quarantena de títols d’interès que constitueixen una part important de les fonts d’informació de l’assignatura. Es donen a l’inici de les classes.

Catàleg UB  Enllaç