Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Escultura i Paisatge: Art i Natura. Intervencions en el Territori. Escenografia Urbana

Codi de l'assignatura: 363463

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Jaume Ros Vallverdu

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

70

 

 

Recomanacions

 

És recomanable tenir l’hàbit de caminar per entorns naturals, urbans i periurbans, així com disposar de l’equipament personal adequat per a aquesta pràctica.


Altres recomanacions

El seguiment tutorial ordinari és presencial i no se substitueix per consultes per correu electrònic. El correu sols pot usar-se per fer comunicats urgents i personals.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Capacitat per crear art i habilitat per concebre tàctiques i estratègies en l'elaboració d'obres d'art o intervencions artístiques.

   -

Capacitat per intervenir en un context social i cultural determinat.

   -

Capacitat de determinar el sistema i els mitjans de presentació adequats per a les qualitats artístiques d'una obra d'art i l'habilitat per ajustar la presentació al projecte artístic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Desenvolupar el concepte de lloc (lugar, site), sempre en el context de l’art contemporani. Conèixer les característiques singulars d’un lloc o indret, mitjançant l’observació i l’experiència directa com a fonaments del procés creatiu.

 

• Desenvolupar el concepte de recorregut, sempre en el context de l’art contemporani. Conèixer les característiques singulars d’un itinerari o traçat, mitjançant l’observació i l’experiència directa com a fonaments del procés creatiu.

 

Desenvolupar el concepte d’espai-temps, sempre en el context de l’art contemporani. Interactuar amb els processos de canvi, cicle, moviment i llum natural, mitjançant l’observació i l’experiència directa com a fonaments del procés creatiu.

 

• Conèixer identitats i comportaments artístics contemporanis, significadors i generadors de paisatge, i entendre’ls.

 

Referits a habilitats, destreses

• Adquirir tècniques bàsiques d’ideació, narració i presentació de projectes d’intervenció mediambientals.

 

• Utilitzar tècniques diverses aplicables a intervencions o instal·lacions sostenibles en espais naturals, urbans o periurbans.

 

• Utilitzar tècniques diverses de conformació i manipulació aplicables a les matèries naturals o als materials artificials proposats.

 

• Ser capaç de documentar el procés de creació propi i d’explicar-lo.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bloc teòric/pràctic - aprenentatge inductiu: 20 hores

1.1. Territori i paisatge: els processos pels quals el territori s’ha convertit en paisatge

1.2. Natura i cultura: la dicotomia entre allò natural i allò artificial

1.3. Escultura i medi ambient: environmental art, ecological art, land ecology, etc.

2. Bloc taller/experimental - aprenentatge cooperatiu: 40 hores

2.1. Tutories de grup: de treball interactiu amb els altres companys i professors, de valoració d’experiències, procediments, tècniques, materials i criteris de presentació final

2.2. Activitats complementàries i/o optatives que permetin ampliar els coneixements en funció de les necessitats particulars dels alumnes

2.3. Experimentar suports i recursos gràfics, fotogràfics i digitals

2.4. Experimentar el llenguatge bàsic de narració amb imatge i textos

2.5. Activitats de l’avaluació continuada

3. Bloc tutelat/dirigit - aprenentatge formatiu d’acompanyament: 20 hores

3.1. Idea de projecte d’intervenció en el territori i concepte

3.2. El procés de creació: in situ, de visu

3.3. Recerca documental, bibliogràfica i de referents

4. Bloc autònom - aprenentatge actiu / treball de camp: 70 hores

*  Treball de camp: del contacte directe amb el territori com a forma i procés de coneixement, i d’experimentar recursos d’intervenció i interacció sostenible amb el territori

4.1. Art i natura: intervencions en el territori, landscape, land art, land walk, etc.

4.2. Art públic: intervencions en el territori, escenografies urbanes i periurbanes

4.3. Metodològic i procedimental: de l’ofici i dels hàbits de treball en el taller i/o estudi

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Plantejament metodològic i espais de treball
El plantejament metodològic de l’assignatura, presencial i d’avaluació contínua, pretén que l’estudiant rebi suficients eines conceptuals i procedimentals, reflexives i productives per desenvolupar les capacitats creatives dins de l’art interdisciplinari en el paisatge, i que també conegui i entengui les identitats i els comportaments artístics contemporanis que signifiquen i generen el paisatge. L’activitat de l’assignatura preveu el seu desenvolupament ordinari en tres espais diferents: l’aula, l’espai exterior i els laboratoris/tallers específics.

A l’aula de la Facultat s’hi preveuen:

— Sessions teòriques, segons el calendari i el programa establerts a l’inici de l’assignatura.

— Tutories i el seguiment personalitzat i de treball interactiu amb els altres companys i professors, segons l’horari, el calendari i el programa convinguts.

— Treball dirigit de desenvolupament metodològic, recerca documental, bibliogràfica i de referents artístics amb comportaments sostenibles vinculats al medi.

— Activitats complementàries i/o optatives que permetin ampliar els coneixements en funció de les necessitats individualitzades de l’alumne.

A l’espai exterior, natural, urbà o periurbà, s’hi preveu:

— Treball/sortida de camp, autònoma, segons el criteri de l’alumnat, per a l’aprenentatge dels ítems següents:

           — Desenvolupament del concepte de lloc (lugar, site), pel qual es busca conèixer les característiques singulars d’un lloc o indret, mitjançant l’observació i l’experiència directes.

           — Desenvolupament del concepte de recorregut, que interactua amb els processos de canvi, cicle i moviment.

En els laboratoris/tallers específics de la Facultat de Belles Arts, s’hi desenvolupa:

— Coneixement de tècniques escultòriques i/o transdisciplinàries diverses aplicables a intervencions o instal·lacions sostenibles en espais naturals, urbans o periurbans.

— Coneixement de tècniques diverses de conformació i manipulació aplicables a les matèries naturals o als materials industrials per a la consecució d’un projecte determinat.

 

Adaptacions metodològiques en cas de situació de confinament

En cas de confinament derivat de causes sanitàries, es plantejaran i es demanarà el desenvolupament d’activitats alternatives basades en els continguts de la matèria que substitueixin l’activitat presencial. Aquestes activitats seran sempre respectuoses amb els interessos detectats en el grup classe i complementaran l’avaluació continuada de les propostes individuals i/o col·lectives de l’alumnat. El seguiment d’aquestes activitats es durà a terme, excepcionalment, a través dels canals virtuals que s’estableixin.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris de qualificació de l’avaluació continuada
L’assignatura és d’avaluació continuada i presencial, amb presentacions i activitats obligatòries segons el calendari establert. Els criteris d’avaluació continuada són els següents: 

— L’adaptació al medi o territori, els coneixements adquirits sobre l’observació, la capacitat d’interiorització de l’entorn i la visualització del paisatge.

— El sentit creatiu, el tractament de l’espai i la capacitat de formalitzar i articular un discurs poètic i/o visual.

— Els nivells de resolució i els continguts aplicats: habilitats i procediments.

— Les actituds experimentals, de recerca, de coneixement metodològic i d’ordre.

— El nivell d’integració en la dinàmica de curs o la capacitat personal de generar alternatives i l’actitud participativa.

— El seguiment de les normes de funcionament de l’aula, i les mesures de seguretat i prevenció al taller (PNT).

 

S’avalua l’aprenentatge de les competències a partir de les activitats següents:

— Treballs fets per l’estudiant: obra de creació personal i projecte expositiu.

— Control dels canvis i seguiment del procés de creació en el treball de camp.

— Avaluació col·legiada presencial amb presentacions obligatòries segons el calendari donat a l’inici de curs.

— Projecte visual sobre suport paper: llibre d’artista, autoedició, etc.

 

Reavaluació

L’alumnat té dret a sol·licitar una reavaluació si compleix els requisits següents:

— Tenir una nota d’entre 4,5 i 4,9.

— Haver assistit al 80 % de les classes.

— Haver presentat el 80 % dels treballs proposats.

 

Reclamacions

L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que en cas de disconformitat amb la qualificació final es pot interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor i que està format per professorat de l’assignatura, que revisa els treballs i l’assistència de l’estudiant, i n’emet la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de reavaluació corresponent. No hi ha cap altre termini.

 

Calendari d’avaluació

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat.

 

Adaptació de l’avaluació en cas de confinament

Es preveu l’adaptació de l’activitat d’avaluació en cas de confinament per motius sanitaris. En aquest cas, i d’acord amb les circumstàncies, es valorarà el procés continuat de l’alumnat i la realització de les activitats específiques dirigides vinculades a l’aprenentatge i aplicació de metodologies de creació artística que cobreixin els continguts pendents.

 

 

Avaluació única

Situació d’avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Fer un examen escrit sobre la bibliografia donada en aquest pla docent.

Reavaluació

L’alumnat té el dret a sol·licitar una reavaluació si compleix els requisits següents:

— Tenir una nota entre 4,5 i 4,9.

Reclamacions

L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que en cas de disconformitat amb la qualificació final es pot interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor i que està format per professors de l’assignatura, que revisen els treballs i l’assistència de l’estudiant, i n’emeten la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de reavaluació corresponent. No hi ha cap altre termini.

 

Calendari d’avaluació

El procés d’avaluació està descrit al calendari oficial de docència de la Facultat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

aa.vv. Nuevos territorios, nuevos paisajes. Barcelona: MACBA. Actar, 1997

Catàleg UB  Enllaç

Albelda, J. / Saborit, J. La construcción de la naturaleza. Valencia: Generalitat Valenciana, 1997

Catàleg UB  Enllaç

Albertazzi, L. Differentes Natures. Torino-París: LINDAU-EPAD, 1993

Catàleg UB  Enllaç

Ardenne, P. Un arte contextual. Creación artística en medio… Murcia: CENDEAC, 2006

Catàleg UB  Enllaç

Asensio, F. Landscape Art. Barcelona: Arco, 1995

Asensio, F. Elements of Landscape. Barcelona: Arco, 1995

Catàleg UB  Enllaç

Asensio, F. Landscape Architecture. BCN: Arco-Atrium, 1996

Catàleg UB  Enllaç

Augé, M.  Los “no lugares”. Espacios del anonimato. Barcelona: Gedisa Ed., 1992

Catàleg UB  Enllaç

Beardsley, J. Earthworks and Beyond. New York: Abbeville Press, 1989

Catàleg UB  Enllaç

Blázquez, J. et al. Parques de esculturas. Arte y naturaleza. Guía de Europa. Madrid: Fundación NMAC, 2006

Catàleg UB  Enllaç

Careri, F.  Walkscapes : el andar como práctica estética. Barcelona: Gustavo Gili, 2013

Catàleg UB  Enllaç

Colafranceschi, D. Landscape + 100 palabras para habitarlo. BCN: Gustavo Gili, 2007

Catàleg UB  Enllaç

Galofaro, L. Artscapes. El arte como aproximación al paisaje contemporáneo Barcelona: Gustavo Gili, 2003

Catàleg UB  Enllaç

Galí-Izard, T. Los mismos paisajes. Ideas e interpretaciones. Barcelona: Gustavo Gili, 2005

Catàleg UB   Enllaç

Garraud, C. (2007). L’artiste contemporain et la nature. París: Hazan Ed.

Grande. J. K. (2005). Diálogos Arte-Naturaleza. Lanzarote: Fundación César Manrique.

Kastner, J. / Walls, B. (2005). Land Art i Arte Medioambiental. Londres: Phaidon Ed.

Maderuelo, J. (2005). El paisaje. Génesis de un concepto. Madrid: Adaba Ed.

Maderuelo, J. (1996). Nuevas visiones de lo pintoresco: el paisaje como arte. Lanzarote: Fundación César Manrique.                

Maderuelo, J. (ed.) (2001). Arte público: naturaleza y ciudad. Lanzarote: Fundación César Manrique.

Raquejo, T. (1998). Land Art. Madrid: Editorial Nerea.

Rodriguez, H. (2009). Imagen digital. Conceptos básicos. BCN: Marcombo Ed.

Roger, A. (2007). Breve tratado del paisaje. Madrid: Biblioteca Nueva.

Serra, E. (2010). Guia de l’escultor per a escultors novells. BCN: Dep. Escultura – UB.

Subirós, P et al. (1993). El vol de la fletxa. BCN: Electa.

Tiberghien, G. (1993). Land Art. París: Éditons Carré.

Tiberghien, G. (2001). Nature, Art, Paysage. Arles: Actes Sud / École Nationale.

Pàgina web

www.catpaisatge.net

  Web de l’Observatori del Paisatge

www.cdan.es

  Web del Centro de Arte y Naturaleza

www.farreracan.cat

  Web del Centre d’Art i Natura de Farrera

www.greenmuseum.org

  Environmental Art Museum

www.vallgrassa.cat

  Web de Vallgrassa, Centre Experimental de les Arts

http://w10.bcn.cat/APPS/gmocataleg_monum/CambiaIdiomaAc.do?idioma=ca&pagina=welcome

  Art Públic - Ajuntament de Barcelona

www.pepmata.com

  Lloc web personal i docent d’Art, Natura i Paisatge