Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Confluències en el Trajecte Personal. Espais de Creació i Espais de Difusió

Codi de l'assignatura: 363464

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Alexandre Nogue Font

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

100

 

 

Recomanacions

 

És imprescindible que l’alumne disposi de temps suficient, més enllà de l’estricte horari lectiu presencial o telemàtic, per poder afrontar el conjunt de treballs amb el nivell adequat.

L’alumne ha de proveir-se d’aquells materials i tecnologies necessaris per al desenvolupament del projecte.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments.

   -

Capacitat per crear art i habilitat per concebre tàctiques i estratègies en l'elaboració d'obres d'art o intervencions artístiques.

   -

Capacitat per identificar i entendre les problemàtiques contemporànies de les arts visuals.

   -

Coneixement del pensament dels artistes mitjançant les obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb la mateixa obra.

   -

Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

   -

Coneixement de les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

   -

Capacitat de determinar el sistema i els mitjans de presentació adequats per a les qualitats artístiques d'una obra d'art i l'habilitat per ajustar la presentació al projecte artístic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Construir un mètode de treball propi.

• Seguir de manera continuada i coherent un projecte creatiu.

• Resoldre tècnicament una creació.

• Analitzar l’art contemporani.

•Analitzar espais d’exposició i introduir-se en els criteris de muntatge.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’obra i el trajecte creatiu personal

1.1. Mètodes de creació

1.2. Espai de producció. Espai d’exposició. Postproducció

1.3. L’obra i l’espai expositiu

1.4. L’obra i el context contemporani

1.5. L’espectador i el creador. Lectura i interpretació de l’art des de la creació artística

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta assignatura s’impartirà de forma presencial i telemàtica.
Durant el semestre, l’alumnat ha de fer un projecte de creació artística, a partir del qual es fonamenta l’aprenentatge, ja que els projectes són la base de les sessions teòriques, fent especial èmfasi en els mètodes de creació artística.

El projecte inclou el conjunt de treballs parcials que es realitzen durant el semestre. Tots els projectes es presenten i es debaten públicament. Pel que fa al nivell d’execució i als continguts, els treballs han de tenir una voluntat professional.

Paral·lelament, l’alumne haurà de fer uns treballs externs que tenen per objectiu introduir-se en el coneixement dels criteris de muntatge d’una exposició.

Aquesta assignatura és de caràcter preferentment pràctic. El 70 % dels crèdits s’obté a través del treball pràctic i el 30 % a través del teòric, avaluats de manera continuada.

Entenem per treball pràctic el desenvolupament d’un projecte artístic a partir dels propòsits, mètodes, materials i suports consensuats entre l’estudiant i el professor en la discussió del projecte els primers dies de classe, adaptable durant el seguiment d’aquest projecte. El desenvolupament del treball ha de tenir coherència i continuïtat. Es demana un procés de treball i uns resultats de caràcter professional en l’elaboració i en la presentació.

Entenem per treball teòric el conjunt de les activitats següents: els raonaments i les relacions amb el pensament d’altres artistes contemporanis que cada alumne és capaç d’establir a partir del treball teòric. L’assistència i la participació en les sessions de debat sobre l’obra personal i la dels altres companys. La resposta correcta a les tasques encarregades en línia a través del Campus Virtual de la UB o, presencialment, segons els casos. El seguiment de les activitats expositives de la ciutat durant el curs i el seguiment de les activitats paral·leles.

Criteris generals

Es focalitza l’ensenyament en la docència presencial que es complementarà amb la docència telemàtica.

L’aprenentatge s’articula a partir d’un projecte continuat durant el semestre. Aquest projecte inclou un conjunt d’obres parcials amb les mateixes intencions creatives i amb la mateixa tècnica. Tots els projectes es presenten i es debaten públicament a l’aula Miró. Aquestes presentacions s’adaptaran a les normatives sanitàries, entre altres la previsible partició del grup en dos que tindran horaris de presentació diferents.

Pel que fa al nivell d’execució i als continguts, els treballs han de tenir una voluntat professional. Seran inèdits, acabats (no es presenta el procés sinó l’obra finalitzada), exclusius (fets explícitament per a aquesta assignatura) i exhibibles (formalització acurada per ser presentats públicament).

Aquesta assignatura és sobretot de caràcter pràctic. El 70 % dels crèdits s’obté a través del treball pràctic i el 30 % a través del treball teòric.

Entenem per treball pràctic el conjunt de les activitats següents:

El projecte temàtic, tècnic, metodològic i processual pactat a l’inici de l’assignatura.

El desenvolupament del projecte que inclou un conjunt d’obres parcials amb un caràcter d’homogeneïtat.

Entenem per treball teòric el conjunt de les activitats següents:

Els raonaments i les relacions amb el pensament i altres artistes contemporanis que cada alumne és capaç d’establir a partir del treball pràctic i de la seva exposició pública. L’assistència i la participació en les sessions de debat sobre la seva obra i la dels altres companys.

La resposta correcta a les tasques externes d’anàlisi d’espais d’exposició encarregades a través l’espai virtual de l’assignatura, http://campusvirtual.ub.edu, la participació en les sessions telemàtiques, als fòrums i el seguiment de les activitats expositives recomanades durant el curs.

L’espai de treball: hi ha dues tipologies d’espais de treball. L’individual, on l’alumne fa l’obra i pot tenir-hi i deixar-hi les coses. Aquest espai de treball (els tallers), durant aquest curs té un ús restringit a causa de les recomanacions sanitàries. L’altre espai, l’aula Miró, és col·lectiu. Hi ha uns horaris i unes normes de funcionament per a cada un d’aquests espais, que s’han de complir. El taller es considera un espai d’aprenentatge compartit en què les experiències en el desenvolupament del treball són fàcilment compartides per la proximitat física i per l’actitud participativa i no individualista. Per raons del mateix treball, com ara materials, tecnològics, etc. i per exigències sanitàries, es pot desenvolupar el treball fora dels tallers de la Facultat de Belles Arts.

Les presentacions col·lectives, els treballs externs i totes les altres activitats vinculades a l’assignatura s’anuncien al calendari del Campus Virtual de l’assignatura.

L’assistència i la participació en les presentacions d’obra són obligatòries i les reflexions i les aportacions teòriques es fan a partir de l’obra individual, que ha d’estar ben presentada i muntada, com si es tractés d’una exposició en un espai públic.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada; això vol dir que a través del seguiment continuat s’avaluen les fases parcials dels treballs, el procés de creació, l’actitud creativa i la participació.

L’assistència al taller i a les sessions públiques té caràcter obligatori. Aproximadament un 75 % de la qualificació correspon als treballs pràctics i un 25 % a les presentacions verbals i als treballs escrits.

Hi haurà entre sis i set possibilitats de presentació. La qualificació de 5 s’obté amb la superació de tres presentacions amb resultat positiu.

Hi haurà d’un a tres treballs externs.

Les presentacions col·lectives s’anuncien al calendari del Campus Virtual de l’assignatura, en què, a més, s’indica tota la informació sobre el seguiment de l’assignatura. L’assistència i la participació en les presentacions d’obra són obligatòries i les reflexions i aportacions teòriques es fan a partir de l’obra individual, que ha d’estar ben presentada i muntada, com si es tractés d’una exposició en un espai públic. No cal presentar-ne les fases prèvies —excepte si es demana expressament.

L’avaluació s’expressa numèricament del 0 al 10 en una sola convocatòria. No obstant això, després de la publicació de les qualificacions finals, els estudiants que hagin obtingut una qualificació entre 4,1 i 4,9 poden sol·licitar als professors del seu grup un procés de reavaluació en el qual se’ls donen, a través del Campus Virtual de l’assignatura, les pautes necessàries per millorar la qualificació. No hi ha reavaluació per als alumnes amb altres qualificacions ni per als alumnes que vulguin millorar la nota.

 

Criteris generals

S’ha de fer un projecte o diversos durant el quadrimestre. Un projecte inclou un conjunt d’obres parcials. Tots els projectes es presenten i es debaten públicament. Pel que fa al nivell d’execució i als continguts, els treballs han de tenir una voluntat professional.

Aquesta assignatura és sobretot de caràcter pràctic. El 70 % dels crèdits s’obté a través del treball pràctic i el 30 % a través del treball teòric.

Entenem per treball pràctic el conjunt de les activitats següents:

• El projecte temàtic, tècnic, metodològic i processual pactat a l’inici de l’assignatura.

• Un projecte que inclou un conjunt d’obres parcials amb un caràcter d’homogeneïtat.

 

Entenem per treball teòric el conjunt de les activitats següents:

• Els raonaments i les relacions amb el pensament i altres artistes contemporanis que cada alumne és capaç d’establir a partir del treball teòric i d’exposar públicament. L’assistència i la participació en les sessions de debat sobre la seva obra i la dels altres companys.

• La resposta correcta a les tasques encarregades a l’espai virtual de l’assignatura, http://campusvirtual.ub.edu, la participació en els fòrums i el seguiment de les activitats expositives recomanades durant el curs.

 

Reavaluació

Els estudiants amb qualificacions entre 4,0 i 4,9 poden optar a la reavaluació, el contingut de la qual s’anuncia al Campus Virtual.

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert. Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Superació de tres presentacions.

— Presentació de tots els treballs externs proposats a través del Campus Virtual.

— Presentació final extraordinària coincident amb el contingut i calendari de les reavaluacions.

Calendari d’avaluació

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça següent: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm. I se n’informarà de manera detallada a través del Campus Virtual.

 

Avaluació única

L’avaluació és continuada; això vol dir que a través del seguiment continuat s’avaluen les fases parcials dels treballs, el procés de creació, l’actitud creativa i la participació. L’assistència a les sessions públiques presencials o telemàtiques té caràcter obligatori. Aproximadament un 70 % de la qualificació correspon als treballs pràctics i un 30 % a les presentacions verbals i als treballs escrits.

Es preveuen quatre possibilitats de presentació que poden variar en funció  de la normativa sanitària. La qualificació de 5 s’obté amb la superació de tres presentacions amb resultat positiu. La quantitat i qualitat de les presentacions fetes incideix en l’increment o en el decreixement de la nota.

L’avaluació s’expressa numèricament del 0 al 10 en una sola convocatòria.

Reavaluació

Els estudiants amb qualificacions entre 4,1 i 4,9 poden optar a la reavaluació, el contingut de la qual s’anuncia al Campus Virtual.

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment. Cal l’acceptació expressa de la petició d’avaluació única del cap d’Estudis, demanada dins del termini que s’habiliti. Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— superació qualitativa de dues presentacions,

— presentació de tots els treballs externs proposats a través del Campus Virtual,

— presentació final extraordinària coincident amb el calendari de les reavaluacions.

Calendari d’avaluació

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça següent: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm i se n’informarà de manera detalla a través del Campus Virtual.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Enric Canadell, Àlex. Nogué. ( 2010 ). Art i ciència : converses. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.155 p.  ISBN 9788447534531. Disponible a: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/13505

Catàleg UB  Enllaç

Joan Descarga, Àlex Nogué. (2007). Trementina: una metáfora de la pintura. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.170 p. ISBN:978-84-475-3170-7

 

Catàleg UB  Enllaç

Àlex Nogué, Joan Descarga. (2005. ). Límits del dibuix. tretze exercicis de dibuix ’même. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona. 276 p. ISBN: 84-475-2875-8

 

Catàleg UB  Enllaç

Nogué, Àlex. (2013). Dibuixar un arbre. Barcelona: Comanegra. p175. SBN 978-84-15097-91-4

Catàleg UB  Enllaç

NOGUÉ; Àlex.(2016) Davant la imatge. Barcelona. Comanegra. p 128. ISBN 978-84-166605-101

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2209539*  Enllaç

Nogué, Àlex. (2018). Clar i fosc. Barcelona: BRAC edicions i Liber Libro.  p.98 (Col·lecció CMYK) ISBN 978-84-17238-56-8

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2244181*  Enllaç

Revista

  FORTUNY; J; NOGUÉ, À; PLANAS, M;  editors. BRAC, Barcelona Research Art Creation. Edita Hipatia Press i Universitat de Barcelona.

editorial Hipatia Pres.  Enllaç
Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona  Enllaç