Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Cos, Rostre, Identitat: Tractaments Plurals

Codi de l'assignatura: 363466

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Jaime - Manuel De Cordoba Benedicto

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Altres pràctiques

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

70

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments.

   -

Capacitat per crear art i habilitat per concebre tàctiques i estratègies en l'elaboració d'obres d'art o intervencions artístiques.

   -

Capacitat per identificar i entendre les problemàtiques contemporànies de les arts visuals.

   -

Coneixement del pensament dels artistes mitjançant les obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb la mateixa obra.

   -

Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.

   -

Coneixement de les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

   -

Capacitat de determinar el sistema i els mitjans de presentació adequats per a les qualitats artístiques d'una obra d'art i l'habilitat per ajustar la presentació al projecte artístic.

   -

Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

A través de les classes magistrals, els projectes i els treballs, l’alumne ha d’adquirir els coneixements següents:

• Ser capaç d’implicar mirada, tacte i lògica en una sola acció.

• Concebre el protagonisme del cos en la vida i en l’art com a unitat indivisible amb l’ànima.

• Diferenciar les aportacions que en aquest sentit s’han fet històricament i en la contemporaneïtat.

• Conèixer les diferents teories sobre la fisiognomia i sobre les expressions facials.

• Apreciar els valors subjacents en els retrats i en la relació presència-essència.

• Analitzar les diferents problemàtiques sobre la identitat, sigui individual, sigui com a fenomen col·lectiu.

• Ser capaç d’interrompre la retroalimentació emocional gràcies a l’observació aguda del llenguatge corporal.

• Actuar de manera ètica, crítica, autocrítica i responsable.

• Ser capaç de documentar el procés de creació propi.

• Saber utilitzar els recursos necessaris per a la creació artística i la seva formalització.

• Saber utilitzar els instruments adequats per interrelacionar recursos professionals en el projecte artístic propi.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Cos

*  1.1. Corporalitat intrínseca i espai
1.2. Vivències i analogies artístiques
1.3. El cos en l’art
1.4. Del representat al cos viscut

2. Rostre humà

*  2.1. Rostre humà: fisiognomia
2.2. Expressions facials
2.3. Experimentació artística

3. Identitat

*  3.1. L’identitari i l’estil
3.2. L’individual i el col·lectiu
3.3. Teoria i experimentació artística

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats formatives que predominen en aquesta matèria són les següents:

• Classes magistrals.

• Taller d’experimentació i creació artística.

• Seminaris teoricopràctics i posada en comú del projecte personal.

• Treball tutelat i treball autònom.

La matèria es pot tractar en l’àmbit artístic a partir de disciplines concretes o bé de forma interdisciplinària (pintura, dibuix, fotografia, performance, etc.).

En cas de necessitat de confinament social a causa de la COVID-19, es continuarà la docència de manera virtual amb els instruments de què disposi la Universitat de Barcelona, ​​com la plataforma BB Collaborate i d’altres.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Se segueix un procediment d’avaluació continuada a partir de cadascuna de les activitats formatives que duu a terme l’alumnat i de la participació en les diferents activitats d’ensenyament. Tot això es concreta en una sèrie de treballs (estudi de casos, presentacions a classe, projectes d’indagació i de caràcter artístic) sobre els quals es fan explícits els criteris d’avaluació.

El calendari d’avaluació està descrit a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única sol·licitant-ho al professorat, sempre que ho faci durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a quatre tutories i / o pràctiques.

— Presentar tots els treballs planificats en l’assignatura. (Durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs.)

— Fer una defensa oral del treball tutoritzat.

— Fer un examen.

En cas de necessitat de confinament social a causa de la COVID-19, es continuarà la docència de manera virtual amb els instruments de què disposa la Universitat de Barcelona, ​​com ara la plataforma BB Collaborate i d’altres.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

1 ROSTRE: Argullol, Rafael y otros. El retrato, Ediciones Galaxia Gutemberg, Madrid, 2004.

                  

Catàleg UB  Enllaç

Quílez Bach, Miquel. Cos i ànima d’un retrat. Barcelona:  Edicions Universitat de Barcelona, 2011

  Es descriu i es reflexiona sobre el procés d’un retrat d’encàrrec.

Catàleg UB  Enllaç

Caro Baroja, Julio. Historia de la Fisiognomia. El rostro y el carácter. Madrid: Ed. Istmo, 1988

Catàleg UB  Enllaç

Della Porta, Giambattista. Fisiognomía. Nápoles 1586 Asociación Española de Neuropsiquiatría, Madrid, 2007

Catàleg UB  Enllaç

2 FISIOGNOMIA: Fábregas, Josep. El arte de leer el rostro. Fisiognomia evolutiva y morfopsicología. Ed. Martínez Roca, Barcelona, 1993
 

Catàleg UB  Enllaç

3 COS:

Bataille, Georges.Las lágrimas de Eros. Barcelona: Tusquets Eds.,1997
 

Catàleg UB  Enllaç

Bollnow, Friedrich . Hombre y espacio. Barcelona : Editorial Labor, 1969

Catàleg UB  Enllaç

Braidotti, R.  Sujetos nómadas, corporización y diferencia sexual en la teoría feminista contemporánea. Barcelona : Ed. Paidós, Barcelona, 1994

Catàleg UB  Enllaç

Goldberg, Roselee. Performance Art.  Barcelona: Destino, 1996

Catàleg UB  Enllaç

Jones, A. Body Art: Performing the subject. Minneapolis: Minnesota University Press. Minneapolis, 1998

Catàleg UB  Enllaç

4 IDENTITAT:Bockmeier, C. "Narrative and identity". Studies in Anthropology, self and culture. Ed. John Benjamins. Amsterdam, 2001.