Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pintura Versus la Fi de l'Art

Codi de l'assignatura: 363467

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Oscar Padilla Macho

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Per dur a terme les pràctiques experimentals, l’alumnat disposa d’espai a l’aula taller.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Altres pràctiques

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

(Considerat majoritàriament com unes pràctiques experimentals, l’alumnat ha de poder accedir a l’aula taller durant aquestes hores, amb la supervisió del professor.)

Aprenentatge autònom

70

(Aprenentatge que s’ha de desenvolupar al taller, i també en museus, biblioteques i sales d’exposició.)

 

 

Recomanacions

 

És imprescindible que l’estudiant desenvolupi projectes artístics amb regularitat, en qualsevol dels mitjans habituals, i que, per tant, estigui familiaritzat amb els hàbits de treball inherents a la pràctica artística.


Altres recomanacions

Sobre les fonts: com que per al desenvolupament d’aquest programa és fonamental el seguiment individualitzat, les recomanacions de fonts d’informació són propostes bibliogràfiques o referencials que han d’ajudar en el procés individual i, per això, són personalitzades. La bibliografia citada és propera a la posició general, però mai no és vinculant.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments.

   -

Capacitat per crear art i habilitat per concebre tàctiques i estratègies en l'elaboració d'obres d'art o intervencions artístiques.

   -

Capacitat per identificar i entendre les problemàtiques contemporànies de les arts visuals.

   -

Coneixement del pensament dels artistes mitjançant les obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb la mateixa obra.

   -

Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Adquirir coneixements sobre els problemes definits per altres artistes, i també les solucions que hi han donat, els criteris utilitzats i el perquè.

 

Referits a habilitats, destreses

• Ser capaç de documentar la producció artística, d’utilitzar les eines i els recursos necessaris per contextualitzar l’obra artística pròpia, i d’explicar-la.

 

• Mostrar capacitat heurística i especulativa per a la creació de nous projectes i estratègies d’acció artística.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Adquirir l’habilitat d’elaborar estratègies de creació artística sent conscient de la capacitat transformadora de l’art com a agent actiu en la configuració de les cultures.

 

• Ser capaç de desenvolupar processos de creació artística que afavoreixin la reflexió crítica sobre el treball propi i ser conscient del context en què es desenvolupa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La pintura com a lloc de partida en la pràctica de les arts i com a model teòric de reflexió

*  • La pintura cap a les arts i com a lloc de confluència de les arts

• La pintura com a forma de comprensió i de compromís de la mirada

• Llocs interdisciplinaris des de la pintura

• Usos de la curiositat i els seus desenvolupaments. L’afectació posicional

2. Geografia i trànsits comparats

*  • El lloc de la curiositat. Una forma de viatge

• Retòrica, èpica i poètica

• Observació d’allò propi com a inèdit

• Confrontacions amb llocs i produccions similars i oposades

3. El desig proposat com a discurs i eines de la decisió

*  • Llocs de partida, presa de decisions personals, compromís i experiència en la ruta

• Llocs de certesa del trajecte. Inclusions i exclusions. El paper dels descarts

• Paper de l’encert i de la revisió del projecte de treball

• Dissuasió entre el dubte i la certesa del trajecte

• Afectacions posicionals i sinceritat de les propostes

• Decisió final i conclusió múltiple. Epítoms

• Múltiples desenvolupaments i llocs descartats

• Revisió entre el que es volia fer i el que s’ha dut a terme

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els continguts del curs s’agrupen en dos tipus d’activitats: les generals, que es fan en grup, i les específiques, que són de caràcter individual i es desenvolupen de manera tutoritzada.

Per a les activitats generals, la metodologia és la següent:

• Classes presencials teòriques.

• Debat dirigit.

• Pràctica artística en tallers.


Per a les activitats més específiques, la metodologia és la següent:

• Recerca d’informació.

• Elaboració de projectes.

• Treball pràctic.

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia de la COVID-19, la metodologia del pla docent de l’assignatura es veurà modificada en els punts següents:

El professorat adequarà la seva docència per transmetre els continguts de l’assignatura a través del Campus Virtual. En algunes ocasions es poden transmetre els continguts a través d’altres plataformes digitals externes a la UB.

Els continguts es poden transmetre de forma sincrònica (tutories i classes en directe), o asincrònica (continguts docents penjats al Campus Virtual).

  1. Desenvolupament del projecte adequant-lo a les noves condicions.
  2. Comparança crítica del projecte inicial amb el procés de treball que s’ha dut a terme al llarg del curs.
  3. Diversificació dels processos creatius. Utilització d’eines i tècniques plurals. (Adaptar els processos, eines i tècniques al treball des de casa.)

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Els instruments d’avaluació són els treballs presentats en relació amb els continguts de l’assignatura, així com l’assistència i la participació en les sessions teòriques i altres activitats presencials. En aquest seguiment, es valora la intensitat del treball i de les recerques, el compromís, les capacitats processal i d’aprenentatge, i la voluntat decidida de resolució del projecte en una obra de qualitat i d’intensitat personal.

 

Reavaluació

El professorat indica, a principi de curs, les condicions per poder optar a la reavaluació.

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia de la COVID-19, l’avaluació de l’assignatura es veurà modificada en els punts següents:

L’adaptació de la docència presencial a la modalitat en línia implica necessàriament formes diferents d’avaluació. El tipus d’avaluació, ítems i instruments que s’utilitzin cal contextualitzar-los d’acord amb les limitacions i oportunitats que ens ofereix la situació. Distribuir el valor del percentatge total de l’avaluació acreditativa entre les diferents activitats d’avaluació pot contribuir a reflectir millor els resultats d’aprenentatge de l’estudiant.

Reavaluació

 Excepcionalment i a causa de la situació generada per la pandèmia de la COVID-19, el centre podrà adequar els criteris de reavaluació.

 

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única sol·licitant-ho al professorat, sempre que ho faci durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a dues tutories i/o pràctiques.

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs).

— Fer una defensa oral del treball tutelat.

— Fer un examen.

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia de la COVID-19, l’avaluació única de l’assignatura es veurà modificada en els punts següents:

El centre valorarà l’assistència mínima a tutories i/o classes. L’avaluació única té la funció acreditativa de valorar l’assoliment de les competències i objectius relacionats amb l’assignatura. No obstant això, aquest tipus d’avaluació no ha d’associar-se necessàriament a una tasca d’avaluació única, sinó que pot determinar-se a partir de diverses tasques en un únic acte d’avaluació. 

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

C. Danto, Arthur. Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. Trad. castellana d’Elena Neerman. Barcelona: Paidós, 1999. ISBN 84-493-1036-9.

Deleuze, Gilles. Pintura, el concepto de diagrama. Trad. castellana d’Equipo Editorial Cactus. Buenos Aires: Cactus, 2007. ISBN 987-21000-9-4

Didi-Huberman, Georges. Lo que vemos, lo que nos mira. Trad. castellana d’Horacio Pons. Buenos Aires: Ediciones Manantial, 1997. ISBN 987-500-009-4.

Fried, Michael. El lugar del espectador, estética y orígenes de la pintura moderna. Trad. castellana d’Amaya Bozal. Madrid: Antonio Machado Libros, 2000. ISBN 84-7774-609-5

Godfrey, Tony. Painting Today. Nova York: Phaidon Press Limited, 2009. ISBN 0-7148-4631-6.

Hernando Carrasco, Javier. Daniel Buren, la postpintura en el campo expandido. Múrcia: CENDEAC, 2007. ISBN 84-935369-6-1.

Judd, Donald. Donald Judd, prints and works in editions. A Catalogue Raisonné. Munich: Shellmann, 1993. ISBN 3888147107

Knoebel, Imi. Imi Knoebel primary structures 1966/2006. Leeds: Henry Moore Institut, 2006.

Krauss. Rosalind E. La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Trad. castellana d’Adolfo Gómez Cedillo. Madrid: Alianza, 1996. ISBN 84-206-7135-2

Maderuelo, Javier. La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos.Madrid: Akal, 2008. ISBN 84-460-12610

Steyerl, Hito. Los condenados de la pantalla. Buenos Aires: La caja negra, 2014. ISBN 9789871622313

Groys, Boris. Arte en flujo, ensayos sobre la evanescencia del presente. Buenos Aires: La caja negra, 2016. ISBN 9789871622498.