Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques del Cos: Estudis de Performance

Codi de l'assignatura: 363469

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Maria Assumpta Bassas Vila

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

12

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

22

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Exercicis pràctics

Presencial i no presencial

 

10

 

-  Sortida de camp

Presencial i no presencial

 

1

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

1

 

(En cas de no poder-se realitzar en grup es demanarà a l’estudiant que la faci individualment. En cas de no poder-se realitzar de cap manera, els continguts i les competències associades a aquesta activitat es realitzaran de manera teòrica.)

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Disponibilitat per arribar puntualment a classe i per dur a terme un taller un cap de setmana del trimestre que s’anunciarà el primer dia de classes (en cas de no poder fer-se el taller a causa de les normes dictades per les autoritats sanitàries i acadèmiques, el taller es farà via telemàtica).


Altres recomanacions

Assistència a la majoria de sessions (presencials i/o telemàtiques).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Coneixement del pensament dels artistes mitjançant les obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb la mateixa obra.

   -

Comprensió crítica de la dimensió performativa i d'incidència social de l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Prendre contacte directe i reflexiu amb la performance, a través de l’estudi corporitzat de les pràctiques històriques i d’exercicis derivats de conceptes clau d’aquest llenguatge de l’art.

— Cocrear experiències significatives d’aprenentatge que generin autoconeixement i coneixement de nous recursos expressius, acadèmics i educatius per desenvolupar amb maduresa la investigació artística, així com les competències del treball col·lectiu.

— Portar a terme un treball de procés d’aprenentatge, seguint mètodes d’investigació a través de les arts (ABR) i pedagogies feministes. Es treballa a partir d’exercicis individuals i col·lectius, de la lectura de textos, visionament de performances clau en la història de la performance, sempre contextualitzades i reactivades des de l’actualitat i també, puntualment a través de tallers d’artistes i talleristes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Pràctica i teoria de la performance i l’art d’acció: llegat i actualitat en contextos específics

2. La noció de cos i el concepte d’acció des del pensament occidental contemporani

3. La documentació de l’acció, comissariar l’acció, col·leccionar la performance. Fotoaccions i videoaccions

4. Casos d’estudi sobre la performance avui: l’acció com a activisme, l’acció feminista, l’acció en diversos contextos culturals del món, presència versus teatre i tecnologia, virtualitat, l’acció com a espai de pràctiques de mediació social i espai d’autogestió

5. La performance/acció com a mediació creativa en processos educatius, teràpies, pràctiques col·laboratives i de mediació social

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia en el procés d’aprenentatge és teoricopràctica i s’orienta a partir de: metodologies participatives des del pensament de l’experiència feminista, les pedagogies of engagement, pràctiques col·laboratives, i l’Art Based Research (ABR). Es desenvolupa a través de:

  • Dinàmiques individuals i de grup a partir d’exercicis proposats per fer a l’aula i/o telemàtics.
  • Sortides de camp individuals i/o en grup. (En el cas de no poder-se realitzar en grup, es demanarà a l’estudiant que ho faci de manera individual i, en el cas que sigui impossible donades les normes de les autoritats, se substituirà per vídeos i material audiovisual relatiu als temes; les competències associades es treballaran a través de mètodes telemàtics.)
  • Classes magistrals amb recursos audiovisuals a l’aula o telemàtics.
  • Fòrums sobre pel·lícules i textos llegits, presencial o telemàtic.
  • Laboratori de tallers a l’aula i/o telemàtics.
  • Realització d’un dietari de curs autoreflexiu sobre els continguts, les competències treballades i testimoni del procés d’aprenentatge personal i col·lectiu.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris de qualificació i avaluació

  • Assistència a les sessions presencials i/o telemàtiques amb participació i entrega dels exercicis teoricopràctics fets durant el curs i entregats en la data acordada, 34 % de la nota final.
  • Projecte d’investigació documental de l’acció performativa final i la seva realització en la data acordada: 33 % de la nota final.
  • Dietari de documentació del procés d’aprenentatge personal i col·lectiu del curs que inclogui tots els exercicis fets i corregits durant el curs: 33 % de la nota final.


Es valoren especialment les competències de recerca a través de les arts, les del treball en grup, l’adquisició i ús de referents nous i l’aprofundiment dels temes, la participació i l’interès pel coaprenentatge i l’autoavaluació.

Sistema de qualificació

L’avaluació és continuada i inclou exercicis pràctics documentats, anàlisi de textos, pràctiques en llenguatges performatius, ressenyes de la participació en tallers, sortides de camp i, puntualment, qüestionaris de continguts teòrics. Al final del curs es demana un portafolis o dietari que reculli el procés d’aprenentatge personal i col·lectiu i que inclogui tots els exercicis fets i corregits durant el curs, a banda de la breu recerca feta per desenvolupar l’acció final i d’una valoració del procés personal i acadèmic. Aquestes tasques es documenten i s’inicien des del primer dia de curs. Els valors quantitatius de cada exercici particular es concreten i consignen en el programa docent penjat al web de l’assignatura de cada professora.

Qualificació

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

Revisió

La data de revisió s’anuncia al final del curs al Campus Virtual.


Reavaluació

Tal com ha establert el Consell de Govern el 8 de maig, es programa una reavaluació en cas que l’alumne que ho demani hagi obtingut una qualificació en la franja del 4,5 al 4,99, hagi assistit com a mínim a un 80 % de les sessions de classe i hagi fet el 80 % de les tasques demanades per a l’avaluació. La reavaluació consisteix en un exercici que la professora consideri pertinent per a l’aprenentatge de l’alumne i l’hi anuncia el dia de la revisió, particularment.

 

Reclamacions

L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que en cas de disconformitat amb la qualificació final es pot interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor i que està format per professors de l’assignatura, que revisen els treballs i l’assistència de l’estudiant, i n’emeten la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de reavaluació corresponent. No hi ha cap altre termini.

 

Calendari d’avaluació

El procés d’avaluació està descrit en el calendari de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

Malgrat que és un dret de l’estudiant, no es recomana cursar aquesta assignatura acollint-se a l’avaluació única perquè està pensada per ser presencial i comporta un procés individual i grupal paral·lel impossible de dur a terme sense l’assistència a les sessions a l’aula i/o telemàtiques i el procés de tutorització continuat que té lloc a les sessions presencials i/o virtuals.

En el cas de l’avaluació única, l’alumne haurà de sol·licitar-la per escrit a la professora durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a tres tutories (inici de curs, a mig curs i a final de curs) que quedaran consignades en un document signat per alumne i professora.

Presentar tots els exercicis planificats a l’assignatura i els comentaris de les visites culturals i sortides de camp, el dia de l’examen final (data a consultar al Campus Virtual de l’assignatura).

— Fer una defensa oral (examen) dels exercicis (serà presencial o bé en línia, depenent de les normes dictades per les autoritats).

— Presentar la performance final amb el grup, el dia i hora acordat per aquest, i que es notificarà prèviament via Campus Virtual de l’assignatura (en el cas de no poder fer-se de manera presencial a causa de les normes dictades per les autoritats, se’n farà una presentació en línia).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Albarrán, Juan. Performance y arte contemporáneo. Discursos, prácticas, problemas. Madrid: Cátedra, 2019.

  Libro básico para el curso

Alcázar, Josefina. Performance. Un arte del yo. Auobiografía, cuerpo e identidad. Ciudad de México: Siglo XXI, 2014

Dixon, Steve. Digital performance: a history of new media in theater, dance, performance art, and installation. Cambridge, Mass.: MIT press, 2007.

Catàleg UB  Enllaç

Ferrando, Bartolomé. El arte de la performance. Elementos de creación. Ediciones Mahali, Valencia, 2009.

Catàleg UB  Enllaç

Barroso, Rubén (ed.) Contenedores. muestra Internacional de Arte de Acción. Una década de arte en Sevilla (2001-2010). Sevilla: Junta de Andalucía, 2010.

Goldberg, Roselee. Performance Art. Barcelona: Destino, 2002.

Catàleg UB  Enllaç

Jones, Amelia. El cuerpo del artista. Madrid: Phaidon Press, 2006.

Catàleg UB  Enllaç

Mayer, Monica. Rosa Chillante. Mujeres y perfomance en Mexico. Mèxic: Conaculta, 2004.

Catàleg UB  Enllaç

Schimmel, Paul (ed.). Out of Actions. Between Performance and the Object. Barcelona: MACBA / The Museum of Contemporary Art L.A, 1998.

Cataàleg UB  Enllaç

Vergine, Lea. Body Art and Performance. Milán, Skira, 2000.

https://cataleg.ub.edu/record=b1964715~S1*cat  Enllaç

Fajardo-Hill, Cecilia i Giunta, Andrea (eds.) Radical Women: Latin American Art 1960-1985. Los Ángeles: Hammer Museum, 2017.

https://cataleg.ub.edu/record=b2324064~S1*cat  Enllaç

Ferrer, Rita. ¿Quién es el autor de esto?: fotografía y performance. Santiago de Chile: Ediciones de La Hera, 2010.

Revista

Exit (Fotografía de acción), núm. 69, 2018.

Article

Casellas, Joan. “Tú y ese otro asunto: cómo inventar la acción de los 90.” a Heterogènesis, Abril, 2003: 6-28.

Correa, Nieves. “La Acción Visible: Diez años de evolución en la práctica de la Acción en España” a Revista La Acción Visible, núm 0, 2007.

Álvarez, Hilario. “El arte de acción en España (una visión panorámica)”. Conferencia impartida en la Academia de Teatro de Helsinki, Febrer, 2007.

Vidiella Judit “Escenarios y acciones para una teoría de la performance”, Revista Zehar, núm. 65, pp. 106-115, Arteleku Diputación Foral de Gipuzkoa (2009).  

  https://laescenaencurso.wordpress.com/2015/05/13/escenarios-y-acciones-para-una-teoria-de-la-performance-judit-vidiella/

Pàgina web

Festival La Muga Caula
http://www.lamugacaula.cat/

Teatron
http://www.tea-tron.com/teatron/About.do

Corpologies i Festival Fem (performance de dones)
http://www.gresolart.com/web/node/151/?q=es

Nau Estruch, Sabadell
http://www.lestruch.cat/nauestruch/#accions

Acción Mad, Madrid

http://www.accionmad.org/

La Clínica Mundana

http://laclinicamundana.blogspot.com.es/2012/01/accion-clinica-vii-performance.html

Universidad de Vigo

http://webs.uvigo.es/chamalle/?lang=es

Text electrònic

Vidiella, Judit. "La performance en la práctica colaborativa". 
http://www.poliedrica.cat/la-performance-en-la-practica-collaborativa/

 

http://www.poliedrica.cat/la-performance-en-la-practica-collaborativa/  Enllaç

Taylor Diana; Fuentes, Marcela (Ed.) Estudios avanzados de performance. México: Fondo de Cultura Económica, 2011. 

http://www.celarg.org/int/archivos/taylor_estudios_avanzados_de_performance.pdf