Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: UEA Art Sonor: Derives Artístiques i Instal·lacions Acústiques

Codi de l'assignatura: 363471

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Josep Cerdá Ferrè

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

65

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat per emprar tant el pensament convergent com divergent en els processos d'observació, d'investigació, d'especulació, de visualització i d'actuació.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Coneixement del pensament dels artistes mitjançant les obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb la mateixa obra.

   -

Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Percebre, valorar i prendre una posició crítica pel que fa als conceptes fonamentals de la història, la teoria i la crítica de l’art sonor.

 

• Reconèixer els processos multidisciplinaris que s’han dut a terme en un projecte artístic determinat i saber aplicar-los quan es requereixi.

 

Referits a habilitats, destreses

• Conèixer i saber utilitzar de manera adequada les diferents modalitats de producció i les tècniques i tecnologies que correspongui aplicar als treballs d’art sonor propis.

 

• Ser capaç d’utilitzar de manera adequada diferents solucions tecnològiques als treballs i projectes personals d’art sonor.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Ser capaç de documentar el procés de creació.

 

• Ser capaç de contextualitzar la producció artística pel que fa a altres discursos artístics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Escultura sonora

*  El so com a material artístic

Escultura sonora, objectes sonors; autòmats i màquines sonores

Instal·lacions sonores i espacialització del so

Cimàtica, les formes del so. Percussió, música de l’atzar i fractals sonors

2. Paisatge sonor

*  «Soundscapes», paisatge sonor i ambient sonor

Arquitectura i espai acústic; espais de ressonància i vibració

Derives sonores, mapes, xarxes i cartografia sonora

3. Edició de so

*  Programari i maquinari: enregistrament, processament, producció, recursos i tractaments musicals

4. Accions sonores

*  Accions sonores, performances i esdeveniments sonors

Poesia i polipoesies; poesia fonètica i poesia sonora

Sorollisme i «noise»

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Laboratori experimental, amb possibilitat de resoldre exercicis no presencialment.

Les activitats formatives que inclouen les assignatures d’aquesta matèria es reparteixen entre presentacions magistrals del professorat, seminaris, pràctiques experimentals de taller o en treballs de camp vinculats a les unitats d’experimentació artística corresponents, treball tutelat i treball autònom.

Aquesta matèria, que engloba assignatures de caràcter optatiu, és en si mateixa un reducte experimental de metodologies d’aplicació didàctica per a l’ensenyament i l’aprenentatge de nuclis artístics que es fonamenten en la interacció conceptual i tècnica de diferents àrees de coneixement. Així, es presenta com un lloc de renovació permanent en estratègia didàctica i un flux continuat d’intersecció entre els camps d’investigació artística, les disciplines i les actituds en la creació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris de qualificació i avaluació
Es valoren l’assistència, la participació activa a les classes i el treball personal de l’alumne.

 

Sistema de qualificació

• Assistència mínima al 80 % d’hores de classe, 40 % de la nota final.

• Desenvolupament i procés del treball personal, 20 %.

• Presentació i lliurament del treball personal, 40 %.

 

Qualificació

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

 

Revisió

Durant els cinc dies posteriors a la publicació de les qualificacions al Campus Virtual.

 

Reavaluació

Hi tenen accés els alumnes que compleixin el mínim d’assistència al 80 % de les hores de classe, i que hagin obtingut una qualificació entre 4,5 i 4,9.

 

Reclamacions

L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que en cas de disconformitat amb la qualificació final es pot interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor i que està format per professorat de l’assignatura, que revisa els treballs i l’assistència, i n’emet la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de reavaluació corresponent. No hi ha cap altre termini.

 

Calendari d’avaluació

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça següent: www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única sol·licitant-ho al professorat, sempre que ho faci durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment.
Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:
— Assistir a un nombre determinat de tutories i/o pràctiques.
— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura. (Durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs.)
— Fer una defensa oral del treball tutelat.
— Fer un examen.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ariza, J. Las imágenes del sonido: Una lectura plurisensorial en el arte del siglo XX. Cuenca: Universidad Castilla-La Mancha, 2003

Catàleg UB  Enllaç

Polite, Pablo G. Sánchez, S. (coord. El sonido de la velocidad. Barcelona: Apha Decay, 2005

Catàleg UB  Enllaç

Supper, M. Música electrónica y música con ordenador. Madrid: Alianza música, 2004

Catàleg UB  Enllaç

Hiller, L. A. Música y computadoras, en Informática y Música. Madrid: Fundación Citema, 1976

Attali, J. Ruidos. Ensayos sobre la economía política de la música. Madrid: Siglo Ventiuno Edito­res, 1977

Catàleg UB  Enllaç

Barber, Ll, Palacios, M. La mosca tras la oreja. De la música experimental al arte sonoro en España. , Madrid: Fundación Autor, 2009

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2190389*  Enllaç

Baschet, F. Les Scultures Sonores, The Sound Sculptures of Bernard and François Baschet. Chelmsford UK: Sound­world Publishers, 1999

Catàleg UB  Enllaç

Cage, J. Escritos al Oído. Murcia: Colegio oficial de aparejadores y arquirtectos técnicos de la región de Murcia, 2007

Catàleg UB  Enllaç

Chion, M. El arte de los sonidos fijados o la música concretamente. Cen­tro de Creación Experimental Universidad de Castilla-La Mancha, 1991

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b2188010*  Enllaç

Daumal, F. Arquitectura acústica. Barcelona: Edicions UPC, 2000

Catàleg UB  Enllaç

Hopkin, B. Musical instruments design. Tucson, Arizona: See Sharp Press, 2007.

Catàleg UB  Enllaç

Licht, A. Sound art. Beyond music, Between Categories. New York: Rizzoli International Publications, Inc.,2007

Schaeffer, P. Tratado de los objetos musicales. Madrid: Alianza, 1988

Catàleg UB  Enllaç

Murray-Schafer, R. The tunning of the world. Rochester, Vermont: Destiny Books, 1977

Catàleg UB  Enllaç

http://www.raster-noton.net

http://www.artesonoro.org

http://www.ircam.fr/

http://www.archivosonoro.org/

http://www.escoitar.org/

http://www.freesound.org

http://ubu.com/

http://rwm.macba.cat

http://www.uclm.es/artesonoro/

http://propost.org/

Pàgina web

http://www.djbc.net/mashes/

http://www.repeatle.com/

http://www.sonoscop.net/sonoscop/index.html

Text electrònic

Nyman, M. Música experimental. De John Cage en endavant. Girona: Documenta Universitaria, 2006

Catàleg UB  Enllaç