Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: UEA Espais Artístics: Llum i Mutacions Ambientals

Codi de l'assignatura: 363472

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Jose Antonio Asensio Fernandez

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

De les competències i dels objectius de la matèria Unitat d’Experimentació Artística, l’assignatura Llum i Mutacions Ambientals té les competències i objectius:

 

Competències

— Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

— Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

— Capacitat per intervenir en un context social i cultural determinat.

— Comprensió crítica de la dimensió performativa i d’incidència social de l’art.

 

Objectius

— Portar a terme treballs on es demostri que es percep i es valora l’acció i la repercussió de l’art en la societat.

— Reconèixer els processos multidisciplinaris que s’han portat a terme en fer un projecte artístic determinat i saber aplicar-los quan calgui.

— Treballar en equip en les activitats que ho requereixin, compartir les problemàtiques de les tècniques i dels procediments i cooperar en els processos que impliquin la intersecció de disciplines.

— Conèixer i saber utilitzar de manera adequada les diferents modalitats de producció i les tècniques i tecnologies que correspongui aplicar als treballs artístics personals.

— Actuar de manera crítica, autocrítica i responsable. Aplicar les mesures de seguretat i els protocols de prevenció de riscos i salut laboral als tallers en què l’especificitat ho requereixi.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

65

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Capacitat per intervenir en un context social i cultural determinat.

   -

Comprensió crítica de la dimensió performativa i d'incidència social de l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Portar a terme treballs on es demostri que es percep i es valora l’acció i la repercussió de l’art en la societat.

 

— Reconèixer els processos multidisciplinaris que s’han portat a terme en fer un projecte artístic determinat i saber aplicar-los quan calgui.

 

— Treballar en equip en les activitats que ho requereixin, compartir les problemàtiques de les tècniques i dels procediments i cooperar en els processos que impliquin la intersecció de disciplines.

 

— Conèixer i saber utilitzar de manera adequada les diferents modalitats de producció i les tècniques i tecnologies que correspongui aplicar als treballs artístics personals.

 

— Actuar de manera crítica, autocrítica i responsable. Aplicar les mesures de seguretat i els protocols de prevenció de riscos i salut laboral als tallers en què l’especificitat ho requereixi.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La llum com a matèria escultòrica, gènesi de l’espai

2. Incidències en el tractament de la llum en la construcció dels espais

3. La llum com a confí o límit espacial, oposat a la foscor. La llum com a element senyalitzador de cossos, objectes i espais

4. La llum com a modelador de la forma. Dibuixos de la llum i moduladors de llum. Seqüències i continuïtat a través de la llum

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats formatives de les assignatures d’aquesta matèria consisteixen en presentacions magistrals, seminaris, pràctiques experimentals de taller o treballs de camp vinculats a les unitats d’experimentació artística (UEA) corresponents, treball tutelat i treball autònom.

Aquesta matèria, que engloba assignatures de caràcter optatiu, és un reducte experimental de metodologies d’aplicació didàctica per a l’ensenyament i l’aprenentatge de nuclis artístics que es fonamentin en la interacció conceptual i tècnica de diferents àmbits i àrees de coneixement. Per tant, es presenta com un lloc de renovació permanent de l’estratègia didàctica i un flux continu d’intersecció entre els camps d’investigació artística, les disciplines i les actituds en la creació.

S’introdueixen com a presentació inicial quatre assignatures de 6 crèdits que han de permetre reorganitzar en l’oferta del centre de Belles Arts diferents UEA, que poden ser de nova creació o recuperar-se d’ens tècnics, procedimentals o temàtics inclosos tradicionalment en contextos específics de les àrees de dibuix, escultura i pintura. Aquestes UEA es constitueixen com un entrecreuament i una multiplicitat per desenvolupar propostes concretes que aportin a l’estudiant un territori d’experimentació i d’interacció amb el seu projecte, el seu mètode de creació, el seu centre específic d’interès creatiu i la seva maduració professional. Les UEA es poden proposar i constituir des de les mateixes assignatures o es poden incorporar des d’altres amb matèries afins. Les UEA es poden subdividir i interaccionar entre elles per facilitar-hi la incorporació de coneixements específics, concrets o puntuals.

El professorat que s’integri en aquestes UEA i en les assignatures que s’hi adhereixin estableix unes estructures de coordinació i de tutorització de l’alumnat específiques, més enllà de la planificació docent i del seguiment individualitzat. D’aquesta manera, es comparteix una avaluació continuada que permet verificar resultats i reposar continguts i mètodes en les programacions successives.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris de qualificació i avaluació
Es valoren:

— El sentit creatiu, el tractament de l’espai i la capacitat de formalitzar i articular un discurs poètic i visual.

— Els nivells de resolució i els continguts aplicats: habilitats i procediments.

— Les actituds experimentals, de recerca, de coneixement metodològic i ordre.

— El nivell d’integració en la dinàmica de curs o la capacitat personal de generar alternatives i l’actitud participativa.

— El seguiment de les normes de funcionament de l’aula, i de les mesures de seguretat i prevenció al taller.

 

Sistema de qualificació

— Consisteix en una avaluació continuada presencial amb presentacions obligatòries segons el calendari donat a l’inici de curs.

— L’alumne té dret a sol·licitar una reavaluació si la nota obtinguda està compresa entre 4,5 i 4,9, sempre que compleixi els requisits següents:

a) Haver assistit al 80 % de les classes.

b) Haver presentat el 80 % dels treballs proposats pel professor.

 

Calendari d’avaluació

El procés d’avaluació està descrit al calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que en cas de disconformitat amb la qualificació final es pot interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor avaluador i que està format per altres professors de l’assignatura, que revisen els treballs i l’assistència, i n’emeten la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de reavaluació corresponent. No hi ha cap altre termini.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació sol·licitant-ho al professorat, sempre que ho faci durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a dues tutories i/o pràctiques.

— Presentar tots els treballs planificats en l’assignatura. (Durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cadascun dels treballs.)

— Fer una defensa oral del treball tutoritzat.

—  Fer un examen.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

- MOLDOVEANU, Mihail. Composición, Luz y Color En El Teatro De Robert Wilson : La Experiencia Como Modo De Pensar. Barcelona: Lunwerg Editores, 2001

Catàleg UB  Enllaç

- LÓPEZ SÁEZ, José M. Diseño De Iluminación Escénica. Madrid: La Avispa, 2000.

Catàleg UB  Enllaç

- REID, Francis; RODELLAS, Francesc and Institut del Teatre. Il·luminar l’Escena :Experiències d’Un Dissenyador d’il·luminació. Barcelona: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, 1999.

Catàleg UB  Enllaç

- DE DIEGO, Rosa and VÁZQUEZ, Lydia. La Máquina Escénica :Drama, Espacio, Tecnología. Bilbao: Universidad del País Vasco. Servicio Editorial = Euskal Herriko Unibertsitatea, 2001.

Catàleg UB  Enllaç

- Institut del Teatre; Leonardo da Vinciand Fircte. Programa De Formación Inicial: Técnicas De Las Artes Del Espectáculo :Maquinaria Escénica, Luminotecnia, Técnicas De Sonido, Regiduría. Barcelona: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona etc., 1999.

Catàleg UB  Enllaç

- BARBANY, Damià; and Fundació Romea per a les Arts Escèniques. La Llum Del Teatre. Barcelona: Columna, 2002

Catàleg UB  Enllaç