Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: UEA Les Arts en Trànsit: Visions Nòmades

Codi de l'assignatura: 363473

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Nuria Gual Sole

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

De totes les competències i els objectius que es descriuen tot seguit, s’apliquen específicament a aquesta assignatura (UEA Les Arts en Trànsit: Visions Nòmades) els objectius i les competències següents:

 

Competències

• Coneixement del pensament dels artistes mitjançant les seves obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb la mateixa obra.

• Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d’experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

• Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

• Capacitat per formular judicis independents i articular arguments.

• Capacitat per emprar tant el pensament convergent com divergent en els processos d’observació, d’investigació, d’especulació, de visualització i d’actuació.

 

Objectius

• Dur a terme treballs en què es demostri conèixer i saber utilitzar el lèxic, els codis i els conceptes de les arts.

• Fer treballs en què es demostri ser capaç d’exposar visualment, oralment i per escrit —amb claredat— problemes i projectes artístics en què intervé de manera significativa la imatge.

• Ser capaç de contextualitzar la producció artística pròpia respecte a altres discursos artístics.

• Ser capaç de trobar fonts fiables i d’extreure’n la informació adequada al propi treball.

• Ser capaç de documentar el propi procés de creació.

• Demostrar criteri i fer treballs acadèmics amb rigor.

• Treballar en equip en les activitats que ho requereixin, compartir les problemàtiques de les tècniques i dels procediments i cooperar en els processos que impliquin la intersecció de disciplines.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

25

(Presencials i no presencials)

Aprenentatge autònom

65

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat per emprar tant el pensament convergent com divergent en els processos d'observació, d'investigació, d'especulació, de visualització i d'actuació.

   -

Capacitat de familiaritzar-se amb el treball acadèmic, els seus models de rigor i els seus procediments habituals.

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments.

   -

Capacitat per intervenir en un context social i cultural determinat.

   -

Coneixement del pensament dels artistes mitjançant les obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb la mateixa obra.

   -

Comprensió crítica de la dimensió performativa i d'incidència social de l'art.

   -

Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Dur a terme treballs en què es demostri conèixer i saber utilitzar el lèxic, els codis i els conceptes propis de les arts.

 

• Reconèixer els processos multidisciplinaris que s’han dut a terme en un projecte artístic determinat i saber aplicar-los quan calgui.

 

• Fer treballs en què es demostri ser capaç d’exposar visualment, oralment i per escrit —amb claredat— problemes i projectes artístics en què intervé de manera significativa la imatge.

 

• Ser capaç de contextualitzar la producció artística pròpia respecte a altres discursos artístics.

 

• Ser capaç de trobar fonts fiables i d’extreure’n la informació adequada al propi treball.

 

• Ser capaç de documentar el propi procés de creació.

 

• Demostrar criteri i fer treballs acadèmics amb rigor.

 

Referits a habilitats, destreses

• Conèixer i saber utilitzar de manera adequada les diferents modalitats de producció i les tècniques i tecnologies que correspongui aplicar als treballs artístics personals.

 

• Ser capaç d’utilitzar de manera adequada diferents solucions tecnològiques als treballs i projectes.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Actuar de manera crítica, autocrítica i responsable. Aplicar les mesures de seguretat i els protocols de prevenció de riscos i salut laboral en els tallers en què l’especificitat ho requereixi.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Trànsits entre les arts

2. Les arts com a comportament transcultural

3. Iconografia, referències, símbols, religió, filosofia i discurs entre l’art occidental i l’art oriental

4. Art i ritu. El sagrat i el profà en les arts i les tradicions fonamentades

5. Viatge. El trajecte com a destí. Formació de la ruta. La distància com a lloc. Rutes interiors

6. La intemporalitat com a eix cardinal. El saber com a coneixement ambulant. El viatge intemporal

7. El nomadisme de les arts des de les arts. El saber nòmada. Fonaments del dubte

8. Els trànsits artístics i el dels conceptes, les idees, les visions, els objectes i les creences. Els fluxos de les arts i entre les arts. L’esperit nòmada

9. Els llocs comuns, els símils i dissímils en les cultures, les èpoques, les visions i els enfocaments. Els trànsits entre les conductes artístiques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquest plantejament metodològic pretén que l’estudiant rebi suficients eines conceptuals i procedimentals, reflexives i productives per desenvolupar propostes concretes que aportin un territori d’experimentació i interacció amb el seu centre específic d’interès creatiu i de la seva maduració professional.

Cada grup desenvolupa la seva metodologia segons l’activitat experimental concreta que faci, i els programes específics estan a disposició de l’alumne en el Campus Virtual de cada grup.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris de qualificació i avaluació
Es valoren les característiques següents:

• El sentit creatiu, el tractament de l’espai i la capacitat de formalitzar i articular un discurs poètic i visual.

• Els nivells de resolució i els continguts aplicats: habilitats i procediments.

• Les actituds experimentals, de recerca, de coneixement metodològic i ordre.

• El nivell d’integració en la dinàmica de curs o la capacitat personal de generar alternatives i l’actitud participativa.

• El seguiment de les normes de funcionament de l’aula, així com de les mesures de seguretat i prevenció al taller.

Sistema de qualificació

• Consisteix en una avaluació continuada presencial amb presentacions obligatòries segons el calendari donat a l’inici de curs.

• L’alumne té dret a sol·licitar una reavaluació si la nota obtinguda està compresa entre 4,5 i 4,9, sempre que compleixi els requisits següents:

— Haver assistit al 80 % de les classes.

— Haver presentat el 80 % dels treballs proposats pels professors.

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

 

Avaluació única


L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única sol·licitant-ho al professorat, sempre que ho faci durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:
  • Assistir a tres de tutories i/o pràctiques, concertades a l’inici del curs.
  • Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura. (Durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs.)
  • Fer una defensa oral del treball tutelat.
  • Fer un examen.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AUGÉ, Marc. Los “no” lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Barcelona: Gedisa Editorial, 1992. 

Benjamin, Walter. Discursos interrumpidos I. Taurus, Colección Ensayistas nº9. Madrid, 1982.

Cirlot, J. (1997). Diccionario de símbolos. Madrid: Ediciones Siruela.

https://cataleg.ub.edu/record=b1569298~S1*cat  Enllaç

Brea, José Luis. Nuevas estrategias alegóricas. Colección Metrópolis, Editorial Tecnos. Madrid, 1991.

Contrastes de forma: Abstracción geométrica, 1910 1980. Madrid: Ministerio de Cultura, 1986.

Deleuze, Guilles.(1986) La imagen tiempo. Barcelona: Paidós.

 

Torres, David G.(2019) NO MÁS MENTIRAS. SOBRE ALGUNOS RELATOS DE VERDAD EN ARTE (Y LITERATURA, CINE Y TEATRO). Como Ediciones

 

  Reedición, reescrita, ampliada y corregida. El autor refiere hechos artísticos de diversa naturaleza para proponer una idea: en el arte de las últimas décadas se percibe una marcada tendencia a la "verdad", en respuesta a la imposibilidad de continuar produciendo ficción, contando "mentiras".

Ivins Jr., W.M., Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica. Gustavo Gili. Barcelona, 1975.

JONES, Amelia: Body Art: performing the subject. University of Minnesota Press. Minneapolis, 1998.

RICHTER, Gerhard. MNCARS, Madrid, 1994 

careri, F. (2013). Walkscapes. El andar como práctica estética. BCN: Gustavo Gili.

roger, a. (2007). Breve tratado del paisaje. Madrid: Biblioteca Nueva.

Han. & Kuffer, P. (2016). Shanzai : el arte de la falsificación y de la deconstrucción en China. Ciudad de Buenos Aires: Caja negra.

https://cataleg.ub.edu/record=b2211559~S1*cat  Enllaç

Pàgina web

ARAS : Archive for Research in Archetypal Symbolism

  Bases de dades en línia.Base de dades que ofereix fotografies i reproduccions d’obres d’art, imatges rituals i artefactes que representen imatges arquetíptiques definides per Carl G. Jung. Les imatges daten del període Paleolític fins al present, i les representacions prehistòriques, antigues orientals, egípcies, greco-romanes, cristianes i índies estan representades de forma més substancial. Les fotografies de les col·leccions del propi Jung, el Dr. Jolande Jacobi, el Dr. Erich Neumann i Dorothy Norman s’han afegit des de l’arribada de l’Arxiu als EUA des de Zuric. S’hi afegeixen fotografies addicionals

Enllaç biblioteca  Enllaç