Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: UEA Nous Recobriments i Continents en Art

Codi de l'assignatura: 363474

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Joan Miquel Porquer Rigo

Departament: Departament d'Arts i Conservació-Restauració

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

65

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat per emprar tant el pensament convergent com divergent en els processos d'observació, d'investigació, d'especulació, de visualització i d'actuació.

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Coneixement del pensament dels artistes mitjançant les obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb la mateixa obra.

   -

Coneixement dels materials, instruments, processos i mètodes d'experimentació vinculats a la creació o producció artístiques.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Ser capaç de contextualitzar la producció artística personal respecte a altres discursos artístics.

 

• Fer treballs en què es demostri ser capaç d’exposar visualment, oralment i per escrit —amb claredat— problemes i projectes artístics en què intervé de manera significativa la imatge.

 

• Ser capaç de trobar fonts fiables i d’extreure’n la informació adequada al treball propi.

 

• Reconèixer els processos multidisciplinaris que s’han dut a terme en un determinat projecte artístic i saber aplicar-los quan es requereixi.

 

• Fer treballs en què es demostri percebre i valorar l’acció i la repercussió de l’art en la societat.

 

Referits a habilitats, destreses

• Ser capaç d’utilitzar de manera adequada diferents solucions tecnològiques als treballs i projectes propis. Conèixer i saber utilitzar de manera adequada les diferents modalitats de producció i les tècniques i tecnologies que correspongui aplicar als treballs artístics personals.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Actuar de manera crítica, autocrítica i responsable. Aplicar les mesures de seguretat i els protocols de prevenció de riscos i salut laboral en els tallers en què l’especificitat ho requereixi.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Activisme, cooperació i cocreació

1.1. El treball de xarxa amb agents i projectes de creació artística en el territori (associacions, organismes i centres) des d’una òptica feminista

1.2. L’aprenentatge servei (ApS) aplicat a la creació artística

1.3. L’art efímer i la comunitat

2. Metodologies i procediments sostenibles aplicats a la producció amb materials tous

2.1. Mètodes de creació en codi obert aplicats al treball d’art tèxtil

2.2. De la indústria a l’autoproducció: patronatge, estampació, tinció, cosit i brodat, fabricació de papers, construcció amb fibres vegetals, treballs en vidre

3. Construccions, mutacions i signes en els recobriments i continents en art

3.1. El cos, la pell, el vestit i la pròtesi

3.2. La casa, l’habitatge, el refugi i el cau

3.3. El motlle i el conformat des del tèxtil

3.4. Les identitats i els gèneres

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats formatives incloses en l’assignatura es reparteixen entre: presentacions magistrals del professorat, seminaris, pràctiques experimentals de taller/laboratori (en aules de la Facultat o externes); activitats de metodologies de la descoberta, sortides de camp, culturals i a museus, vinculades a la unitat d’experimentació artística, treball tutelat i treball autònom.

El desenvolupament dels crèdits pràctics de l’assignatura inclou la metodologia d’aprenentatge servei (ApS), que proposa la participació dels estudiants en entitats socials, institucions o centres externs a la Facultat, a través de projectes predefinits per la UB o de nous projectes proposats pels mateixos estudiants interessats.

En cas d’un procés de confinament en motiu de causes sanitàries, es contempla l’adaptació de l’activitat presencial a l’espai virtual/mixt. En aquest cas, i d’acord amb les circumstàncies, es planificaran activitats dirigides vinculades a l’aprenentatge i aplicació de metodologies de creació artística que cobreixin els continguts pendents.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris d’avaluació i qualificació

Es valoren els ítems següents:

 • La capacitat constructiva amb materials tous i tèxtils que provoquen la interrelació entre art, moda, disseny i societat, i l’ús dels materials tous com a contenidors i revestiments d’idees, cossos, objectes i espais.
 • El sentit creatiu, el tractament de l’espai i la capacitat de formalitzar i articular un discurs poètic i/o visual.
 • Els nivells de resolució i els continguts aplicats: habilitats i procediments.
 • Les actituds experimentals, de recerca, de coneixement metodològic i ordre.
 • El nivell d’integració en la dinàmica de curs o la capacitat personal de generar alternatives i l’actitud participativa.
 • La reflexió i anàlisi entorn dels mètodes i les metodologies en el procés creatiu.
 • La consideració de la sostenibilitat (ecològica, econòmica i social) i dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
 • El seguiment de les normes de funcionament de l’aula, així com de les mesures de seguretat i prevenció al taller.

 

Activitats d’avaluació

Es preveu la realització de les activitats següents d’acord amb el calendari establert a l’inici de la docència de l’assignatura:

 • Pràctiques de taller en el centre i/o en espais col·laboradors externs.
 • Projecte de creació artística, individual o grupal, consensuat amb l’equip docent, personal o a partir d’una fitxa metodològica suggerida.
 • Proposta i –si escau– aplicació i/o participació en un projecte d’aprenentatge servei consensuat amb el professorat, individual o grupal.

El valor de cada una d’aquestes activitats oscil·larà entre el 30 % i el 40 % de la qualificació total de l’assignatura.

 

Sistema d’avaluació i qualificació

L’assignatura és d’avaluació continuada i presencial, amb presentacions i activitats obligatòries segons el calendari establert.

L’alumne té dret a sol·licitar una reavaluació si la nota obtinguda està compresa entre 4,5 i 4,9, sempre que compleixi els requisits següents:

 • Haver assistit al 80 % de les classes
 • Haver presentat el 80 % dels treballs proposats pel professorat

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm. L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que en cas de disconformitat amb la qualificació final es pot interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor i que està format per professorat de l’assignatura, que revisa els treballs i l’assistència de l’estudiant, i n’emet la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de reavaluació corresponent. No hi ha cap altre termini.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única sol·licitant-ho al professorat, sempre que ho faci durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

 • Assistir a un mínim de quatre tutories i/o pràctiques dels tallers o sortides programades. El professorat determinarà la tipologia de les tutories i/o pràctiques.
 • Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura. Durant les tutories acordades, el professorat indicarà les especificitats de cada un dels treballs.
 • Presentar un treball teòric escrit sobre el projecte pràctic presentat. El professorat determinarà les característiques del treball.
 • Fer una defensa oral dels treballs tutelats.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALCÁNTARA, A. (Coord.) (2016). Circ, educació i transformació social: el projecte pedagògic de l’Ateneu Popular 9Barris. Barcelona: Neret Edicions

Disponible a la xarxa  Enllaç

BEHAN, B. (2017). Botanical Inks: Plant-to-Print Dyes, Techniques and Projects. London: Quadrille Books

CAILLOIS, Roger (1962). Medusa y Cia. Pintura, camuflaje, disfraz y fascinación en la naturaleza y el hombre. Barcelona: Seix Barral

Disponible a CRAI-UB  Enllaç

CIOCOLETTO, C. i COL·LECTIU PUNT 6 (2014). Espais per a la vida quotidiana. Auditoria de qualitat urbana amb pesrpectiva de gènere. Barcelona: Edicions Comanegra i Diputació de Barcelona

Disponible a la xarxa  Enllaç

ESCOFET-ROIG, A. i RUBIO-SERRANO, L. (2017). Aprendizaje-servicio (ApS): claves para su desarrollo en la universidad. Barcelona: Octaedro

Disponible a CRAI-UB  Enllaç

FOX, A. (2015). Natural Processes in Textile Art. London: Batsford

Disponible a CRAI-UB  Enllaç

GRAU-COSTA, E. i PORQUER-RIGO, J.M. (2018). Genealogies comunitàries. Art, recerca i docència. Volum 3. Barcelona: Edicions Saragossa i Grup d’Innovació Docent ATESI (Art, Territori, Estratègia docent, Sostenibilitat i Intervenció social – GINDO-UB/162) 

Disponible a CRAI-UB  Enllaç

GROSENICK, U. (Ed.) (2002). Mujeres artistas de los siglos XX y XXI. Köln: Taschen

Disponible a CRAI-UB  Enllaç

GROSENICK U. i RIEMSCHNEIDER B. (Eds.) (2002). Art now: 137 artistas a principios del nuevo milenio. Köln: Taschen

Disponible a CRAI-UB  Enllaç

HATCH, M. (2014). The Maker Movement Manifesto. New York: McGrawhill

Disponible a la xarxa  Enllaç

KUROHA, S. (2018) Pieces of My Life: A Story of Fabrics and Passions. Saint Etienne de Montluc: Quiltmania

MAURIÈRES, A., OSSART, E., KERMORGANT, M-B., ANTON, S. i AÏT KHOUYA, L. (2014). Maroc, couleurs désert: tissages contemporains des Aït Khebbach / Marocco, desert colours: contemporary weaving of the Aït Khebbach. Genève: Ethnistory Clermont-Ferrand Musée Bargoin

MCDONOUGH, W. i BRAUNGART, M. (2005). Cradle to cradle (de la cuna a la cuna): rediseñando la forma en que hacemos las cosas. Barcelona: McGrawHill

Disponible a CRAI-UB  Enllaç

MOONCIE, V. (2015). Taller de impresión manual. Técnicas, herramientas y proyectos para hacer en casa. Barcelona: Gustavo Gili. 

Disponible a CRAI-UB  Enllaç

PUIG, J. M. (Coord.) (2009). Aprendizaje servicio (ApS). Educación y compromiso cívico. Barcelona: Graó

Disponible a CRAI-UB  Enllaç

SALCEDO, E. (2014). Moda ética para un futuro sostenible. Barcelona: Gustavo Gili

Disponible a CRAI-UB  Enllaç

SUÑÉ MORALES, J. (2013). El riu de dones. Converses amb les padrines del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Tremp: Centre d’Art i Natura i Garsineu Edicions.

VANNIER, C. (2017). Ceci n’est pas un pull. Le tricot et le chochet dans l’art contemporain. Paris: Pyramid Editions

Capítol

PORQUER-RIGO, J.M., GRAU-COSTA, E. i ASENSIO-FERNÁNDEZ, J.A. (2020). Transferència activa: Aprenentatge Servei en el context de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. A J. Schwarz (Coord.), Indisciplines: Actes del Congrés sobre la recerca en la pràctica de les arts / Actas del Congreso sobre la investigación en la práctica de las artes / Proceedings of the Conference on Research in Arts Practice (pp. 221-231). Barcelona: Universitat de Barcelona – Campus de les Arts. 

Disponible a la xarxa  Enllaç

Article

PALACIOS-GARRIDO, A. (2009). El arte comunitario: origen y evolución de las prácticas artísticas colaborativas. Arteterapia. Papeles de Arteterapia y educación artística para la inclusión social, 4, 197-211

Disponible a la xarxa  Enllaç

Text electrònic

PORQUER-RIGO, J.M. (2020). Apunts sobre l’elaboració i l’aplicació de tints sobre fibres naturals [Material docent]

Disponible a la xarxa  Enllaç

PORQUER-RIGO, J.M. i GRAU-COSTA, E. (2019). Fichas metodológicas para el desarrollo de una propuesta creativa individual [Material docent]

Disponible a la xarxa  Enllaç