Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Art i Intervenció Social

Codi de l'assignatura: 363475

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Ascension Moreno Gonzalez

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Criteris d’avaluació
Amb relació als textos escrits, es valoren aspectes no específics d’aquesta matèria però imprescindibles en un treball escrit universitari, com ara:

• El nivell general d’anàlisi i comprensió crítica dels problemes educatius tractats.

• La capacitat d’expressió escrita, gramatical i sintàctica, i la capacitat narrativa.

• La capacitat d’ordenar idees i de mantenir una certa coherència en l’argumentació i la crítica.

• La capacitat de citar correctament.

 

Es valora el grau de rigor i creativitat dels treballs. Així mateix, es valoren els aspectes següents:

• Comprensió de conceptes clau de l’assignatura.

• Comprensió de les dinàmiques de classe (com a exemples de processos d’ensenyament i aprenentatge).

• Comprensió dels textos sobre conceptes i experiències educatives.

• Grau d’aprofundiment mostrat en l’anàlisi de textos o casos educatius.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Altres pràctiques

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat de familiaritzar-se amb el treball acadèmic, els seus models de rigor i els seus procediments habituals.

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Comprensió crítica de l'evolució dels valors culturals, socials, estètics i econòmics en relació amb l'art.

   -

Comprensió crítica de la dimensió performativa i d'incidència social de l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer quines són les problemàtiques socials més freqüents en el nostre context i globalment.

• Saber com està dissenyada la xarxa social i quins són els seus serveis i equipaments.

• Aproximar-se al marc competencial i legislatiu.

• Conèixer les diferents metodologies de mediació artística. Adquirir eines metodològiques per intervenir educativament en mediació artística.

• Entendre com fonamentar un projecte de mediació artística.

 

Referits a habilitats, destreses

• Participar en el diàleg i l’intercanvi d’idees en les sessions de classe, tot considerant els comentaris dels companys.

• Aprendre a dialogar amb les fonts teòriques i metodològiques de l’assignatura i relacionar la teoria i els contextos d’educació social.

• Experimentar la investigació etnogràfica en centres o projectes de la xarxa social.

• Entendre com col·laborar amb equips interdisciplinaris de la xarxa social.

 

• Desenvolupar estratègies de recerca autònoma d’informació tant a través de les fonts teòriques com a través d’Internet o de projectes de mediació artística.

• Saber com recollir documentalment o amb altres mitjans el resultat de la investigació pròpia.

• Aprendre a dissenyar projectes educatius en un context social.

• Desenvolupar un mètode de treball i de seguiment del curs vinculat al projecte d’innovació docent Campus Virtual UB.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Optar per la reflexió crítica al voltant dels debats sobre problemàtiques socials i saber com abordar-les.

• Adquirir la capacitat d’expressió i de fonamentació de les opinions pròpies davant del grup classe.

• Assentar l’hàbit de lectura i de recerca i integren alhora les lectures al procés d’aprenentatge propi i en l’anàlisi dels materials i casos.

• Assolir la responsabilitat i l’autonomia de l’aprenentatge propi.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La Xarxa de Serveis Socials: marc legal i competències de les administracions. Marc legal internacional, europeu, espanyol, català i local. Competències estatals, autonòmiques i municipals

2. Conceptes introductoris per entendre el context dels debats teòrics sobre educació social. Història de la professió, xarxa social, problemàtiques, professionals i àmbits d’intervenció

3. Professionals de l’àmbit social (educadors socials, assistents socials, psicòlegs, pedagogs, artistes, etc.) i àmbits d’intervenció: infància, família, dona, salut mental, disminuïts, immigració, gent gran, treball comunitari, etc.

4. Intervenció socioeducativa: marc teòric, aspectes metodològics, acompanyament, rol del professional, característiques de la intervenció i objectius

5. Mediació artística: les arts com a mediadores del treball educatiu. Tallers d’art i activitats artístiques que es desenvolupen als centres de la xarxa social i en treball comunitari

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials i no presencials
Sessions de desenvolupament del programa: al llarg del curs s’aborden els diferents continguts que es recullen en el programa de l’assignatura.

Es treballa a partir de textos i de pel·lícules i reportatges.

És imprescindible la lectura dels textos corresponents a cada sessió i la participació activa a classe (cada setmana s’indica quins són els que es treballen la setmana següent).

Activitats de treball autònom

Les sessions presencials a l’aula s’alternaran amb el treball autònom per part de l’alumne a partir del material de cada tema que estarà disponible al Campus Virtual.

Elaboració personal d’activitats d’avaluació continuada a partir dels temes treballats a classe. Durant el desenvolupament de l’assignatura al Campus Virtual s’indica en què consisteixen i la data de lliurament. No s’acceptaran lliuraments fora de termini.

La participació en el Campus Virtual és imprescindible.

Treball d’investigació: cada alumne, individualment, ha de fer un treball d’investigació sobre mediació artística, que es negociarà a l’inici del curs. Al final de l’assignatura es dediquen algunes sessions a l’exposició d’aquests treballs.

És necessària una assistència superior al 80 %, tant en les sessions presencials com virtuals, per cursar l’assignatura amb avaluació continuada.

Avaluació única

L’opció d’avaluació única requereix fer les mateixes tasques que a l’opció d’avaluació continuada i un examen oral.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’assistència a classe és obligatòria (mínim del 80 %), tant a les sessions presencials a classe com a les virtuals.

Durant el curs, l’alumnat ha de dur a terme una sèrie d’activitats (articles d’elaboració personal, mapes, síntesis, etc.) que es concreten i es lliuren al Campus Virtual. No s’acceptaran lliuraments fora de termini.

Paral·lelament, l’alumne desenvolupa un projecte d’investigació personal que s’acordarà a l’inici del curs.

S’avalua a partir de:

• La participació a classe i al Campus Virtual (10 % de la nota final).

• El desenvolupament del treball d’investigació (vegeu-ne el guió a l’apartat corresponent) i la presentació a classe (45 %).

• Activitats d’avaluació continuada, que l’alumne ha de penjar el dia indicat al Campus Virtual (45 %).

Reavaluació i avaluació única

Després de la publicació de les qualificacions finals, els estudiants que hagin obtingut una qualificació entre 4,0 i 4,9 poden sol·licitar un procés de reavaluació en el qual se’ls donen les pautes necessàries per millorar la qualificació. Només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes que hagin assistit al 80 % de les classes i hagin lliurat tots els exercicis. La qualificació serà un punt inferior que en l’avaluació continuada.

 

Avaluació única

Els alumnes que optin a avaluació única faran les mateixes activitats que els alumnes d’avaluació continuada i un examen oral

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Moreno González. A. La Mediación Artística. Barcelona: Octaedro. 2016

Catàleg UB  Enllaç