Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Investigació Basada en les Arts

Codi de l'assignatura: 363477

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Fernando Hernandez Hernandez

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

40

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Recomanacions

 

El Campus Virtual del curs és una eina bàsica per compartir els moviments i dinàmiques del curs. Per aquest motiu, es recomana als estudiants que segueixin de manera continuada les lectures, accions i activitats que s’hi plantegin.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat de familiaritzar-se amb el treball acadèmic, els seus models de rigor i els seus procediments habituals.

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments.

   -

Comprensió crítica de l'evolució dels valors culturals, socials, estètics i econòmics en relació amb l'art.

   -

Capacitat per identificar i entendre les problemàtiques contemporànies de les arts visuals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Demostrar un domini dels coneixements que es deriven de les aportacions de diferents autors en relació amb el paper de les imatges i els procediments artístics en la investigació social i artística.

— Mostrar capacitat de documentar i gestionar els coneixements específics del camp de la investigació en les arts visuals i al seu voltant, fent servir de manera adient les fonts d’informació en relació amb les diferents tendències i posicions.

— Mostrar una actitud reconstructiva i relacional a l’hora d’indagar l’experiència pròpia com a estudiants d’arts visuals i en relació amb la investigació basada en les arts (IBA) i amb les pràctiques socials a què es vinculen.

— Mostrar capacitat de construir un diàleg amb diferents textos i autors que tracten de situar el camp de la IBA.

 

Referits a habilitats, destreses

— Elaborar treballs que demostrin capacitat per identificar i entendre les problemàtiques relacionades amb el gir narratiu en la investigació social i en les arts.

— Elaborar treballs en què s’afrontin críticament les diferents modalitats d’investigació basades en imatges i procediments artístics.

— Elaborar treballs en els quals es demostri la comprensió del vocabulari, els codis i els conceptes vinculats a la investigació basada en les arts.

— Elaborar treballs en què es demostri capacitat per exposar de manera visual, oral i escrita conceptes i problemes vinculats a la investigació basada en les arts.

— Elaborar treballs de manera individual i cooperativa amb un alt grau d’autonomia intel·lectual.

— Elaborar treballs que puguin presentar-se en públic perquè es revisin críticament.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Actuar de manera crítica, autocrítica i responsable.

— Treballar en equip.

— Millorar la capacitat creativa i comunicativa.

— Mostrar criteri a l’hora de fer treballs amb rigor acadèmic.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Canvis en la noció d’investigació: epistemologia i ontologia construccionista

*  Genealogia i derivacions dels modes de coneixement paradigmàtic i narratiu (Bruner, 1986)

2. Definir el camp d’estudi: investigació creativa, investigació artística, investigació basada en les arts

*  El gir narratiu i la recerca en les arts, les ciències socials i les humanitats

3. Investigació basada en les imatges en ciències socials i humanitats

4. Les imatges en la perspectiva narrativa i la investigació biogràfica

5. La investigació basada en les arts

6. Qüestions problemàtiques en la investigació basada en les arts

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’estructura de l’assignatura s’articula al voltant de la realització d’una recerca col·laborativa en la qual participen estudiants i docents.

Per facilitar aquest procés la metodologia d’ensenyament es vincula a les modalitats organitzatives següents:

— Classes en què el professorat introdueix o desenvolupa algunes de les problemàtiques del curs.

— Classes en les quals un grup d’estudiants presenta a la resta dels companys un treball o lectura que s’ha preparat amb anterioritat.

— Conferències de persones convidades que han investigat en relació amb la temàtica del curs.

— Debat dirigit per un grup d’estudiants o el professor amb la finalitat de promoure l’expressió comunicativa i la comprensió dels estudiants.

— Roda d’intervencions en què els estudiants han d’opinar amb fonament sobre les problemàtiques plantejades durant el curs.

— Realització d’una recerca conjunta.

— Preparació de comunicacions per a jornades i congressos relacionats amb els temes del curs.

Ocasionalment, es fa un seminari en què es duu a terme la tutoria dels estudiants en el seu procés d’elaborar un treball d’investigació o el desenvolupament dels temes del curs. A més, s’afavoreix el treball en grup; la presentació de treballs escrits, visuals o performatius; les activitats d’aplicació de la recerca a un entorn específic i la recerca i anàlisi de fonts d’informació. Les activitats precedents estan encaminades a elaborar projectes d’investigació relacionats amb alguna de les perspectives i/o metodologies presentades en el programa del curs, amb l’objectiu que els estudiants desenvolupin la capacitat d’elaborar i desenvolupar de manera oral, escrita, visual i performativa els processos d’investigació, i que puguin adquirir experiència per afrontar amb garanties una investigació basada en les arts.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.

L’assignatura segueix un procediment d’avaluació continuada a partir de cada una de les activitats formatives que duen a terme els estudiants i de la participació en les activitats d’aprenentatge. Aquest procés es concreta en una sèrie de treballs valorats d’acord amb els criteris d’avaluació que s’especifiquen a continuació:

— Investigació basada en les arts: 40 % de la nota final. Ha d’incloure la memòria del procés d’indagació; els conceptes que es fan servir i la discussió; la relació entre el propòsit inicial, el procés i el resultat final.

— Participació en grups de lectura: 25 %. Es valora anar més enllà de la repetició dels textos i l’establiment de connexions, i la capacitat de situar les problemàtiques afrontades i la implicació dels col·legues en la discussió.

— Elaboració de dos textos en relació amb les problemàtiques del curs: 25 %. Aquests textos han de tenir el format d’article o assaig i han d’incloure la presentació del tema, un estat de la qüestió i els debats que se’n deriven, i la vinculació amb les conclusions. La bibliografia ha d’estar ressenyada d’acord amb els criteris de les publicacions acadèmiques.

— Participació activa i crítica a classe: 10 %. Comporta intervenir tant en les sessions presencials com en el Campus Virtual, ja que contribueix a crear un clima de reflexió i crítica entre els participants del curs.

 

Reavaluació

Als estudiants que hagin obtingut una qualificació de 4,0 a 4,9, sempre que ho demanin, el professor els facilita una reavaluació, a fi de poder millorar la qualificació, a partir de les indicacions que se’ls doni.

Solament té dret a ser reavaluat l’alumnat que compleixi els requisits següents:

— Haver assistit a un mínim del 80 % de les classes.

— Haver presentat un 80 % del treball demanat.

 

Avaluació única

Donat que la clau d’aquesta assignatura és la participació dels estudiants en un procés col·laboratiu de recerca, no es recomana l’avaluació única.

En el cas que un estudiant vulgui acollir-se a aquesta modalitat d’avaluació ha de fer les mateixes lectures i activitats que els seus companys i presentar-les en una carpeta d’aprenentatge. A més, ha de dur a terme la recerca que farà el grup, però de manera individual, realitzar tres tutories i presentar un informe final de la recerca.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bolívar, A. (Ed.) . La Investigación biográfico-narrativa en educación. Guía para indagar en el campo. Force: Granada, 1998

Catàleg UB  Enllaç

Conelly, M. y Cladinin, J. Narrative inquiry. San Francisco: Jossey-Bass, 2000

Catàleg UB  Enllaç

Eisner, E. El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa. Barcelona: Paidós, 1998

Catàleg UB  Enllaç

Capítol

BARONE, T. y EISNER, E. Arts-Based Educational Research. En GREEN, J., GREGO C, y BELMORE, P. (eds.). Handbook of Complementary Methods in Educacional Research.. Mahwah, New Jersey: AERA, 2006. p. 95-109

Catàleg UB  Enllaç

Bruner, J. La autobiografía del yo. En Actos de significado. Madrid: Alianza, 1991. p.110-115

Catàleg UB   Enllaç

CONELLY, M. y CLANDININ, J. Relatos de Experiencia e Investigación Narrativa. En LARROSA ,J et al. (1995). Déjame que te cuente. Ensayos sobre narrativa y educación. Barcelona: Laertes, 1995. p.11-59

Catàleg UB  Enllaç

DENZING, N. Ethnographic poetics and narratives of the self. En Interpretative Ethnography. London: Sage, 1997. P.199-228

HERNÁNDEZ, F. Campos, temas y metodologías para la investigación relacionada con las artes. En Diversos Autores. Bases para un debate sobre investigación artística. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 2006. p. 9-50

Catàleg UB  Enllaç

IBAÑEZ, T. ¿Cómo se puede no ser constructivista hoy en día? En Municiones para disidentes. Barcelona: Gedisa, 2001.p. 249-262

Catàleg UB  Enllaç

Article

BROCKMEIER, J. Authobiographical time. Narrative Inquiry, 2000, vol.10, núm  (1), p.53-73.

Catàleg UB  Enllaç

Text electrònic

Hernández, F. (2008).  La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. Educatio Siglo XXI, 26, 85-118.

http://revistas.um.es/educatio/article/view/46641/44671  Enllaç

MARIN VIADEL, R. La investigación en educacion artística. Education Siglo XXI, 2011 vol. 29, p. 211-230.