Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a les Teràpies Creatives

Codi de l'assignatura: 363479

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Ascension Moreno Gonzalez

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Altres pràctiques

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Els dies que siguin de taller es recomana portar roba còmoda o bata de treball. 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat de familiaritzar-se amb el treball acadèmic, els seus models de rigor i els seus procediments habituals.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Comprensió crítica de l'evolució dels valors culturals, socials, estètics i econòmics en relació amb l'art.

   -

Comprensió crítica de la dimensió performativa i d'incidència social de l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els contextos històrics i disciplinaris d’aparició de les aplicacions terapèutiques de les arts.

— Explorar els temes, les problemàtiques i les orientacions que relacionen les pràctiques artístiques i les pràctiques terapèutiques.

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar maneres d’aprendre individualment i cooperativament sobre els temes d’aplicació terapèutica de les arts.

— Utilitzar millor la capacitat creativa i comunicativa.

— Mostrar la capacitat de criteri i elaborar treballs acadèmics amb rigor.

— Seleccionar diverses fonts d’informació i gestionar-les.

— Introduir-se en les estratègies de recerca narrativa per explorar la relació entre dispositius terapèutics i pràctiques artístiques.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Comprendre els límits d’una aproximació introductòria i la formació complexa que requereix el treball artterapèutic.

— Actuar de manera crítica, autocrítica i responsable.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció. La formació de l’artterapeuta

2. Orientacions teòriques, referents històrics i fonts

3. Conceptes fonamentals: enquadrament, estructura i límits i variacions de l’enquadrament en teràpies creatives, l’espai i els materials, el procés creatiu, l’espai potencial i els objectes transicionals, l’exploració de les imatges en artteràpia

4. Nivells de psicoteràpia i tipus d’intervenció

5. Grups d’artteràpia, models i modalitats

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència de l’assignatura serà mixta. Hi haurà classes presencials i no presencials:

 • Espais de classe expositiva, per tal de situar els temes i clarificar conceptes bàsics.
 • Treball autònom de l’alumne a partir del material compartit al Campus Virtual.
 • Realització de les diferents tasques d’avaluació continuada que s’indiquin.
 • Abordatge sistèmic i holístic dels temes dins del seu context.
 • Anàlisi i debat al voltant dels continguts de l’assignatura a partir de textos, notícies, experiències, cine, documentals, imatges i projectes.
 • Aprenentatge cooperatiu, grups de treball a l’aula a partir de diverses tasques: comentari de textos, presentació de temes, debats, lectura d’escrits que estimulen la relació grupal i la col·laboració.
 • Tallers d’artteràpia vivencials.
 • Treball d’investigació grupal.
 • Presentacions a càrrec dels alumnes al grup classe. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris d’avaluació i qualificació

 • L’assistència a classe és obligatòria (tant si és presencial com si és virtual) i per aprovar l’assignatura és necessari un mínim del 80 %. En cas d’optar a l’avaluació única, cal comunicar-ho a la professora.
 • Avaluació continuada a partir de les diferents tasques que s’indiquen en el Campus Virtual de l’assignatura i d’un treball d’investigació en grup que serà presentat a la classe. 
 • L’avaluació única i reavaluació s’efectuaran en les dates que assenyali la Facultat.


 

 

 

Avaluació única

Els alumnes que optin a l’avaluació única ho han de comunicar a la professora, fer totes les tasques del curs (indicades al Campus Virtual), una investigació sobre algun dels temes de l’assignatura —que s’haurà d’acordar amb la professora—, i un examen oral final.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

 • Coll, F.J. (2006). Arteterapia. Dinámicas entre creación y procesos terapéuticos. Murcia: publicaciones de la Universidad de Murcia.

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1815475*  Enllaç

 • Dalley, T. (1987). El arte como terapia. Barcelona: Herder.

 • Domínguez, P.M. (2004). Arteterapia. Principios y ámbitos de actuación. Sevilla: Junta de Andalucía.

 • Fux. M. (1982). Primer encuentro con la danzaterapia. Buenos Aires. Paidós.

 • Fux. M. (1997). Danzaterapia, fragmentos de vida. Buenos Aires: Lumen.

 • Jenning S. Y colaboradores. (1979) Terapia creativa. Buenos Aires:  Biblioteca de psicología contemporánea.

 • Klein, J.P. ((2006). Arteterapia. Una introducción. Barcelona: Octaedro.

 • Klein, J.P., Bassols, M; Bonet, E. (coord). (2008). Arteterapia. La creación como proceso de transformación. Barcelona: Octaedro.

 • Moreno, A. (2016). La Mediación Artística. Barcelona: Octaedro.